კაბელები სულ უფრო პოპულარული ხდება გაჯეტების მყიდველებს შორის. გამოთვლითი მოწყობილობები, ტელევიზიები და გაჯეტები იძენენ ახალ მობილურ და კომპაქტურ ფორმას. უნივერსალური გადამყვანებით, თქვენ შეგიძლიათ დაუკავშიროთ თქვენი ტელეფონი არა მხოლოდ კომპიუტერს, არამედ ტელევიზორს ვიდეოებისა და ფოტოების სანახავად. ასეთი აქსესუარები საშუალებას გაძლევთ გადაიტანოთ ინფორმაცია ბევრად უფრო სწრაფად. ასევე არსებობს სპეციალური კაბელები, რომლებიც ხელს უწყობს ტელეფონის ბარათის მონაცემების წაკითხვას ტელეფონის გამოყენებით. 

კაბელების და გადამყვანების ტიპები

თითოეული კაბელი განკუთვნილია კონკრეტული სამუშაოსთვის. სადენების სამყაროში გამოირჩევა შემდეგი ტიპები, რომლებიც გამოიყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში:

ტელევიზიის კაბელები. წარმოდგენილია ცნობილი ბრენდების სადენები - Panasonic, Sony, Manhattan, Belkin და ა. თქვენ უნდა აირჩიოთ ეს მოწყობილობა აღჭურვილობის მწარმოებლის მიხედვით. ისინი გამოიყენება სატელიტური ან საკაბელო ტელევიზიისათვის.

USB HDMI გადამყვანები ტელევიზიისათვის. ისინი გეხმარებათ კომპიუტერთან ან სმარტფონის ტელევიზორთან დაკავშირებაში, რათა დიდ ეკრანზე გადიყვანოთ მუსიკა, ფოტოები ან ვიდეო. ასევე არსებობს სპეციალური კაბელები, რომლებიც საშუალებას გაძლევთ დაუკავშიროთ კამერა ან ვიდეოკამერა პროექტორს ან სხვა მულტიმედიურ მოწყობილობას.

გამყოფები. ეს არის სპეციალური გამყოფი ადაპტერი - PON– ის მთავარი კომპონენტი. მისი მთავარი უპირატესობა ის არის, რომ აქტიური აღჭურვილობა მინიმუმამდეა დაყვანილი, საკაბელო ინფრასტრუქტურა მინიმუმამდეა დაყვანილი, შენარჩუნებულია დაბალი ღირებულება, შესაძლებელია საკაბელო ტელევიზიასთან ინტეგრაცია, კარგი მასშტაბურობა, პორტის მაღალი სიმკვრივე.

ასევე არსებობს მიკრო USB კაბელები hdmi– ზე. ეს მოწყობილობები საშუალებას გაძლევთ დაუკავშიროთ გაჯეტები, რომლებიც მხარს უჭერენ DHMI ინტერფეისს. გადაცემის დროს მონაცემთა დაკარგვა იქნება მინიმალური. არსებობს კიდევ ერთი ტიპი - HDMI to VGA. იგი შექმნილია მულტიმედიური მოწყობილობების ან გაჯეტების დასაკავშირებლად ეკრანებთან შესაბამისი გამომუშავებით. ასეთი კაბელი მხოლოდ გამოსახულებებს გადასცემს. მელოდიის გადასაცემად, თქვენ გჭირდებათ ერთი და იგივე სადენი აუდიო გამომავალით.

როგორ ავირჩიოთ ადაპტერი და კაბელი

სწორი კაბელების ასარჩევად, თქვენ უნდა შეარჩიოთ იგი აღჭურვილობის კონექტორებისა და მწარმოებლის რეკომენდაციების შესაბამისად. სწორი მოდელის ძიებისას უნდა გაითვალისწინოთ მასპინძლის რეჟიმის ტექნიკური მხარდაჭერა, თავსებადი OS- ის ვერსია, ფუნქციის აქტივობა, პერიფერიული მოწყობილობების კავშირი.
 

 

 

 

 

kabelebi sul ufro popularuli xdeba gajetebis myidvelebs Soris. gamoTvliTi mowyobilobebi, televiziebi da gajetebi iZenen axal mobilur da kompaqtur formas. universaluri gadamyvanebiT, Tqven SegiZliaT daukavSiroT Tqveni telefoni ara mxolod kompiuters, aramed televizors videoebisa da fotoebis sanaxavad. aseTi aqsesuarebi saSualebas gaZlevT gadaitanoT informacia bevrad ufro swrafad. aseve arsebobs specialuri kabelebi, romlebic xels uwyobs telefonis baraTis monacemebis wakiTxvas telefonis gamoyenebiT. 
kabelebis da gadamyvanebis tipebi
TiToeuli kabeli gankuTvnilia konkretuli samuSaosTvis. sadenebis samyaroSi gamoirCeva Semdegi tipebi, romlebic gamoiyeneba yoveldRiur cxovrebaSi:
televiziis kabelebi. warmodgenilia cnobili brendebis sadenebi - Panasonic, Sony, Manhattan, Belkin da a. Tqven unda airCioT es mowyobiloba aRWurvilobis mwarmoeblis mixedviT. isini gamoiyeneba satelituri an sakabelo televiziisaTvis.
USB HDMI gadamyvanebi televiziisaTvis. isini gexmarebaT kompiuterTan an smartfonis televizorTan dakavSirebaSi, raTa did ekranze gadiyvanoT musika, fotoebi an video. aseve arsebobs specialuri kabelebi, romlebic saSualebas gaZlevT daukavSiroT kamera an videokamera proeqtors an sxva multimediur mowyobilobas.
gamyofebi. es aris specialuri gamyofi adapteri - PON– is mTavari komponenti. misi mTavari upiratesoba is aris, rom aqtiuri aRWurviloba minimumamdea dayvanili, sakabelo infrastruqtura minimumamdea dayvanili, SenarCunebulia dabali Rirebuleba, SesaZlebelia sakabelo televiziasTan integracia, kargi masStaburoba, portis maRali simkvrive.
aseve arsebobs mikro USB kabelebi hdmi– ze. es mowyobilobebi saSualebas gaZlevT daukavSiroT gajetebi, romlebic mxars uWeren DHMI interfeiss. gadacemis dros monacemTa dakargva iqneba minimaluri. arsebobs kidev erTi tipi - HDMI to VGA. igi Seqmnilia multimediuri mowyobilobebis an gajetebis dasakavSireblad ekranebTan Sesabamisi gamomuSavebiT. aseTi kabeli mxolod gamosaxulebebs gadascems. melodiis gadasacemad, Tqven gWirdebaT erTi da igive sadeni audio gamomavaliT.
rogor avirCioT adapteri da kabeli
swori kabelebis asarCevad, Tqven unda SearCioT igi aRWurvilobis koneqtorebisa da mwarmoeblis rekomendaciebis Sesabamisad. swori modelis Ziebisas unda gaiTvaliswinoT maspinZlis reJimis teqnikuri mxardaWera, Tavsebadi OS- is versia, funqciis aqtivoba, periferiuli mowyobilobebis kavSiri.
 

22  / თვეში 1₾-დან
51  / თვეში 3₾-დან
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 0
  • 1230
მარაგი
ბრენდი
ფერი