ბლენდერები სულ უფრო ხშირად გვხვდება ყველა სახლში ან ბინაში. ამ სამზარეულოს მოწყობილობას მრავალი სარგებელი მოაქვს საჭმლისა და სასმელის მოსამზადებლად და ასევე აუცილებელია მრავალფეროვანი კერძებისთვის.
ეს სამზარეულო ტექნიკა დაგეხმარებათ ყველანაირი პიურეს, კრემისა და კოქტეილის მომზადებაში. არსებობს რამდენიმე მოდელი, რომლებიც ორიენტირებულია მყარ პროდუქტებზე. მაგალითად, მათი მეშვეობით შესაძლებელია  ყინულის კუბურების დაქუცმაცება. 

რა არის ბლენდერი

პოპულარული ბრენდები სულ უფრო და უფრო ავითარებენ ამმოწყობილობებს. თითოეულ მათგანს აქვს საკუთარი ინდივიდუალური მახასიათებლები, რომლებიც პოტენციურ მყიდველებს იზიდავს. ასეთი ელექტრო მოწყობილობების მომხმარებლების ხელსაყრელი პირობებისათვის შეიქმნა უნივერსალური კლასიფიკაცია. იგი შემუშავდა ბლენდერების ინდივიდუალური დიზაინის მახასიათებლების საფუძველზე. ამ ელექტრული მოწყობილობების სამი ძირითადი ჯგუფი არსებობს:

ხელის ბლენდერები გარეგნულად, ის ჰგავს პატარა ბეისბოლის ჯოხს კომფორტული სახელურით. ის არის ყველაზე კომპაქტური მოდელი, რომელიც არ საჭიროებს ძალიან დიდ შენახვის ადგილს. იგი ითვლება მრავალფუნქციურად. ხელის ბლენდერები ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ფუნქციებითა და დიზაინით.

სტაციონარული. ეს ამ ტექნიკის ტრადიციული ვარიაციაა.  საუკეთესო მოდელად ითვლება ის,  რომლის სიმძლავრეც 800 ვატზე მეტია. ასეთი მოწყობილობები უმკლავდებიან მყარი პროდუქტებისა და  ყინულის დაქუცმაცებას. მას აქვს თავისი ჭურჭელი, რომელშიც უნდ მოატავსოთ დასაბლენდერებელი პროდუქტი. სტაციონარულ ბლენდერებს საკმაოდ დიდი ზომა აქვთ და მათ შესანახად დაგჭურდებათ სალკე ადგილის გამოყოფა.

ჩოფერები. ისინი სხვადასხვა ზომისა და სიმძლავრისაა და მათი მთავარი დანიშნულებაა პროდუქტის თანაბარი ზომით დაქუცმაცება.

როგორ ავირჩიოთ საუკეთესო ბლენდერი

უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა იფიქროთ ამ მოწყობილობის მიზნობრივ გამოყენებაზე. ამის საფუძველზე ღირს ბლენდერის დიზაინისა და ტიპის არჩევა. ასევე მნიშვნელოვანია მომავალი გამოყენების ინტენსივობის გათვალისწინება. იშვიათი სამუშაოსთვის, კლასიკური მოდელები, რომელთა სიმძლავრე დაახლოებით რვაასი ვატია, საკმარისი იქნება. უფრო ინტენსიური მუშაობისთვის სასურველია შეიძინოთ  დიდი სიმძლავრის მოდელი. სიჩქარის რამდენიმე რეჟიმის არსებობა ასევე არის მთავარი კრიტერიუმი.

მნიშვნელოვანია ყურადღება მიაქციოთ ამ მოწყობილობის კორპუსის საფარს. როგორც წესი, პოპულარული ბრენდები თავიანთ პროდუქტებს ამ სეგმენტში უშვებენ პლასტმასის ან მეტალის საფარით. რესტორნის სამზარეულოსთვის ან აქტიური გამოყენების პირობებისთვის რეკომენდებულია ამ უკანასკნელის შეძენა. იგი უფრო მდგრადია სხვადასხვა სახის მექანიკური დაზიანების მიმართ და უფრო ადვილად იტანს ინტენსიურ გამოყენებას. 
 

 

 

 

blenderebi sul ufro xSirad gvxvdeba yvela saxlSi an binaSi. am samzareulos mowyobilobas mravali sargebeli moaqvs saWmlisa da sasmelis mosamzadeblad da aseve aucilebelia mravalferovani kerZebisTvis.
es samzareulo teqnika dagexmarebaT yvelanairi piures, kremisa da koqteilis momzadebaSi. arsebobs ramdenime modeli, romlebic orientirebulia myar produqtebze. magaliTad, maTi meSveobiT SesaZlebelia  yinulis kuburebis daqucmaceba. 
ra aris blenderi
popularuli brendebi sul ufro da ufro aviTareben ammowyobilobebs. TiToeul maTgans aqvs sakuTari individualuri maxasiaTeblebi, romlebic potenciur myidvelebs izidavs. aseTi eleqtro mowyobilobebis momxmareblebis xelsayreli pirobebisaTvis Seiqmna universaluri klasifikacia. igi SemuSavda blenderebis individualuri dizainis maxasiaTeblebis safuZvelze. am eleqtruli mowyobilobebis sami ZiriTadi jgufi arsebobs:
xelis blenderebi garegnulad, is hgavs patara beisbolis joxs komfortuli saxeluriT. is aris yvelaze kompaqturi modeli, romelic ar saWiroebs Zalian did Senaxvis adgils. igi iTvleba mravalfunqciurad. xelis blenderebi xelmisawvdomia sxvadasxva funqciebiTa da dizainiT.
stacionaruli. es am teqnikis tradiciuli variaciaa.  saukeTeso modelad iTvleba is,  romlis simZlavrec 800 vatze metia. aseTi mowyobilobebi umklavdebian myari produqtebisa da  yinulis daqucmacebas. mas aqvs Tavisi WurWeli, romelSic und moatavsoT dasablenderebeli produqti. stacionarul blenderebs sakmaod didi zoma aqvT da maT Sesanaxad dagWurdebaT salke adgilis gamoyofa.
Coferebi. isini sxvadasxva zomisa da simZlavrisaa da maTi mTavari daniSnulebaa produqtis Tanabari zomiT daqucmaceba.
rogor avirCioT saukeTeso blenderi
upirveles yovlisa, Tqven unda ifiqroT am mowyobilobis miznobriv gamoyenebaze. amis safuZvelze Rirs blenderis dizainisa da tipis arCeva. aseve mniSvnelovania momavali gamoyenebis intensivobis gaTvaliswineba. iSviaTi samuSaosTvis, klasikuri modelebi, romelTa simZlavre daaxloebiT rvaasi vatia, sakmarisi iqneba. ufro intensiuri muSaobisTvis sasurvelia SeiZinoT  didi simZlavris modeli. siCqaris ramdenime reJimis arseboba aseve aris mTavari kriteriumi.
mniSvnelovania yuradReba miaqcioT am mowyobilobis korpusis safars. rogorc wesi, popularuli brendebi TavianT produqtebs am segmentSi uSveben plastmasis an metalis safariT. restornis samzareulosTvis an aqtiuri gamoyenebis pirobebisTvis rekomendebulia am ukanasknelis SeZena. igi ufro mdgradia sxvadasxva saxis meqanikuri dazianebis mimarT da ufro advilad itans intensiur gamoyenebas. 
 

HR1602/00
გაყიდვაშია
134 
4260672111398
გაყიდვაშია
112 
FBL-1012
გაყიდვაშია
165 
0X81300110
გაყიდვაშია
179 
IH39010
გაყიდვაშია
250  180 
დანაზოგი: 70 ₾
0X81339185
გაყიდვაშია
219 
HR3655/00
გაყიდვაშია
839 
OX22111014
გაყიდვაშია
99 
4023994022908
გაყიდვაშია
209 
AT-102992
გაყიდვაშია
246 
0W22310047
გაყიდვაშია
159 
FMB-1123
გაყიდვაშია
120 
Beko HBA 6700 W White ხელის ბლენდერი
გაყიდვაშია
186 
მაჩვენე კიდევ 16 პროდუქტი
პროდუქციის გაფილტვრა
ფასი

 – 

  • 10
  • 1470
ბრენდი
მარაგი
ტიპი
სიმძლავრე (ვტ)
რეზერვუარის მოცულობა
ფუნქციები