თანამედროვე ელექტრო ჩაიდნების უპირატესობები

ათობით წელი გავიდა ელექტრო ჩაიდნების გამოჩენიდან და დღეს ისინი ჩვეულებრივი ატრიბუტებია როგორც სახლის სამზარეულოსთვის, ასევე ოფისისთვის. წლების განმავლობაში ისინი მნიშვნელოვნად შეიცვალა, გაუმჯობესდა და თითქმის სრულყოფილი გახდა. გარდა ამისა, მას აქვს მრავალი დამატებითი სასარგებლო ფუნქცია, ცეცხლგამძლე და საიმედოა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელსაც დეველოპერებმა განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეს და სრულყოფილებამდე მიიყვანეს, არის ენერგიის საშუალო მოხმარება. აღნიშნული ტექნიკის ფართო არჩევანს გვთავაზობენ ისეთი მწარმოებლები, როგორიცაა: Philips, Tefal, Bosch, Braun, Redmond, Saturn, Delonghi, Smeg, Gorenje, Rotex, Aurora, Domotec, Maestro.

ელექტრო ჩაიდნების უმეტესობა დამზადებულია პლასტმასისგან. ისინი ყველაზე იაფი და ხელმისაწვდომია, მსუბუქი, ნათელი და მრავალფეროვანი ფერისაა. მაღალი ხარისხის მასალის გამოყენების წყალობით, გათბობისას, გამოირიცხება მავნე ნივთიერებების გამოყოფა, სითხის სუნისა და გემოვნების ცვლილებები. ასევე ისინი შეიძლება დამზადებული იყოს:
მეტალის - ისინი მქრქალი და პრიალაა,  სწრაფად თბება და სითბოს დიდხანს ინარჩუნებენ, ყველაზე ხშირად ისინი მზადდება უჟანგავი ფოლადისგან, არის ძალიან გამძლე.

მინის- შესაძლებლობა გაქვთ დააკვირდეთ დუღილის პროცესს განათების ფონზე, არის ეკოლოგიურად სუფთა.
კერამიკა - ის გამოირჩევა დახვეწილობით, მრავალფეროვანი მხატვრული ფერებით ფოკუსირებულია ნამდვილ ესთეტიკაზე, ინარჩუნებენ სითბოს დიდხანს შიდა, საკმაოდ სქელი კედლების გამო.

ფაიფური - კერამიკის ელეგანტური სახეობა,  რომელიც  გამოიყურება ძვირადღირებულად, ქმნის საზეიმო ატმოსფეროს, შესანიშნავად ინარჩუნებს სითბოს, თავად კი თითქმის არ ცხელდება.

სილიკონი - მზადდება ორგანული პოლიმერული მასალისგან, რომელიც შეიცავს სილიციუმს, რომელიც არ წარმოადგენს ჯანმრთელობისთვის საშიშროებას, როგორც წესი, ის იკეცება და იშლება, რაც იდეალურია მოგზაურობისას და მოგზაურებისთვის.

დღეს, ელექტრო ჩაიდნის სამყარო ძალიან მრავალფეროვანია და გთავაზობთ ფართო ასორტიმენტს ყველა გემოვნებისთვის. მას გააჩნია ორმაგი კედლები, რის გამოც იგი სწრაფად დუღდება, წყალი დიდი ხნის განმავლობაში ცხელი რჩება, ხმაურის დონე ძალიან დაბალია. მოწყობილობების უმეტესობას აქვს მოსახსნელი თავსახური, სინათლის ინდიკატორი, რომელიც ირთვება  ჩართვისას, უკანა შუქი, წყლის ფილტრი და კირქვის ფილტრი. მოწინავე "ჭკვიანი" მოწყობილობები ხელმისაწვდომია დისპლეით, ისინი გამოირჩევიან დისტანციური მართვის შესაძლებლობით, მათში შეიძლება იყოს ჩამონტაჟებული თერმომეტრი, რომელიც აჩვენებს წყლის ტემპერატურას.

რა მახასიათებლები უნდა გაითვალისწინოთ ყიდვისას

დანიშნულება - ელექტრომოწყობილობების უმეტესობა შექმნილია სახლისთვის, ზოგი მიიჩნევა პროფესიონალურად, მრავალფუნქციურად და ყველაზე ხშირად გამოიყენება კვების ობიექტებში;

ფერი - პოპულარულია თეთრი, ვერცხლისფერი, შავი და კრემისფერი, ასევე შეგიძლიათ იპოვოთ სხვა უამრავი ფერისმოდელი.

სიმძლავრის დიაპაზონი - რაც უფრო მაღალია ინდიკატორი, მით უფრო სწრაფად  აადუღებს წყალს და მეტი ელექტროენერგია დაიხარჯება, საშუალოდ 0,85 – დან 1,5 კვტ – მდეა, მაგრამ ასევე არსებობს უფრო ძლიერი, მაგალითად, 2000–3000 ვტ – ზე და 3000 ვტ – ზე მეტი სიმძლავრის მქონე მოდელები.

მოცულობა - 1.5-1.7 ლიტრი ითვლება სტანდარტად, რაც საკმარისია ორი ან სამი ადამიანის მცირე ოჯახისთვის, მაგრამ შეგიძლიათ მარტივად იპოვოთ 1 ლიტრამდე მცირე ზომის კონტეინერები ან, პირიქით, 2 ლიტრზე მეტი.

გათბობის ელემენტის ტიპი - კლასიკური არის ღია სპირალით, რომელიც მდებარეობს შიგნით, სტრუქტურის ბოლოში, პრაქტიკული და უსაფრთხოა ფარული დისკით (დახურული გამათბობელი ელემენტი, რომელიც ჰგავს ბრტყელი ლითონის ფსკერს).

ჩვენს ონლაინ მაღაზიაში ელექტრო ჩაიდნების ფართო არჩევანია, შეგიძლიათ გაეცნოთ კომენტარებს, ნახოთ ვიდეო მიმოხილვები და ამის შემდეგ გააკეთოთ არჩევანი.
 

 

 

Tanamedrove eleqtro Caidnebis upiratesobebi
aTobiT weli gavida eleqtro Caidnebis gamoCenidan da dRes isini Cveulebrivi atributebia rogorc saxlis samzareulosTvis, aseve ofisisTvis. wlebis ganmavlobaSi isini mniSvnelovnad Seicvala, gaumjobesda da TiTqmis srulyofili gaxda. garda amisa, mas aqvs mravali damatebiTi sasargeblo funqcia, cecxlgamZle da saimedoa. kidev erTi mniSvnelovani momenti, romelsac developerebma gansakuTrebuli yuradReba dauTmes da srulyofilebamde miiyvanes, aris energiis saSualo moxmareba. aRniSnuli teqnikis farTo arCevans gvTavazoben iseTi mwarmoeblebi, rogoricaa: Philips, Tefal, Bosch, Braun, Redmond, Saturn, Delonghi, Smeg, Gorenje, Rotex, Aurora, Domotec, Maestro.
eleqtro Caidnebis umetesoba damzadebulia plastmasisgan. isini yvelaze iafi da xelmisawvdomia, msubuqi, naTeli da mravalferovani ferisaa. maRali xarisxis masalis gamoyenebis wyalobiT, gaTbobisas, gamoiricxeba mavne nivTierebebis gamoyofa, siTxis sunisa da gemovnebis cvlilebebi. aseve isini SeiZleba damzadebuli iyos:
metalis - isini mqrqali da prialaa,  swrafad Tbeba da siTbos didxans inarCuneben, yvelaze xSirad isini mzaddeba uJangavi foladisgan, aris Zalian gamZle.
minis- SesaZlebloba gaqvT daakvirdeT duRilis process ganaTebis fonze, aris ekologiurad sufTa.
keramika - is gamoirCeva daxvewilobiT, mravalferovani mxatvruli ferebiT fokusirebulia namdvil esTetikaze, inarCuneben siTbos didxans Sida, sakmaod sqeli kedlebis gamo.
faifuri - keramikis eleganturi saxeoba,  romelic  gamoiyureba ZviradRirebulad, qmnis sazeimo atmosferos, SesaniSnavad inarCunebs siTbos, Tavad ki TiTqmis ar cxeldeba.
silikoni - mzaddeba organuli polimeruli masalisgan, romelic Seicavs siliciums, romelic ar warmoadgens janmrTelobisTvis saSiSroebas, rogorc wesi, is ikeceba da iSleba, rac idealuria mogzaurobisas da mogzaurebisTvis.
dRes, eleqtro Caidnis samyaro Zalian mravalferovania da gTavazobT farTo asortiments yvela gemovnebisTvis. mas gaaCnia ormagi kedlebi, ris gamoc igi swrafad duRdeba, wyali didi xnis ganmavlobaSi cxeli rCeba, xmauris done Zalian dabalia. mowyobilobebis umetesobas aqvs mosaxsneli Tavsaxuri, sinaTlis indikatori, romelic irTveba  CarTvisas, ukana Suqi, wylis filtri da kirqvis filtri. mowinave "Wkviani" mowyobilobebi xelmisawvdomia displeiT, isini gamoirCevian distanciuri marTvis SesaZleblobiT, maTSi SeiZleba iyos CamontaJebuli Termometri, romelic aCvenebs wylis temperaturas.
ra maxasiaTeblebi unda gaiTvaliswinoT yidvisas
daniSnuleba - eleqtromowyobilobebis umetesoba Seqmnilia saxlisTvis, zogi miiCneva profesionalurad, mravalfunqciurad da yvelaze xSirad gamoiyeneba kvebis obieqtebSi;
feri - popularulia TeTri, vercxlisferi, Savi da kremisferi, aseve SegiZliaT ipovoT sxva uamravi ferismodeli.
simZlavris diapazoni - rac ufro maRalia indikatori, miT ufro swrafad  aaduRebs wyals da meti eleqtroenergia daixarjeba, saSualod 0,85 – dan 1,5 kvt – mdea, magram aseve arsebobs ufro Zlieri, magaliTad, 2000–3000 vt – ze da 3000 vt – ze meti simZlavris mqone modelebi.
moculoba - 1.5-1.7 litri iTvleba standartad, rac sakmarisia ori an sami adamianis mcire ojaxisTvis, magram SegiZliaT martivad ipovoT 1 litramde mcire zomis konteinerebi an, piriqiT, 2 litrze meti.
gaTbobis elementis tipi - klasikuri aris Ria spiraliT, romelic mdebareobs SigniT, struqturis boloSi, praqtikuli da usafrTxoa faruli diskiT (daxuruli gamaTbobeli elementi, romelic hgavs brtyeli liTonis fskers).
Cvens onlain maRaziaSi eleqtro Caidnebis farTo arCevania, SegiZliaT gaecnoT komentarebs, naxoT video mimoxilvebi da amis Semdeg gaakeToT arCevani.
 

23171
გაყიდვაშია
70  55 
დანაზოგი: 15 ₾
4023994018000
გაყიდვაშია
50  45 
დანაზოგი: 5 ₾
FKT-1100
გაყიდვაშია
109 
FKT-1102
გაყიდვაშია
109 
0W21000005
გაყიდვაშია
349 
0W21011002
გაყიდვაშია
169 
FKT-1103
გაყიდვაშია
129 
HD9327/10
გაყიდვაშია
252 
HD9342/01
გაყიდვაშია
391 
HD9350/91
გაყიდვაშია
174 
FKT-1101
გაყიდვაშია
109 
0X63214701
გაყიდვაშია
299 
HD4646/40
გაყიდვაშია
129 
IH 36150
გაყიდვაშია
148 
0W21011008
გაყიდვაშია
389 
მაჩვენე კიდევ 16 პროდუქტი
პროდუქტის ფილტრები
ფასი

 – 

  • 20
  • 550
ბრენდი
ტიპი
მოცულობა (ლ)
სიმძლავრის დიაპაზონი (ვტ)
კორპუსი
დამატებითი ფუნქციები