რისთვის არის საჭირო სამზარეულოს გამწოვი?

სუნი არის სამზარეულოში კერძების მომზადების პროცესის განუყოფელი ნაწილი. თითოეულ კულინარიულ ექსპერიმენტს თან ახლავს არომატები, როგორც სასიამოვნო, ისე არა სასიამოვნო. მომზადების პროცესში წვის პროდუქტები და საკვების  მიკროსკოპული ნაწილაკები გამოიყოფა ჰაერში. იმისათვის, რომ ამან დისკომფორტი არ გამოიწვიოს, აუცილებელია სამზარეულოს კარგი ვენტილაცია. ამიტომ, რაციონალური გამოსავალი იქნება ისეთი საყოფაცხოვრებო მოწყობილობის დაყენება, როგორიცაა სამზარეულოს გამწოვი.

გამწოვები მრავალფეროვანია. მაგალითად, სტანდარტული მოდელები მცირე ზომისაა, ამიტომ ისინი ოპტიმალურია მცირე ზომის სამზარეულოსთვის. ასეთი გამწოვები სხვადასხვა ტიპისაა: გუმბათოვანი, ტელესკოპური ან დახრილი.
ჩაშენებული  გამწოვები დამონტაჟებულია პირდაპირ სამზარეულოს ავეჯში, ისე რომ მხოლოდ მცირე ზომის წინა პანელი ჩანს. თუ ჰაერის შეწოვის  არეალი უნდა გაიზარდოს, იგი წინ მიიწევს. ასეთი გამწოვები თითქმის შეუმჩნეველია. გამოირჩევა ორიგინალური დიზაინის გადაწყვეტილებებითა და მაღალი ეფექტურობით.

ამ ტექნიკის სამუშაო რეჟიმები ორი სახისაა: ისინი, რომლებიც მუშაობენ გამწოვის რეჟიმში და ისინი, რომლებიც ფილტრავენ ჰაერს. ფილტრის გამწოვის მუშაობისთვის საჭიროა სპეციალური კატრიჯები,  რომლებიც შეიცვლება საჭიროებისამებრ. მართვის კრიტერიუმების დადგენა არ არის რთული. ეს შეიძლება იყოს სენსორული, ღილაკებით, სლაიდი, ელექტრონული და მექანიკური. არსებობს კონტროლის კიდევ ერთი ტიპი - სლაიდერი: გამწოვი კონტროლდება მექანიკური ჰორიზონტალური გადამრთველის გამოყენებით.

არსებობს გამწოვები ელექტრო ტაიმერით. მომზადების დასრულების შემდეგ, თქვენ უნდა დააყენოთ ტაიმერი, რომელიც გარკვეული დროის შემდეგ შეწყვეტს მუშაობას. განათება (განათების ნათურები) ჩაშენებულია მოწყობილობის თითქმის ყველა მოდელში. ეს ფუნქცია გამოდგება ღამით კერძების მომზადებისას ღუმელის განათების მიზნით.

როგორ ავირჩიოთ გამწოვი?

გამწოვის არჩევისას აუცილებლად უნდა მიაქციოთ ყურადღება მის დამატებით მახასიათებლებს და არა მხოლოდ დიზაინს, ფერს და ბრენდს. მაგალითად, არსებობს მოდელები, რომლებიც კერძების მომზადების  პროცესის დასრულების შემდეგ გააგრძელებს მუშაობას კიდევ რამდენიმე წუთის განმავლობაში. ეს ფუნქცია ხელს უწყობს ჰაერის კიდევ უფრო ეფექტურ გაწმენდას.

ინტერვალური ჩარტვა ავტომატურად ააქტიურებს მოწყობილობას მინიმალური სიმძლავრით და მოკლე დროით. მაგალითად, მოწყობილობა ყოველ საათში, ან ორ საათში იწყებს მუშაობას 5-10 წუთის განმავლობაში. ეს ვარიანტი უზრუნველყოფს სამზარეულოში სუფთა ჰაერის მუდმივ მიმოქცევას.

რამდენიმე ძირითადი ფაქტორია გასათვალისწინებელი გამწოვის  დიაპაზონის არჩევისას: 
•    მწარმოებელი
•    კონტროლი
•    სიგანე

თითოეული ეს ფაქტორი დიდ გავლენას ახდენს ამ ელექტრო მოწყობილობის მუშაობის ხარისხზე.

შემდეგი, ყურადღება უნდა მიაქციოთ მის ტექნიკურ მახასიათებლებს. არჩევისას მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია მისი ზომა. ის არ უნდა იყოს ნაკლები ღუმელის სიგანეზე. სასურველია, რომ გამწოვის სიგანე ოდნავ მეტი იყოს, თუ ამის საშუალებას იძლევა სამზარეულოს განლაგება. რაც უფრო დიდია მოწყობილობა, მით უკეთესად აფიქსირებს ორთქლსა და სუნს.

კონტროლის ტიპი დამოკიდებულია ინდივიდუალურ უპირატესობაზე. მოწყობილობის მოქმედება და სიმძლავრე უნდა იყოს საკმარისი იმისათვის, რომ ვენტილირდეს მთელი სამზარეულო. აქედან გამომდინარე, საჭიროა გაითვალისწინოთ ავეჯის განლაგება და გადაწყვიტოთ ელექტროენერგიის მახასიათებლები. საუკეთესო ვარიანტია ელექტრომოწყობილობა, რომელიც მზადდება სანდო ბრენდების მიერ.


 

risTvis aris saWiro samzareulos gamwovi?
suni aris samzareuloSi kerZebis momzadebis procesis ganuyofeli nawili. TiToeul kulinariul eqsperiments Tan axlavs aromatebi, rogorc sasiamovno, ise ara sasiamovno. momzadebis procesSi wvis produqtebi da sakvebis  mikroskopuli nawilakebi gamoiyofa haerSi. imisaTvis, rom aman diskomforti ar gamoiwvios, aucilebelia samzareulos kargi ventilacia. amitom, racionaluri gamosavali iqneba iseTi sayofacxovrebo mowyobilobis dayeneba, rogoricaa samzareulos gamwovi.
gamwovebi mravalferovania. magaliTad, standartuli modelebi mcire zomisaa, amitom isini optimaluria mcire zomis samzareulosTvis. aseTi gamwovebi sxvadasxva tipisaa: gumbaTovani, teleskopuri an daxrili.
CaSenebuli  gamwovebi damontaJebulia pirdapir samzareulos avejSi, ise rom mxolod mcire zomis wina paneli Cans. Tu haeris Sewovis  areali unda gaizardos, igi win miiwevs. aseTi gamwovebi TiTqmis SeumCnevelia. gamoirCeva originaluri dizainis gadawyvetilebebiTa da maRali efeqturobiT.
am teqnikis samuSao reJimebi ori saxisaa: isini, romlebic muSaoben gamwovis reJimSi da isini, romlebic filtraven haers. filtris gamwovis muSaobisTvis saWiroa specialuri katrijebi,  romlebic Seicvleba saWiroebisamebr. marTvis kriteriumebis dadgena ar aris rTuli. es SeiZleba iyos sensoruli, RilakebiT, slaidi, eleqtronuli da meqanikuri. arsebobs kontrolis kidev erTi tipi - slaideri: gamwovi kontroldeba meqanikuri horizontaluri gadamrTvelis gamoyenebiT.
arsebobs gamwovebi eleqtro taimeriT. momzadebis dasrulebis Semdeg, Tqven unda daayenoT taimeri, romelic garkveuli drois Semdeg Sewyvets muSaobas. ganaTeba (ganaTebis naTurebi) CaSenebulia mowyobilobis TiTqmis yvela modelSi. es funqcia gamodgeba RamiT kerZebis momzadebisas Rumelis ganaTebis mizniT.
rogor avirCioT gamwovi?
gamwovis arCevisas aucileblad unda miaqcioT yuradReba mis damatebiT maxasiaTeblebs da ara mxolod dizains, fers da brends. magaliTad, arsebobs modelebi, romlebic kerZebis momzadebis  procesis dasrulebis Semdeg gaagrZelebs muSaobas kidev ramdenime wuTis ganmavlobaSi. es funqcia xels uwyobs haeris kidev ufro efeqtur gawmendas.
intervaluri Cartva avtomaturad aaqtiurebs mowyobilobas minimaluri simZlavriT da mokle droiT. magaliTad, mowyobiloba yovel saaTSi, an or saaTSi iwyebs muSaobas 5-10 wuTis ganmavlobaSi. es varianti uzrunvelyofs samzareuloSi sufTa haeris mudmiv mimoqcevas.
ramdenime ZiriTadi faqtoria gasaTvaliswinebeli gamwovis  diapazonis arCevisas: 
•    mwarmoebeli
•    kontroli
•    sigane

TiToeuli es faqtori did gavlenas axdens am eleqtro mowyobilobis muSaobis xarisxze.

Semdegi, yuradReba unda miaqcioT mis teqnikur maxasiaTeblebs. arCevisas mniSvnelovani kriteriumia misi zoma. is ar unda iyos naklebi Rumelis siganeze. sasurvelia, rom gamwovis sigane odnav meti iyos, Tu amis saSualebas iZleva samzareulos ganlageba. rac ufro didia mowyobiloba, miT ukeTesad afiqsirebs orTqlsa da suns.
kontrolis tipi damokidebulia individualur upiratesobaze. mowyobilobis moqmedeba da simZlavre unda iyos sakmarisi imisaTvis, rom ventilirdes mTeli samzareulo. aqedan gamomdinare, saWiroa gaiTvaliswinoT avejis ganlageba da gadawyvitoT eleqtroenergiis maxasiaTeblebi. saukeTeso variantia eleqtromowyobiloba, romelic mzaddeba sando brendebis mier.


 

379  / თვეში 21₾-დან
311  / თვეში 17₾-დან
349  / თვეში 19₾-დან
739  / თვეში 41₾-დან
369  / თვეში 21₾-დან
389  / თვეში 22₾-დან
699  / თვეში 39₾-დან
275  / თვეში 15₾-დან
287  / თვეში 16₾-დან
359  / თვეში 20₾-დან
439  / თვეში 24₾-დან
369  / თვეში 21₾-დან
499  / თვეში 28₾-დან
926  / თვეში 51₾-დან
329  / თვეში 18₾-დან
442  / თვეში 25₾-დან
350  / თვეში 19₾-დან
946  / თვეში 53₾-დან
358  / თვეში 20₾-დან
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 120
  • 3310
მარაგი
ბრენდი
ტიპი
მონტაჟი
რეჟიმი
წარმადობა
მართვა
განათების ტიპი
ფილტრის ტიპი
დამატებითი მახასიათებლები
ფერი