ლეპტოპის ჩანთები ძალიან პოპულარული გახდა ლეპტოპის მომხმარებლებს შორის, რაც მათ საშუალებას აძლევს უსაფრთხოდ გადაიტანონ იგი ერთი ადგილიდან მეორეზე. მობილურობა ახლა უმთავრესია და სულ უფრო მეტად საჭიროა რომ  ლეპტოპი თან გქონდეთ. ეს გაძლევთ საშუალებას შეინახოთ ხელუხლებელი მოწყობილობის, ელემენტის, დამტენისა და მაუსის ყველა ელემენტი. მრავალფეროვანი მოდელი და მასალა დააკმაყოფილებს თუნდაც ყველაზე პრეტენზიული  ადამიანის მოთხოვნილებებს.

ლეპტოპის ჩანთების ტიპები

ნეტბუქების აქსესუარები აღჭურვილია ზემოქმედების ჯავშნით. პაკეტი შეიძლება შეიცავდეს რბილი ნაწილს ან მყარ კედლებს. აქსესუარების მაღაზიებში წარმოდგენილია პროდუქციის უზარმაზარი ასორტიმენტი. მომხმარებელი აღმოაჩენს შემდეგ პროდუქტებს:

გადახურვები. ისინი ელეგანტურად იცავს მოწყობილობას ნაკაწრებისგან, მაგრამ ვერ  დაიცავს  მას მექანიკური დაზიანებისგან.

ზურგჩანთა. ყველაზე პოპულარულია ახალგაზრდებში, ხელები თავისუფლდება და ზურგზე დატვირთვა თანაბრად ნაწილდება. მოწყობილობა, რომლის დიაგონალიც 17.3 ინჩია, ადვილად თავსდდება მასში. 

ჩანთა. ფართოდ გავრცელებული, უნივერსალური და ყველა ფორმატისთვის ნაცნობი. იდეალურია როგორც სტუდენტისთვის, ასევე ოფისის თანამშრომლისთვის. იგი აღჭურვილია მრავალი ჯიბით წვრილმანებისთვის, ხოლო საქმიანი ქაღალდები ადვილად მოთავსდება ლეპტოპის გვერდით. მისი ტარება შესაძლებელია როგორც მხარზე, ასევე სახელურით.

ტრანსფორმატორი. ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც საფარი, ასევე ჩანთა, ეს ვარიანტი იდეალურია გოგონებისთვის თავისი მოხერხებულობითა და მრავალფეროვანი დიზაინით.

ქეისი. პატარა ჩანთა სხვადასხვა ვერსიებში. არის პოლიესტერი და მხოლოდ რბილი ქსოვილი, სილიკონი. ფორმით, ის ასევე მრავალფეროვანია, წარმოდგენილია მარტივი დაფარვისა და წიგნის სახით, რომელიც ბევრს უყვარს.

მასალა და ფერი

ყველა მასალა, რომელიც გამოიყენება აქსესუარების შესაქმნელად ლეპტოპის კომპიუტერებისა და ნეთბუქების გადასატანად, იყოფა ბუნებრივ და სინთეზურად. ტყავი, ბამბა, ტილო ან ჯინსი ბუნებრივია. ასეთი აქსესუარები გაცილებით ძვირია, ვიდრე სინთეზური აშკარა მიზეზების გამო. ლეპტოპის ჩანთების დამზადებაში ყველაზე პოპულარულია ტყავი, პოლიურეთანი, ხელოვნური ზამში და სხვა. ხელმისაწვდომი და პრაქტიკულია, რადგან სინთეტიკა უფრო იაფი და ადვილი გასაწმენდია, გამძლე და ტენიანობის საწინააღმდეგოა.

რჩევები შერჩევამდე

ტრანსფორმატორების არჩევისას ყურადღება უნდა მიაქციოთ იმას, თუ როგორ გამოიყენებთ მას მომავალში. თუ გჭირდებათ ყოველდღიური უნივერსალური ვარიანტი, სადაც არა მხოლოდ ნოუთბუქი, არამედ პირადი ნივთებიც მოთავსდდება, მაშინ უფრო ახლოს დაათვალიერეთ ქეისი ან ჩანთა. შეამოწმეთ ჯიბეები, ნაკერების ხარისხი ,ზიპების ხარისხი, სხვადასხვა საკეტები და შესაკრავები. ისინი, რომლებიც აფასებენ ხარისხს და სტილს, გირჩევენ რუკზაკსა და ბუნებრივ მასალაზე დამზადებულ მოდელებს.
 

 

 

 

 

 

leptopis CanTebi Zalian popularuli gaxda leptopis momxmareblebs Soris, rac maT saSualebas aZlevs usafrTxod gadaitanon igi erTi adgilidan meoreze. mobiluroba axla umTavresia da sul ufro metad saWiroa rom  leptopi Tan gqondeT. es gaZlevT saSualebas SeinaxoT xeluxlebeli mowyobilobis, elementis, damtenisa da mausis yvela elementi. mravalferovani modeli da masala daakmayofilebs Tundac yvelaze pretenziuli  adamianis moTxovnilebebs.
leptopis CanTebis tipebi
netbuqebis aqsesuarebi aRWurvilia zemoqmedebis javSniT. paketi SeiZleba Seicavdes rbili nawils an myar kedlebs. aqsesuarebis maRaziebSi warmodgenilia produqciis uzarmazari asortimenti. momxmarebeli aRmoaCens Semdeg produqtebs:
gadaxurvebi. isini eleganturad icavs mowyobilobas nakawrebisgan, magram ver  daicavs  mas meqanikuri dazianebisgan.
zurgCanTa. yvelaze popularulia axalgazrdebSi, xelebi Tavisufldeba da zurgze datvirTva Tanabrad nawildeba. mowyobiloba, romlis diagonalic 17.3 inCia, advilad Tavsddeba masSi. 
CanTa. farTod gavrcelebuli, universaluri da yvela formatisTvis nacnobi. idealuria rogorc studentisTvis, aseve ofisis TanamSromlisTvis. igi aRWurvilia mravali jibiT wvrilmanebisTvis, xolo saqmiani qaRaldebi advilad moTavsdeba leptopis gverdiT. misi tareba SesaZlebelia rogorc mxarze, aseve saxeluriT.
transformatori. is SeiZleba gamoyenebul iqnas rogorc safari, aseve CanTa, es varianti idealuria gogonebisTvis Tavisi moxerxebulobiTa da mravalferovani dizainiT.
qeisi. patara CanTa sxvadasxva versiebSi. aris poliesteri da mxolod rbili qsovili, silikoni. formiT, is aseve mravalferovania, warmodgenilia martivi dafarvisa da wignis saxiT, romelic bevrs uyvars.
masala da feri
yvela masala, romelic gamoiyeneba aqsesuarebis Sesaqmnelad leptopis kompiuterebisa da neTbuqebis gadasatanad, iyofa bunebriv da sinTezurad. tyavi, bamba, tilo an jinsi bunebrivia. aseTi aqsesuarebi gacilebiT Zviria, vidre sinTezuri aSkara mizezebis gamo. leptopis CanTebis damzadebaSi yvelaze popularulia tyavi, poliureTani, xelovnuri zamSi da sxva. xelmisawvdomi da praqtikulia, radgan sinTetika ufro iafi da advili gasawmendia, gamZle da tenianobis sawinaaRmdegoa.
rCevebi SerCevamde
transformatorebis arCevisas yuradReba unda miaqcioT imas, Tu rogor gamoiyenebT mas momavalSi. Tu gWirdebaT yoveldRiuri universaluri varianti, sadac ara mxolod nouTbuqi, aramed piradi nivTebic moTavsddeba, maSin ufro axlos daaTvaliereT qeisi an CanTa. SeamowmeT jibeebi, nakerebis xarisxi ,zipebis xarisxi, sxvadasxva saketebi da Sesakravebi. isini, romlebic afaseben xarisxs da stils, girCeven rukzaksa da bunebriv masalaze damzadebul modelebs.
 

მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 10
  • 1230
ბრენდი
მარაგი
ფერი