ელექტრო-აკუსტიკური აღჭურვილობის სპეციალური კლასი - მიკროფონები ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ეს მოწყობილობები, შექმნილია აკუსტიკური ვიბრაციების ელექტრომაგნიტურში გადასაყვანად და გამოიყენება საკომუნიკაციო, ხმის ჩამწერი და სხვა მოწყობილობებისთვის. ამ უკანასკნელის მაღალი მგრძნობელობა და შესანიშნავი ტექნიკური მახასიათებლები საშუალებას იძლევა გადასცეს  მეტყველებისა და სხვა ბგერების არა მხოლოდ ინფორმატიული, არამედ ემოციური კომპონენტიც.

 მიკროფონების კონსტრუქცია მუდმივად იხვეწება და თუნდაც ბიუჯეტური მოდელების გამოყენება უზრუნველყოფს კონვერტაციის მაღალ ხარისხს. ისინი ხელმისაწვდომია, როგორც ცალკეული მოწყობილობები ან ჩაშენებულია სხვადასხვა მოწყობილობებში, დაწყებული მობილური ტელეფონებიდან დამთავრებული ლეპტოპებით. მიკროფონებს იყენებენ როგორც პროფესიონალები, მოყვარული მუსიკოსები და ასევე ჩვეულებრივი მომხმარებლებიც.

მიკროფონების ძირითადი კატეგორიები

მწარმოებლები გვთავაზობენ მოწყობილობების უზარმაზარ არჩევანს სხვადასხვა დანიშნულების და მახასიათებლებით. IAMRT-ის  კატალოგი შეიცავს მიკროფონების შემდეგ ტიპებს:

კამერისთვის. მოდელების უმეტესობა დამონტაჟებულია ვიდეოკამერებზე სპეციალური ვიბრაციული სუსპენზიის გამოყენებით. მათ ახასიათებთ ფართო სიხშირის დიაპაზონი და შექმნილია მნიშვნელოვანი ხმოვანი წნევისთვის.

კომპიუტერებისთვის და ნოუთბუქებისთვის. ისინი სხვადასხვა ფორმისაა და დაკავშირება ხდება სტანდარტული USB ან Mini-Jack კონექტორებით. აღჭურვილია მაგიდის სადგამებით ან სპეციალური სამონტაჟო საშუალებებით აღჭურვილობის დასაყენებლად. სპეციალური სათამაშო მოდელები მზადდება კომპიუტერული თამაშებისთვის.

სტუდიური. პროფესიონალური და სამოყვარულო მოწყობილობები იყენებდნენ ულტრაწმენდის ხმას სპეციალურად აღჭურვილ ოთახებსა და სატელევიზიო პავილიონებში. შესაძლებელია დამაკავშირებელ კონსოლებსა და გამაძლიერებლებთან დაკავშირება დამატებითი ენერგიის წყაროების (ფანტომის) გამოყენებით.

სიმღერისთვის (კარაოკე ჩათვლით). ამ ტიპის მოწყობილობები, სრული დიაფრაგმებით, უზრუნველყოფს აუდიოს ჩაწერის მაღალ დონეს სტერეო რეჟიმში. ზოგიერთი მოდელი ხელმისაწვდომია უკაბელო ვერსიებში Bluetooth კავშირით და აღჭურვილია ადაპტერით მიკროფონის სადგარზე დასაყენებლად.

მიკროფონის მახასიათებლები

მიკროფონების მაღალი ტექნიკური პარამეტრები განისაზღვრება მათი დიზაინის სრულყოფით. მოდელები განსხვავდებიან შემდეგი პარამეტრების მიხედვით:

  • მგრძნობელობა: 33.0 დბ 1000  ჰც-ზე და ზემოთ.
  • სიხშირის დაპაზონი  30 ჰერციდან 20 000 ჰც-მდე.
  • მაქსიმალური ხმის წნევა: 130 დბ-დან.

მიკროფონის კორპუსების წარმოებისთვის გამოიყენება მეტალი და პლასტმასის სპეციალური ტიპები.

რა კრიტერიუმები უნდა გავითვალისწინოტ შერჩევისას

შერჩევის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია მიკროფონის ფასი, რაც დამოკიდებულია მწარმოებელზე, მოწყობილობის ტიპსა და მახასიათებლებზე. ღირებულების გარდა, შემდეგი ფაქტორები უნდა იქნას გათვალისწინებული:

  • დანიშნულება
  • ტექნიკური მახასიათებლები
  • დამატებითი ფუნქციები

Imart.ge-ზე მიკროფონების ფართო არჩევანია,  შეგიძლიათ თავად შეარჩიოთ სასურველი მოდელი, ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში დაუკავშირდეთ ჩვენს მაღალკვალიფიციურ გაყიდვების მენეჯერებს.

 

 

eleqtro-akustikuri aRWurvilobis specialuri klasi - mikrofonebi farTod gamoiyeneba sxvadasxva sferoSi, maT Soris yoveldRiur cxovrebaSi. es mowyobilobebi, Seqmnilia akustikuri vibraciebis eleqtromagniturSi gadasayvanad da gamoiyeneba sakomunikacio, xmis Camweri da sxva mowyobilobebisTvis. am ukanasknelis maRali mgrZnobeloba da SesaniSnavi teqnikuri maxasiaTeblebi saSualebas iZleva gadasces  metyvelebisa da sxva bgerebis ara mxolod informatiuli, aramed emociuri komponentic.
 mikrofonebis konstruqcia mudmivad ixveweba da Tundac biujeturi modelebis gamoyeneba uzrunvelyofs konvertaciis maRal xarisxs. isini xelmisawvdomia, rogorc calkeuli mowyobilobebi an CaSenebulia sxvadasxva mowyobilobebSi, dawyebuli mobiluri telefonebidan damTavrebuli leptopebiT. mikrofonebs iyeneben rogorc profesionalebi, moyvaruli musikosebi da aseve Cveulebrivi momxmareblebic.
mikrofonebis ZiriTadi kategoriebi
mwarmoeblebi gvTavazoben mowyobilobebis uzarmazar arCevans sxvadasxva daniSnulebis da maxasiaTeblebiT. IAMRT-is  katalogi Seicavs mikrofonebis Semdeg tipebs:
kamerisTvis. modelebis umetesoba damontaJebulia videokamerebze specialuri vibraciuli suspenziis gamoyenebiT. maT axasiaTebT farTo sixSiris diapazoni da Seqmnilia mniSvnelovani xmovani wnevisTvis.
kompiuterebisTvis da nouTbuqebisTvis. isini sxvadasxva formisaa da dakavSireba xdeba standartuli USB an Mini-Jack koneqtorebiT. aRWurvilia magidis sadgamebiT an specialuri samontaJo saSualebebiT aRWurvilobis dasayeneblad. specialuri saTamaSo modelebi mzaddeba kompiuteruli TamaSebisTvis.
studiuri. profesionaluri da samoyvarulo mowyobilobebi iyenebdnen ultrawmendis xmas specialurad aRWurvil oTaxebsa da satelevizio pavilionebSi. SesaZlebelia damakavSirebel konsolebsa da gamaZliereblebTan dakavSireba damatebiTi energiis wyaroebis (fantomis) gamoyenebiT.
simRerisTvis (karaoke CaTvliT). am tipis mowyobilobebi, sruli diafragmebiT, uzrunvelyofs audios Caweris maRal dones stereo reJimSi. zogierTi modeli xelmisawvdomia ukabelo versiebSi Bluetooth kavSiriT da aRWurvilia adapteriT mikrofonis sadgarze dasayeneblad.
mikrofonis maxasiaTeblebi
mikrofonebis maRali teqnikuri parametrebi ganisazRvreba maTi dizainis srulyofiT. modelebi gansxvavdebian Semdegi parametrebis mixedviT:
    mgrZnobeloba: 33.0 db 1000  hc-ze da zemoT.
    sixSiris dapazoni  30 hercidan 20 000 hc-mde.
    maqsimaluri xmis wneva: 130 db-dan.
mikrofonis korpusebis warmoebisTvis gamoiyeneba metali da plastmasis specialuri tipebi.
ra kriteriumebi unda gaviTvaliswinot SerCevisas
SerCevis erT-erTi yvelaze mniSvnelovani kriteriumia mikrofonis fasi, rac damokidebulia mwarmoebelze, mowyobilobis tipsa da maxasiaTeblebze. Rirebulebis garda, Semdegi faqtorebi unda iqnas gaTvaliswinebuli:
    daniSnuleba
    teqnikuri maxasiaTeblebi
    damatebiTi funqciebi
Imart.ge-ze mikrofonebis farTo arCevania,  SegiZliaT Tavad SearCioT sasurveli modeli, an kiTxvebis arsebobis SemTxvevaSi daukavSirdeT Cvens maRalkvalificiur gayidvebis menejerebs.
 

398  / თვეში 22₾-დან
395  / თვეში 22₾-დან
74  / თვეში 4₾-დან
599  / თვეში 33₾-დან
53  / თვეში 3₾-დან
53  / თვეში 3₾-დან
479  / თვეში 27₾-დან
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 10
  • 2240
ბრენდი
მარაგი
ფერი