რა არის საკერავი მანქანა?

საკერავი მანქანები დიდი პოპულარობით სარგებლობდნენ გამოჩენის დღიდან. ისინი ხელს უწყობენ სამკერვალო პროცესის გამარტივებას. დღეს ასეთი აღჭურვილობის შეძენა ჩვეულებრივი ადამიანების აბსოლუტური უმრავლესობისთვის გახდა ხელმისაწვდომი. მათ მრავალი კომპანია აწარმოებს, რომლებიც აწარმოებენ როგორც კლასიკურ მოდელს ასევე ინოვაციური ვარიანტების შემუშავებასაც ცდილობენ.

ამ მიზნით არსებობს აღჭურვილობის უნივერსალური კლასიფიკაცია. თითოეული კატეგორია შეიცავს სხვადასხვა დიზაინის საკერავ მანქანებს. შემდეგი ტიპის მოწყობილობებმა განსაკუთრებული პოპულარობა მოიპოვა მომხმარებლებში:

ქარგვის ტექნიკა. ნაქარგების გამოყენება ქსოვილების გასაფორმებლად შესანიშნავია. შერჩეულ პროდუქტს ათავსებენ სპეციალურ ნაწილზე, რომელსაც ნაქარგები სამკერვალო მანქანის ნემსის ქვეშ მოაქვს. ამის შემდეგ, იწყებს მოძრაობას, ამით ქმნის სასურველ ნიმუშს. ეს ნახევრად ავტომატური ნაქარგი  ოსტატისგან გარკვეულ უნარს მოითხოვს.
გარეკანი აერთიანებს ოვერლოკერისა და საფარის საკერავი მანქანის ფუნქციებს. იგი ითვლება ერთ – ერთ ყველაზე მრავალფეროვან სამკერვალო მანქანად. მას შეუძლია იმუშაოს რამდენიმე რეჟიმში და მნიშვნელოვანი რაოდენობის ნაკერები შეკეროს.

კომპიუტერიზებული. მან დაიმსახურა უნივერსალური აღიარება, როგორც ამ ტიპის ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგიამ. მას აქვს რამდენიმე ჩაშენებული კომპიუტერული პროგრამა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ დააყენოთ ნაქარგები ან კერვის რეჟიმი. ასეთ მოწყობილობასთან მუშაობისას, მომხმარებლისგან მინიმალური ძალისხმევაა საჭირო. ამ ტიპის ავტომატური მანქანა არის მარტივი და მოსახერხებელია გამოსაყენებლად.

ოვერლოკი. ეს სამკერვალო მანქანა განკუთვნილია ქსოვილის ჭრის გადაფარვისთვის. მისი გამოყენება ძალზე მნიშვნელოვანია ყველა სახის ტექსტილის წარმოებაში. ამრიგად, ქსოვილების ჭრა არ დაიშლება და მზა პროდუქტი უმაღლესი ხარისხის იქნება.

საფარი-ნაკერი (საფარი-საკერავი) მანქანა. საჭიროა ტრიკოტაჟის წარმოებისთვის. 

ელექტრომექანიკური. კლასიკური მოდელი, რომელიც გულისხმობს მომხმარებლების მიერ მექანიკური ძალის გამოყენებას.

როგორ ავირჩიოთ საკერავი მანქანა

საკერავი მანქანა არის მოწყობილობა, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას თხუთმეტი წლის განმავლობაში. ამიტომ, მისი შეძენის საკითხს უდიდესი პასუხისმგებლობით უნდა მიუდგეთ. უპირველეს ყოვლისა, რეკომენდირებულია ყურადღება გაამახვილოთ ამ აღჭურვილობის მწარმოებელზე. პოპულარული ბრენდები ცდილობენ თავიანთი სახელი მაღალ დონეზე შეინარჩუნონ, ამიტომ ისინი უმაღლესი ხარისხის აღჭურვილობას ამზადებენ.

უმჯობესია გაეცნოთ მომხმარებელთა მიმოხილვებს. ისინი გეტყვიან არჩეული მოდელის ყველა უპირატესობასა და ნაკლოვანებაზე.

 

 

 

 

 

 

 

 

ra aris sakeravi manqana?
sakeravi manqanebi didi popularobiT sargeblobdnen gamoCenis dRidan. isini xels uwyoben samkervalo procesis gamartivebas. dRes aseTi aRWurvilobis SeZena Cveulebrivi adamianebis absoluturi umravlesobisTvis gaxda xelmisawvdomi. maT mravali kompania awarmoebs, romlebic awarmoeben rogorc klasikur models aseve inovaciuri variantebis SemuSavebasac cdiloben.
am mizniT arsebobs aRWurvilobis universaluri klasifikacia. TiToeuli kategoria Seicavs sxvadasxva dizainis sakerav manqanebs. Semdegi tipis mowyobilobebma gansakuTrebuli popularoba moipova momxmareblebSi:
qargvis teqnika. naqargebis gamoyeneba qsovilebis gasaformeblad SesaniSnavia. SerCeul produqts aTavseben specialur nawilze, romelsac naqargebi samkervalo manqanis nemsis qveS moaqvs. amis Semdeg, iwyebs moZraobas, amiT qmnis sasurvel nimuSs. es naxevrad avtomaturi naqargi  ostatisgan garkveul unars moiTxovs.
garekani aerTianebs overlokerisa da safaris sakeravi manqanis funqciebs. igi iTvleba erT – erT yvelaze mravalferovan samkervalo manqanad. mas SeuZlia imuSaos ramdenime reJimSi da mniSvnelovani raodenobis nakerebi Sekeros.
kompiuterizebuli. man daimsaxura universaluri aRiareba, rogorc am tipis yvelaze Tanamedrove teqnologiam. mas aqvs ramdenime CaSenebuli kompiuteruli programa, romelic saSualebas gaZlevT daayenoT naqargebi an kervis reJimi. aseT mowyobilobasTan muSaobisas, momxmareblisgan minimaluri Zalisxmevaa saWiro. am tipis avtomaturi manqana aris martivi da mosaxerxebelia gamosayeneblad.
overloki. es samkervalo manqana gankuTvnilia qsovilis Wris gadafarvisTvis. misi gamoyeneba Zalze mniSvnelovania yvela saxis teqstilis warmoebaSi. amrigad, qsovilebis Wra ar daiSleba da mza produqti umaRlesi xarisxis iqneba.
safari-nakeri (safari-sakeravi) manqana. saWiroa trikotaJis warmoebisTvis. 
eleqtromeqanikuri. klasikuri modeli, romelic gulisxmobs momxmareblebis mier meqanikuri Zalis gamoyenebas.
rogor avirCioT sakeravi manqana
sakeravi manqana aris mowyobiloba, romelic SeiZleba gamoyenebul iqnas TxuTmeti wlis ganmavlobaSi. amitom, misi SeZenis sakiTxs udidesi pasuxismgeblobiT unda miudgeT. upirveles yovlisa, rekomendirebulia yuradReba gaamaxviloT am aRWurvilobis mwarmoebelze. popularuli brendebi cdiloben TavianTi saxeli maRal doneze SeinarCunon, amitom isini umaRlesi xarisxis aRWurvilobas amzadeben.
umjobesia gaecnoT momxmarebelTa mimoxilvebs. isini getyvian arCeuli modelis yvela upiratesobasa da naklovanebaze.

აქცია
440  408  / თვეში 23₾-დან
დანაზოგი: 32 ₾
აქცია
780  592  / თვეში 33₾-დან
დანაზოგი: 188 ₾
516  / თვეში 29₾-დან
აქცია
770  696  / თვეში 39₾-დან
დანაზოგი: 74 ₾
აქცია
579  474  / თვეში 26₾-დან
დანაზოგი: 105 ₾
აქცია
495  408  / თვეში 23₾-დან
დანაზოგი: 87 ₾
აქცია
660  450  / თვეში 25₾-დან
დანაზოგი: 210 ₾
აქცია
1210  835  / თვეში 46₾-დან
დანაზოგი: 375 ₾
აქცია
650  432  / თვეში 24₾-დან
დანაზოგი: 218 ₾
516  / თვეში 29₾-დან
730  650  / თვეში 36₾-დან
დანაზოგი: 80 ₾
აქცია
1205  1021  / თვეში 57₾-დან
დანაზოგი: 184 ₾
აქცია
517  432  / თვეში 24₾-დან
დანაზოგი: 85 ₾
აქცია
502  468  / თვეში 26₾-დან
დანაზოგი: 34 ₾
აქცია
1115  1021  / თვეში 57₾-დან
დანაზოგი: 94 ₾
აქცია
750  650  / თვეში 36₾-დან
დანაზოგი: 100 ₾
აქცია
858  754  / თვეში 42₾-დან
დანაზოგი: 104 ₾
აქცია
750  650  / თვეში 36₾-დან
დანაზოგი: 100 ₾
აქცია
715  528  / თვეში 29₾-დან
დანაზოგი: 187 ₾
აქცია
699  498  / თვეში 28₾-დან
დანაზოგი: 201 ₾
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 30
  • 7150
ბრენდი
მარაგი
მოწყობილობის ტიპი
მართვის ტიპი
მაქოს ტიპი
საკერავი ოპერაციების რაოდენობა
მარყუჟის ამოხვევის ტიპი
დამატებითი მახასიათებლები
    ყველაფრის ჩვენება (14)
ფერი