ჭურჭლის სარეცხი მანქანები

ჭურჭლის სარეცხი მანქანა არის ელექტრო მოწყობილობა, რომელიც მის მფლობელს უზოგავს დორსა და ეერგიას, რომელიც ჭურჭლის დარეცხვაში იხარჯება.

ეს საყოფაცხოვრებო ტექნიკა აღჭურვილია რამდენიმე განყოფილებით.ცალკეა დანა-ჩანგლის  განყოფლება. ნივთების რაოდენობის მიხედვით  კალათების სიმაღლის რეგულირება შესაძლებელია. ზედა ნაწილში არის სპეციალური ჩასადები ჭიქებისთვის და მცირე ზომის ჭურჭლისთვის. ეს მოწყობიობა ადვილად მსხვრევადი ჭურჭლის გარეცხვის შესაძლებლობასაც იძლევა.

ქვედა კალათა იდეალურია დიდი და ღრმა ჭურჭლისთვის. კოვზები, ჩანგლები, დანები და სხვა მოთავსებულია სპეციალურ საცავში, რომელიც ძალზე მდგრადია ბასრი საგნების მიმართ. ყველა კალათი დამზადებულია ისეთი გამძლე და საიმედო მასალისაგან,  რომელიც საკმაოდ ძლიერ დატვირთვას უძლებს.

რა არის ჭურჭლის სარეცხი მანქანა

ჭურჭლის სარეცხი მანქანები შეიძლება კლასიფიცირდეს მათი დიზაინის მახასიათებლებისა და ზომების მიხედვით:
ვიწრო ჭურჭლის სარეცხი მანქანა - 45 სმ. თუ სამზარეულო საკმარისად მცირეა და ჭურჭლის სარეცხი მანქანის დამონტაჟებისთვის დიდი სივრცის გამოყოფა თითქმის შეუძლებელია, ასეთი ზომის ჭუჭლის სარეცხი მანქანა იდეალური ვარიანტია. ის მცირე ზომისაა და არ სჭირფება ბევრი თავისუფალი ადგილი. ასეთ მოდელები შედარებით მცირე დატვირთვას უმკლავდებიან.

 კომპაქტური ჭურჭლის სარეცხი მანქანა. საშუალო ზომის აღჭურვილობა. არ იკავებს ძალიან ბევრ თავისუფალ ადგილს. ეს არის ჩვეულებრივი ტიპის ჭურჭლის სარეცხი მანქანა, რომელიც წარმოდგენილია მწარმოებელთა აბსოლუტური უმრავლესობის მიერ.  მოდელები შეიძლება იყოს როგორც ჩაშენებული, ასევე ცალკე მდგომი.
სრული ზომის მანქანა 60 სმ. პოპულარული ბრენდები ხშირად ყურადღებას ამახვილებენ სწორედ ასეთი მოდელის წარმოებაზე. ამ საყოფაცხოვრებო მოწყობილობას ახასიათებს ტრადიციული ზომები და მაღალი სიმძლავრე.

როგორ ავირჩიოთ ჭურჭლის სარეცხი მანქანა

ასეთი ტექნიკის არჩევისას აუცილებელია ყურადღება მიაქციოთ მის რამდენიმე პარამეტრს. უპირველეს ყოვლისა, სჯობს აირჩოთ მაქსიმალურად მძლავრი მოდელი იმის გათვალისწინებით, თუ რამდენი ჭურჭლის გარეცხვას აპირებთ. თუ ეს არ არის პრიორიტეტული,  მაშინ შეგიძლიათ ყურადღება შეარჩიოთ ნაკლებად მძლავრ მოდელზე.

ელექტროენერგიის მოხმარების კლასი მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია ჭურჭლის სარეცხი მანქანების არჩევისთვის. თითქმის ყველა თანამედროვე მოდელი მიეკუთვნება უმაღლეს კლასს - A. ეს ტექნიკა ძალიან ეკონომიურად მოიხმარს წყალს, მაგალითად, თუ მას 12-14 კომპლექტზე დატვირთავთ, სარეცხისთვის დაგჭირდებათ არაუმეტეს ოცი ლიტრი წყალი. ხელით რეცხვისას დაგჭირდებათ 2-3 ჯერ მეტი წყალი. საშუალო ენერგიის მოხმარება დამოკიდებულია არჩეულ რეჟიმსა და მოწყობილობის დატვირთვის სისრულეზე.

თითოეულ მოდელს აქვს საკუთარი გაშრობის ტექნოლოგია. ყველაზე ეფექტური და ეკონომიურია ის, სადაც გამოიყენება ჩაშენებული ვინტილაციის სისტემა.  ეს ელექტრო მოწყობილობები აღჭურვილია მთელი რიგი დამცავი სისტემებით, რომლებიც ავტომატურად შეაჩერებენ წყალმომარაგებას, თუ მოულოდნელად გაჟონავს წყალი.

ასეთ ელექტრო მოწყობილობებს შეუძლიათ მუშაობა როგორც ცხელი ისე ცივი წყლით.  აღსანიშნავია, რომ მოდელების აბსოლუტურ უმრავლესობას სჭირდება ცივი წყლით მომარაგება.

შეძენისას უმჯობესი იქნება თუ გაითვალისწნებთ ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ საკითხებს, ან გაეცნობით კონკრეტული მოდელის მიმოხილვას. 

WurWlis sarecxi manqana aris eleqtro mowyobiloba, romelic mis mflobels uzogavs dorsa da eergias, romelic WurWlis darecxvaSi ixarjeba.
es sayofacxovrebo teqnika aRWurvilia ramdenime ganyofilebiT.calkea dana-Canglis  ganyofleba. nivTebis raodenobis mixedviT  kalaTebis simaRlis regulireba SesaZlebelia. zeda nawilSi aris specialuri Casadebi WiqebisTvis da mcire zomis WurWlisTvis. es mowyobioba advilad msxvrevadi WurWlis garecxvis SesaZleblobasac iZleva.
qveda kalaTa idealuria didi da Rrma WurWlisTvis. kovzebi, Canglebi, danebi da sxva moTavsebulia specialur sacavSi, romelic Zalze mdgradia basri sagnebis mimarT. yvela kalaTi damzadebulia iseTi gamZle da saimedo masalisagan,  romelic sakmaod Zlier datvirTvas uZlebs.
ra aris WurWlis sarecxi manqana
WurWlis sarecxi manqanebi SeiZleba klasificirdes maTi dizainis maxasiaTeblebisa da zomebis mixedviT:
viwro WurWlis sarecxi manqana - 45 sm. Tu samzareulo sakmarisad mcirea da WurWlis sarecxi manqanis damontaJebisTvis didi sivrcis gamoyofa TiTqmis SeuZlebelia, aseTi zomis WuWlis sarecxi manqana idealuri variantia. is mcire zomisaa da ar sWirfeba bevri Tavisufali adgili. aseT modelebi SedarebiT mcire datvirTvas umklavdebian.
 kompaqturi WurWlis sarecxi manqana. saSualo zomis aRWurviloba. ar ikavebs Zalian bevr Tavisufal adgils. es aris Cveulebrivi tipis WurWlis sarecxi manqana, romelic warmodgenilia mwarmoebelTa absoluturi umravlesobis mier.  modelebi SeiZleba iyos rogorc CaSenebuli, aseve calke mdgomi.
sruli zomis manqana 60 sm. popularuli brendebi xSirad yuradRebas amaxvileben swored aseTi modelis warmoebaze. am sayofacxovrebo mowyobilobas axasiaTebs tradiciuli zomebi da maRali simZlavre.
rogor avirCioT WurWlis sarecxi manqana
aseTi teqnikis arCevisas aucilebelia yuradReba miaqcioT mis ramdenime parametrs. upirveles yovlisa, sjobs airCoT maqsimalurad mZlavri modeli imis gaTvaliswinebiT, Tu ramdeni WurWlis garecxvas apirebT. Tu es ar aris prioritetuli,  maSin SegiZliaT yuradReba SearCioT naklebad mZlavr modelze.
eleqtroenergiis moxmarebis klasi meore yvelaze mniSvnelovani kriteriumia WurWlis sarecxi manqanebis arCevisTvis. TiTqmis yvela Tanamedrove modeli miekuTvneba umaRles klass - A. es teqnika Zalian ekonomiurad moixmars wyals, magaliTad, Tu mas 12-14 kompleqtze datvirTavT, sarecxisTvis dagWirdebaT araumetes oci litri wyali. xeliT recxvisas dagWirdebaT 2-3 jer meti wyali. saSualo energiis moxmareba damokidebulia arCeul reJimsa da mowyobilobis datvirTvis sisruleze.
TiToeul models aqvs sakuTari gaSrobis teqnologia. yvelaze efeqturi da ekonomiuria is, sadac gamoiyeneba CaSenebuli vintilaciis sistema.  es eleqtro mowyobilobebi aRWurvilia mTeli rigi damcavi sistemebiT, romlebic avtomaturad SeaCereben wyalmomaragebas, Tu moulodnelad gaJonavs wyali.
aseT eleqtro mowyobilobebs SeuZliaT muSaoba rogorc cxeli ise civi wyliT.  aRsaniSnavia, rom modelebis absolutur umravlesobas sWirdeba civi wyliT momarageba.
SeZenisas umjobesi iqneba Tu gaiTvaliswnebT yvela zemoT CamoTvlil sakiTxebs, an gaecnobiT konkretuli modelis mimoxilvas. 


 

1389  1289  / თვეში 72₾-დან
დანაზოგი: 100 ₾
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 20
  • 8120
მარაგი
ბრენდი
კომპლექტების რაოდენობა
პროგრამების რაოდენობა
ფუნქციები
დამატებითი მახასიათებლები
ენერგომოხმარების კლასი
ფერი