გაზქურები არის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შეუცვლელი ნაწილი,  რომელიც აბსოლუტურად ყველა სახლშია. ეს მოწყობილობა სამზარეულოს ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია. თანამედროვე ბაზარზე ამ მიმართულებით მრავალი სხვადასხვა მოწყობილობაა. ასეთი აღჭურვილობის თითოეულ ერთეულს აქვს ინდივიდუალური მახასიათებლები, რომლებიც მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მის ფუნქციურობასა და მუშაობის საერთო ხარისხს.

კლასიფიკაცია შესაძლებელია შემდეგნაირად:

გაზის. ეს არის მსხვილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის საკმაოდ გავრცელებული ტიპი. ის ფუნქციონირებს გაზმომარაგების სისტემასთან მიერთებით. ისინი განსხვავდებიან არა მხოლოდ გარეგნულად, არამედ მონტაჟის პრინციპით. მაგალითად, ჩამონტაჟებული ფილები ძალიან პოპულარულია. ასეთი მოწყობილობები შეეფერება მცირე ტიპის სამზარეულოს.
ელექტრო. იგი ძალიან პოპულარულია ეკონომიურობის გამო. ელექტრო ღუმელის მუშაობა გაცილებით იაფია, ვიდრე გაზის. ელექტრო ღუმელები სხვადასხვა ქვეტიპისაა, მაგალითად, ინდუქციური. ეს ზედაპირი საშუალებას გაძლევთ გაათბოთ საკვები  ოპტიმალურ დონეზე.  

კომბინირებული. ყველაზე მრავალფუნქციური აღჭურვილობაა ამ სეგმენტში. შეუძლია მუშაობა როგორც გაზზე,  ასევე ელექტროენერგიაზე.  მისს ზოგიერთ ქურას სჭირდება გაზი, ზოგიერთს კი ელექტროენერგია.

გაზქურის არჩევა საკმაოდ რთული ამოცანაა. საჭიროა გაზის, კომბინირებული და ელექტრო გაზქურების მახასიათებლების შესწავლა, რათა დაადგინოთ თუ რომელია თქვენთვის საუკეთესო ტიპის მოწყობილობა.
უნდა გაითვალისწინოთ თქვენი სამზარეულოს ფართი, თუ მცირე ადგილი გაქვთ სამზარეულოში უმჯობესია შეიძინოთ შესაბამისი მოცულობის მოდელი. გარდა ამისა, მოდელების უმეტესობას აქვს ჩამონტაჟებული ღუმელი, რაც მის ფუნქციონირებას უფორ ზრდის.

ასევე, მნიშვნელოვანია გაზქურის დიზაინი. მწარმოებლები გვთავაზობენ უამავი სახის მოდელს, ისეთი მათგანის შერჩვა, რომელიც იდეალურ თანხვედრაში იქნება თქვენი სამზარეულოს ინტერიერთან, ნამდვილად არ იქნება პრობლემა.
 

 

 

 

gazqurebi aris sayofacxovrebo teqnikis Seucvleli nawili,  romelic absoluturad yvela saxlSia. es mowyobiloba samzareulos erT-erTi mTavari komponentia. Tanamedrove bazarze am mimarTulebiT mravali sxvadasxva mowyobilobaa. aseTi aRWurvilobis TiToeul erTeuls aqvs individualuri maxasiaTeblebi, romlebic mniSvnelovnad gansazRvravs mis funqciurobasa da muSaobis saerTo xarisxs.
klasifikacia SesaZlebelia Semdegnairad:
gazis. es aris msxvili sayofacxovrebo teqnikis sakmaod gavrcelebuli tipi. is funqcionirebs gazmomaragebis sistemasTan mierTebiT. isini gansxvavdebian ara mxolod garegnulad, aramed montaJis principiT. magaliTad, CamontaJebuli filebi Zalian popularulia. aseTi mowyobilobebi Seefereba mcire tipis samzareulos.
eleqtro. igi Zalian popularulia ekonomiurobis gamo. eleqtro Rumelis muSaoba gacilebiT iafia, vidre gazis. eleqtro Rumelebi sxvadasxva qvetipisaa, magaliTad, induqciuri. es zedapiri saSualebas gaZlevT gaaTboT sakvebi  optimalur doneze.  
kombinirebuli. yvelaze mravalfunqciuri aRWurvilobaa am segmentSi. SeuZlia muSaoba rogorc gazze,  aseve eleqtroenergiaze.  miss zogierT quras sWirdeba gazi, zogierTs ki eleqtroenergia.
gazquris arCeva sakmaod rTuli amocanaa. saWiroa gazis, kombinirebuli da eleqtro gazqurebis maxasiaTeblebis Seswavla, raTa daadginoT Tu romelia TqvenTvis saukeTeso tipis mowyobiloba.
unda gaiTvaliswinoT Tqveni samzareulos farTi, Tu mcire adgili gaqvT samzareuloSi umjobesia SeiZinoT Sesabamisi moculobis modeli. garda amisa, modelebis umetesobas aqvs CamontaJebuli Rumeli, rac mis funqcionirebas ufor zrdis.
aseve, mniSvnelovania gazquris dizaini. mwarmoeblebi gvTavazoben uamavi saxis models, iseTi maTganis SerCva, romelic idealur TanxvedraSi iqneba Tqveni samzareulos interierTan, namdvilad ar iqneba problema.
 

I-6020 INOX
გაყიდვაშია
761 
აქცია
LF-699-GG50
გაყიდვაშია
1400  1149 
დანაზოგი: 251 ₾
FSE 63330 DX Superia
გაყიდვაშია
1332 
AT-81577
გაყიდვაშია
430 
TE-W6631INOX
გაყიდვაშია
869 
FSS 63010 DW Superia
გაყიდვაშია
860 
FSE 63320 DX Superia
გაყიდვაშია
1185 
აქცია
HO66GG40 INOX
გაყიდვაშია
750  579 
დანაზოგი: 171 ₾
GG 15112 GX
გაყიდვაშია
1994 
I-6021
გაყიდვაშია
754 
FSE 63120 GXS Superia
გაყიდვაშია
1206 
FSG 63010 GS Superia
გაყიდვაშია
996 
TE-W5631INOX
გაყიდვაშია
679 
FSE 63320 DW Superia
გაყიდვაშია
1122 
აქცია
HO31INOX 
გაყიდვაშია
850  719 
დანაზოგი: 131 ₾
FSE 63110 DSCS Superia
გაყიდვაშია
1101 
მაჩვენე კიდევ 16 პროდუქტი
პროდუქტის ფილტრები
ფასი

 – 

  • 390
  • 2200
ბრენდი
ქურის ტიპი
კომფორების რაოდენობა
ღუმელის ტიპი
ღუმელის მოცულობა
დამატებითი მახასიათებლები
ღუმელის წმენდვა
ზედაპირისი მასალა
ენერგომოხმარების კლასი
ფერი