საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბაზარზე სიახლეა - კვერცხის სახარში. მოწყობილობა მათთვისაა, ვინც დაიღალა კვერცხის ქვაბთან დგომით.  მასში მოხარშული კვერცხი  უფრო გემრიელი და ნაზია ვიდრე ქვაბში. მოწყობილობის მთავარი უპირატესობა ის არის, რომ ის კომპაქტურია და ადვილად ერწყმის  ნებისმიერ ინტერიერს.  მისი სიმარტვე იზიდავს მომხმარებელს.

მუშაობის პრინციპი და შერჩევა

კვერცხს წყალში არ ხარშავენ, არამედ ორთქლზე რაც გამორჩეული თვისებაა. ყველაფერი ძალიან მარტივია, ცოტა წყალი ჩაასხით ჭურჭლში და კვერცხები მოათავსეთ  სადგამზე. საერთო ჯამში, აუცილებელია ხვრელი გააკეთოთ სპეციალური ნემსით, რომელიც მოყვება ნაკრებს, ისე, რომ ისინი არ გახეთქოთ. შესრულებული მანიპულაციების შემდეგ, მოწყობილობა იხურება და გადადის სასურველ რეჟიმში.

ფიქრობთ იმაზე, თუ როგორ აირჩიოთ სწორი მოწყობილობა? ტექნიკური და ვიზუალური მახასიათებლების აღწერის შესწავლის შემდეგ, საკითხის გადაწყვეტა უფრო ადვილი გახდება. კვერცხის გაზქურის დიზაინი ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებს; ის უნდა მოერგოს სამზარეულოს საერთო ინტერიერს. ფოტო ან ვიდეო მიმოხილვა დაგეხმარებათ შეაფასოთ დიზაინი და საერთო მახასიათებლები. ეს გაჯეტები უნდა შეირჩეს შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით: ერთდროულად მოსახარში კვერცხების რაოდენობა, ხმოვანი სიგნალის არსებობა და ასევე სიმძლავრე.

ფუნქციონირება და ფუნქციები

ინსტრუქციის თანახმად, ეს ქვაბები მუშაობენ ევროპული კატეგორიის "M" - "საშუალო" კვერცხებით, 53 -დან 63 გრამამდე. 

მართვის საშუალებები ინტუიციურია, ჩართვა / გამორთვა და მბრუნავი სახელური სამი სექტორით. თითოეული სექტორი მიუთითებს მზადყოფნის დონეს, ამიტომ პირველი სექტორი არის რბილად მოხარშული, მეორე არის „ჩანთაში“, ხოლო მესამე მყარად მოხარშული.

არსებობს ორი ტიპი: მექანიკური და ელექტრონული. პირველი არის ჩართვის / გამორთვის ღილაკი დაფაზე, ზოგჯერ რეჟიმის კონტროლის ღილაკით. ასეთი კონტროლი გამოიყენება იაფი მოწყობილობებისთვის. მეორე შედგება ქრონომეტრისაგან, რომლისთვისაც თქვენ აწესებთ ოპერაციულ პარამეტრებს და დროს მზადყოფნამდე .
ძირითადი მახასიათებლები: კვერცხები იხარშება  ორთქლზე, წყალთან კონტაქტი არ არის 6 -დან 20 წუთის განმავლობაში. მზადყოფნის შემდეგ, თქვენ არ გჭირდებათ კვერცხების ცივ წყალში ჩაშვება, მაგრამ უნდა  გამორთოთ მოწყობილობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი გააგრძელებენ მოხარშვას. პროცესის დასასრულს კვერცხის სახარში გამოსცემს სიგნალს. მოწყობილობა ასევე აღჭურვილია გადახურებისგან დაცვით. ის ავტომატურად ითიშება გადახურების თავიდან ასაცილებლად, რაც ახანგრძლივებს მომსახურების ხანგრძლივობას. მოწყობილობის შენახვა ძალიან ადვილია, უბრალოდ გარეცხეთ კვერცხის დამჭერი და ხუფები. დროდადრო გაწმინდეთ კორპუსები, რათა თავიდან აიცილოთ კირქვის დაგროვება.
 

 

sayofacxovrebo teqnikis bazarze siaxlea - kvercxis saxarSi. mowyobiloba maTTvisaa, vinc daiRala kvercxis qvabTan dgomiT.  masSi moxarSuli kvercxi  ufro gemrieli da nazia vidre qvabSi. mowyobilobis mTavari upiratesoba is aris, rom is kompaqturia da advilad erwymis  nebismier interiers.  misi simartve izidavs momxmarebels.
muSaobis principi da SerCeva
kvercxs wyalSi ar xarSaven, aramed orTqlze rac gamorCeuli Tvisebaa. yvelaferi Zalian martivia, cota wyali CaasxiT WurWlSi da kvercxebi moaTavseT  sadgamze. saerTo jamSi, aucilebelia xvreli gaakeToT specialuri nemsiT, romelic moyveba nakrebs, ise, rom isini ar gaxeTqoT. Sesrulebuli manipulaciebis Semdeg, mowyobiloba ixureba da gadadis sasurvel reJimSi.
fiqrobT imaze, Tu rogor airCioT swori mowyobiloba? teqnikuri da vizualuri maxasiaTeblebis aRweris Seswavlis Semdeg, sakiTxis gadawyveta ufro advili gaxdeba. kvercxis gazquris dizaini aseve mniSvnelovan rols asrulebs; is unda moergos samzareulos saerTo interiers. foto an video mimoxilva dagexmarebaT SeafasoT dizaini da saerTo maxasiaTeblebi. es gajetebi unda SeirCes Semdegi kriteriumebis mixedviT: erTdroulad mosaxarSi kvercxebis raodenoba, xmovani signalis arseboba da aseve simZlavre.
funqcionireba da funqciebi
instruqciis Tanaxmad, es qvabebi muSaoben evropuli kategoriis "M" - "saSualo" kvercxebiT, 53 -dan 63 gramamde. 
marTvis saSualebebi intuiciuria, CarTva / gamorTva da mbrunavi saxeluri sami seqtoriT. TiToeuli seqtori miuTiTebs mzadyofnis dones, amitom pirveli seqtori aris rbilad moxarSuli, meore aris „CanTaSi“, xolo mesame myarad moxarSuli.
arsebobs ori tipi: meqanikuri da eleqtronuli. pirveli aris CarTvis / gamorTvis Rilaki dafaze, zogjer reJimis kontrolis RilakiT. aseTi kontroli gamoiyeneba iafi mowyobilobebisTvis. meore Sedgeba qronometrisagan, romlisTvisac Tqven awesebT operaciul parametrebs da dros mzadyofnamde .
ZiriTadi maxasiaTeblebi: kvercxebi ixarSeba  orTqlze, wyalTan kontaqti ar aris 6 -dan 20 wuTis ganmavlobaSi. mzadyofnis Semdeg, Tqven ar gWirdebaT kvercxebis civ wyalSi CaSveba, magram unda  gamorToT mowyobiloba. winaaRmdeg SemTxvevaSi isini gaagrZeleben moxarSvas. procesis dasasruls kvercxis saxarSi gamoscems signals. mowyobiloba aseve aRWurvilia gadaxurebisgan dacviT. is avtomaturad iTiSeba gadaxurebis Tavidan asacileblad, rac axangrZlivebs momsaxurebis xangrZlivobas. mowyobilobis Senaxva Zalian advilia, ubralod garecxeT kvercxis damWeri da xufebi. drodadro gawmindeT korpusebi, raTa Tavidan aiciloT kirqvis dagroveba.
 

ფასი

 – 

  • 40
  • 80
ბრენდი
მარაგი
კვერცხების რაოდენობა
მახასიათებლები
ფერი