როგორ ავარჩიოთ მაცივარი

რთულია შეაფასო მაცივრის მნიშვნელობა ჩვენი ცხოვრების ორგანიზაციისთვის. ეს ელექტრო ხელსაწყოები ხელს უწყობენ ჩვენი საკვების კარგ მდგომარეობაში შენარჩუნებას ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. ბაზარზე წარმოდგენილია საკმაოდ დიდი რაოდენობით მაცივრის მოდელები. თითქმის შეუძლებელია მათი მრავალფეროვნებით ნავიგაცია. ზოგადად, მსხვილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ეს ნივთები დაახლოებით რამდენიმე ფართო კატეგორიად შეიძლება დაიყოს:

ერთკამერიანი - კომპრესორები, რომლებიც მხოლოდ ერთი განყოფილებისგან შედგება. ისინი საუკეთესო ვარიანტია მცირე ოჯახისთვის. იხსნება ერთი კარით. ამ მოდელების უმეტესობას არ აქვს ცალკე გამოყოფილი საყინულე განყოფილება.

ორკამერიანი- ისინი მაცივრების ოპტიმალური და ყველაზე გავრცელებული სტრუქტურული ტიპია. ერთ-ერთი პალატა განკუთვნილია საყინულე განყოფილებისთვის. ასეთ მოდელები ბევრად ტევადია. ქვედა ნაწილში საყინულის მქონე მოდელები ბევრად უფრო ერგონომიულია გამოსაყენებლად.

Side-by-side - გვერდიგვერდ მაცივრები ყურადღებას იპყრობს ორიგინალური და გააზრებული დიზაინით. ამ მოდელებს  აქვთ  ორი კარი. საერთო ჯამში, საკვების შესანახად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს რამდენიმე განყოფილება. სტანდარტული ვარიანტია ორი ან სამი პალატა, მაგრამ ასევე არსებობს მრავალ კამერიანი მოდელებიც.

მრავალკარიანი მაცივარი შესანიშნავია დიდი რაოდენობით საკვების შესანახად. ასეთ მოდელებში  შეგიძლიათ საჭმლის მოხერხებული დალაგება მთელ არეალსა და განყოფილებებში. ასევე, ამ ტიპის მრავალი მოდელში  გამოყოფილია ბოსტნეულის ზონა. ისინი უფრო ერგონომიულია და ხელს უწყობს ელექტროენერგიის დაზოგვას.

ჩასაშენებელი მაცივრები იდეალურია  პატარა სივრცსთვის.ეს საყოფაცხოვრებო ტექნიკა არ იკავებს ძალიან დიდ ადგილს და შეიძლება გახდეს სამზარეულო ავეჯის ერთ-ერთი კომპონენტი. ისინი წარმოებულია ფერების ფართო სპექტრში, რომელთა შორის საკმარისია უბრალოდ აირჩიოთ სამზარეულოს შესაფერისი დიზაინი.

ღვინის მაცივრები- განკუთვნილია სპეციალურად ღვინის შესანახად. ტემპერატურა თავად შეგიძლიათ დაარეგულიროთ და შეინახოთ ღვინო სასურველ ტემპერატურაზე.

მაცივარ კარადებს ჩვეულებრივ იყენებენ სამრეწველო მიზნებისთვის. ყველაზე ხშირად მათი ნახვა შესაძლებელია მაღაზიებში, სუპერმარკეტებში, ქარხნებსა და მსგავს დაწესებულებებში. მათ ახასიათებთ შედარებით დიდი ზომები და სტანდარტული დიზაინი, ასევე მოიხმარს ბევრად მეტ ელექტრო ენერგიას რთული და ინტენსიური სამუშაო პირობების გამო.

სასტუმროს ტიპის მაცივრები ჩვეულებრივი მინი ბარებია, რომელთა ნახვასაც შეძლებთ  ნებისმიერი სასტუმროს ოთახში. იწარმოება მცირე და კომპაქტურ დიზაინში. მათ აქვთ საშუალო სიმძლავრის მახასიათებლები, რაც საკმარისია მცირე რაოდენობით სასმელების ან საკვების შესანახად.

როგორ ავირჩიოთ მაცივარი

ექსპერტები რეკომენდაციას უწევენ მსხვილ საყოფაცხოვრებო ტექნიკის სანდო მწარმოებელ კომპანიებს, რომლებიც აღიარებულია მომხმარებელთა მიერ. მნიშვნელოვანია განსაზღვროთ, გჭირდებათ თუ არა საკვების გაყინვის განყოფილება. კონკრეტული მოდელის  არჩევის დაწყებამდე მნიშვნელოვანია გამოვთვალოთ მისი ზომები. ამისათვის თქვენ უნდა შეაფასოთ ოთახის მთლიანი ფართობი და გაზომოთ აღჭურვილობის სიმაღლე და სიგანე, რომელიც მცირედი სირთულის გარეშეც ჯდება სპეციალურად მისთვის განკუთვნილ ადგილზე.
 

 

 

 

rogor avarCioT macivari
rTulia Seafaso macivris mniSvneloba Cveni cxovrebis organizaciisTvis. es eleqtro xelsawyoebi xels uwyoben Cveni sakvebis karg mdgomareobaSi SenarCunebas xangrZlivi drois ganmavlobaSi. bazarze warmodgenilia sakmaod didi raodenobiT macivris modelebi. TiTqmis SeuZlebelia maTi mravalferovnebiT navigacia. zogadad, msxvili sayofacxovrebo teqnikis es nivTebi daaxloebiT ramdenime farTo kategoriad SeiZleba daiyos:
erTkameriani - kompresorebi, romlebic mxolod erTi ganyofilebisgan Sedgeba. isini saukeTeso variantia mcire ojaxisTvis. ixsneba erTi kariT. am modelebis umetesobas ar aqvs calke gamoyofili sayinule ganyofileba.
orkameriani- isini macivrebis optimaluri da yvelaze gavrcelebuli struqturuli tipia. erT-erTi palata gankuTvnilia sayinule ganyofilebisTvis. aseT modelebi bevrad tevadia. qveda nawilSi sayinulis mqone modelebi bevrad ufro ergonomiulia gamosayeneblad.
Side-by-side - gverdigverd macivrebi yuradRebas ipyrobs originaluri da gaazrebuli dizainiT. am modelebs  aqvT  ori kari. saerTo jamSi, sakvebis Sesanaxad SeiZleba gamoyenebul iqnes ramdenime ganyofileba. standartuli variantia ori an sami palata, magram aseve arsebobs mraval kameriani modelebic.
mravalkariani macivari SesaniSnavia didi raodenobiT sakvebis Sesanaxad. aseT modelebSi  SegiZliaT saWmlis moxerxebuli dalageba mTel arealsa da ganyofilebebSi. aseve, am tipis mravali modelSi  gamoyofilia bostneulis zona. isini ufro ergonomiulia da xels uwyobs eleqtroenergiis dazogvas.
CasaSenebeli macivrebi idealuria  patara sivrcsTvis.es sayofacxovrebo teqnika ar ikavebs Zalian did adgils da SeiZleba gaxdes samzareulo avejis erT-erTi komponenti. isini warmoebulia ferebis farTo speqtrSi, romelTa Soris sakmarisia ubralod airCioT samzareulos Sesaferisi dizaini.
Rvinis macivrebi- gankuTvnilia specialurad Rvinis Sesanaxad. temperatura Tavad SegiZliaT daareguliroT da SeinaxoT Rvino sasurvel temperaturaze.
macivar karadebs Cveulebriv iyeneben samrewvelo miznebisTvis. yvelaze xSirad maTi naxva SesaZlebelia maRaziebSi, supermarketebSi, qarxnebsa da msgavs dawesebulebebSi. maT axasiaTebT SedarebiT didi zomebi da standartuli dizaini, aseve moixmars bevrad met eleqtro energias rTuli da intensiuri samuSao pirobebis gamo.

sastumros tipis macivrebi Cveulebrivi mini barebia, romelTa naxvasac SeZlebT  nebismieri sastumros oTaxSi. iwarmoeba mcire da kompaqtur dizainSi. maT aqvT saSualo simZlavris maxasiaTeblebi, rac sakmarisia mcire raodenobiT sasmelebis an sakvebis Sesanaxad.
rogor avirCioT macivari
eqspertebi rekomendacias uweven msxvil sayofacxovrebo teqnikis sando mwarmoebel kompaniebs, romlebic aRiarebulia momxmarebelTa mier. mniSvnelovania gansazRvroT, gWirdebaT Tu ara sakvebis gayinvis ganyofileba. konkretuli modelis  arCevis dawyebamde mniSvnelovania gamovTvaloT misi zomebi. amisaTvis Tqven unda SeafasoT oTaxis mTliani farTobi da gazomoT aRWurvilobis simaRle da sigane, romelic mciredi sirTulis gareSec jdeba specialurad misTvis gankuTvnil adgilze.
 

HC-689WEN(ST)
გაყიდვაშია
2359 
HD-346RN(S)
გაყიდვაშია
1069 
GN 1416220 CX
გაყიდვაშია
5499 
HS-87LN
გაყიდვაშია
405 
TS 190320
გაყიდვაშია
499 
HS-121LN(S)
გაყიდვაშია
455 
75269
გაყიდვაშია
1800 
RDSA240K20S Superia
გაყიდვაშია
849 
75167
გაყიდვაშია
1476 
RDSE510M21WB Superia
გაყიდვაშია
1349 
HD-294FWN(ST)
გაყიდვაშია
1049 
RDNE510M21W Superia
გაყიდვაშია
1599 
RDSA240K20W Superia
გაყიდვაშია
839 
78535
გაყიდვაშია
3000 
75175
გაყიდვაშია
2864 
HS-60WN
გაყიდვაშია
815 
მაჩვენე კიდევ 16 პროდუქტი
პროდუქტის ფილტრები
ფასი

 – 

  • 280
  • 6000
ბრენდი
ტიპი
საყინულის განლაგება
გალღობის სისტემა
საერთო სასარგებლო მოცულობა
საყინულის კამერის სასარგებლო მოცულობა
ენერგომოხმარების კლასი