USB ფლეშ მეხსიერების ბარათები

 USB ფლეშ მეხსიერების ბარათის შეძენისას თითოეული მახასიათებელი უნდა იქნას გათვალისწინებული. ბაზარზე წარმოდგენილია პროდუქციის ფართო სპექტრი. ფერების ასორტიმენტი საკმაოდ მრავალფეროვანია, განსხვავდება ასევე დიზაინიც.

 როგორ შევარჩიოთ სწორად USB ფლეშ მეხსიერების ბარათი

 თითოეული მყიდველის კითხვაა, თუ როგორ აირჩიონ ნამდვილად მაღალი ხარისხისა და გამძლე USB მეხსიერების ბარათი. უპირველეს ყოვლისა, ყურადღება უნდა მიაქციოთ შესაძლებლობებს. მათ შეუძლიათ 1-დან 256 გბ მოცულობის ინფორმაციის შენახვა. მუსიკის, დოკუმენტაციისა და სხვა მცირე ფაილების შენახვისა და გაცვლისთვის საკმარისია 8 და 16 გბ-იანი ბარათი. ფოტოებისა და ფილმების მაღალი ხარისხისთვის უნდა შეიძინოთ  უფრო დიდი ტევადობის მეხსიერების ბარათი.

 მნიშვნელოვანი მახასიათებელია ინტერფეისი და კონექტორი. უმეტესწილად, გამოიყენება ჩვეულებრივი კონექტორი. ტაბლეტებისა და  მობილური ტელეფონებისთვის მსგავსი მეხსიერების ბარათი გამოუსადეგარია მისი ზომიდან გამომდინარე. ამ ტიპის პროდუქციისთვის გამოიყენება  მიკრო USB.  დღეს უკვე იწარმოება TYPE C მეხსიერების ბარათები, რომელიც ითვლება უნივერსალურ მოდელად.

 ნოუთბუქებისთვის გამოიყენება სტანდარტული მოდელები, რომლებსაც ინტერფეისი აქვს 3.0 ან 3.1. მათ შეუძლიათ მონაცემების მაღალი სიჩქარით გადაცემა. მსგავსი ფლეშ მეხსიერების ბარათი შესაძლოა დაუკავშირდეს ტელეფონსა და პლანშეტს სპეციალური ადაპტერის მეშვეობით. LIGHTNING ინტერფეისის მქონე ბარათები განკუთვნილია APPLE-ის პროდუქციისთვის . ისინი არ არინ თავსებადი სხვა მოწყობილობებთან. ასეთი პროდუქციის საბაზრო ღირებულება საკმაოდ მაღალია.

 USB ფლეშ მეხსიერების ძირითადი ტიპები და მახასიათებლები

 მწარმოებლები გვთავაზობენ სხვადასხვა ზომის პროდუქტებს. კომპიუტერთან გამოსაყენებლად არ არის საჭირო პატარა მოდელის არჩევა. ასეთი მეხსიერების ბარათი არ იძლევა რაიმე განსაკუთრებულ უპირატესობას, ის  შეიძლება დაკარგოთ კიდეც. თუ პროდუქტი ხშირად უნდა ატაროთ , მაშინ სჯობს, რომ უპირატესობა მიანიჭოთ მცირე ზომის მათგანს. რადგან იგი დაიკავებს მცირე ადგილს თქვენი ნივთების გვერდით. 

თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ ფლეშ მეხსიერების ბარათი  მეტალის კორპუსით და ჩამოკიდოთ ის თქვენს გასაღებებთან ერთად. იმ შემთხვევაში, თუ იგი ჯიბით უნდა ატაროთ  შეგიძლიათ, შეიძინოთ პლასტმასის მოდელი. ასეთი ბარათები არ გაკაწრავს ჯიბეში სხვა საგნებს. გამოარჩევენ შემდეგი ტიპის მეხსიერების ბარათებს:

OTG - გამოიყენება სმარტფონებს შორის ინფორმაციის გადასატანად , ან პლანშეტებს შორის, რომელსაც აქვს მიკრო კონექტორი, ასევე ლეპტოპებისა და პრინტერებისთვის. არსებობს სხვადასხვა ზომის, ფერის, მოცულობის მოდელები. დამზადების მასალა გახლავთ პლასტმასი ან მეტალი. ჩვეულებრივ, ხასიათდება კომპაქტური ზომით.  შესაძლებელია, კონტენტი ნახოთ ტელეფონზე, ნებისმიერ დროსა და ადგილზე. ასეთი მეხსიერების ბარათები აღჭურვილია მრავალი ფუნქციით, ისინი შეიძლება იყოს ორმაგი ან ჰქონდეთ ადაპტერი და სხვა.

 დაცული - ასეთი მოდელები გამოირჩევიან წყალგაუმტარობით. იმ შემთხვევაში, თუ წყალი შეაღწევს ბარათში, ისინი მაინც გააგრძელებენ ფუნქციონირებას. არასასურველი ინფორმაციის დაბლოკვის ფუნქციის ქონის შემთხვევაში, თქვენი ბარათი დაცული იქნება ვირუსების შეძღწევისაგან.  სპეციალური ჩაშენებული პროგრამის წყალობით, შესაძლებელია პაროლის დაყენებაც. შესაძლებელია ეს იყოს მფლობელის თითის ანაბეჭდიც. BACK UP ფუნქცია შესაძლებლეობას მოგცემთ, აღადგინოთ დაკარდული data.  ეს ფუნქცია ავტომატურად აქტიურდება, როდესაც თქვენს ფლეშ მეხსიერების ბარათს დააინსტალირებთ კომპიუტერთან. დაკარგვის, ან მოპარვის შემთხვევაში გამოიყენება დაშიფვრის ფუნქცია, რაც არაავტორიზებულ პირებს არ მისცემს ინფორმაციის წაკითხვის საშუალებას. ასევე, ასეთი პროდუქტები დაცულია გატეხვის, დაზიანებისა  და  სხვა მექანიკური ზემოქმედებისაგან.

უმჯობესი იქნება, თუ USB მეხსიერების ბარათს შეიძენთ ცნობილი მწარმოებლისგან, ასეთ შემთხვევაში ხარისხი გარანტირებული გექნებათ.

 USB fleS mexsierebis baraTis SeZenisas TiToeuli maxasiaTebeli unda iqnas gaTvaliswinebuli. bazarze warmodgenilia produqciis farTo speqtri. ferebis asortimenti sakmaod mravalferovania, gansxvavdeba aseve dizainic.

 rogor SevarCioT sworad USB fleS mexsierebis baraTi

 TiToeuli myidvelis kiTxvaa, Tu rogor airCion namdvilad maRali xarisxisa da gamZle USB mexsierebis baraTi. upirveles yovlisa, yuradReba unda miaqcioT SesaZleblobebs. maT SeuZliaT 1-dan 256 gb moculobis informaciis Senaxva. musikis, dokumentaciisa da sxva mcire failebis Senaxvisa da gacvlisTvis sakmarisia 8 da 16 gb-iani baraTi. fotoebisa da filmebis maRali xarisxisTvis unda SeiZinoT  ufro didi tevadobis mexsierebis baraTi.

 mniSvnelovani maxasiaTebelia interfeisi da koneqtori. umeteswilad, gamoiyeneba Cveulebrivi koneqtori. tabletebisa da  mobiluri telefonebisTvis msgavsi mexsierebis baraTi gamousadegaria misi zomidan gamomdinare. am tipis produqciisTvis gamoiyeneba  mikro USB.  dRes ukve iwarmoeba TYPE C mexsierebis baraTebi, romelic iTvleba universalur modelad.

 nouTbuqebisTvis gamoiyeneba standartuli modelebi, romlebsac interfeisi aqvs 3.0 an 3.1. maT SeuZliaT monacemebis maRali siCqariT gadacema. msgavsi fleS mexsierebis baraTi SesaZloa daukavSirdes telefonsa da planSets specialuri adapteris meSveobiT. LIGHTNING interfeisis mqone baraTebi gankuTvnilia APPLE-is produqciisTvis . isini ar arin Tavsebadi sxva mowyobilobebTan. aseTi produqciis sabazro Rirebuleba sakmaod maRalia.

 USB fleS mexsierebis ZiriTadi tipebi da maxasiaTeblebi

 mwarmoeblebi gvTavazoben sxvadasxva zomis produqtebs. kompiuterTan gamosayeneblad ar aris saWiro patara modelis arCeva. aseTi mexsierebis baraTi ar iZleva raime gansakuTrebul upiratesobas, is  SeiZleba dakargoT kidec. Tu produqti xSirad unda ataroT , maSin sjobs, rom upiratesoba mianiWoT mcire zomis maTgans. radgan igi daikavebs mcire adgils Tqveni nivTebis gverdiT. 

Tqven SegiZliaT SeiZinoT fleS mexsierebis baraTi  metalis korpusiT da CamokidoT is Tqvens gasaRebebTan erTad. im SemTxvevaSi, Tu igi jibiT unda ataroT  SegiZliaT, SeiZinoT plastmasis modeli. aseTi baraTebi ar gakawravs jibeSi sxva sagnebs. gamoarCeven Semdegi tipis mexsierebis baraTebs:

OTG - gamoiyeneba smartfonebs Soris informaciis gadasatanad , an planSetebs Soris, romelsac aqvs mikro koneqtori, aseve leptopebisa da printerebisTvis. arsebobs sxvadasxva zomis, feris, moculobis modelebi. damzadebis masala gaxlavT plastmasi an metali. Cveulebriv, xasiaTdeba kompaqturi zomiT.  SesaZlebelia, kontenti naxoT telefonze, nebismier drosa da adgilze. aseTi mexsierebis baraTebi aRWurvilia mravali funqciiT, isini SeiZleba iyos ormagi an hqondeT adapteri da sxva.

 daculi - aseTi modelebi gamoirCevian wyalgaumtarobiT. im SemTxvevaSi, Tu wyali SeaRwevs baraTSi, isini mainc gaagrZeleben funqcionirebas. arasasurveli informaciis dablokvis funqciis qonis SemTxvevaSi, Tqveni baraTi daculi iqneba virusebis SeZRwevisagan.  specialuri CaSenebuli programis wyalobiT, SesaZlebelia parolis dayenebac. SesaZlebelia es iyos mflobelis TiTis anabeWdic. BACK UP funqcia SesaZlebleobas mogcemT, aRadginoT dakarduli data.  es funqcia avtomaturad aqtiurdeba, rodesac Tqvens fleS mexsierebis baraTs daainstalirebT kompiuterTan. dakargvis, an moparvis SemTxvevaSi gamoiyeneba daSifvris funqcia, rac araavtorizebul pirebs ar miscems informaciis wakiTxvis saSualebas. aseve, aseTi produqtebi daculia gatexvis, dazianebisa  da  sxva meqanikuri zemoqmedebisagan.

umjobesi iqneba, Tu USB mexsierebis baraTs SeiZenT cnobili mwarmoeblisgan, aseT SemTxvevaSi xarisxi garantirebuli geqnebaT.
 

მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 10
  • 340
ბრენდი
მარაგი
მეხსიერების მოცულობა
კონსტრუქცია
დამატებითი მახასიათებლები
ინტერფეისი
მასალა
ფერი