კვების ბლოკის ტიპები

ამ პროდუქტებს შორის მთავარი განსხვავება მდგომარეობს კავშირის ტიპებში. ბაზარზე არსებობს სხვადასხვა ტიპის მოწყობილობები, რომლებიც პირობითად იყოფა მოდულურ და სტანდარტებად. პირველი ვარიანტი საშუალებას გაძლევთ დააკავშიროთ კაბელი საჭიროების შემთხვევაში. ეს საკმაოდ მოსახერხებელია მცირე სამუშაო ადგილის მფლობელებისთვის, რადგან შესაძლებელი იქნება მისი განთავისუფლება დიდი რაოდენობის არასაჭირო სადენისგან. სტანდარტული მოდელი გამოიყენება მარტივ და იაფ გადამყვანებში და ნაკლებად პოპულარულია მომხმარებლებში.
ცალკე, ელექტრომომარაგება იყოფა სტანდარტების მიხედვით. დღეს ყველაზე პოპულარულია ATX გამომავალი ძაბვით +3.3 და + 5V SB. ეს სტანდარტი საშუალებას გაძლევთ ჩართოთ "მიძინებული რეჟიმი" ღილაკების ან მაუსის დაჭერით, სადაც კომპიუტერის გამორთვის მიუხედავად ყველა მონაცემი ინახება RAM- ში. სტაბილიზატორი მუდმივად მუშაობს. ასევე გაუმჯობესებულია ATX 12V მოდელი ძაბვით 12V. 

როგორ ავირჩიოთ კვების ბლოკი?

უპირველეს ყოვლისა, მნიშვნელოვანია დავრწმუნდეთ, რომ მოწყობილობაში გამოყენებულია მაღალი ხარისხის გადამყვანები, კონდენსატორები და სხვა წრიული დეტალები. მახასიათებლები არ მიუთითებს ასეთ ინფორმაციას, ასე რომ თქვენ უნდა გადახედოთ მიმოხილვებს. ცუდი გაგრილება და ცუდი კონდენსატორები, რამდენიმე წლიანი მუშაობის შემდეგ, დაკარგავს პირვანდელ სიმძლავრეს და გამოუსადეგარი გახდება. საუკეთესო გამოსავალია PFC მოდელები, ისინი თავისუფლად იტანენ სიმძლავრის მომატებას და ძაბვის ვარდნას.

უპირატესობა მიანიჭეთ 120-149 მმ ვენტილატორს. ასეთი გამაგრილებლებს, მათი დიდი პირების წყალობით, შეუძლიათ დაიკავონ ბევრი ჰაერი, შეინარჩუნონ 2000 rpm– მდე სიჩქარე. ყურადღება მიაქციეთ რადიატორს, შეარჩიეთ მასიური პროდუქტები დიდი რაოდენობით გისოსებით.

მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია სადენები. მოდულური კვების ბლოკები მოხსნადი კაბელებით დღეს განსაკუთრებით პოპულარულია. გაითვალისწინეთ არსებული სანთლების ტიპი, მათი რიცხვი და კაბელების სიგრძე.
ფორმის ფაქტორი გვიჩვენებს, რომელ სისტემურ ერთეულთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული მოწყობილობა. ყველაზე გავრცელებულია ATX, რომელიც გამოიყენება ერთნაირი სახელებით, ვიდეო კარტებითა და მულტიმედიური სისტემებით.

გეიმერებისთვის შესაფერისია ელექტროენერგიის მიწოდება დიდი რაოდენობის კონექტორებით, მაღალი სიმძლავრით, საიმედოობით და ხმაურის დაბალი დონით. დამატებითი სარგებელი იქნება 80 PLUS Gold სერთიფიკატი და ლენტები. მოწყობილობებს შეუძლიათ თავისუფლად გაუძლონ დიდ დატვირთვას, ჰქონდეთ მიმზიდველი თამაშის დიზაინი და სტაბილური ელექტრული სქემები. მწარმოებლები ითვალისწინებენ ინდუსტრიის ყველა სპეციფიკას და მომხმარებელთა საჭიროებებს, ამიტომ ისინი ქმნიან პროდუქტებს ახალი მძლავრი გადაწყვეტილებების გამოყენებით.
 

 

 

 

kvebis blokis tipebi
am produqtebs Soris mTavari gansxvaveba mdgomareobs kavSiris tipebSi. bazarze arsebobs sxvadasxva tipis mowyobilobebi, romlebic pirobiTad iyofa modulur da standartebad. pirveli varianti saSualebas gaZlevT daakavSiroT kabeli saWiroebis SemTxvevaSi. es sakmaod mosaxerxebelia mcire samuSao adgilis mflobelebisTvis, radgan SesaZlebeli iqneba misi ganTavisufleba didi raodenobis arasaWiro sadenisgan. standartuli modeli gamoiyeneba martiv da iaf gadamyvanebSi da naklebad popularulia momxmareblebSi.
calke, eleqtromomarageba iyofa standartebis mixedviT. dRes yvelaze popularulia ATX gamomavali ZabviT +3.3 da + 5V SB. es standarti saSualebas gaZlevT CarToT "miZinebuli reJimi" Rilakebis an mausis daWeriT, sadac kompiuteris gamorTvis miuxedavad yvela monacemi inaxeba RAM- Si. stabilizatori mudmivad muSaobs. aseve gaumjobesebulia ATX 12V modeli ZabviT 12V. 
rogor avirCioT kvebis bloki?
upirveles yovlisa, mniSvnelovania davrwmundeT, rom mowyobilobaSi gamoyenebulia maRali xarisxis gadamyvanebi, kondensatorebi da sxva wriuli detalebi. maxasiaTeblebi ar miuTiTebs aseT informacias, ase rom Tqven unda gadaxedoT mimoxilvebs. cudi gagrileba da cudi kondensatorebi, ramdenime wliani muSaobis Semdeg, dakargavs pirvandel simZlavres da gamousadegari gaxdeba. saukeTeso gamosavalia PFC modelebi, isini Tavisuflad itanen simZlavris momatebas da Zabvis vardnas.
upiratesoba mianiWeT 120-149 mm ventilators. aseTi gamagrileblebs, maTi didi pirebis wyalobiT, SeuZliaT daikavon bevri haeri, SeinarCunon 2000 rpm– mde siCqare. yuradReba miaqcieT radiators, SearCieT masiuri produqtebi didi raodenobiT gisosebiT.
mniSvnelovani kriteriumia sadenebi. moduluri kvebis blokebi moxsnadi kabelebiT dRes gansakuTrebiT popularulia. gaiTvaliswineT arsebuli sanTlebis tipi, maTi ricxvi da kabelebis sigrZe.
formis faqtori gviCvenebs, romel sistemur erTeulTan SeiZleba iyos dakavSirebuli mowyobiloba. yvelaze gavrcelebulia ATX, romelic gamoiyeneba erTnairi saxelebiT, video kartebiTa da multimediuri sistemebiT.
geimerebisTvis Sesaferisia eleqtroenergiis miwodeba didi raodenobis koneqtorebiT, maRali simZlavriT, saimedoobiT da xmauris dabali doniT. damatebiTi sargebeli iqneba 80 PLUS Gold serTifikati da lentebi. mowyobilobebs SeuZliaT Tavisuflad gauZlon did datvirTvas, hqondeT mimzidveli TamaSis dizaini da stabiluri eleqtruli sqemebi. mwarmoeblebi iTvaliswineben industriis yvela specifikas da momxmarebelTa saWiroebebs, amitom isini qmnian produqtebs axali mZlavri gadawyvetilebebis gamoyenebiT.
 

მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 0
  • 1790
ბრენდი
მარაგი
ფერი