ოპერატიული მეხსიერების ბარათები

 

კომპიუტერის ან ლეპტოპის RAM– ს აქვს მრავალი მახასიათებელი, რომელსაც ყურადღება უნდა მიაქციოთ არჩევისას.
ძირითადი პარამეტრი, რომელსაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება, არის სიხშირე. ეს მაჩვენებელი განსაზღვრავს რამდენად სწრაფად გადაეცემა ინფორმაცია და რამდენად მაღალი იქნება გარანტირებული პროგრამების სიჩქარე. სიხშირე, უფრო მეტად, დამოკიდებულია სიჩქარეზე, რომლითაც მონაცემები გადაეცემა ვიდეო ბარათსა და პროცესორს  დროის ერთეულში. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, რაც უფრო მაღალია სიხშირე, მით უკეთესი.

ასევე, არ დაივიწყოთ ისეთი პარამეტრი, როგორიცაა ძაბვა. ახალი ოპერატიული მეხსიერების ბარათის  არჩევისას, თქვენ უნდა გაარკვიოთ რა ძაბვას უზრუნველყოფს კონექტორი. ძალიან ხშირად, არაინფორმირებული მომხმარებლები ირჩევენ მეხსიერებას, რომელიც არ არის შესაფერისი ინსტალაციისთვის არსებულ დაფაზე, განსხვავებული ძაბვის რეიტინგების მიუხედავად. ამან შეიძლება გამოიწვიოს როგორც კომპიუტერის არასტაბილური მოქმედება, ასევე სისტემის უკმარისობა შეუფერებელი მეხსიერების ბარათთან.

ბრენდის გარდა, RAM ასევე კლასიფიცირდება ამ ინდიკატორის მიხედვით:

DDR არის ერთ-ერთი უძველესი და ყველაზე დაბალი სიმძლავრის ორმაგი საათის მეხსიერების ტიპი, რომელსაც ძნელად თუ შეხვდებით.

DDR2 არის თაობა, რომელიც 2 -ჯერ უფრო ძლიერია ვიდრე მისი წინამორბედი, დიზაინის გაუმჯობესებისა და მუშაობის დროს საათის სიხშირის გაზრდის გამო.

DDR3 არის შემდეგი თაობის ოპერატიული მეხსიერება, რომელიც გამოირჩევა ენერგიის მოხმარების 40% -ით შემცირებით ენერგიის დაკარგვის გარეშე. ეს მიიღწევა დიზაინში ორმაგი კარიბჭის ტრანზისტორების გამოყენებით (ორმაგი კარიბჭე), ასევე დიზაინის არაერთი ცვლილებით.

DDR4 - ამჟამად უახლესი თაობის ოპერატიული მეხსიერება. ის გამოირჩევა მაღალი სიხშირით მუშაობის დროს.
DDR3l არის DDR3– ის ანალოგი, მხოლოდ შემცირებული მიწოდების ძაბვით, რაც საჭიროა ოპერაციისთვის. განსხვავებით 1.5 ვოლტისგან, რომელიც საჭიროა DD3 ჯოხის მუშაობისთვის, DDR3l მოითხოვს 1.35 ვოლტს. ეს წერტილი მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული ოპერატიული მეხსიერების შეცვლისას. თუ სლოტი განკუთვნილია 1.35 -ისთვის, მაშინ მკაცრად არ არის რეკომენდებული იქ ჩვეულებრივი DDR3- ის დაყენება. ეს, რა თქმა უნდა, არ გამოიწვევს კომპიუტერის გაფუჭებას ან მის უკმარისობას, თუმცა, კომპიუტერის მუშაობა შეიძლება მნიშვნელოვნად შენელდეს ან იყოს არასტაბილური. თავის მხრივ, მეხსიერების სლოტი 1.5 ვოლტიანი ძაბვით საშუალებას გაძლევთ დააინსტალიროთ დაბალი ძაბვის DDR3l.

SODIMM DDR3 არის RAM– ის ქვეტიპი, რომელიც განკუთვნილია ლეპტოპში ინსტალაციისთვის. ლეპტოპის ასეთ ოპერატიულ მეხსიერებას აქვს უფრო კომპაქტური ზომა, ასევე სინქრონული კონტაქტები, რომლებიც მოქმედებენ ასინქრონული რეჟიმში.
 

 

 

 

 

 

kompiuteris an leptopis RAM– s aqvs mravali maxasiaTebeli, romelsac yuradReba unda miaqcioT arCevisas.
ZiriTadi parametri, romelsac unda mivaqcioT yuradReba, aris sixSire. es maCvenebeli gansazRvravs ramdenad swrafad gadaecema informacia da ramdenad maRali iqneba garantirebuli programebis siCqare. sixSire, ufro metad, damokidebulia siCqareze, romliTac monacemebi gadaecema video baraTsa da procesors  drois erTeulSi. sxva sityvebiT rom vTqvaT, rac ufro maRalia sixSire, miT ukeTesi.
aseve, ar daiviwyoT iseTi parametri, rogoricaa Zabva. axali operatiuli mexsierebis baraTis  arCevisas, Tqven unda gaarkvioT ra Zabvas uzrunvelyofs koneqtori. Zalian xSirad, arainformirebuli momxmareblebi irCeven mexsierebas, romelic ar aris Sesaferisi instalaciisTvis arsebul dafaze, gansxvavebuli Zabvis reitingebis miuxedavad. aman SeiZleba gamoiwvios rogorc kompiuteris arastabiluri moqmedeba, aseve sistemis ukmarisoba Seuferebeli mexsierebis baraTTan.
brendis garda, RAM aseve klasificirdeba am indikatoris mixedviT:
DDR aris erT-erTi uZvelesi da yvelaze dabali simZlavris ormagi saaTis mexsierebis tipi, romelsac Znelad Tu SexvdebiT.
DDR2 aris Taoba, romelic 2 -jer ufro Zlieria vidre misi winamorbedi, dizainis gaumjobesebisa da muSaobis dros saaTis sixSiris gazrdis gamo.
DDR3 aris Semdegi Taobis operatiuli mexsiereba, romelic gamoirCeva energiis moxmarebis 40% -iT SemcirebiT energiis dakargvis gareSe. es miiRweva dizainSi ormagi karibWis tranzistorebis gamoyenebiT (ormagi karibWe), aseve dizainis araerTi cvlilebiT.
DDR4 - amJamad uaxlesi Taobis operatiuli mexsiereba. is gamoirCeva maRali sixSiriT muSaobis dros.
DDR3l aris DDR3– is analogi, mxolod Semcirebuli miwodebis ZabviT, rac saWiroa operaciisTvis. gansxvavebiT 1.5 voltisgan, romelic saWiroa DD3 joxis muSaobisTvis, DDR3l moiTxovs 1.35 volts. es wertili mxedvelobaSi unda iqnas miRebuli operatiuli mexsierebis Secvlisas. Tu sloti gankuTvnilia 1.35 -isTvis, maSin mkacrad ar aris rekomendebuli iq Cveulebrivi DDR3- is dayeneba. es, ra Tqma unda, ar gamoiwvevs kompiuteris gafuWebas an mis ukmarisobas, Tumca, kompiuteris muSaoba SeiZleba mniSvnelovnad Seneldes an iyos arastabiluri. Tavis mxriv, mexsierebis sloti 1.5 voltiani ZabviT saSualebas gaZlevT daainstaliroT dabali Zabvis DDR3l.
SODIMM DDR3 aris RAM– is qvetipi, romelic gankuTvnilia leptopSi instalaciisTvis. leptopis aseT operatiul mexsierebas aqvs ufro kompaqturi zoma, aseve sinqronuli kontaqtebi, romlebic moqmedeben asinqronuli reJimSi.
 

მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 30
  • 3090
მარაგი
ბრენდი
ფერი