რა არის საყინულე მაცივრები

საყინულე მაცივრები არამხოლოდ რესტორნებისთვის, ასევე ოჯახის სამზარეულოებისთვისაც მნიშვნელოვანი ტექნიკის ნაწილია. დიასახლისები ხშირად ინახავენ კენკრას, ხილს, ბოსტნეულს, ხორცს, თევზს და ნახევარფაბრიკატებს.
სამაცივრო მოწყობილობების აბსოლუტური უმრავლესობა უკვე აღჭურვილია პალატით, რომელიც განკუთვნილია საკვების გაყინვისთვის. ამასთან, ინტენსიური გამოყენებისა და დიდი რაოდენობის  საკვების გასაყინად, ასეთი კუპეების სიმძლავრე და მოცულობა სრულიად არასაკმარისია. სწორედ ამიტომ, საყინულე მაცივრები უფრო და უფრო მოთხოვნადი ხდება.

ამ ტიპის ყველა ელექტრომოწყობილობა შეიძლება დაიყოს ორ დიდ კატეგორიად:

დიდი გაბარიტების საყინულე მაცივრები. ასეთი კატეგორია გხვდება როგორც დიდ რესტორნებში, ასევე კვების პროდუქტების სპეციალურ საწარმოებში. იგი არის ჰორიზონტალური ფორმის. ყველაზე ძლიერი მოდელებისათვის ტემპერატურის რეჟიმი შენარჩუნებულია -10-დან -45 C- მდე. ეს მოდელი გამოირჩევა მოცულობით, საკვებისიჯანსაღეს ინარჩუნებს დიდი ხნის განმავლობაში. შეუძლია გაუმკლავდეს საკმაოდ ინტენსიურ სამუშაო პირობებს. წარმოებაში გამოიყენება მხოლოდ მაღალი ხარისხის ნაწილები. ყველა მოდელს აქვს კომპრესიული ტიპის გაგრილება.

ჩამონტაჟებული აქვს ელექტრომექანიკური მართვის ტიპი. ასევე არსებობს სტანდარტული სახელმძღვანელო გაალღობის სისტემისთვის.

საყინულე კამერები. ისინი კლასიკური ელექტრო მოწყობილობებია საკვების გაყინვისთვის. უზრუნველყოს საკმარისად დაბალი ტემპერატურის რეჟიმის შენარჩუნებას. როგორც წესი, პალატის შიგნით ტემპერატურა შეიძლება დაეცეს -18 გრადუს ცელსიუსამდე. ამასთან, თანამედროვე მწარმოებლები რეგულარულად უშვებენ უფრო მძლავრ მოდელებს, რომლებსაც შეუძლიათ შეინარჩუნონ დაბალი ტემპერატურა. მოძველებული მოდელებისგან განსხვავებით, თანამედროვე მოდელები არ საჭიროებს თოვლისა და ყინულის ფორმირებას. გამაგრილებელ  ნივთიერებად  თანამედროვე მოდელებში იყენებენ ფრეონს.

როგორ ავირჩიოთ საყინულე მაცივარი

ამ ტიპის ტექნიკის არჩევა საკმაოდ რთულია და სერიოზულ მიდგომას მოითხოვს. უპირველეს ყოვლისა, ყურადღება უნდა მიაქციოთ ენერგიის მოხმარების კლასს. ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ განსაზღვროთ ეკონომიური ვარიანტები, რომლებიც მნიშვნელოვნად არ იმოქმედებს ელექტროენერგიის მოხმარებაზე. ასევე მნიშვნელოვანია ინსტალაციის მეთოდი. ზოგიერთი მათგანი საკმაოდ რთული დასამონტაჟებელია. შესაბამისად, პროფესიონალი ინსტალატორების დაქირავება მოგიწევთ.

ასევე მნიშვნელოვანია, განვსაზღვროთ თუ რა ზომის საყინულე გსურთ. ხშირად  იგი დიდი ზომისაა, რაც ართულებს სამზარეულოში მის მოთავსებას. ასეთ სიტუაციებში საუკეთესო ვარიანტია მცირე ზომის და ჩაშენებული მოდელები. 

 

 

 

ra aris sayinule macivrebi
sayinule macivrebi aramxolod restornebisTvis, aseve ojaxis samzareuloebisTvisac mniSvnelovani teqnikis nawilia. diasaxlisebi xSirad inaxaven kenkras, xils, bostneuls, xorcs, Tevzs da naxevarfabrikatebs.
samacivro mowyobilobebis absoluturi umravlesoba ukve aRWurvilia palatiT, romelic gankuTvnilia sakvebis gayinvisTvis. amasTan, intensiuri gamoyenebisa da didi raodenobis  sakvebis gasayinad, aseTi kupeebis simZlavre da moculoba sruliad arasakmarisia. swored amitom, sayinule macivrebi ufro da ufro moTxovnadi xdeba.
am tipis yvela eleqtromowyobiloba SeiZleba daiyos or did kategoriad:
didi gabaritebis sayinule macivrebi. aseTi kategoria gxvdeba rogorc did restornebSi, aseve kvebis produqtebis specialur sawarmoebSi. igi aris horizontaluri formis. yvelaze Zlieri modelebisaTvis temperaturis reJimi SenarCunebulia -10-dan -45 C- mde. es modeli gamoirCeva moculobiT, sakvebisijansaRes inarCunebs didi xnis ganmavlobaSi. SeuZlia gaumklavdes sakmaod intensiur samuSao pirobebs. warmoebaSi gamoiyeneba mxolod maRali xarisxis nawilebi. yvela models aqvs kompresiuli tipis gagrileba. CamontaJebuli aqvs eleqtromeqanikuri marTvis tipi. aseve arsebobs standartuli saxelmZRvanelo gaalRobis sistemisTvis.
sayinule kamerebi. isini klasikuri eleqtro mowyobilobebia sakvebis gayinvisTvis. uzrunvelyos sakmarisad dabali temperaturis reJimis SenarCunebas. rogorc wesi, palatis SigniT temperatura SeiZleba daeces -18 gradus celsiusamde. amasTan, Tanamedrove mwarmoeblebi regularulad uSveben ufro mZlavr modelebs, romlebsac SeuZliaT SeinarCunon dabali temperatura. moZvelebuli modelebisgan gansxvavebiT, Tanamedrove modelebi ar saWiroebs Tovlisa da yinulis formirebas. gamagrilebel  nivTierebad  Tanamedrove modelebSi iyeneben freons.
rogor avirCioT sayinule macivari
am tipis teqnikis arCeva sakmaod rTulia da seriozul midgomas moiTxovs. upirveles yovlisa, yuradReba unda miaqcioT energiis moxmarebis klass. ase rom Tqven SegiZliaT gansazRvroT ekonomiuri variantebi, romlebic mniSvnelovnad ar imoqmedebs eleqtroenergiis moxmarebaze. aseve mniSvnelovania instalaciis meTodi. zogierTi maTgani sakmaod rTuli dasamontaJebelia. Sesabamisad, profesionali instalatorebis daqiraveba mogiwevT.
aseve mniSvnelovania, ganvsazRvroT Tu ra zomis sayinule gsurT. xSirad  igi didi zomisaa, rac arTulebs samzareuloSi mis moTavsebas. aseT situaciebSi saukeTeso variantia mcire zomis da CaSenebuli modelebi. 

FS 166020
გაყიდვაშია
649 
FRM-290E
გაყიდვაშია
1123 
FH301CW
გაყიდვაშია
1200 
FRM-200E
გაყიდვაშია
836 
MDRC152FZG01
გაყიდვაშია
669 
MDRU276FZG48
გაყიდვაშია
1219 
MDRC207FZG01
გაყიდვაშია
789 
MDRC280FZG01
გაყიდვაშია
899 
მაჩვენე კიდევ 16 პროდუქტი
პროდუქციის გაფილტვრა
ფასი

 – 

  • 390
  • 2220
ბრენდი
მარაგი
ტიპი
გალღობის სისტემა
მოცულობა
დამატებითი მახასიათებლები
ენერგომოხმარების კლასი
ფერი