ჩასაშენებელი ღუმელები

რა არის ჩასაშენებელი ღუმელი?

ჩამონტაჟებული ღუმელი არის საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, რომელიც ნებისმიერი სამზარეულოს შეუცვლელი ატრიბუტია. წარმოუდგენელია თანამედროვე სახლი, რომლის სამზარეულოც არ არის აღჭურვილი ღუმელით. ნებისმიერი ადამიანი ცდილობს, რომ სახლში შეიქმენას კომფორტული გარემო.  ასეთი გარემოს ერთ-ერთი კომპონენტია,  სწორედ ღუმელში გამომცხვარი ნამცხვრების არომატი.

ჩასაშენებელი ღუმელი არის ტექნიკა, რომელიც მიეკუთვნება დიდი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის სეგმენტს სამზარეულოსთვის. ისინი განკუთვნილია ყველანაირი კერძის, მათ შორის ცომეულის,  ხორცის, ბოსტნეულის საცხობად. საყოფაცხოვრებო ტექნიკის თანამედროვე ბაზარზე წარმოდგენილია ამ ფუნქციის  მრავალფეროვანი არჩევანი. თითოეულ მოდელს აქვს ინდივიდუალური სპეციფიკაციები და ოპტიმალურად შეეფერება კონკრეტული ტიპის გამოყენებას.
ჩასაშენებელი ღუმელის მოდელები ძალიან პოპულარულია. მათ  აქვთ  საკმაოდ კომპაქტური ზომები და შეიძლება მოთავსდეს მცირე ზომის სამზარეულოებში. ეს გახლავთ მთავარი უპირატესობა, რაც განასხვავებს სხვა ტიპის ღუმელებისაგან. ამ მიზნით მოწყობილობები პირობითად შეიძლება დაიყოს ორ დიდ ჯგუფად:

გაზის ტიპის ღუმელები. ეს არის კლასიკური მოდელი, რომელიც მუშაობს გაზმომარაგების სისტემით. მწარმოებლები გვთავაზეობენ გაზის ღუმელების ფართო არჩევანს.  ასეთი ტექნიკის გარე დიზაინი ასევე ხასიათდება მრავალფეროვნებით. შემუშავებულია მრავალი მოდელის ხაზი, თითოეულ მყიდველს შეეძლება აირჩიოს  სასურველი მოდელი რომელიც საუკეთესოდ შეეფერება სახლის მთლიან ინტერიერს. ჩამონტაჟებული გაზქურა შეიძლება იყოს როგორც კომპაქტური, ასევე მოზრდილი ზომებით.

ელექტრო ღუმელები. ასეთი ღუმელი ფუნქციონირებს ქსელში ჩართვით. ტექნიკა, რომელიც მუშაობს ელექტროენერგიის დახმარებით, საშუალებას გაძლევთ დაზოგოთ მნიშვნელოვანი ფინანსური რესურსი გაზის გამოყენების სააბონენტო გადასახადზე. ასეთი ტექნიკის ძალა თითოეულ შემთხვევაში ინდივიდუალურია. ზომები ასევე არ არის სტანდარტული: არსებობს როგორც კომპაქტური, ისე დიდი მოწყობილობები. ჩამონტაჟებული ელექტრო ღუმელი გარკვეულწილად უფრო ძვირია, ვიდრე გაზის ღუმელი , რადგან იგი უფრო მრავალფეროვანია.  

როგორ ავირჩიოთ ჩასაშენებელი ღუმელი

ღუმელი, როგორც წესი, შეძენილია მინიმუმ რამდენიმე წლის გამოყენებისათვის. ამიტომ, არჩევანის საკითხს სერიოზულად უნდა მიუდგეს. პირველ რიგში, თქვენ უნდა გამოთვალოთ სამზარეულოს ფართობი, კერძოდ, ამ მოწყობილობისთვის გამოყოფილი ადგილი. ზოგადად, ისინი განაწილებულია შემდეგნაირად: მცირე, რომლის სიგანე 45 სმ-ია და სტანდარტული სიგანე 60 სმ. შეზღუდული სივრცის პირობებში, ბევრად უფრო რაციონალურია პირველი ვარიანტის არჩევაა.

ღუმელი უნდა იყოს ჰარმონიაში სამზარეულოს მთლიანი ინტერიერთან. ამისათვის შეგიძლიათ აირჩიოთ შესაბამისი ფერი, დიზაინი და ფორმა. ეს შექმნის სიმყუდროვეს თქვენს სახლში.

ასევე, სჯობს, რომ  რაციონალურად შეაფასოთ სიტუაცია და აირჩიოთ სასურველი ღუმელის ტიპი: გაზი ან ელექტრო. უმჯობესი იქნება აირჩიოთ უფრო ეკონომიური მოდელი.

თითოეულ ღუმელს აქვს ინდივიდუალური ტექნიკური მახასიათებლები. ზოგიერთ მათგანს აქვს ისეთი ვარიანტები, როგორიცაა: ცხაური, ბავშვის დაცვა, შეხების კონტროლი, დასუფთავების სისტემა, სხვადასხვა სახელმძღვანელო, შამფური და სხვა სასარგებლო ფუნქციები. ასევე, ყურადღება უნდა მიაქციოთ ხელმისაწვდომი ტემპერატურის რეჟიმების რაოდენობას, რომლებიც ხელს უწყობენ სხვადასხვა საკვების მომზადებას. პროგრამების რაოდენობა ხშირად განსაზღვრავს მთელი მოწყობილობის ხარისხს, შეიძლება იყოს ხუთამდე, ან ათზე მეტი პროგრამით აღჭურვილი.

 

 

ra aris CasaSenebeli Rumeli?
CamontaJebuli Rumeli aris sayofacxovrebo teqnika, romelic nebismieri samzareulos Seucvleli atributia. warmoudgenelia Tanamedrove saxli, romlis samzareuloc ar aris aRWurvili RumeliT. nebismieri adamiani cdilobs, rom saxlSi Seiqmenas komfortuli garemo.  aseTi garemos erT-erTi komponentia,  swored RumelSi gamomcxvari namcxvrebis aromati.
CasaSenebeli Rumeli aris teqnika, romelic miekuTvneba didi sayofacxovrebo teqnikis segments samzareulosTvis. isini gankuTvnilia yvelanairi kerZis, maT Soris comeulis,  xorcis, bostneulis sacxobad. sayofacxovrebo teqnikis Tanamedrove bazarze warmodgenilia am funqciis  mravalferovani arCevani. TiToeul models aqvs individualuri specifikaciebi da optimalurad Seefereba konkretuli tipis gamoyenebas.
CasaSenebeli Rumelis modelebi Zalian popularulia. maT  aqvT  sakmaod kompaqturi zomebi da SeiZleba moTavsdes mcire zomis samzareuloebSi. es gaxlavT mTavari upiratesoba, rac ganasxvavebs sxva tipis Rumelebisagan. am mizniT mowyobilobebi pirobiTad SeiZleba daiyos or did jgufad:
gazis tipis Rumelebi. es aris klasikuri modeli, romelic muSaobs gazmomaragebis sistemiT. mwarmoeblebi gvTavazeoben gazis Rumelebis farTo arCevans.  aseTi teqnikis gare dizaini aseve xasiaTdeba mravalferovnebiT. SemuSavebulia mravali modelis xazi, TiToeul myidvels SeeZleba airCios  sasurveli modeli romelic saukeTesod Seefereba saxlis mTlian interiers. CamontaJebuli gazqura SeiZleba iyos rogorc kompaqturi, aseve mozrdili zomebiT.
eleqtro Rumelebi. aseTi Rumeli funqcionirebs qselSi CarTviT. teqnika, romelic muSaobs eleqtroenergiis daxmarebiT, saSualebas gaZlevT dazogoT mniSvnelovani finansuri resursi gazis gamoyenebis saabonento gadasaxadze. aseTi teqnikis Zala TiToeul SemTxvevaSi individualuria. zomebi aseve ar aris standartuli: arsebobs rogorc kompaqturi, ise didi mowyobilobebi. CamontaJebuli eleqtro Rumeli garkveulwilad ufro Zviria, vidre gazis Rumeli , radgan igi ufro mravalferovania.  
rogor avirCioT CasaSenebeli Rumeli
Rumeli, rogorc wesi, SeZenilia minimum ramdenime wlis gamoyenebisaTvis. amitom, arCevanis sakiTxs seriozulad unda miudges. pirvel rigSi, Tqven unda gamoTvaloT samzareulos farTobi, kerZod, am mowyobilobisTvis gamoyofili adgili. zogadad, isini ganawilebulia Semdegnairad: mcire, romlis sigane 45 sm-ia da standartuli sigane 60 sm. SezRuduli sivrcis pirobebSi, bevrad ufro racionaluria pirveli variantis arCevaa.
Rumeli unda iyos harmoniaSi samzareulos mTliani interierTan. amisaTvis SegiZliaT airCioT Sesabamisi feri, dizaini da forma. es Seqmnis simyudroves Tqvens saxlSi.
aseve, sjobs, rom  racionalurad SeafasoT situacia da airCioT sasurveli Rumelis tipi: gazi an eleqtro. umjobesi iqneba airCioT ufro ekonomiuri modeli.
TiToeul Rumels aqvs individualuri teqnikuri maxasiaTeblebi. zogierT maTgans aqvs iseTi variantebi, rogoricaa: cxauri, bavSvis dacva, Sexebis kontroli, dasufTavebis sistema, sxvadasxva saxelmZRvanelo, Samfuri da sxva sasargeblo funqciebi. aseve, yuradReba unda miaqcioT xelmisawvdomi temperaturis reJimebis raodenobas, romlebic xels uwyoben sxvadasxva sakvebis momzadebas. programebis raodenoba xSirad gansazRvravs mTeli mowyobilobis xarisxs, SeiZleba iyos xuTamde, an aTze meti programiT aRWurvili.
 

აქცია
449  / თვეში 25₾-დან
აქცია
999  / თვეში 56₾-დან
აქცია
805  / თვეში 45₾-დან
აქცია
1396  / თვეში 78₾-დან
აქცია
865  / თვეში 48₾-დან
აქცია
1208  / თვეში 67₾-დან
აქცია
680  / თვეში 38₾-დან
აქცია
805  / თვეში 45₾-დან
აქცია
1188  / თვეში 66₾-დან
აქცია
966  / თვეში 54₾-დან
აქცია
1086  / თვეში 60₾-დან
აქცია
1128  / თვეში 63₾-დან
აქცია
1029  / თვეში 57₾-დან
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 340
  • 6050
მარაგი
ბრენდი
ღუმელის ტიპი
მართვის ტიპი
მოცულობა
ფუნქციები
დამატებითი მახასიათებლები
წმენდვის ტიპი
ენერგომოხმარების კლასი
ფერი