ორთქლის საწმენდი აპარატები

ორთქლის საწმენდი საუკეთესო საშუალებაა შენობის დასუფთავებისთვის. ამ მოწყობილობით აღფრთოვანებული არიან არა მხოლოდ დიასახლისები, არამედ გარემოს დამცველები. იგი ასუფთავებს ზედაპირებს ორთქლით. ამიტომ, ხალიჩები, ფანჯრები და რბილი ავეჯი სუფთაა, როგორც დეზინფექციის შემდეგ. ეს არის ნამდვილი ეკოპროდუქტი. მისი წყალობით, სახლში ნაკლები სარეცხი და საწმენდი საშუალებები გამოიყენება, რომლებიც საშინლად სუნიანია და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საზიანოა. ნებისმიერი პერფექციონისტი კმაყოფილი დარჩება, რადგან ასეთი დასუფთავების შემდეგ ოთახში აღარ იქნება ბაქტერიები, ალერგენები და მტვერი. ასევე, ეს მოწყობილობა კარგად ხსნის სუნს. და რაც მთავარია, ის  არ აშინებს თქვენს საყვარელ შინაურ ცხოველებს.  ბაზარზე ბევრი მსგავსი პროდუქტი არსებობს.

 ორთქლის საწმენდი აპარატების სახეობები

ამ ტიპის მოწყობილობის რამდენიმე სახეობა არსებობს. ისინი განსხვავდებიან ფორმის, ზომის, ფერისა და, რა თქმა უნდა, ფასის მიხედვით. ექსპერტები განსაზღვრავენ შემდეგი სახის მოდელებს:
ორთქლის საწმენდი. ეს არის ოთახის საწმენდი მოწყობილობა, რომელიც შედგება სამკუთხა მოძრავი ძირისა და რეგულირებადი სახელურისგან. ასეთი მოწყობილობა იძლევა წმენდის საშუალებას ყველაზე მიუწვდომელ ადგილებშიც კი. ასევე, შედის რამდენიმე მოხსნადი დანართი. თითოეული მათგანი შექმნილია კონკრეტული ზედაპირის გასაწმენდად: პარკეტი, ხალიჩა, ფილები. ასეთ მოწყობილობასთან მუშაობისას არ გჭირდებათ დამატებითი სახსრების გამოყენება rag, bucket, sponges და ა.შ. ტემპერატურისა და ორთქლის ინტენსივობის მარეგულირებელი საშუალებას მოგცემთ აარჩიოთ ყველაზე მოსახერხებელი რეჟიმი. ასეთი დასუფთავება არის ეკოლოგიურად სუფთა, უვნებელი და მოსახერხებელი.
ორთქლის საწმენდი საშუალება. ეს არის იატაკის, მანქანების, კარების, ტანსაცმლის, ფანჯრების და ა.შ. ეფექტური და საფუძვლიანი დეზინფექციის მოწყობილობა. ის შეიქმნა სამედიცინო დაწესებულებების დასუფთავების მიზნით, მაგრამ დროთა განმავლობაში იგი შეუცვლელ საყოფაცხოვრებო ნივთად იქცა. ასეთი დასუფთავებისას თქვენ არ გჭირდებათ დამატებითი სახსრების გამოყენება. ზედაპირის გაწმენდა ხდება ძალიან ეფექტურად და ჰიგიენურად, რადგან აპარატი აცხელებს წყალს დუღილის წერტილამდე. ორთქლი ანადგურებს ყველა ბაქტერიას, მიკრობს და ალერგენებს. ის ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტანსაცმლის გასაწმენდად.

ხელის ორთქლის საწმენდი. ასეთი მოწყობილობა საკმაოდ კომპაქტური და მარტივი გამოსაყენებელია. ამასთან, მცირე ზომის მიუხედავად, მას აქვს წონა  დაახლოებით 2 კილოგრამი. ამიტომ, დიდხანს ხელში ჭერისთვის ძალიან კომფორტული არ არის. იგი გამოიყენება ავეჯის, მანქანის ინტერიერის, ფანჯრების დასუფთავებისთვის. ეს მოწყობილობა არ არის გამიზნული მასშტაბური დასუფთავებისთვის.

როგორ ავირჩიოთ ორთქლის საწმენდი საშუალება?

უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ, თუ რა მიზნებისთვის აპირებთ  ასეთი მოწყობილოის შეძენას.  რაც უფრო დიდია, მით მეტია სიმძლავრე და უწყვეტი ორთქლით მომარაგების დრო. მაღალი სიმძლავრის მოწყობილობა საშუალებას იძლევა დამუშავდეს უფრო რთული ზედაპირები. მუდმივი მუშაობისთვის შეძენილი ორთქლის საწმენდს უნდა ჰქონდეს მაქსიმალური შესრულება. სრული ზომის მოდელებთან ერთად, მწარმოებლები წარმოადგენენ რამდენი სახეობის საქშენს: მრგვალი ჯაგრისი, ფანჯრისა და იატაკის დასუფთავება, წერტილოვანი საქშენა, სარკეების დასუფთავების ჯაგრისი, რომელიც არ ტოვებს ხაზებს.

მაღაზიებში არსებობს ორთქლის საწმენდის სხვადასხვა მოდელები.  ეს არის შეუცვლელი საწმენდი საშუალება სახლისთვის სადაც ბავშვებია. ყოველივე ამის შემდეგ, ეს საშუალებას გაძლევთ არა მხოლოდ გაწმინდოთ სხვადასხვა ზედაპირი ჭუჭყის, ცხიმისა  და მტვრისგან, არამედ რაც შეიძლება ბევრ მიკრობი  გაანადგუროთ. ინტერნეტში, სხვადასხვა საიტებსა და ფორუმებზე მომხმარებლები ტოვებენ უამრავ დადებით და უარყოფით მიმოხილვას ამგვარი პროდუქტების შესახებ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, გადაწყვიტოს, თუ რატომ გსურთ ორთქლის საწმენდის შეძენა და რა ფუნქციების შესრულებას აპირებთ მისი მეშვეობით. 

 

 

 

 

orTqlis sawmendi saukeTeso saSualebaa Senobis dasufTavebisTvis. am mowyobilobiT aRfrTovanebuli arian ara mxolod diasaxlisebi, aramed garemos damcvelebi. igi asufTavebs zedapirebs orTqliT. amitom, xaliCebi, fanjrebi da rbili aveji sufTaa, rogorc dezinfeqciis Semdeg. es aris namdvili ekoproduqti. misi wyalobiT, saxlSi naklebi sarecxi da sawmendi saSualebebi gamoiyeneba, romlebic saSinlad suniania da adamianis janmrTelobisTvis sazianoa. nebismieri perfeqcionisti kmayofili darCeba, radgan aseTi dasufTavebis Semdeg oTaxSi aRar iqneba baqteriebi, alergenebi da mtveri. aseve, es mowyobiloba kargad xsnis suns. da rac mTavaria, is  ar aSinebs Tqvens sayvarel Sinaur cxovelebs.  bazarze bevri msgavsi produqti arsebobs.
 orTqlis sawmendi aparatebis saxeobebi
am tipis mowyobilobis ramdenime saxeoba arsebobs. isini gansxvavdebian formis, zomis, ferisa da, ra Tqma unda, fasis mixedviT. eqspertebi gansazRvraven Semdegi saxis modelebs:
orTqlis sawmendi. es aris oTaxis sawmendi mowyobiloba, romelic Sedgeba samkuTxa moZravi Zirisa da regulirebadi saxelurisgan. aseTi mowyobiloba iZleva wmendis saSualebas yvelaze miuwvdomel adgilebSic ki. aseve, Sedis ramdenime moxsnadi danarTi. TiToeuli maTgani Seqmnilia konkretuli zedapiris gasawmendad: parketi, xaliCa, filebi. aseT mowyobilobasTan muSaobisas ar gWirdebaT damatebiTi saxsrebis gamoyeneba rag, bucket, sponges da a.S. temperaturisa da orTqlis intensivobis maregulirebeli saSualebas mogcemT aarCioT yvelaze mosaxerxebeli reJimi. aseTi dasufTaveba aris ekologiurad sufTa, uvnebeli da mosaxerxebeli.
orTqlis sawmendi saSualeba. es aris iatakis, manqanebis, karebis, tansacmlis, fanjrebis da a.S. efeqturi da safuZvliani dezinfeqciis mowyobiloba. is Seiqmna samedicino dawesebulebebis dasufTavebis mizniT, magram droTa ganmavlobaSi igi Seucvlel sayofacxovrebo nivTad iqca. aseTi dasufTavebisas Tqven ar gWirdebaT damatebiTi saxsrebis gamoyeneba. zedapiris gawmenda xdeba Zalian efeqturad da higienurad, radgan aparati acxelebs wyals duRilis wertilamde. orTqli anadgurebs yvela baqterias, mikrobs da alergenebs. is aseve SeiZleba gamoyenebul iqnas tansacmlis gasawmendad.
xelis orTqlis sawmendi. aseTi mowyobiloba sakmaod kompaqturi da martivi gamosayenebelia. amasTan, mcire zomis miuxedavad, mas aqvs wona  daaxloebiT 2 kilogrami. amitom, didxans xelSi WerisTvis Zalian komfortuli ar aris. igi gamoiyeneba avejis, manqanis interieris, fanjrebis dasufTavebisTvis. es mowyobiloba ar aris gamiznuli masStaburi dasufTavebisTvis.
rogor avirCioT orTqlis sawmendi saSualeba?
upirveles yovlisa, Tqven unda gadawyvitoT, Tu ra miznebisTvis apirebT  aseTi mowyobilois SeZenas.  rac ufro didia, miT metia simZlavre da uwyveti orTqliT momaragebis dro. maRali simZlavris mowyobiloba saSualebas iZleva damuSavdes ufro rTuli zedapirebi. mudmivi muSaobisTvis SeZenili orTqlis sawmends unda hqondes maqsimaluri Sesruleba. sruli zomis modelebTan erTad, mwarmoeblebi warmoadgenen ramdeni saxeobis saqSens: mrgvali jagrisi, fanjrisa da iatakis dasufTaveba, wertilovani saqSena, sarkeebis dasufTavebis jagrisi, romelic ar tovebs xazebs.
maRaziebSi arsebobs orTqlis sawmendis sxvadasxva modelebi.  es aris Seucvleli sawmendi saSualeba saxlisTvis sadac bavSvebia. yovelive amis Semdeg, es saSualebas gaZlevT ara mxolod gawmindoT sxvadasxva zedapiri WuWyis, cximisa  da mtvrisgan, aramed rac SeiZleba bevr mikrobi  gaanadguroT. internetSi, sxvadasxva saitebsa da forumebze momxmareblebi toveben uamrav dadebiT da uaryofiT mimoxilvas amgvari produqtebis Sesaxeb. yvelaze mniSvnelovani is aris, gadawyvitos, Tu ratom gsurT orTqlis sawmendis SeZena da ra funqciebis Sesrulebas apirebT misi meSveobiT. 

ფასი

 – 

  • 80
  • 3200
მარაგი
ბრენდი
ტიპი
სიმძლავრე
წყლის რეზერვუარის მოცულობა
ორთქლის წნევა
დამატებითი მახასიათებლები
აქსესუარები
ფერი