პროცესორი არის კომპიუტერის მთავარი საკვანძო ნაწილი. მისი დახმარებით ხდება ყველა ინფორმაციის დამუშავება, რომელიც განლაგებულია როგორც კომპიუტერის მეხსიერებაში, ასევე სხვა მოწყობილობების მეხსიერებაში. რაც უფრო მაღალია პროცესორის სიმძლავრე, მით უფრო ეფექტურია კომპიუტერის მუშაობაც.

რომელია საუკეთესო პროცესორი თამაშებისთვის?

თუ აირჩევთ სათამაშო პროცესორს ინტელის ჯგუფიდან, მაშინ Intel Core i5 პროცესორი ან Intel Core i7 პროცესორი ყველაზე ოპტიმალურია,  ხოლო AMD ჯგუფიდან  AMD Ryzen 5 და AMD Ryzen 7 სერია.

ყველა პროგრამის მუშაობა არის ინსტრუქციის მოცემული თანმიმდევრობის შესრულება, რომელიც დაფუძნებულია პროცესორის რეგისტრებში განთავსებულ მონაცემებზე. მონაცემთა შედარების სიჩქარე, ისევე როგორც მათი დამუშავების შესაბამისი ბრძანებები, განსაზღვრავს კომპიუტერის სიმძლავრეს და ეფექტურობას. ძირითად პარამეტრებამდე. 
დროის სიხშირე. ეს პარამეტრი იზომება მეგაჰერცში. და მიუთითებს იმ ოპერაციების რაოდენობას, რომლებიც შესრულებულია ერთ წამში. ერთი ოპერაციის შესრულება შეიძლება დაიყოს რამდენიმე საათის ციკლად, რაც რეალურად ამცირებს სიხშირის მნიშვნელობას. ამასთან, თანამედროვე კომპიუტერების სიმძლავრე საშუალებას გაძლევთ უგულებელყოთ საათის სიჩქარის უმნიშვნელო ვარდნა რთული ოპერაციების დროს.

ბიტის სიღრმე. ეს მახასიათებელი განსაზღვრავს თუ არა პროცესორი მხარს უჭერს 32 ან 64 ბიტიან პროგრამებს. თანამედროვე პროცესორების მოდელების აბსოლუტური უმრავლესობა მხარდაჭერილია 64-ბიტით. ბიტის სიღრმე გავლენას ახდენს ოპერატიული მეხსიერების ოდენობაზე და მთელ რიგ შიდა პარამეტრებზე, რომლებიც უმნიშვნელოა ჩვეულებრივი მომხმარებლებისთვის, მაგრამ მნიშვნელოვანია პროფესიონალური პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელებისთვის.

შიდა ქეში მეხსიერების მოცულობა. მახასიათებელი, რომელზედაც დამოკიდებულია ინფორმაციის გაცვლის სიჩქარე თავად პროცესორსა და კომპიუტერზე განთავსებულ მოწყობილობებს შორის. აქ გაცვლითი კურსი ღირებულების პირდაპირპროპორციულია.

როგორ ავირჩიოთ პროცესორი?

გადაწყვეტილების მიღების წინ უნდა განსაზღვროთ:

სამუშაო ან საოფისე პროცესორები. მათი ამოცანებია საოფისე პროგრამებთან მუშაობა, ინტერნეტში სერფინგი, ვიდეოების ყურება და აუდიოს მოსმენა. ეს არის ბიუჯეტური პროცესორები.

კომპიუტერული თამაშების პროცესორები. სახელის მიუხედავად, ისინი საკმარისად ძლიერია, რომ არ იფიქრონ ღია პროგრამების რაოდენობაზე, გაშვებული ვიდეოს ხარისხზე. ნებისმიერ თანამედროვე თამაშში ეს არის პროცესორი, რომელიც ასრულებს ისეთ რთულ მოქმედებებს, როგორიცაა პოლიგონების ორგანიზება, განათების გათვლები, ხელოვნური ინტელექტის მოდელირება.

უმაღლესი დონის პროცესორები. მათ აქვთ უმაღლესი შესრულების ინდიკატორები - მაღალი შესრულება, სიმძლავრე, მაქსიმალური შესრულება, უპრობლემოდ მუშაობა გრაფიკასთან, რთული და პროფესიული ამოცანების გადაჭრის უნარი.
სერვერის პროცესორები. ამ კატეგორიის მოწყობილობები შექმნილია საიმედოობის მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად. როგორც წესი, ისინი ტესტირდება სტრესის პირობებში მაღალი გამოთვლითი დატვირთვით. ისინი მუშაობენ მაღალ სიხშირეზე და შეუძლიათ ეფექტურად დაამუშაონ დიდი რაოდენობით მონაცემები.

ტერმინი პროცესორის ბუდე აღნიშნავს დედაპლატის სოკეტს და სოკეტის კონფიგურაციას პროცესორის გარკვეულ ხაზებზე. დღეს მხოლოდ ორი კომპანია აწარმოებს დესკტოპის პროცესორებს - AMD და Intel. AMD– ს ყველა სოკეტის მოდელი არ არის თავსებადი Intel– ის სოკეტებთან.

Intel-ის კონექტორის ტიპებია:

socket 1150 - ასეთი კონექტორის მქონე პროცესორები არ არის დაინსტალირებული კომპიუტერის უმაღლესი დონის მოდელებზე, იდეალურია სახლის ან საოფისე კომპიუტერისთვის;

socket 1151-არის უფრო თანამედროვე პლატფორმა, უფრო მძლავრი გრაფიკული ბირთვით;

socket 1155 - უძველესი სოკეტები, ასეთი პროცესორები აქტუალურია დესკტოპის კომპიუტერებში, საწყისი დონის და საშუალო დონის სერვერებში.

AMD- ის სოკეტები მოიცავს am3 პროცესორებს, am3 + პროცესორებს - საერთო სოკეტებს, რომლებიც შეესაბამება AMD პროცესორის უმეტეს მოდელებს.
 

 

 

 

 

 

procesori aris kompiuteris mTavari sakvanZo nawili. misi daxmarebiT xdeba yvela informaciis damuSaveba, romelic ganlagebulia rogorc kompiuteris mexsierebaSi, aseve sxva mowyobilobebis mexsierebaSi. rac ufro maRalia procesoris simZlavre, miT ufro efeqturia kompiuteris muSaobac.
romelia saukeTeso procesori TamaSebisTvis?
Tu airCevT saTamaSo procesors intelis jgufidan, maSin Intel Core i5 procesori an Intel Core i7 procesori yvelaze optimaluria,  xolo AMD jgufidan  AMD Ryzen 5 da AMD Ryzen 7 seria.
yvela programis muSaoba aris instruqciis mocemuli Tanmimdevrobis Sesruleba, romelic dafuZnebulia procesoris registrebSi ganTavsebul monacemebze. monacemTa Sedarebis siCqare, iseve rogorc maTi damuSavebis Sesabamisi brZanebebi, gansazRvravs kompiuteris simZlavres da efeqturobas. ZiriTad parametrebamde. 
drois sixSire. es parametri izomeba megahercSi. da miuTiTebs im operaciebis raodenobas, romlebic Sesrulebulia erT wamSi. erTi operaciis Sesruleba SeiZleba daiyos ramdenime saaTis ciklad, rac realurad amcirebs sixSiris mniSvnelobas. amasTan, Tanamedrove kompiuterebis simZlavre saSualebas gaZlevT ugulebelyoT saaTis siCqaris umniSvnelo vardna rTuli operaciebis dros.
bitis siRrme. es maxasiaTebeli gansazRvravs Tu ara procesori mxars uWers 32 an 64 bitian programebs. Tanamedrove procesorebis modelebis absoluturi umravlesoba mxardaWerilia 64-bitiT. bitis siRrme gavlenas axdens operatiuli mexsierebis odenobaze da mTel rig Sida parametrebze, romlebic umniSvneloa Cveulebrivi momxmareblebisTvis, magram mniSvnelovania profesionaluri programuli uzrunvelyofis SemqmnelebisTvis.
Sida qeSi mexsierebis moculoba. maxasiaTebeli, romelzedac damokidebulia informaciis gacvlis siCqare Tavad procesorsa da kompiuterze ganTavsebul mowyobilobebs Soris. aq gacvliTi kursi Rirebulebis pirdapirproporciulia.
rogor avirCioT procesori?
gadawyvetilebis miRebis win unda gansazRvroT:
samuSao an saofise procesorebi. maTi amocanebia saofise programebTan muSaoba, internetSi serfingi, videoebis yureba da audios mosmena. es aris biujeturi procesorebi.
kompiuteruli TamaSebis procesorebi. saxelis miuxedavad, isini sakmarisad Zlieria, rom ar ifiqron Ria programebis raodenobaze, gaSvebuli videos xarisxze. nebismier Tanamedrove TamaSSi es aris procesori, romelic asrulebs iseT rTul moqmedebebs, rogoricaa poligonebis organizeba, ganaTebis gaTvlebi, xelovnuri inteleqtis modelireba.
umaRlesi donis procesorebi. maT aqvT umaRlesi Sesrulebis indikatorebi - maRali Sesruleba, simZlavre, maqsimaluri Sesruleba, uproblemod muSaoba grafikasTan, rTuli da profesiuli amocanebis gadaWris unari.
serveris procesorebi. am kategoriis mowyobilobebi Seqmnilia saimedoobis maRali xarisxis uzrunvelsayofad. rogorc wesi, isini testirdeba stresis pirobebSi maRali gamoTvliTi datvirTviT. isini muSaoben maRal sixSireze da SeuZliaT efeqturad daamuSaon didi raodenobiT monacemebi.
termini procesoris bude aRniSnavs dedaplatis sokets da soketis konfiguracias procesoris garkveul xazebze. dRes mxolod ori kompania awarmoebs desktopis procesorebs - AMD da Intel. AMD– s yvela soketis modeli ar aris Tavsebadi Intel– is soketebTan.
Intel-is koneqtoris tipebia:
socket 1150 - aseTi koneqtoris mqone procesorebi ar aris dainstalirebuli kompiuteris umaRlesi donis modelebze, idealuria saxlis an saofise kompiuterisTvis;
socket 1151-aris ufro Tanamedrove platforma, ufro mZlavri grafikuli birTviT;
socket 1155 - uZvelesi soketebi, aseTi procesorebi aqtualuria desktopis kompiuterebSi, sawyisi donis da saSualo donis serverebSi.
AMD- is soketebi moicavs am3 procesorebs, am3 + procesorebs - saerTo soketebs, romlebic Seesabameba AMD procesoris umetes modelebs.
 

128  / თვეში 7₾-დან
193  / თვეში 11₾-დან
294  / თვეში 16₾-დან
446  / თვეში 25₾-დან
599  / თვეში 33₾-დან
638  / თვეში 35₾-დან
436  / თვეში 24₾-დან
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 120
  • 7420
ბრენდი
მარაგი
ფერი