კომპიუტერის ქეისები უზრუნველყოფენ მთლიანი მოწყობილობის განთავსებას და ხისტ ფიქსაციას. მისი დახმარებით  მიეწოდება ენერგია და ის ასევე იცავს მყიფე ელემენტებს გარე ფაქტორებისგან. კომპიუტერის ამ ნაწილს ასევე უწოდებენ სისტემის ერთეულს. მასში განთავსებულია დედაპლატა, პროცესორი და გაგრილების სისტემის კომპონენტები, ოპერატიული მეხსიერება, HDD.
კომპიუტერის სისტემური ბლოკები იყოფა რამდენიმე კლასიფიკაციად და განსხვავებულ მახასიათებლებად. ტექნიკის სპეციალისტები პირველ რიგში მათ ყოფენ მიზნისა და ამოცანების შესრულების მიხედვით. არსებობს რამდენიმე პროდუქტის სტანდარტი - AT, ATX, micro ATX ან Rack. ATX პოპულარულია კომპიუტერების ოსტატებსა და მომხმარებლებს შორის, რადგან მასში განთავსებულია ახალი თაობის დედაპლატები. იგი ხასიათდება კომპიუტერის კომპონენტებზე მარტივი და სწრაფი წვდომით. პროდუქტის შიგნით დამონტაჟებულია განახლებული სავენტილაციო სისტემა. შესაძლებელია ენერგიის მოხმარების მონიტორინგი.
Mini-ATX ვარიანტი მცირეა. ასეთ მოწყობილობებში, არ იქნება ძალიან ბევრი ნაწილი და ძალა მცირდება. AT ფორმები ძალიან მოძველებულია და პრაქტიკულად არ გამოიყენება თანამედროვე მომხმარებლების მიერ.
დიზაინის მიხედვით, ყველა ქეისი იყოფა ორ ტიპად:
ჩვეულებრივი. კომპანიები იყენებენ უმარტივეს ლითონებს პროდუქციის დასამზადებლად. მათ აქვთ ნაკლები გასასვლელი აქსესუარებისთვის და ხვრელები კომპიუტერის კომპონენტებისთვის. არის ჩაშენებული ელექტრომომარაგება, მაგრამ მას ხშირად აქვს სუსტი სიმძლავრე.
გეიმერული. ის ხშირად დამზადებულია ალუმინისგან სისტემის ყველაზე სწრაფი გაგრილებისთვის. მას ემატება სხვა ელემენტების დამატებითი სლოტები.  ისინი ხშირად დენის წყაროს გარეშე გვხვდებიან ბაზარზე, რათა მყიდველმა შეძლოს აირჩიოს მისთვის სასურველი სიმძლავრე.
რჩევები, თუ როგორ უნდა ავირჩიოთ
კომპიუტერის არჩევისას თქვენ უნდა მიაქციოთ ყურადღება არა მხოლოდ „შიგთავსს“ ან მონიტორს, არამედ თავად რკინის ბაზას. კითხვაზე, თუ როგორ უნდა ავირჩიოთ პროდუქტი, მნიშვნელოვანია, პირველ რიგში შევხედოთ მოწყობილობის "შიგნიდან". აღჭურვილობის ხარისხი ამაზე იქნება დამოკიდებული. თუმცა, ყველა ელემენტის "შეფუთვა" ასევე მნიშვნელოვანია. ნაწილების უსაფრთხოება, მათი სტაბილურობა და ყველა კომპონენტის მუშაობის კომფორტი დამოკიდებულია საქმეზე.
Aerocool-ის მოწყობილობის არჩევისას რეკომენდებულია ერთდროულად რამდენიმე პუნქტის გათვალისწინება - ტიპი, მასალა, გაგრილების სისტემა, შესაკრავები, გარეგნობა. რკინის ბაზას უნდა ჰქონდეს ადგილი კვების ბლოკისთვის, დაფები მოქნილი დისკებისთვის, ხვრელი დედაპლატისთვის, ნიშა გაგრილების სისტემისთვის, ვიდეო ბარათისთვის, პერიფერიული კონექტორები.
აღჭურვილობის მასალა ასევე მნიშვნელოვანია. მთელი გაგრილების სისტემა დამოკიდებულია მასზე, დაცვის ხარისხზე და მექანიკურ დაზიანებაზე და ვიბრაციაზე. ბაზარზე ხშირად შეგიძლიათ იპოვოთ ალუმინის პროდუქტები. ეს არის ყველაზე გავრცელებული მასალა, რადგან მას აქვს კარგი სითბოს გაფრქვევის თვისებები. სხვა მოდელის არჩევა არ ნიშნავს იმას, რომ ცუდ არჩევანს აკეთებთ. ის უბრალოდ უნდა იყოს SECC ტიპის ფოლადი, რომელსაც აქვს თუთია მოოქროვილი ხსნარი.

 

 

 

 

kompiuteris qeisebi uzrunvelyofen mTliani mowyobilobis ganTavsebas da xist fiqsacias. misi daxmarebiT  miewodeba energia da is aseve icavs myife elementebs gare faqtorebisgan. kompiuteris am nawils aseve uwodeben sistemis erTeuls. masSi ganTavsebulia dedaplata, procesori da gagrilebis sistemis komponentebi, operatiuli mexsiereba, HDD.
kompiuteris sistemuri blokebi iyofa ramdenime klasifikaciad da gansxvavebul maxasiaTeblebad. teqnikis specialistebi pirvel rigSi maT yofen miznisa da amocanebis Sesrulebis mixedviT. arsebobs ramdenime produqtis standarti - AT, ATX, micro ATX an Rack. ATX popularulia kompiuterebis ostatebsa da momxmareblebs Soris, radgan masSi ganTavsebulia axali Taobis dedaplatebi. igi xasiaTdeba kompiuteris komponentebze martivi da swrafi wvdomiT. produqtis SigniT damontaJebulia ganaxlebuli saventilacio sistema. SesaZlebelia energiis moxmarebis monitoringi.
Mini-ATX varianti mcirea. aseT mowyobilobebSi, ar iqneba Zalian bevri nawili da Zala mcirdeba. AT formebi Zalian moZvelebulia da praqtikulad ar gamoiyeneba Tanamedrove momxmareblebis mier.
dizainis mixedviT, yvela qeisi iyofa or tipad:
Cveulebrivi. kompaniebi iyeneben umartives liTonebs produqciis dasamzadeblad. maT aqvT naklebi gasasvleli aqsesuarebisTvis da xvrelebi kompiuteris komponentebisTvis. aris CaSenebuli eleqtromomarageba, magram mas xSirad aqvs susti simZlavre.
geimeruli. is xSirad damzadebulia aluminisgan sistemis yvelaze swrafi gagrilebisTvis. mas emateba sxva elementebis damatebiTi slotebi.  isini xSirad denis wyaros gareSe gvxvdebian bazarze, raTa myidvelma SeZlos airCios misTvis sasurveli simZlavre.
rCevebi, Tu rogor unda avirCioT
kompiuteris arCevisas Tqven unda miaqcioT yuradReba ara mxolod „SigTavss“ an monitors, aramed Tavad rkinis bazas. kiTxvaze, Tu rogor unda avirCioT produqti, mniSvnelovania, pirvel rigSi SevxedoT mowyobilobis "Signidan". aRWurvilobis xarisxi amaze iqneba damokidebuli. Tumca, yvela elementis "SefuTva" aseve mniSvnelovania. nawilebis usafrTxoeba, maTi stabiluroba da yvela komponentis muSaobis komforti damokidebulia saqmeze.
Aerocool-is mowyobilobis arCevisas rekomendebulia erTdroulad ramdenime punqtis gaTvaliswineba - tipi, masala, gagrilebis sistema, Sesakravebi, garegnoba. rkinis bazas unda hqondes adgili kvebis blokisTvis, dafebi moqnili diskebisTvis, xvreli dedaplatisTvis, niSa gagrilebis sistemisTvis, video baraTisTvis, periferiuli koneqtorebi.
aRWurvilobis masala aseve mniSvnelovania. mTeli gagrilebis sistema damokidebulia masze, dacvis xarisxze da meqanikur dazianebaze da vibraciaze. bazarze xSirad SegiZliaT ipovoT aluminis produqtebi. es aris yvelaze gavrcelebuli masala, radgan mas aqvs kargi siTbos gafrqvevis Tvisebebi. sxva modelis arCeva ar niSnavs imas, rom cud arCevans akeTebT. is ubralod unda iyos SECC tipis foladi, romelsac aqvs TuTia mooqrovili xsnari.

მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 40
  • 1530
მარაგი
ბრენდი
ფერი