ნებისმიერი კომპიუტერის მთავარი კომპონენტია გაგრილების სისტემა. იგი წარმოდგენილია სპეციალური მოწყობილობების ნაკრების სახით, ნაწილების სითბოს აღმოსაფხვრელად, სწრაფად გაგრილების თვისებებით, "რკინის" მდიდარი ფუნქციონირების გამო. შედეგად მიღებული სითბო გამოიყოფა მოწყობილობის მიერ გარეთ.  
კომპიუტერისა და ლეპტოპისთვის მოწყობილობის მუშაობის პრინციპი არ განსხვავდება. სითბოს გადაცემა ხდება სამუშაო სითხის ყველა ნაწილის გავლით. ხშირად, მწარმოებლები იყენებენ გამოხდილ გაწმენდილ წყალს, ზოგჯერ დანამატებით და კომპონენტებით. თხევადი ლითონი, ზეთი ან ანტიფრიზი გამოიყენება გაცილებით იშვიათად. ნაკრები მოიცავს ტუმბოებს, გამათბობელს, რადიატორს სითხის შესხურებისთვის და მისთვის სპეციალურ წყალსაცავს, შლანგებს, მილებს და სენსორებს.

ასეთი აღჭურვილობა არის ნებისმიერი კომპიუტერის შეუცვლელი კომპონენტი, განსაკუთრებით სათამაშო ვიდეო ბარათისთვის და პროგრამისტებისთვის, პროფესიონალური კომპიუტერებისთვის. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია თავად კომპიუტერის სიმძლავრესა და სხვა მახასიათებლებზე, ამიტომ შესაძლებელია სხვადასხვა ტიპის მოწყობილობების დაყენება. ყველა პროდუქტი შეიძლება დაიყოს შემდეგ ტიპებად:

ჰაერის გაგრილება (ქულერი). ყველაზე გავრცელებული ტიპი. ცხელი ნაწილების მთელი სითბო გადადის რადიატორში და შემდეგ იფრქვევა გარემოში. მისი მოქმედების ეფექტურობა დამოკიდებულია რადიატორის სასარგებლო ფართობზე, წარმოების მასალაზე, ჰაერის ნაკადის სიჩქარეზე.

პასიური (რადიატორი). იგი გამოიყენება კომპიუტერის იმ ნაწილებზე, სადაც გათბობა არ ხდება ძალიან სწრაფად. არსებობს მოდელები, რომლებიც აღჭურვილია მდუმარე გაგრილების მოწყობილობით, ხასიათდება ეფექტური სითბოს მოცილებით ჰაერის ნაკადის დაბალი სიჩქარით.

თხევადი. ისინი უფრო ხშირად გამოიყენება სერვერის კომპიუტერებზე, ვიდრე სახლის კომპიუტერებზე. მისი უპირატესობა არის სწრაფი გაგრილება. მოწყობილობა შეიცავს სპეციალურ სამუშაო სითხეს, რომელსაც ეწოდება გამაგრილებელი, რომელიც შლის გათბობას გათბობის ელემენტებიდან რადიატორში. ამის შემდეგ, მიღებული სითბო იშლება მიმდებარე სივრცეში.

თერმული ინტერფეისები. სითბოს გამტარ მოწყობილობის ნაწილი, რომელიც დამონტაჟებულია გასაგრილებელ ზედაპირსა და სითბოს მოცილების მოწყობილობას შორის. გამოიყენება სპეციალური პასტები და ნაერთები.
საქშენები კომპიუტერის ტექნიკისთვის. ეს არის საქშენები, რომლებიც ჰგავს პროპელერს. იგი მოიცავს გაგრილების მთელ სისტემას. როდესაც კომპიუტერი ჩართულია, აპარატურა იწყებს მუშაობას და ბრუნვას, რაც ასევე უზრუნველყოფს დამატებით გაგრილებას "ტექნიკის" ყველა ნაწილზე.

ვენტილაცია ხორციელდება სპეციალური ხვრელების საშუალებით. ჰაერი გადის მათში, შემოდის "რკინის" შიგნით, გადის ყველა ელემენტზე და გამოდის კვების ბლოკიდან. მუდმივად ჩართული კომპიუტერისთვის, ასეთი გაგრილება არ იქნება საკმარისი, ამიტომ მწარმოებლები აყენებენ დამატებით მოწყობილობებსაც.

ყველა მახასიათებლის გაანალიზების შემდეგ, შეგიძლიათ გააგრძელოთ გამაგრილებელთა შერჩევა. მიზანშეწონილია მისი მიღება დიდი პირებით. ინტერნეტში მიმოხილვები ამბობენ, რომ მთელი სისტემის დაყენება მარტივი საქმეა, მაგრამ უმჯობესია ძვირფას კომპიუტერზე გაგრილების სისტემის მონტაჟი დაავალოთ პროფესიონალს და ასევე მოწყობილობების არჩევამდეც მათი აზრი გაითვალისწინოთ. 
 

 

 

 

 

 

nebismieri kompiuteris mTavari komponentia gagrilebis sistema. igi warmodgenilia specialuri mowyobilobebis nakrebis saxiT, nawilebis siTbos aRmosafxvrelad, swrafad gagrilebis TvisebebiT, "rkinis" mdidari funqcionirebis gamo. Sedegad miRebuli siTbo gamoiyofa mowyobilobis mier gareT.  
kompiuterisa da leptopisTvis mowyobilobis muSaobis principi ar gansxvavdeba. siTbos gadacema xdeba samuSao siTxis yvela nawilis gavliT. xSirad, mwarmoeblebi iyeneben gamoxdil gawmendil wyals, zogjer danamatebiT da komponentebiT. Txevadi liToni, zeTi an antifrizi gamoiyeneba gacilebiT iSviaTad. nakrebi moicavs tumboebs, gamaTbobels, radiators siTxis SesxurebisTvis da misTvis specialur wyalsacavs, Slangebs, milebs da sensorebs.
aseTi aRWurviloba aris nebismieri kompiuteris Seucvleli komponenti, gansakuTrebiT saTamaSo video baraTisTvis da programistebisTvis, profesionaluri kompiuterebisTvis. es yvelaferi damokidebulia Tavad kompiuteris simZlavresa da sxva maxasiaTeblebze, amitom SesaZlebelia sxvadasxva tipis mowyobilobebis dayeneba. yvela produqti SeiZleba daiyos Semdeg tipebad:
haeris gagrileba (quleri). yvelaze gavrcelebuli tipi. cxeli nawilebis mTeli siTbo gadadis radiatorSi da Semdeg ifrqveva garemoSi. misi moqmedebis efeqturoba damokidebulia radiatoris sasargeblo farTobze, warmoebis masalaze, haeris nakadis siCqareze.
pasiuri (radiatori). igi gamoiyeneba kompiuteris im nawilebze, sadac gaTboba ar xdeba Zalian swrafad. arsebobs modelebi, romlebic aRWurvilia mdumare gagrilebis mowyobilobiT, xasiaTdeba efeqturi siTbos mocilebiT haeris nakadis dabali siCqariT.
Txevadi. isini ufro xSirad gamoiyeneba serveris kompiuterebze, vidre saxlis kompiuterebze. misi upiratesoba aris swrafi gagrileba. mowyobiloba Seicavs specialur samuSao siTxes, romelsac ewodeba gamagrilebeli, romelic Slis gaTbobas gaTbobis elementebidan radiatorSi. amis Semdeg, miRebuli siTbo iSleba mimdebare sivrceSi.
Termuli interfeisebi. siTbos gamtar mowyobilobis nawili, romelic damontaJebulia gasagrilebel zedapirsa da siTbos mocilebis mowyobilobas Soris. gamoiyeneba specialuri pastebi da naerTebi.
saqSenebi kompiuteris teqnikisTvis. es aris saqSenebi, romlebic hgavs propelers. igi moicavs gagrilebis mTel sistemas. rodesac kompiuteri CarTulia, aparatura iwyebs muSaobas da brunvas, rac aseve uzrunvelyofs damatebiT gagrilebas "teqnikis" yvela nawilze.
ventilacia xorcieldeba specialuri xvrelebis saSualebiT. haeri gadis maTSi, Semodis "rkinis" SigniT, gadis yvela elementze da gamodis kvebis blokidan. mudmivad CarTuli kompiuterisTvis, aseTi gagrileba ar iqneba sakmarisi, amitom mwarmoeblebi ayeneben damatebiT mowyobilobebsac.
yvela maxasiaTeblis gaanalizebis Semdeg, SegiZliaT gaagrZeloT gamagrilebelTa SerCeva. mizanSewonilia misi miReba didi pirebiT. internetSi mimoxilvebi amboben, rom mTeli sistemis dayeneba martivi saqmea, magram umjobesia Zvirfas kompiuterze gagrilebis sistemis montaJi daavaloT profesionals da aseve mowyobilobebis arCevamdec maTi azri gaiTvaliswinoT. 
 

114  / თვეში 6₾-დან
354  / თვეში 20₾-დან
354  / თვეში 20₾-დან
23  / თვეში 1₾-დან
653  / თვეში 36₾-დან
210  / თვეში 12₾-დან
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 0
  • 1140
ბრენდი
მარაგი
ფერი