როგორ ავარჩიოთ მაცივარი

რთულია შეაფასო მაცივრის მნიშვნელობა ჩვენი ცხოვრების ორგანიზაციისთვის. ეს ელექტრო ხელსაწყოები ხელს უწყობენ ჩვენი საკვების კარგ მდგომარეობაში შენარჩუნებას ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. ბაზარზე წარმოდგენილია საკმაოდ დიდი რაოდენობით მაცივრის მოდელები. თითქმის შეუძლებელია მათი მრავალფეროვნებით ნავიგაცია. ზოგადად, მსხვილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ეს ნივთები დაახლოებით რამდენიმე ფართო კატეგორიად შეიძლება დაიყოს:

ერთკამერიანი - კომპრესორები, რომლებიც მხოლოდ ერთი განყოფილებისგან შედგება. ისინი საუკეთესო ვარიანტია მცირე ოჯახისთვის. იხსნება ერთი კარით. ამ მოდელების უმეტესობას არ აქვს ცალკე გამოყოფილი საყინულე განყოფილება.

ორკამერიანი- ისინი მაცივრების ოპტიმალური და ყველაზე გავრცელებული სტრუქტურული ტიპია. ერთ-ერთი პალატა განკუთვნილია საყინულე განყოფილებისთვის. ასეთ მოდელები ბევრად ტევადია. ქვედა ნაწილში საყინულის მქონე მოდელები ბევრად უფრო ერგონომიულია გამოსაყენებლად.

Side-by-side - გვერდიგვერდ მაცივრები ყურადღებას იპყრობს ორიგინალური და გააზრებული დიზაინით. ამ მოდელებს  აქვთ  ორი კარი. საერთო ჯამში, საკვების შესანახად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს რამდენიმე განყოფილება. სტანდარტული ვარიანტია ორი ან სამი პალატა, მაგრამ ასევე არსებობს მრავალ კამერიანი მოდელებიც.

მრავალკარიანი მაცივარი შესანიშნავია დიდი რაოდენობით საკვების შესანახად. ასეთ მოდელებში  შეგიძლიათ საჭმლის მოხერხებული დალაგება მთელ არეალსა და განყოფილებებში. ასევე, ამ ტიპის მრავალი მოდელში  გამოყოფილია ბოსტნეულის ზონა. ისინი უფრო ერგონომიულია და ხელს უწყობს ელექტროენერგიის დაზოგვას.

ჩასაშენებელი მაცივრები იდეალურია  პატარა სივრცსთვის.ეს საყოფაცხოვრებო ტექნიკა არ იკავებს ძალიან დიდ ადგილს და შეიძლება გახდეს სამზარეულო ავეჯის ერთ-ერთი კომპონენტი. ისინი წარმოებულია ფერების ფართო სპექტრში, რომელთა შორის საკმარისია უბრალოდ აირჩიოთ სამზარეულოს შესაფერისი დიზაინი.

ღვინის მაცივრები- განკუთვნილია სპეციალურად ღვინის შესანახად. ტემპერატურა თავად შეგიძლიათ დაარეგულიროთ და შეინახოთ ღვინო სასურველ ტემპერატურაზე.

მაცივარ კარადებს ჩვეულებრივ იყენებენ სამრეწველო მიზნებისთვის. ყველაზე ხშირად მათი ნახვა შესაძლებელია მაღაზიებში, სუპერმარკეტებში, ქარხნებსა და მსგავს დაწესებულებებში. მათ ახასიათებთ შედარებით დიდი ზომები და სტანდარტული დიზაინი, ასევე მოიხმარს ბევრად მეტ ელექტრო ენერგიას რთული და ინტენსიური სამუშაო პირობების გამო.

სასტუმროს ტიპის მაცივრები ჩვეულებრივი მინი ბარებია, რომელთა ნახვასაც შეძლებთ  ნებისმიერი სასტუმროს ოთახში. იწარმოება მცირე და კომპაქტურ დიზაინში. მათ აქვთ საშუალო სიმძლავრის მახასიათებლები, რაც საკმარისია მცირე რაოდენობით სასმელების ან საკვების შესანახად.

როგორ ავირჩიოთ მაცივარი

ექსპერტები რეკომენდაციას უწევენ მსხვილ საყოფაცხოვრებო ტექნიკის სანდო მწარმოებელ კომპანიებს, რომლებიც აღიარებულია მომხმარებელთა მიერ. მნიშვნელოვანია განსაზღვროთ, გჭირდებათ თუ არა საკვების გაყინვის განყოფილება. კონკრეტული მოდელის  არჩევის დაწყებამდე მნიშვნელოვანია გამოვთვალოთ მისი ზომები. ამისათვის თქვენ უნდა შეაფასოთ ოთახის მთლიანი ფართობი და გაზომოთ აღჭურვილობის სიმაღლე და სიგანე, რომელიც მცირედი სირთულის გარეშეც ჯდება სპეციალურად მისთვის განკუთვნილ ადგილზე.
 

 

 

 

rogor avarCioT macivari
rTulia Seafaso macivris mniSvneloba Cveni cxovrebis organizaciisTvis. es eleqtro xelsawyoebi xels uwyoben Cveni sakvebis karg mdgomareobaSi SenarCunebas xangrZlivi drois ganmavlobaSi. bazarze warmodgenilia sakmaod didi raodenobiT macivris modelebi. TiTqmis SeuZlebelia maTi mravalferovnebiT navigacia. zogadad, msxvili sayofacxovrebo teqnikis es nivTebi daaxloebiT ramdenime farTo kategoriad SeiZleba daiyos:
erTkameriani - kompresorebi, romlebic mxolod erTi ganyofilebisgan Sedgeba. isini saukeTeso variantia mcire ojaxisTvis. ixsneba erTi kariT. am modelebis umetesobas ar aqvs calke gamoyofili sayinule ganyofileba.
orkameriani- isini macivrebis optimaluri da yvelaze gavrcelebuli struqturuli tipia. erT-erTi palata gankuTvnilia sayinule ganyofilebisTvis. aseT modelebi bevrad tevadia. qveda nawilSi sayinulis mqone modelebi bevrad ufro ergonomiulia gamosayeneblad.
Side-by-side - gverdigverd macivrebi yuradRebas ipyrobs originaluri da gaazrebuli dizainiT. am modelebs  aqvT  ori kari. saerTo jamSi, sakvebis Sesanaxad SeiZleba gamoyenebul iqnes ramdenime ganyofileba. standartuli variantia ori an sami palata, magram aseve arsebobs mraval kameriani modelebic.
mravalkariani macivari SesaniSnavia didi raodenobiT sakvebis Sesanaxad. aseT modelebSi  SegiZliaT saWmlis moxerxebuli dalageba mTel arealsa da ganyofilebebSi. aseve, am tipis mravali modelSi  gamoyofilia bostneulis zona. isini ufro ergonomiulia da xels uwyobs eleqtroenergiis dazogvas.
CasaSenebeli macivrebi idealuria  patara sivrcsTvis.es sayofacxovrebo teqnika ar ikavebs Zalian did adgils da SeiZleba gaxdes samzareulo avejis erT-erTi komponenti. isini warmoebulia ferebis farTo speqtrSi, romelTa Soris sakmarisia ubralod airCioT samzareulos Sesaferisi dizaini.
Rvinis macivrebi- gankuTvnilia specialurad Rvinis Sesanaxad. temperatura Tavad SegiZliaT daareguliroT da SeinaxoT Rvino sasurvel temperaturaze.
macivar karadebs Cveulebriv iyeneben samrewvelo miznebisTvis. yvelaze xSirad maTi naxva SesaZlebelia maRaziebSi, supermarketebSi, qarxnebsa da msgavs dawesebulebebSi. maT axasiaTebT SedarebiT didi zomebi da standartuli dizaini, aseve moixmars bevrad met eleqtro energias rTuli da intensiuri samuSao pirobebis gamo.

sastumros tipis macivrebi Cveulebrivi mini barebia, romelTa naxvasac SeZlebT  nebismieri sastumros oTaxSi. iwarmoeba mcire da kompaqtur dizainSi. maT aqvT saSualo simZlavris maxasiaTeblebi, rac sakmarisia mcire raodenobiT sasmelebis an sakvebis Sesanaxad.
rogor avirCioT macivari
eqspertebi rekomendacias uweven msxvil sayofacxovrebo teqnikis sando mwarmoebel kompaniebs, romlebic aRiarebulia momxmarebelTa mier. mniSvnelovania gansazRvroT, gWirdebaT Tu ara sakvebis gayinvis ganyofileba. konkretuli modelis  arCevis dawyebamde mniSvnelovania gamovTvaloT misi zomebi. amisaTvis Tqven unda SeafasoT oTaxis mTliani farTobi da gazomoT aRWurvilobis simaRle da sigane, romelic mciredi sirTulis gareSec jdeba specialurad misTvis gankuTvnil adgilze.
 

აქცია
3969  / თვეში 221₾-დან
აქცია
1666  / თვეში 93₾-დან
აქცია
2106  / თვეში 117₾-დან
აქცია
1818  / თვეში 101₾-დან
აქცია
3130  / თვეში 174₾-დან
აქცია
1932  / თვეში 107₾-დან
აქცია
1631  / თვეში 91₾-დან
აქცია
2459  / თვეში 137₾-დან
აქცია
2009  / თვეში 112₾-დან
აქცია
2052  / თვეში 114₾-დან
აქცია
1673  / თვეში 93₾-დან
აქცია
3899  / თვეში 217₾-დან
აქცია
1727  / თვეში 96₾-დან
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 280
  • 6280
მარაგი
ბრენდი
ტიპი
საყინულის განლაგება
გალღობის სისტემა
საერთო სასარგებლო მოცულობა
საყინულის კამერის სასარგებლო მოცულობა
ენერგომოხმარების კლასი
ფერი