მაუსი თქვენი კომპიუტერის მართვის ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტია. მისი ძირითადი ფუნქციებია ობიექტზე მოძრაობა,  საქაღალდეების გახსნა და სხვა მოქმედებები.  არსებობს არჩევანის ძალიან დიდი შესაძლებლობა, რაც საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ მოწყობილობა თქვენი შეხედულებებისა და მიზნების შესაბამისად
მაუსების კლასიფიკაცია

პერსონალური კომპიუტერების აქსესუარების ასორტიმენტი ძალიან ფართო და მრავალფეროვანია. შეგიძლიათ მაუსი აირჩიოთ მისი გარეგნობის, ფორმის, დანიშნულების, კავშირის ტიპის მიხედვით. ბოლო კრიტერიუმის მიხედვით, პროდუქტი იყოფა ორ კატეგორიად:

  • სადენიანი
  • უსადენო

პირველი ტიპი, კომპიუტერთან დაკავშირებულია სადენის მეშვეობით. მისი მთავარი პლიუსი არის ის, რომ მას აქვს ინფორმაციის გადაცემის სტაბილური  სიგნალი, რაც ამცირებს მონაცემთა დაკარგვის შანსებს. იდეალურია სათამაშოდ. სადენის არსებობა, ასევე შეიძლება, მნიშვნელოვანი მინუსი იყოს. მას სხვადასხვა სიგრძე აქვს და ზოგიერთ მომხმარებელს, მოკლე სადენი ხელს უშლის მუშაობაში.

უსადენო მაუსების მთავარი უპირატესობა არის კაბელის არარსებობა, მაგრამ მათი წონა გაცილებით მეტია, ვიდრე სადენიანი მოდელების. ის მუშაობს Wi-Fi ან Bluetooth სიგნალთან დაკავშირებით. მათი გამოყენება მოსახერხებელია  ინტერნეტში სქროლვისთვის. გარდა ამისა,  არსებობენ მოდელები, რომლებიც მუშაობენ ბატარეებზე. როდესაც არ გამოიყენება, მოწყობილობა ითიშება თვითონ, რათა დაზოგოს ელემენტი. ასეთი მაუსები შესანიშნავია, როგორც პერსონალური კომპიუტერისთვის ასევე,  ასევე ლეპტოპებისთვის.

მაუსის თითოეულ ვერსიას აქვს განსხვავებული სენსორის ტიპი, რაც ასევე მოქმედებს მის ფუნქციონირებაზე. არსებობს შემდეგი ტიპები:

ლაზერული - მათ აქვთ ჩაშენებული ლაზერული სენსორი, რომელიც უზრუნველყოფს მოძრაობის გადაცემის მგრძნობელობას და სიზუსტეს. მათ შეუძლიათ მუშაობა, როგორც სპეციალურ ხალიჩაზე, ისე მის გარეშე.
ოპტიკური - პოპულარული მოდელია, რადგან აქვს დაბალი ფასი და კარგი მონაცემები. ჩაშენებული აქვს დიოდი და ლინზა, იმისთვის, რომ კარგად ამოიცნოს მაუსის მოძრაობა. ისინი მუშაობენ სარკისებრ და შუშის ზედაპირებზე. რეკომენდირებულია ჩვეულებრივი გამოყენებისთვის.სათამაშო - ე.წ. გეიმერული.  აღჭურვილია დამატებითი ღილაკებით. თავსებადია  ხელისგულთან. მისი გამოყენება მოსახერხებელი და კომფორტულია რამდენიმე საათის განმავლობაში.

გარდა ამისა,  ყველა მოდელი განსხვავდება სხეულის ტიპის მიხედვით. არსებობს კლასიკური, ერგონომიული და ასიმეტრიული კომპიუტერული მაუსები. ყველაზე პოპულარულია კლასიკური მოდელი. ის არის სიმეტრიული და მარტივია გამოსაყენებლად. აქვს მომრგვალო ფორმა. ხანგრძლივი მუშაობის შედეგად, შესაძლოა დაგეღალოთ ხელის მტევანი , ამიტომ ის უნდა აირჩიოთ ინდივიდუალურად.

ასიმეტრიულ მოდელებს აქვთ ცერი. ის კომფორტულად ზის ხელში და არ იწვევს დისკომფორტს. იდეალურია მემარჯვენეებისთვის.  ერგონომიული პარამეტრები მიჰყვება ხელის გულის ფორმას. ისინი იყოფა ორ ჯგუფად - მემარჯვენეებისთვის  და მემარცხენეებისთვის. 

როგორ ავირჩიოთ კომპიუტერის მაუსი

სანამ მაუსს აირჩევთ, უნდა გაარკვიოთ, თუ რითი განსხვავდება თამაშისთვის განკუთვნილი მაუსი ჩვეულებრივისაგან. მათი მთავარი განსხვავება მდგომარეობს ოპერაციის სხვადასხვა მეთოდებში, მაღალხარისხიან მასალებსა და შევსების ძალაში. ე.წ გეიმერულ მოდელებს დიზაინში მრავალი დამატებითი ღილაკი აქვთ. ისინი გამოირჩევიან სენსორის მაღალი სიზუსტით.  რეგულირებადი გარჩევადობა, სწრაფი და რბილი გადასვლა. მკაფიო და მარტივი დაჭერით საშუალებას გაძლევთ სწრაფად გადახვიდეთ  ან შეცვალოთ მოთამაშე. იმისათვის, რომ ასეთი მაუსით თამაში იყოს კომფორტული, თქვენ იგი უნდა აირჩიოთ ინდივიდუალური პარამეტრების შესაბამისად. როგორც წესი, ისინი მთლიანად მიჰყვებიან მტევნის ფორმას და ზომაც შესაბამისად მისაღებია. მათ ასევე აქვთ მცირე წონა, რაც ასევე გასათვალისწინებელია სათამაშო მაუსის არჩევისას. ასეთი მაუსები ხელს არ ამძიმებენ და სწრაფი მოძრაობის დროს დატვირთვაც არც ისე მაღალია.

იმის გასარკვევად, თუ რომელი მაუსი იქნება ჩვენთვის შესაფერისი, საჭიროა გავერკვეთ ყველა ტიპის მოდელში. იდეალური მაუსის ასარჩევად, რეკომენდირებულია თითოეული კლასიფიკაციიდან ერთი პარამეტრის არჩევა. მაგალითად, სადენიანი, თუ უსადენო,  დაკავშირების მიხედვით Bluetooth, USB, Wi-Fi თუ PS / 2.  უნდა აირჩიონ იმის მიხედვით, თუ რისთვის გჭირდებათ, ინტერნეტში სქროლვისთვის თუ თამაშისთვის. მოწყობილობის დიზაინი და კორპუსი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. სათამაშო მაუსების შემთხვევაში ასევე გასათვალისწინებელია მაუსის მგრძნობელობა, რეაგირების დრო და ღილაკების რაოდენობა. 

 

mausi Tqveni kompiuteris marTvis erT-erTi mTavari instrumentia. misi ZiriTadi funqciebia obieqtze moZraoba,  saqaRaldeebis gaxsna da sxva moqmedebebi.  arsebobs arCevanis Zalian didi SesaZlebloba, rac saSualebas gaZlevT airCioT mowyobiloba Tqveni Sexedulebebisa da miznebis Sesabamisad
mausebis klasifikacia
personaluri kompiuterebis aqsesuarebis asortimenti Zalian farTo da mravalferovania. SegiZliaT mausi airCioT misi garegnobis, formis, daniSnulebis, kavSiris tipis mixedviT. bolo kriteriumis mixedviT, produqti iyofa or kategoriad:

  • sadeniani
  • usadeno

pirveli tipi, kompiuterTan dakavSirebulia sadenis meSveobiT. misi mTavari pliusi aris is, rom mas aqvs informaciis gadacemis stabiluri  signali, rac amcirebs monacemTa dakargvis Sansebs. idealuria saTamaSod. sadenis arseboba, aseve SeiZleba, mniSvnelovani minusi iyos. mas sxvadasxva sigrZe aqvs da zogierT momxmarebels, mokle sadeni xels uSlis muSaobaSi.
usadeno mausebis mTavari upiratesoba aris kabelis ararseboba, magram maTi wona gacilebiT metia, vidre sadeniani modelebis. is muSaobs Wi-Fi an Bluetooth signalTan dakavSirebiT. maTi gamoyeneba mosaxerxebelia  internetSi sqrolvisTvis. garda amisa,  arseboben modelebi, romlebic muSaoben batareebze. rodesac ar gamoiyeneba, mowyobiloba iTiSeba TviTon, raTa dazogos elementi. aseTi mausebi SesaniSnavia, rogorc personaluri kompiuterisTvis aseve,  aseve leptopebisTvis.
mausis TiToeul versias aqvs gansxvavebuli sensoris tipi, rac aseve moqmedebs mis funqcionirebaze. arsebobs Semdegi tipebi:
lazeruli - maT aqvT CaSenebuli lazeruli sensori, romelic uzrunvelyofs moZraobis gadacemis mgrZnobelobas da sizustes. maT SeuZliaT muSaoba, rogorc specialur xaliCaze, ise mis gareSe.
optikuri - popularuli modelia, radgan aqvs dabali fasi da kargi monacemebi. CaSenebuli aqvs diodi da linza, imisTvis, rom kargad amoicnos mausis moZraoba. isini muSaoben sarkisebr da SuSis zedapirebze. rekomendirebulia Cveulebrivi gamoyenebisTvis.
saTamaSo - e.w. geimeruli.  aRWurvilia damatebiTi RilakebiT. Tavsebadia  xelisgulTan. misi gamoyeneba mosaxerxebeli da komfortulia ramdenime saaTis ganmavlobaSi.
garda amisa,  yvela modeli gansxvavdeba sxeulis tipis mixedviT. arsebobs klasikuri, ergonomiuli da asimetriuli kompiuteruli mausebi. yvelaze popularulia klasikuri modeli. is aris simetriuli da martivia gamosayeneblad. aqvs momrgvalo forma. xangrZlivi muSaobis Sedegad, SesaZloa dageRaloT xelis mtevani , amitom is unda airCioT individualurad.
asimetriul modelebs aqvT ceri. is komfortulad zis xelSi da ar iwvevs diskomforts. idealuria memarjveneebisTvis.  ergonomiuli parametrebi mihyveba xelis gulis formas. isini iyofa or jgufad - memarjveneebisTvis  da memarcxeneebisTvis. 
rogor avirCioT kompiuteris mausi
sanam mauss airCevT, unda gaarkvioT, Tu riTi gansxvavdeba TamaSisTvis gankuTvnili mausi Cveulebrivisagan.  maTi mTavari gansxvaveba mdgomareobs operaciis sxvadasxva meTodebSi, maRalxarisxian masalebsa da Sevsebis ZalaSi. e.w geimerul modelebs dizainSi mravali damatebiTi Rilaki aqvT. isini gamoirCevian sensoris maRali sizustiT.  regulirebadi garCevadoba, swrafi da rbili gadasvla. mkafio da martivi daWeriT saSualebas gaZlevT swrafad gadaxvideT  an SecvaloT moTamaSe. imisaTvis, rom aseTi mausiT TamaSi iyos komfortuli, Tqven igi unda airCioT individualuri parametrebis Sesabamisad. rogorc wesi, isini mTlianad mihyvebian mtevnis formas da zomac Sesabamisad misaRebia. maT aseve aqvT mcire wona, rac aseve gasaTvaliswinebelia saTamaSo mausis arCevisas. aseTi mausebi xels ar amZimeben da swrafi moZraobis dros datvirTvac arc ise maRalia.
imis gasarkvevad, Tu romeli mausi iqneba CvenTvis Sesaferisi, saWiroa gaverkveT yvela tipis modelSi. idealuri mausis asarCevad, rekomendirebulia TiToeuli klasifikaciidan erTi parametris arCeva. magaliTad, sadeniani, Tu usadeno,  dakavSirebis mixedviT Bluetooth, USB, Wi-Fi Tu PS / 2.  unda airCion imis mixedviT, Tu risTvis gWirdebaT, internetSi sqrolvisTvis Tu TamaSisTvis. mowyobilobis dizaini da korpusi mniSvnelovani faqtoria. saTamaSo mausebis SemTxvevaSi aseve gasaTvaliswinebelia mausis mgrZnobeloba, reagirebis dro da Rilakebis raodenoba. 
 

213  / თვეში 12₾-დან
20  / თვეში 1₾-დან
69  / თვეში 4₾-დან
74  / თვეში 4₾-დან
74  / თვეში 4₾-დან
12  / თვეში 1₾-დან
53  / თვეში 3₾-დან
43  / თვეში 2₾-დან
134  / თვეში 7₾-დან
234  / თვეში 13₾-დან
31  / თვეში 2₾-დან
28  / თვეში 2₾-დან
96  / თვეში 5₾-დან
277  / თვეში 15₾-დან
240  / თვეში 13₾-დან
25  / თვეში 1₾-დან
25  / თვეში 1₾-დან
187  / თვეში 10₾-დან
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 0
  • 800
მარაგი
ბრენდი
დანიშნულება
კავშირი
სენსორის ტიპი
ღილაკების რაოდენობა
დამატებითი მახასიათებლები
ინტერფეისი