უთოები არის მარტივი, მაგრამ უკიდურესად სასარგებლო ტექნიკა, რომლებმაც გრძელი გზა გაიარეს ანტიკურ დროიდან დღემდე. არსებული ფორმით, ისინი XIV საუკუნიდან არსებობენ და ტექნოლოგიის განვითარების წყალობით დიდად განვითარდნენ. ცვლილებებმა გავლენა მოახდინა როგორც გარეგნობასა და ამოცანებზე, ისე მათი გადაჭრის გზებზე. მას იყენებენ ტანსაცმლის, თეთრეულისა და სხვა ქსოვილების მოსაწესრიგებლად. საუთაო უმარტივესი აპარატებისგან განსხვავებით, უახლესი ფუნქციონალური მოწყობილობები უზრუნველყოფენ ყოვლისმომცველ მოვლას, ამუშავებენ ნებისმიერ ქსოვილს მარტივად და უზრუნველყოფენ შეუდარებელ შედეგს. ისინი ასევე მნიშვნელოვნად გამოირჩევიან კარგად გააზრებული ერგონომიკით, უსაფრთხო დაუთოების გაუმჯობესებული დიზაინით, მოწინავე ფუნქციონირებით და პარამეტრების პერსონალიზაციის შესაძლებლობით, ენერგიის მოხმარების შემცირებითა და მოდელების ფართო ასორტიმენტით.

მრავალფეროვანი ფერები და დიზაინი საშუალებას გაძლევთ იპოვოთ უთო ყველა . ყველა მათგანი დაყოფილია ორ ტიპად დანიშნულებისამებრ - სახლისა და პროფესიონალური გამოყენებისათვის (ხასიათდება მაქსიმალური შესრულებით და ტექნიკური აღჭურვილობით). მათ შორის არის სხვადასხვა სახის, განსხვავებული დიზაინითა და ფუნქციურობით:
ორთქლის გარეშე - კლასიკური, მარტივი და იაფი, დამარბილებელი ხორციელდება მხოლოდ ტემპერატურის ეფექტის გამო;

ორთქლით - ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული, უთუოდ აღჭურვილი წყლის ავზით და მნიშვნელოვნად გაამარტივებს მუშაობას, შესაფერისია ყველაზე დელიკატური პროდუქტებისთვის;

ორთქლის - განკუთვნილია ორთქლისთვის, გამოიყენება როგორც პერანგებისთვის, ასევე ფარდებისათვის, ფარდები კარნიზიდან მოხსნის გარეშე, პრაქტიკულად აუცილებელია დიდი ყოველდღიური მოცულობებისთვის;

უსადენო - უსადენო, მობილური და პრაქტიკული, პერიოდულად თბება სპეციალურ სადგამზე მოთავსებისას, დანარჩენი დრო კი ინარჩუნებს სითბოს და ხელს არ უშლის მოძრაობას;

სამგზავრო - განკუთვნილია მოგზაურობისათვის. აქვს კომპაქტური ზომა და მცირე წონა, ხშირად აქვს დასაკეცი სახელური და მხოლოდ ძირითადი მახასიათებლებითაა აღჭურვილი;

ორთქლის გენერატორით - რთული მოწყობილობები, ჩვეულებრივი ორთქლის უთოებთან შედარებით, უზრუნველყოფს ორთქლის მძლავრ მარაგს, ასწორებს ნაკეცებს თუნდაც ძალიან დაკუჭულ,  მკვრივ და უხეში ქსოვილებზე.
დაუთოების სისტემა - მრავალმხრივი კომპლექტი მოწინავე ვარიანტებით მოიცავს საუთაო აღჭურვილობის სრულ კომპლექტს.

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია გარსის მასალა:

ალუმინის - ფასდება მისი შედარებით დაბალი ფასით, სიმსუბუქითა და მაღალი თბოგამტარობით.

ფოლადი - ცოტათი უფრო ძვირია, ვიდრე ალუმინის შენადნობები, მაგრამ გაცილებით პრაქტიკული და გამძლეა მექანიკური დაზიანების მიმართ მდგრადობის გამო;

უჟანგავი ფოლადი - უფრო გამძლეა ანტიკოროზიული თვისებებით;

კერამიკა - საკმაოდ სწრაფად და თანაბრად თბება, კარგად სრიალებს, ეკონომიურია ენერგიის მოხმარებაში, ადვილად იწმინდება სველი ქსოვილით;

ტიტანი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ლითონია, მაგრამ ძალიან მძიმე და ნელი თბება.

კიდევ რა უნდა იქნას გათვალისწინებული ყიდვისას

ვერტიკალური ორთქლი - განკუთვნილია ვერტიკალური დაუთოებისთვის შეხების გარეშე და ძალზე ნაზად მოქმედებს ბოჭკოებზე;

ორთქლის გამაძლიერებელი - მოკლევადიანი, მაღალი წნევით გაძლიერებული ნაკადი ხელს უწყობს რთული ნაკეცების აღმოფხვრას ღილაკიზე დაჭერით;

მუდმივი ორთქლი - ავტომატურად მიედინება სხვადასხვა ხვრელში, რათა სწრაფად დაარბილოს უხეში მასალა;
დატენიანება თავაკიდან -ხელს უწყობს წყვეტილ დატენიანებას სპრეის ბოთლით, რომელიც მდებარეობს თავაკზე.

 

 

 

 

 

uToebi aris martivi, magram ukiduresad sasargeblo teqnika, romlebmac grZeli gza gaiares antikur droidan dRemde. arsebuli formiT, isini XIV saukunidan arseboben da teqnologiis ganviTarebis wyalobiT didad ganviTardnen. cvlilebebma gavlena moaxdina rogorc garegnobasa da amocanebze, ise maTi gadaWris gzebze. mas iyeneben tansacmlis, TeTreulisa da sxva qsovilebis mosawesrigeblad. sauTao umartivesi aparatebisgan gansxvavebiT, uaxlesi funqcionaluri mowyobilobebi uzrunvelyofen yovlismomcvel movlas, amuSaveben nebismier qsovils martivad da uzrunvelyofen Seudarebel Sedegs. isini aseve mniSvnelovnad gamoirCevian kargad gaazrebuli ergonomikiT, usafrTxo dauToebis gaumjobesebuli dizainiT, mowinave funqcionirebiT da parametrebis personalizaciis SesaZleblobiT, energiis moxmarebis SemcirebiTa da modelebis farTo asortimentiT.
mravalferovani ferebi da dizaini saSualebas gaZlevT ipovoT uTo yvela . yvela maTgani dayofilia or tipad daniSnulebisamebr - saxlisa da profesionaluri gamoyenebisaTvis (xasiaTdeba maqsimaluri SesrulebiT da teqnikuri aRWurvilobiT). maT Soris aris sxvadasxva saxis, gansxvavebuli dizainiTa da funqciurobiT:
orTqlis gareSe - klasikuri, martivi da iafi, damarbilebeli xorcieldeba mxolod temperaturis efeqtis gamo;
orTqliT - erT-erTi yvelaze popularuli, uTuod aRWurvili wylis avziT da mniSvnelovnad gaamartivebs muSaobas, Sesaferisia yvelaze delikaturi produqtebisTvis;
orTqlis - gankuTvnilia orTqlisTvis, gamoiyeneba rogorc perangebisTvis, aseve fardebisaTvis, fardebi karnizidan moxsnis gareSe, praqtikulad aucilebelia didi yoveldRiuri moculobebisTvis;
usadeno - usadeno, mobiluri da praqtikuli, periodulad Tbeba specialur sadgamze moTavsebisas, danarCeni dro ki inarCunebs siTbos da xels ar uSlis moZraobas;
samgzavro - gankuTvnilia mogzaurobisaTvis. aqvs kompaqturi zoma da mcire wona, xSirad aqvs dasakeci saxeluri da mxolod ZiriTadi maxasiaTeblebiTaa aRWurvili;
orTqlis generatoriT - rTuli mowyobilobebi, Cveulebrivi orTqlis uToebTan SedarebiT, uzrunvelyofs orTqlis mZlavr marags, asworebs nakecebs Tundac Zalian dakuWul,  mkvriv da uxeSi qsovilebze.
dauToebis sistema - mravalmxrivi kompleqti mowinave variantebiT moicavs sauTao aRWurvilobis srul kompleqts.
kidev erTi mniSvnelovani kriteriumia garsis masala:
aluminis - fasdeba misi SedarebiT dabali fasiT, simsubuqiTa da maRali TbogamtarobiT.
foladi - cotaTi ufro Zviria, vidre aluminis Senadnobebi, magram gacilebiT praqtikuli da gamZlea meqanikuri dazianebis mimarT mdgradobis gamo;
uJangavi foladi - ufro gamZlea antikoroziuli TvisebebiT;
keramika - sakmaod swrafad da Tanabrad Tbeba, kargad srialebs, ekonomiuria energiis moxmarebaSi, advilad iwmindeba sveli qsoviliT;
titani erT-erTi yvelaze Zlieri liTonia, magram Zalian mZime da neli Tbeba.
kidev ra unda iqnas gaTvaliswinebuli yidvisas
vertikaluri orTqli - gankuTvnilia vertikaluri dauToebisTvis Sexebis gareSe da Zalze nazad moqmedebs boWkoebze;
orTqlis gamaZlierebeli - moklevadiani, maRali wneviT gaZlierebuli nakadi xels uwyobs rTuli nakecebis aRmofxvras Rilakize daWeriT;
mudmivi orTqli - avtomaturad miedineba sxvadasxva xvrelSi, raTa swrafad daarbilos uxeSi masala;
datenianeba Tavakidan -xels uwyobs wyvetil datenianebas spreis boTliT, romelic mdebareobs Tavakze.
 

აქცია
400  245  / თვეში 14₾-დან
დანაზოგი: 155 ₾
399  / თვეში 22₾-დან
329  / თვეში 18₾-დან
129  / თვეში 7₾-დან
139  / თვეში 8₾-დან
105  / თვეში 6₾-დან
339  / თვეში 19₾-დან
59  / თვეში 3₾-დან
129  / თვეში 7₾-დან
279  / თვეში 16₾-დან
499  / თვეში 28₾-დან
209  / თვეში 12₾-დან
129  / თვეში 7₾-დან
349  / თვეში 19₾-დან
279  / თვეში 16₾-დან
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 20
  • 4000
მარაგი
ბრენდი
ტიპი
სიმძლავრე
ძირის მასალა
დამატებითი მახასიათებლები
    ყველაფრის ჩვენება (15)