SSD დისკი არის სპეციალური მოწყობილობა კომპიუტერისთვის ან ლეპტოპისთვის, რომელიც გამოიყენება როგორც ყველა სახის ფაილის შესანახი მოწყობილობა. ეს ელემენტი მოქმედებს მეხსიერების ჩიპების საფუძველზე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, SSD დისკს შეიძლება ეწოდოს ფლეშ დრაივი, რომელსაც შეუძლია ფაილების ჩაწერა, რომელთა რაოდენობა და წონა შეიძლება მიაღწიოს ერთ ტერაბაიტს.

ბევრი პოტენციურ მყიდველს ხშირად ერევა ეს  დისკი და მყარი დისკი. სინამდვილეში, ამ მოწყობილობებს შორის არის განსხვავება. მყარი დისკი გთავაზობთ უფრო დაბალ შესრულებას და ნაკლებ კომფორტს, ვიდრე ყველაზე სტანდარტული SSD. უპირველეს ყოვლისა, ასეთი დისკები ხასიათდება დაბალი დონის ხმაურით. ისინი იმდენად არ ვიბრირებენ, რაც მომხმარებლისთვის კომფორტულ პირობებს ქმნის.

სტანდარტული მყარი დისკებისგან განსხვავებით, SSD– ის მოიხმარს ცოტა ენერგიას. ამრიგად, მათ სარგებელი მოაქვთ ლეპტოპის მფლობელებისთვის. 

თანამედროვე მწარმოებლები მათ საკმაოდ ფართო სპექტრში აწარმოებენ.  დღეს, პოტენციურ მყიდველებს ეძლევათ ასეთი მოწყობილობების საკმაოდ ფართო არჩევანი შემდეგი ინტერფეისის ტიპებით:
PCI Express 2.0 x4,
PCI Express 3.0 x4,
SATA III,
mSATA,
Micro SATA,
USB.

SSD ტიპებში განსხვავებები ასევე განისაზღვრება ფაილების ჩაწერისთვის მეხსიერების რაოდენობით. ნებისმიერ შემთხვევაში, ამ ინდიკატორების თანახმად, ამ ტიპის დისკები უსწრებს ტრადიციულ მყარ დისკებს. ამ პრინციპის თანახმად, ისინი იყოფა მრავალ ტიპად. მათ შორის შეიძლება მოიძებნოს ძალიან მარტივი ვარიანტები, რომელთა მეხსიერების მოცულობა სამოცი გიგაბაიტამდეა. უფრო მაღალი ხარისხი და შესრულება გააჩნია 240-256 გიგაბაიტის უფრო სტანდარტულ მოდელებს. პროდუქტიული და მძლავრი კომპიუტერებისთვის, ვითარდება ვარიაციები, რომლებიც იტევს 512 გიგაბაიტზე მეტი მოცულობის ფაილს.

SSD– ის არჩევანი იწვევს სირთულეებს იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც არ არიან კარგად გათვითცნობიერებულნი კომპიუტერული ტექნიკისა და კომპიუტერული აქსესუარების თავისებურებებში. უპირველეს ყოვლისა, ყურადღება უნდა მიაქციოთ ასეთი მოწყობილობების მწარმოებელს. თქვენ უნდა ენდოთ სანდო ბრენდებს. კერძოდ, ამ ფორმატის შესანიშნავი დისკები იწარმოება Kingston ბრენდის მიერ.
 

 

 

SSD diski aris specialuri mowyobiloba kompiuterisTvis an leptopisTvis, romelic gamoiyeneba rogorc yvela saxis failis Sesanaxi mowyobiloba. es elementi moqmedebs mexsierebis Cipebis safuZvelze. sxva sityvebiT rom vTqvaT, SSD disks SeiZleba ewodos fleS draivi, romelsac SeuZlia failebis Cawera, romelTa raodenoba da wona SeiZleba miaRwios erT terabaits.
bevri potenciur myidvels xSirad ereva es  diski da myari diski. sinamdvileSi, am mowyobilobebs Soris aris gansxvaveba. myari diski gTavazobT ufro dabal Sesrulebas da nakleb komforts, vidre yvelaze standartuli SSD. upirveles yovlisa, aseTi diskebi xasiaTdeba dabali donis xmauriT. isini imdenad ar vibrireben, rac momxmareblisTvis komfortul pirobebs qmnis.
standartuli myari diskebisgan gansxvavebiT, SSD– is moixmars cota energias. amrigad, maT sargebeli moaqvT leptopis mflobelebisTvis. 
Tanamedrove mwarmoeblebi maT sakmaod farTo speqtrSi awarmoeben.  dRes, potenciur myidvelebs eZlevaT aseTi mowyobilobebis sakmaod farTo arCevani Semdegi interfeisis tipebiT:
PCI Express 2.0 x4,
PCI Express 3.0 x4,
SATA III,
mSATA,
Micro SATA,
USB.
SSD tipebSi gansxvavebebi aseve ganisazRvreba failebis CawerisTvis mexsierebis raodenobiT. nebismier SemTxvevaSi, am indikatorebis Tanaxmad, am tipis diskebi uswrebs tradiciul myar diskebs. am principis Tanaxmad, isini iyofa mraval tipad. maT Soris SeiZleba moiZebnos Zalian martivi variantebi, romelTa mexsierebis moculoba samoci gigabaitamdea. ufro maRali xarisxi da Sesruleba gaaCnia 240-256 gigabaitis ufro standartul modelebs. produqtiuli da mZlavri kompiuterebisTvis, viTardeba variaciebi, romlebic itevs 512 gigabaitze meti moculobis fails.
SSD– is arCevani iwvevs sirTuleebs im adamianebisTvis, romlebic ar arian kargad gaTviTcnobierebulni kompiuteruli teqnikisa da kompiuteruli aqsesuarebis TaviseburebebSi. upirveles yovlisa, yuradReba unda miaqcioT aseTi mowyobilobebis mwarmoebels. Tqven unda endoT sando brendebs. kerZod, am formatis SesaniSnavi diskebi iwarmoeba Kingston brendis mier.
 

191  / თვეში 11₾-დან
773  / თვეში 43₾-დან
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 10
  • 4620
ბრენდი
მარაგი
ფერი