როგორ ავირჩიოთ მტვერსასრუტი?

მტვერსასრუტები არის პატარა საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, რომელიც სრულიად შეუცვლელი გახდა ჩვენი საყოფაცხოვრებო მოხმარებისთვის. მათი დახმარებით შესაძლებელია უფრო მაღალი ხარისხის წმენდა. ისინი ეფექტურად უმკლავდებიან მტვერს ხალიჩებში, იატაკზე, რბილ ავეჯზე. თანამედროვე მწარმოებლები ამ სეგმენტში აწარმოებენ მრავალ მოდელს. 
ეს ტექნიკა ჩვეულებრივ იყოფა მოწყობილობებად, რომლებიც შექმნილია გარკვეული ტიპის დასუფთავების მიზნით:

•    მშრალი წმენდისთვის;
•    სველი წმენდისთვის;
•    წყლის შეგროვებისთვის.

ელექტრო მტვერსასრუტებს აქვთ გარკვეული ფუნქციური მახასიათებლების კომპლექტი და აქვთ საკმაოდ ვიწრო დანიშნულება. მაგალითად, ის მოწყობილობები, რომლებიც მშრალი წმენდისთვის არის შექმნილი, არ ასრულებენ კარგად სამუშაოს წყალთან კონტაქტის დროს. ამიტომ, ისინი უნდა იქნას გამოყენებული მხოლოდ ძირითადი მიზნის შესაბამისად.

თითოეულ ელექტრო მოწყობილობას აქვს გარკვეული კომპლექტი ინდივიდუალური ფუნქციები და დიზაინის მახასიათებლები. ყველა მათგანი საკმაოდ სერიოზულ გავლენას ახდენს მტვერსასრუტების შერჩეული მოდელის საერთო მუშაობაზე. სტრუქტურული შეკრების ტიპის მიხედვით, ამ ელექტრო მოწყობილობების რამდენიმე კლასი გამოირჩევა:
მტვრის ჩანთით. ეს კატეგორია წარმოადგენს ტრადიციულ ელექტრო მოწყობილობას, რომელიც აგროვებს მტვერსა და ნარჩენებს სპეციალურად შემუშავებულ ჩანთაში. აღჭურვილობის მუშაობის სიხშირეზე დაყრდნობით, ასეთი ჩანთები პერიოდულად უნდა გაიწმინდოს დაგროვილი ნარჩენებისგან. საჭიროების შემთხვევაში, ისინი შეიძლება შეიცვალოს ახლით, რომლებიც ჩვეულებრივ მზადდება სტანდარტული ზომებით.

კონტეინერის ტიპი (ჩანთა არ არის). ისინი თანამედროვე მოწყობილობებია, რომლებიც არ შეიცავს ჩვეულებრივ ჩანთებს. ეს ტექნიკა უნივერსალურია და ყველა შეგროვებული ნაგავი მოთავსებულია ჩაშენებულ ჭურჭელში. ჩანთების მტვრის შემგროვებლებმა უდიდესი აღიარება მოიპოვეს წამყვან დასუფთავების კომპანიებში.

ჩანთით და კონტეინერით. მტვერსასრუტის ორი წინა კლასის ჰიბრიდი. ისინი ძლიერია და უძლებს მკაცრ და ინტენსიურ გამოყენებას.

აკვაფილტრით. ასეთ მტვერსასრუტს აქვს ჩაშენებული წყლის ფილტრი, რომელიც ზოგჯერ ოპტიმიზირებს და აუმჯობესებს მისი გამოყენების ფარგლებს. მთელი მტვერი ნაწილდება წყალში. 

რეცხვადი. მას შეუძლია არა მხოლოდ მტვრის შეგროვება, არამედ იატაკის ან ხალიჩის ჭუჭყის გარეცხვა. წყალს ასხამენ სპეციალურ განყოფილებაში, რომელშიც არის სარეცხი საშუალება. მტვერსასრუტის შლანგის საშუალებით, იგი თანაბრად ასხურებს ზედაპირზე გასასუფთავებლად, რის შემდეგაც ხდება მისი უკან შეგროვება.

სარეცხი საშუალება წყლის ფილტრით. საყოფაცხოვრებო მოწყობილობა განკუთვნილია სველი წმენდისთვის, რის შემდეგაც წყალი მიეწოდება სპეციალურ წყალსაცავს.

უსადენო მტვერსასრუტი. ეს არის კომპაქტური მოწყობილობა ძნელად მისადგომ ადგილებში მუშაობისთვის.
ავტომობილებისთვის. სპეციალურად შემუშავებული ტექნოლოგია მანქანის ინტერიერის დასუფთავებისთვის.
ფანჯარისთვის. იდეალურია ფანჯრების ჩარჩოებისა და მიმდებარე ტერიტორიების დასუფთავებისთვის.
რობოტი მტვერსასრუტი. ეს არის ყველაზე თანამედროვე საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, რომელსაც შეუძლია სრულიად დამოუკიდებლად, ადამიანის მცირედი ძალისხმევის გარეშეც დაასუფთაოს ტერიტორია.

როგორ ავირჩიოთ მტვერსასრუტი?

უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ ის ტიპი, რომელიც თქვენთვის შესაფერისია. მაგალითად, შეიძლება დაგჭირდეთ გაარკვიოთ, გჭირდებათ თუ არა მტვერსასრუტი ჩანთით, თუ მტვრის კონტეინერით უფრო სასარგებლოა თქვენთვის. ასევე მნიშვნელოვანია იმის დადგენა, საჭიროა თუ არა ორთქლის ფუნქციები. როგორც წესი, არჩევისას საჭიროა ყურადღება გაამახვილოთ ამგვარი ელექტრო მოწყობილობების მუშაობის შემდგომ გამოყენებაზე.

 

 

 

 

 

 

 

 

rogor avirCioT mtversasruti?
mtversasrutebi aris patara sayofacxovrebo teqnika, romelic sruliad Seucvleli gaxda Cveni sayofacxovrebo moxmarebisTvis. maTi daxmarebiT SesaZlebelia ufro maRali xarisxis wmenda. isini efeqturad umklavdebian mtvers xaliCebSi, iatakze, rbil avejze. Tanamedrove mwarmoeblebi am segmentSi awarmoeben mraval models. 
es teqnika Cveulebriv iyofa mowyobilobebad, romlebic Seqmnilia garkveuli tipis dasufTavebis mizniT:
•    mSrali wmendisTvis;
•    sveli wmendisTvis;
•    wylis SegrovebisTvis.
eleqtro mtversasrutebs aqvT garkveuli funqciuri maxasiaTeblebis kompleqti da aqvT sakmaod viwro daniSnuleba. magaliTad, is mowyobilobebi, romlebic mSrali wmendisTvis aris Seqmnili, ar asruleben kargad samuSaos wyalTan kontaqtis dros. amitom, isini unda iqnas gamoyenebuli mxolod ZiriTadi miznis Sesabamisad.
TiToeul eleqtro mowyobilobas aqvs garkveuli kompleqti individualuri funqciebi da dizainis maxasiaTeblebi. yvela maTgani sakmaod seriozul gavlenas axdens mtversasrutebis SerCeuli modelis saerTo muSaobaze. struqturuli Sekrebis tipis mixedviT, am eleqtro mowyobilobebis ramdenime klasi gamoirCeva:
mtvris CanTiT. es kategoria warmoadgens tradiciul eleqtro mowyobilobas, romelic agrovebs mtversa da narCenebs specialurad SemuSavebul CanTaSi. aRWurvilobis muSaobis sixSireze dayrdnobiT, aseTi CanTebi periodulad unda gaiwmindos dagrovili narCenebisgan. saWiroebis SemTxvevaSi, isini SeiZleba Seicvalos axliT, romlebic Cveulebriv mzaddeba standartuli zomebiT.
konteineris tipi (CanTa ar aris). isini Tanamedrove mowyobilobebia, romlebic ar Seicavs Cveulebriv CanTebs. es teqnika universaluria da yvela Segrovebuli nagavi moTavsebulia CaSenebul WurWelSi. CanTebis mtvris Semgroveblebma udidesi aRiareba moipoves wamyvan dasufTavebis kompaniebSi.
CanTiT da konteineriT. mtversasrutis ori wina klasis hibridi. isini Zlieria da uZlebs mkacr da intensiur gamoyenebas.
akvafiltriT. aseT mtversasruts aqvs CaSenebuli wylis filtri, romelic zogjer optimizirebs da aumjobesebs misi gamoyenebis farglebs. mTeli mtveri nawildeba wyalSi. 
recxvadi. mas SeuZlia ara mxolod mtvris Segroveba, aramed iatakis an xaliCis WuWyis garecxva. wyals asxamen specialur ganyofilebaSi, romelSic aris sarecxi saSualeba. mtversasrutis Slangis saSualebiT, igi Tanabrad asxurebs zedapirze gasasufTaveblad, ris Semdegac xdeba misi ukan Segroveba.
sarecxi saSualeba wylis filtriT. sayofacxovrebo mowyobiloba gankuTvnilia sveli wmendisTvis, ris Semdegac wyali miewodeba specialur wyalsacavs.
usadeno mtversasruti. es aris kompaqturi mowyobiloba Znelad misadgom adgilebSi muSaobisTvis.
avtomobilebisTvis. specialurad SemuSavebuli teqnologia manqanis interieris dasufTavebisTvis.
fanjarisTvis. idealuria fanjrebis CarCoebisa da mimdebare teritoriebis dasufTavebisTvis.
roboti mtversasruti. es aris yvelaze Tanamedrove sayofacxovrebo teqnika, romelsac SeuZlia sruliad damoukideblad, adamianis mciredi Zalisxmevis gareSec daasufTaos teritoria.
rogor avirCioT mtversasruti?
upirveles yovlisa, Tqven unda gadawyvitoT is tipi, romelic TqvenTvis Sesaferisia. magaliTad, SeiZleba dagWirdeT gaarkvioT, gWirdebaT Tu ara mtversasruti CanTiT, Tu mtvris konteineriT ufro sasargebloa TqvenTvis. aseve mniSvnelovania imis dadgena, saWiroa Tu ara orTqlis funqciebi. rogorc wesi, arCevisas saWiroa yuradReba gaamaxviloT amgvari eleqtro mowyobilobebis muSaobis Semdgom gamoyenebaze.
 

აქცია
ET12110
გაყიდვაშია
700  588 
დანაზოგი: 112 ₾
აქცია
ET11100
გაყიდვაშია
450  379 
დანაზოგი: 71 ₾
აქცია
23108
გაყიდვაშია
185  139 
დანაზოგი: 46 ₾
აქცია
ET14410
გაყიდვაშია
350  269 
დანაზოგი: 81 ₾
აქცია
ET154
გაყიდვაშია
300  209 
დანაზოგი: 91 ₾
აქცია
ET13310
გაყიდვაშია
300  199 
დანაზოგი: 101 ₾
აქცია
ET12200
გაყიდვაშია
650  530 
დანაზოგი: 120 ₾
აქცია
ET14440
გაყიდვაშია
474  379 
დანაზოგი: 95 ₾
აქცია
23033
გაყიდვაშია
548  438 
დანაზოგი: 110 ₾
აქცია
ET11370
გაყიდვაშია
615  492 
დანაზოგი: 123 ₾
აქცია
ET14300 
გაყიდვაშია
735  584 
დანაზოგი: 151 ₾
აქცია
ET14260
გაყიდვაშია
323  258 
დანაზოგი: 65 ₾
22765
გაყიდვაშია
500  468 
დანაზოგი: 32 ₾
FC6168/01
გაყიდვაშია
963 
მაჩვენე კიდევ 16 პროდუქტი
პროდუქტის ფილტრები
ფასი

 – 

  • 70
  • 2830
ბრენდი
მტვერსასრუტის ტიპი
მტვრის შემგროვებლის ტიპი
წმენდვის ტიპი
სიმძლავრე (ვტ)
შესრუტვის სიმძლავრე