სარეცხის საშრობი მანქანები

 

საშრობი მანქანა, უკვე გახდა აუცილებელი და  შეუცვლელი მოწყობილობა დიასახლისის არსენალში. ცხოვრების თანამედროვე ტემპიდან გამომდინარე, ადამიანები ცდილობენ ყველაფერი გააკეთონ უფრო სწრაფად და უკეთესად და აღარ რჩებათ დრო დაელოდონ სარეცხის გაშრობას. ეს ტექნიკა განსაკუთრებით მოთხოვნადია იმ ოჯახებში, სადაც ბავშვები ჰყავთ.  იგი ასევე შესაფერისია მათთვის, ვისაც არ აქვს შესაძლებლობა, სარეცხი გაფინოს აივანზე ან თოკზე.
ერთი საათის შემდეგ ტანსაცმელი უკვე მშრალია და შესაძლებლობა გაქვთ ჩაიცვათ. იგი ასევე შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ტანსაცმლის, ფუმფულა ბალიშების ან ფეხსაცმლის გასაახლებლად.  გარკვეული მოწყობილობები აღჭურვილია ორთქლის ფუნქციითაც კი.  ასე რომ, მყიდველი რთული არჩევანის წინაშე დგას:

საშრობი ,,კარადა“. ამ მოწყობილობაში შეგიძლიათ გაამშრალოთ დახვეწილი ატლასიდან დაწყებული, უხეში ჯინსით დამთავრებული, ნებისმიერი ტანსაცმელი. იდეალურია დიდი რაოდენობით სარეცხის გასაშრობად. 10 კგ-დან და ზემოთ.

საშრობი მანქანა. იგი გარეგნულად ჩვეულებრივი სარეცხი მანქანის მსგავსია, გაშრობა ხდება ცენტრიფუგის მეთოდით. როგორც სტანდარტული სარეცხი მანქანა, საშრობსაც აქვს ბარაბანი. გაშრობის დროს ის იმპულსს იძენს და ცხელი ჰაერით აშრობს ტანსაცმელს. იგი კომპაქტურია, რადგან ადვილად შეუძლია დაიკავოს ადგილი პატარა ბინაში და უზარმაზარი ფუნქციონირების წყალობით, ძალიან პოპულარული მოდელია. აღჭურვილია ავტომატური გამორთვით, ასე რომ თქვენ არ უნდა იდარდოთ თქვენს ტანსაცმელზე.

ტანსაცმლის საშრობი მანქანის ფუნქციონირება.

გაშრობის მეთოდის მიხედვით ყველა მოწყობილობა დაყოფილია 2 ტიპად. პირველი არის კონდენსაცია, რომელშიც საგნები შრება  მწვავე ჰაერის გამოყენებით. მეორე არის ვენტილაცია, რომელიც დაფუძნებულია სარეცხზე ძლიერი ჰაერის ნაკადზე. კონდენსაციის მოწყობილობები უფრო ძვირია, მაგრამ ინსტალაცია უფრო ადვილია, რადგან იგი არ საჭიროებს სავენტილაციო კავშირს, როგორც მეორე ვარიანტში.

მოწყობილობაში ჰაერი თბება იატაკსა და კედლებში ჩაშენებული ელემენტით. გაშრობა ან ბუნებრივი კონვექციაა, ან სავალდებულოა. მეორე შემთხვევაში, ჰაერი ვრცელდება მოწყობილობაში განლაგებული ვენტილატორების დახმარებით. ორთქლის შიგნით შეიძლება მიაღწიოს 90 გრადუსს. ყველა ზედმეტი ტენიანობა იგზავნება სავენტილაციოში.

რჩევები შერჩევამდე

საშრობები წარმოუდგენლად მომთხოვნი დანადგარებია, ამიტომ ყიდვის დაწყებამდე ყოველთვის უნდა შეამოწმოთ, თუ რამდენ ენერგიას მოითხოვს მოწყობილობა. იმ პირობით, რომ მაჩვენებელი 4000 W- ს მიაღწევს, ზოგიერთ სახლში გაყვანილობა შეიძლება უბრალოდ არ მოხერხდეს. ტიპი ინდივიდუალურად შეირჩევა ოჯახის საჭიროებისთვის. ორისთვის შესაფერისია 3 კგიანი მოდელი და თუ ოჯახი უფრო დიდია, მაშინ უფრო დიდი ზომის ერთეულების არჩევა ღირს. 

თანამედროვე მოწყობილობები საკმაოდ ძვირია. მაგრამ საშრობის ხარისხი და მრავალი სასარგებლო თვისება ამართლებს ნებისმიერ ფასს. სარეცხი უფრო სწრაფად შრება, ვიდრე ჩვეულებრივი გზით. კიდევ ერთი პლუსია დროის დაზოგვა დაუთოებისთვის, რადგან ტანსაცმელი რბილი და ნაკლებად დაკუჭული იქნება.
 

 

 

 

saSrobi manqana, ukve gaxda aucilebeli da  Seucvleli mowyobiloba diasaxlisis arsenalSi. cxovrebis Tanamedrove tempidan gamomdinare, adamianebi cdiloben yvelaferi gaakeTon ufro swrafad da ukeTesad da aRar rCebaT dro daelodon sarecxis gaSrobas. es teqnika gansakuTrebiT moTxovnadia im ojaxebSi, sadac bavSvebi hyavT.  igi aseve Sesaferisia maTTvis, visac ar aqvs SesaZlebloba, sarecxi gafinos aivanze an Tokze.
erTi saaTis Semdeg tansacmeli ukve mSralia da SesaZlebloba gaqvT CaicvaT. igi aseve SesaZlebelia gamoyenebul iqnas tansacmlis, fumfula baliSebis an fexsacmlis gasaaxleblad.  garkveuli mowyobilobebi aRWurvilia orTqlis funqciiTac ki.  ase rom, myidveli rTuli arCevanis winaSe dgas:
saSrobi ,,karada“. am mowyobilobaSi SegiZliaT gaamSraloT daxvewili atlasidan dawyebuli, uxeSi jinsiT damTavrebuli, nebismieri tansacmeli. idealuria didi raodenobiT sarecxis gasaSrobad. 10 kg-dan da zemoT.
saSrobi manqana. igi garegnulad Cveulebrivi sarecxi manqanis msgavsia, gaSroba xdeba centrifugis meTodiT. rogorc standartuli sarecxi manqana, saSrobsac aqvs barabani. gaSrobis dros is impulss iZens da cxeli haeriT aSrobs tansacmels. igi kompaqturia, radgan advilad SeuZlia daikavos adgili patara binaSi da uzarmazari funqcionirebis wyalobiT, Zalian popularuli modelia. aRWurvilia avtomaturi gamorTviT, ase rom Tqven ar unda idardoT Tqvens tansacmelze.
tansacmlis saSrobi manqanis funqcionireba.
gaSrobis meTodis mixedviT yvela mowyobiloba dayofilia 2 tipad. pirveli aris kondensacia, romelSic sagnebi Sreba  mwvave haeris gamoyenebiT. meore aris ventilacia, romelic dafuZnebulia sarecxze Zlieri haeris nakadze. kondensaciis mowyobilobebi ufro Zviria, magram instalacia ufro advilia, radgan igi ar saWiroebs saventilacio kavSirs, rogorc meore variantSi.
mowyobilobaSi haeri Tbeba iataksa da kedlebSi CaSenebuli elementiT. gaSroba an bunebrivi konveqciaa, an savaldebuloa. meore SemTxvevaSi, haeri vrceldeba mowyobilobaSi ganlagebuli ventilatorebis daxmarebiT. orTqlis SigniT SeiZleba miaRwios 90 graduss. yvela zedmeti tenianoba igzavneba saventilacioSi.
rCevebi SerCevamde
saSrobebi warmoudgenlad momTxovni danadgarebia, amitom yidvis dawyebamde yovelTvis unda SeamowmoT, Tu ramden energias moiTxovs mowyobiloba. im pirobiT, rom maCvenebeli 4000 W- s miaRwevs, zogierT saxlSi gayvaniloba SeiZleba ubralod ar moxerxdes. tipi individualurad SeirCeva ojaxis saWiroebisTvis. orisTvis Sesaferisia 3 kgiani modeli da Tu ojaxi ufro didia, maSin ufro didi zomis erTeulebis arCeva Rirs. 
Tanamedrove mowyobilobebi sakmaod Zviria. magram saSrobis xarisxi da mravali sasargeblo Tviseba amarTlebs nebismier fass. sarecxi ufro swrafad Sreba, vidre Cveulebrivi gziT. kidev erTi plusia drois dazogva dauToebisTvis, radgan tansacmeli rbili da naklebad dakuWuli iqneba.
 

აქცია
FDR-1079
გაყიდვაშია
320  265 
დანაზოგი: 55 ₾
AT-95369
გაყიდვაშია
3234 
DU 7133 GA0 Superia
გაყიდვაშია
1299 
AT-100033
გაყიდვაშია
3373 
DU 7112 PA1 Superia
გაყიდვაშია
1299 
DS 8139 TX Superia
გაყიდვაშია
1499 
EL-DF60R8600CG/LP
გაყიდვაშია
7500 
EL-DV90T6240LX/LP
გაყიდვაშია
2400 
DV 7110
მარაგი ამოწურულია
800 
DPY 8405 GXHB2 Superia
მარაგი ამოწურულია
1999 
I24425
მარაგი ამოწურულია
1799 
I23500
მარაგი ამოწურულია
1959 
DU 9133 GA0 Superia
მარაგი ამოწურულია
1899 
AT-94723
მარაგი ამოწურულია
1526 
DCU 8332 XRC
მარაგი ამოწურულია
1386 
მაჩვენე კიდევ 16 პროდუქტი
პროდუქციის გაფილტვრა
ფასი

 – 

  • 260
  • 7500
ბრენდი
მარაგი
ტიპი
მაქსიმალური ჩატვირთვა
დამატებითი მახასიათებლები
ენერგომოხმარების კლასი
ფერი