ელექტრო ღუმელები წარმოდგენილია ორი სახის: მაგისი და ჩასაშენებელი პირველი ვარიანტი არის პორტატული აღჭურვილობა, რომლის გადატანა შესაძლებელია საჭიროების შემთხვევაში. ზოგჯერ ის მზადდება სანთურებით, რაც შესაძლებელს ხდის თბობის ნებისმიერი მეთოდით მოხარშვას - გამოცხობას, ადუღებას, შემწვარს, ჩაშუშვას.
ისინი შესაფერისია როგორც სახლისთვის, ასევე საერთო საცხოვრებლისთვის ან საზაფხულო კოტეჯისთვის, რადგან ერთი მოწყობილობის დახმარებით შეგიძლიათ შეცვალოთ ბევრი სხვა. მაგალითად, გარკვეულ მოდელებში წარმოდგენილია პურის აპარატი, გრილის, ტოსტერის, მიკროტალღური და ა.შ. ეს დაზოგავს არა მხოლოდ ფულს, არამედ დროსა და სივრცეს სამზარეულოში. მწარმოებლები  თანამედროვე ელექტრო ღუმელებს უკვე გვთავაზობენ დისტანციური და გაჯეტების მართვის საშუალებებითაც.

 ელექტრო ღუმელების მუშაობის რეჟიმი

ელექტრო ღუმელები გრილით. ობიექტი, რომელიც თბება და ამით იძლევა შესაძლებლობას შექმნას კერძი ხრაშუნა ყავისფერი ქერქით და განუმეორებელი გემოთი (მათ შორის სტეიკები, ქვაბები, გამომცხვარი ხორცი, ფრინველი, ბოსტნეული, სტეიკები). მაგრამ შემდეგ მხოლოდ ერთი მხარე იქნება დაფარული ქერქით.

ელექტრო ღუმელები შამფურთან ერთად. გამოიყენება ხორცის, ფრინველის ან თევზის დიდი ნაჭრების დასამზადებლად. ჩაშენებული მბრუნავი ელემენტის თანდასწრებით, კერძი თანაბრად არის დაფარული ხრაშუნა ქერქით ყველა მხრიდან. შამფური აუცილებელია ქაბაბისა და სხვა საკვების დასამზადებლად.

გალღობა. არსებობს გალღობის ორი რეჟიმი (ნორმალური და ღრმა). ეს ფუნქცია დაეხმარება დიასახლისს სწრაფად მოამზადოს კერძი გაყინული პროდუქტისგან.

ელექტრო ღუმელი გამოცხობის ფუნქციით. ამ რეჟიმში, ტენიანობის საშუალო დონე დადგენილია, მიღებული ცხელი ჰაერისა და ორთქლის შერევით, რომელიც განკუთვნილია ხორცის დასამზადებლად, პურის გამოსაცხობად ან საფუარის ცომის პროდუქტებისთვის.

ელექტრო ღუმელი გამოცხობის ფუნქციით. გამოიყენება კერძების გასათბობად და ნამცხვრების გამოსაცხობად და ფაფუკი საკონდიტრო ნაწარმისთვის.

შერჩევა და მონტაჟი

წარმოდგენილი მოწყობილობის არჩევის დაწყებამდე გამოთვალეთ თქვენთვის საჭირო მოცულობა. ეს, რა თქმა უნდა, მცირე გავლენას მოახდენს ფუნქციონირებაზე, მაგრამ ეს ზღუდავს მომზადებული კერძების რაოდენობას. მზა საკვების გათბობა საკმარისია 5-14 ლიტრზე. ცომეულის წარმოებაში ირჩევენ 14-28 ლიტრიან ღუმელებს. და თუ თქვენ გჭირდებათ მთელი ოჯახის კვება, არჩევანი უნდა შეწყდეს ელექტრო ღუმელებზე 26 -დან 44 ლიტრამდე ან მეტი.

ელექტრო ღუმელების სიმძლავრე დაახლოებით 1200 -დან 2200 ვტ -მდეა და აქედან ასევე იქმნება მოწყობილობის ფასი. რაც უფრო მაღალია ინდექსი, მით უფრო ძვირია ფასი. სამზარეულოს სიჩქარე დამოკიდებულია ძალაზე, ამიტომ მაღალი ღირებულება გამართლებულია.
 

 

 

 

 

 

eleqtro Rumelebi warmodgenilia ori saxis: magisi da CasaSenebeli pirveli varianti aris portatuli aRWurviloba, romlis gadatana SesaZlebelia saWiroebis SemTxvevaSi. zogjer is mzaddeba sanTurebiT, rac SesaZlebels xdis Tbobis nebismieri meTodiT moxarSvas - gamocxobas, aduRebas, Semwvars, CaSuSvas.
isini Sesaferisia rogorc saxlisTvis, aseve saerTo sacxovreblisTvis an sazafxulo kotejisTvis, radgan erTi mowyobilobis daxmarebiT SegiZliaT SecvaloT bevri sxva. magaliTad, garkveul modelebSi warmodgenilia puris aparati, grilis, tosteris, mikrotalRuri da a.S. es dazogavs ara mxolod fuls, aramed drosa da sivrces samzareuloSi. mwarmoeblebi  Tanamedrove eleqtro Rumelebs ukve gvTavazoben distanciuri da gajetebis marTvis saSualebebiTac.
 eleqtro Rumelebis muSaobis reJimi
eleqtro Rumelebi griliT. obieqti, romelic Tbeba da amiT iZleva SesaZleblobas Seqmnas kerZi xraSuna yavisferi qerqiT da ganumeorebeli gemoTi (maT Soris steikebi, qvabebi, gamomcxvari xorci, frinveli, bostneuli, steikebi). magram Semdeg mxolod erTi mxare iqneba dafaruli qerqiT.
eleqtro Rumelebi SamfurTan erTad. gamoiyeneba xorcis, frinvelis an Tevzis didi naWrebis dasamzadeblad. CaSenebuli mbrunavi elementis TandaswrebiT, kerZi Tanabrad aris dafaruli xraSuna qerqiT yvela mxridan. Samfuri aucilebelia qababisa da sxva sakvebis dasamzadeblad.
galRoba. arsebobs galRobis ori reJimi (normaluri da Rrma). es funqcia daexmareba diasaxliss swrafad moamzados kerZi gayinuli produqtisgan.
eleqtro Rumeli gamocxobis funqciiT. am reJimSi, tenianobis saSualo done dadgenilia, miRebuli cxeli haerisa da orTqlis SereviT, romelic gankuTvnilia xorcis dasamzadeblad, puris gamosacxobad an safuaris comis produqtebisTvis.
eleqtro Rumeli gamocxobis funqciiT. gamoiyeneba kerZebis gasaTbobad da namcxvrebis gamosacxobad da fafuki sakonditro nawarmisTvis.
SerCeva da montaJi
warmodgenili mowyobilobis arCevis dawyebamde gamoTvaleT TqvenTvis saWiro moculoba. es, ra Tqma unda, mcire gavlenas moaxdens funqcionirebaze, magram es zRudavs momzadebuli kerZebis raodenobas. mza sakvebis gaTboba sakmarisia 5-14 litrze. comeulis warmoebaSi irCeven 14-28 litrian Rumelebs. da Tu Tqven gWirdebaT mTeli ojaxis kveba, arCevani unda Sewydes eleqtro Rumelebze 26 -dan 44 litramde an meti.
eleqtro Rumelebis simZlavre daaxloebiT 1200 -dan 2200 vt -mdea da aqedan aseve iqmneba mowyobilobis fasi. rac ufro maRalia indeqsi, miT ufro Zviria fasi. samzareulos siCqare damokidebulia Zalaze, amitom maRali Rirebuleba gamarTlebulia.
 

265  / თვეში 15₾-დან
219  / თვეში 12₾-დან
359  / თვეში 20₾-დან
აქცია
420  330  / თვეში 18₾-დან
დანაზოგი: 90 ₾
აქცია
490  420  / თვეში 23₾-დან
დანაზოგი: 70 ₾
208  / თვეში 12₾-დან
აქცია
565  460  / თვეში 26₾-დან
დანაზოგი: 105 ₾
აქცია
530  420  / თვეში 23₾-დან
დანაზოგი: 110 ₾
429  / თვეში 24₾-დან
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 110
  • 900
ბრენდი
მარაგი
სიმძლავრე
მოცულობა
მახასიათებლები
ფერი