მაგიდაზე დასადგამი ქურის ზედაპირები

მაგიდის ზედაპირზე დასადგამი ქურების  მთავარი უპირატესობა არის, ის რომ ისინი მობილურია და დიდ ადგილს არ იკავებს. იგი  ასრულებს  იმავე ფუნქციას რომელსაც დიდი სტაციონარული. ასეთი მოდელები  განსაკუთრებით პოპულარულია მათთვის ვინც ზაფხულში დასასვენებლად მიემგზავრება და ასევე მოგზაურებისთვის, რადგან ძალიან კომპაქტურია.

როგორც სტაციონარული, ისე მაგიდის ფირფიტები შესანიშნავად ასრულებენ ფუნქციას.  ყველა მოდელი საზაფხულო კოტეჯებისთვის ან მოგზაურობისთვის შეიძლება დაიყოს მუშაობის  პრინციპის შესაბამისად:

გაზის. მოწყობილობის კლასიკური ვერსიაა იმ ადგილისთვის, სადაც მხოლოდ გაზია, თუ  არ არის, თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ სპეციალური საქშენები ჩამოსხმული გაზისთვის. მას მოყვება მავთულის საკიდი მარტივად მოსამზადებლად.


ინდუქციური. ისინი მცირე რაოდენობის ელექტროენერგიას მოიხმარენ, უსაფრთხოა და ადვილია მათი მართვა. ზედაპირი არ იწყებს გახურებას ჭურჭლის გარეშე, რაც ძალიან მოსახერხებელია.

მინა-კერამიკა. ისინი ნელა თბებიან, მაგრამ მათი საფარი გამძლეა, ადვილად იწმინდება და მოვლა არ არის რთული. ასეთი მოდელები უფრო უსაფრთხოდ ითვლება, ვიდრე სხვა ვარიანტები.

ელექტრული. შესანიშნავი მოდელია მოგზაურობისთვის ან ზაფხულის სეზონისთვის, როდესაც საჭიროა ცოტა ხნით გადაადგილება. მათ არ სჭირდებათ რესურსების მოხმარების მუდმივი კონტროლი.

რჩევები შერჩევამდე

ყველაზე ხშირად, მყიდველებმა იციან მაგიდის ზედაპირზე დასადგამი ქურების ყველა ვარიანტის დადებითი და უარყოფითი მხარეები და შესაძლოა მათ მრავალჯერ აქვთ გამოყენებული. მაგრამ მათ შეძენამდე ღირს კიდევ ერთხელ გადახედოთ ასეთი ტექნიკის ყველა პლიუსსა და მინუსს, რაც დაგეხმარებათ არჩევანის გაკეთებაში.

ზოგადი ინდიკატორების გარდა, ასევე ღირს ყურადღების გამახვილება: 

•    ღილაკებზე
•    მბრუნავი კონცენტრატორებზე
•    სენსორებზე.

გაზის ვარიანტებთან დაკავშირებით, მნიშვნელოვანი უპირატესობა იქნება დაბალი ფასი, მარტივი ოპერაცია და სპეციალური ჭურჭლის არარსებობა სანთურების მუშაობისთვის. ამასთან, ასეთ მოდელებში არ არის ტაიმერი ან გამომრთველი. კორპუსის გაწმენდა მოუხერხებელია. კარგი  ქურები უნდა აკმაყოფილებდეს მომხმარებლის ყველა მოთხოვნას, მაგალითად, როგორც ელექტრო მოდელები. ასეთი მოდელები აღჭურვილია ტაიმერით, ავტომატური გამორთვისა და გადახურებისგან დაცვის ფუნქციებით.

 

 

magidis zedapirze dasadgami qurebis  mTavari upiratesoba aris, is rom isini mobiluria da did adgils ar ikavebs. igi  asrulebs  imave funqcias romelsac didi stacionaruli. aseTi modelebi  gansakuTrebiT popularulia maTTvis vinc zafxulSi dasasveneblad miemgzavreba da aseve mogzaurebisTvis, radgan Zalian kompaqturia.
rogorc stacionaruli, ise magidis firfitebi SesaniSnavad asruleben funqcias.  yvela modeli sazafxulo kotejebisTvis an mogzaurobisTvis SeiZleba daiyos muSaobis  principis Sesabamisad:
gazis. mowyobilobis klasikuri versiaa im adgilisTvis, sadac mxolod gazia, Tu  ar aris, Tqven SegiZliaT SeiZinoT specialuri saqSenebi Camosxmuli gazisTvis. mas moyveba mavTulis sakidi martivad mosamzadeblad. 
induqciuri. isini mcire raodenobis eleqtroenergias moixmaren, usafrTxoa da advilia maTi marTva. zedapiri ar iwyebs gaxurebas WurWlis gareSe, rac Zalian mosaxerxebelia.
mina-keramika. isini nela Tbebian, magram maTi safari gamZlea, advilad iwmindeba da movla ar aris rTuli. aseTi modelebi ufro usafrTxod iTvleba, vidre sxva variantebi.
eleqtruli. SesaniSnavi modelia mogzaurobisTvis an zafxulis sezonisTvis, rodesac saWiroa cota xniT gadaadgileba. maT ar sWirdebaT resursebis moxmarebis mudmivi kontroli.
rCevebi SerCevamde
yvelaze xSirad, myidvelebma ician magidis zedapirze dasadgami qurebis yvela variantis dadebiTi da uaryofiTi mxareebi da SesaZloa maT mravaljer aqvT gamoyenebuli. magram maT SeZenamde Rirs kidev erTxel gadaxedoT aseTi teqnikis yvela pliussa da minuss, rac dagexmarebaT arCevanis gakeTebaSi.
zogadi indikatorebis garda, aseve Rirs yuradRebis gamaxvileba: 
•    Rilakebze
•    mbrunavi koncentratorebze
•    sensorebze.
gazis variantebTan dakavSirebiT, mniSvnelovani upiratesoba iqneba dabali fasi, martivi operacia da specialuri WurWlis ararseboba sanTurebis muSaobisTvis. amasTan, aseT modelebSi ar aris taimeri an gamomrTveli. korpusis gawmenda mouxerxebelia. kargi  qurebi unda akmayofilebdes momxmareblis yvela moTxovnas, magaliTad, rogorc eleqtro modelebi. aseTi modelebi aRWurvilia taimeriT, avtomaturi gamorTvisa da gadaxurebisgan dacvis funqciebiT.
 

აქცია
165  / თვეში 9₾-დან
224  179  / თვეში 10₾-დან
დანაზოგი: 45 ₾
79  / თვეში 4₾-დან
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 40
  • 1300
მარაგი
ბრენდი
ტიპი
კომფორების რაოდენობა
ზედაპირის მასალა
ფერი