სარეცხი მანქანა დიდი ხანია გახდა ყველა თანამედროვე ადამიანის შეუცვლელი დამხმარე.  იგი გვეხმარება ისეთი საკითხის გადაჭრაში, როგორიცაა ჩვენი ტანისამოსის რეცხვა. მსოფლიოში არსებობს უამრავი მოდელი, თუმცა მათი კლასიფიკაცია გარკვეული კრიტერიუმების მიხედვით მაინც შესაძლებელია:

ვიწრო 32-45 სმ. ამ ტექნიკას ახასიათებს ყველაზე კომპაქტური ზომები. იდეალურია  მცირე ფართობის სველ წერტილებში განსათავსებლად. ვიწრო სარეცხი მანქანები დიდ ადგილს არ იკავებს და ადგილის დაზოგვაში დაგეხმარებათ. მათ აქვთ ყველა ძირითადი სამუშაო რეჟიმი.

სრული ზომით 52-60 სმ. ეს არის ტრადიციული ფორმატის სარეცხი ასეთი ზომის უამრავი მოდელი არსებობს, ამიტომ საკმაოდ რთულია აირჩიოთ ისეთი, რომელიც შეესაბამება ტქვენს ინტერიერს.

ვერტიკალური დატვირთვა.   წინა მოდელებისგან განსხვავებით, ისინი მაქსიმალურად ერგონომიულია და მცირე ზომები აქვთ. ყველაზე ხშირად, მწარმოებლები ასეთ აღჭურვილობაზე აყენებენ  კლასიკურ რეჟიმებს.

საშრობით. ამ ტიპის სარეცხი მანქანები ითვლება მრავალფუნქციურ მოწყობილობებად, რომლებსაც დამატებით საშრობი აქვთ თავიანთ დიზაინში. ეს მოწყობილობები საშუალებას გაძლევთ გააშროთ თქვენი სარეცხი. ასეთი მოდელები დაგიზოგავ ფულს, ცალკე საშრობის ყიდვა რომ არ მოგიწიოთ.

ნახევრად ავტომატური. ნახევრად ავტომატური მანქანა მყიდველების ყურადღებას იპყრობს თავისი დაბალი ფასით და ავტონომიით. მას არ სჭირდება სრული კავშირი წყალმომარაგების სისტემასთან, რასაც მოითხოვს აბსოლუტურად ყველა სარეცხი მანქანა, რომელიც მუშაობს ავტომატურ სისტემაზე. წყლის ავზი ჩაშენებულია მოწყობილობის დიზაინში, სწორედ ის ირთვება  რეცხვის პროცესში.

პროფესიონალიმოდელები. მათ აქვთ მაღალი მუშაობის მაჩვენებლები, რომლებსაც შეუძლიათ გაუმკლავდნენ დიდ დატვირთვას. იდეალურია მძიმე და ინტენსიური გამოყენებისათვის. ჩვეულებრივ, ასეთი მოდელები პროფესიონალური სამრეცხაოებისთვისაა განკუთვნილი.

ჩასაშენებელი. ასეთი მოდელები ჩაშენება შესაძლებელია აბაზანის ავეჯში.

როგორ ავირჩიოთ სარეცხი მანქანა

შეძენამდე უნდა განსაზღვროთ ის ფუნქციები რომლებიც თქვენ გჭირდებათ. მაგალითად ყველა მოდელს არ აქვს ჩამონტაჟებული საშრობი. ამიტომ წინასწარ განსაზღვრეთ, გჭირდებათ თუ არა სარეცხი მანქანა ასეთი ფუნქციით.
შეგიძლიათ,  ჩვენს საიტზე გაეცნოთ სარეცხი მანქანების მოდელების აღწერებს. დამატებითი შეკითხვების არსებობის შემთხვევაში კი დაუკავშირდით ჩვენს მაღალკვალიფიციურ კონსულტანტებს.
 

 

sarecxi manqana didi xania gaxda yvela Tanamedrove adamianis Seucvleli damxmare.  igi gvexmareba iseTi sakiTxis gadaWraSi, rogoricaa Cveni tanisamosis recxva. msoflioSi arsebobs uamravi modeli, Tumca maTi klasifikacia garkveuli kriteriumebis mixedviT mainc SesaZlebelia:
viwro 32-45 sm. am teqnikas axasiaTebs yvelaze kompaqturi zomebi. idealuria  mcire farTobis svel wertilebSi gansaTavseblad. viwro sarecxi manqanebi did adgils ar ikavebs da adgilis dazogvaSi dagexmarebaT. maT aqvT yvela ZiriTadi samuSao reJimi.
sruli zomiT 52-60 sm. es aris tradiciuli formatis sarecxi aseTi zomis uamravi modeli arsebobs, amitom sakmaod rTulia airCioT iseTi, romelic Seesabameba tqvens interiers.
vertikaluri datvirTva.   wina modelebisgan gansxvavebiT, isini maqsimalurad ergonomiulia da mcire zomebi aqvT. yvelaze xSirad, mwarmoeblebi aseT aRWurvilobaze ayeneben  klasikur reJimebs.
saSrobiT. am tipis sarecxi manqanebi iTvleba mravalfunqciur mowyobilobebad, romlebsac damatebiT saSrobi aqvT TavianT dizainSi. es mowyobilobebi saSualebas gaZlevT gaaSroT Tqveni sarecxi. aseTi modelebi dagizogav fuls, calke saSrobis yidva rom ar mogiwioT.
naxevrad avtomaturi. naxevrad avtomaturi manqana myidvelebis yuradRebas ipyrobs Tavisi dabali fasiT da avtonomiiT. mas ar sWirdeba sruli kavSiri wyalmomaragebis sistemasTan, rasac moiTxovs absoluturad yvela sarecxi manqana, romelic muSaobs avtomatur sistemaze. wylis avzi CaSenebulia mowyobilobis dizainSi, swored is irTveba  recxvis procesSi.
profesionalimodelebi. maT aqvT maRali muSaobis maCveneblebi, romlebsac SeuZliaT gaumklavdnen did datvirTvas. idealuria mZime da intensiuri gamoyenebisaTvis. Cveulebriv, aseTi modelebi profesionaluri samrecxaoebisTvisaa gankuTvnili.
CasaSenebeli. aseTi modelebi CaSeneba SesaZlebelia abazanis avejSi.
rogor avirCioT sarecxi manqana
SeZenamde unda gansazRvroT is funqciebi romlebic Tqven gWirdebaT. magaliTad yvela models ar aqvs CamontaJebuli saSrobi. amitom winaswar gansazRvreT, gWirdebaT Tu ara sarecxi manqana aseTi funqciiT.
SegiZliaT,  Cvens saitze gaecnoT sarecxi manqanebis modelebis aRwerebs. damatebiTi SekiTxvebis arsebobis SemTxvevaSi ki daukavSirdiT Cvens maRalkvalificiur konsultantebs.
 

აქცია
1179  799  / თვეში 44₾-დან
დანაზოგი: 380 ₾
აქცია
859  687  / თვეში 38₾-დან
დანაზოგი: 172 ₾
აქცია
1049  739  / თვეში 41₾-დან
დანაზოგი: 310 ₾
1874  1359  / თვეში 76₾-დან
დანაზოგი: 515 ₾
2786  1749  / თვეში 97₾-დან
დანაზოგი: 1037 ₾
1999  1409  / თვეში 78₾-დან
დანაზოგი: 590 ₾
2124  1489  / თვეში 83₾-დან
დანაზოგი: 635 ₾
1949  1419  / თვეში 79₾-დან
დანაზოგი: 530 ₾
აქცია
1936  1549  / თვეში 86₾-დან
დანაზოგი: 387 ₾
აქცია
959  659  / თვეში 37₾-დან
დანაზოგი: 300 ₾
1936  1359  / თვეში 76₾-დან
დანაზოგი: 577 ₾
აქცია
1179  849  / თვეში 47₾-დან
დანაზოგი: 330 ₾
აქცია
889  699  / თვეში 39₾-დან
დანაზოგი: 190 ₾
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 0
  • 5460
მარაგი
ბრენდი
ტიპი
ჩატვირთვის ტიპი
მაქსიმალური ჩატვირთვა
ენერგომოხმარების კლასი
ფერი