უწყვეტი კვების წყარო ხელს უწყობს მოწყობილობების მუშაობის სტაბილიზაციას, რაც უზრუნველყოფს გაჯეტების უსაფრთხოებას. მის გარეშე შეუძლებელია წარმოვიდგინოთ კომპიუტერისა და მასზე მიმაგრებული დამატებითი მოწყობილობების მუშაობა. დენის უეცარმა ცვალებადობამ შესაძლოა, თქვენი ტექნიკა დააზიანოს.  UPS არის შეუცვლელი მოწყობილობა სახლისა და ოფისისთვის. ზოგი მას უწოდებს ტალღის დამცველს, მოწყობილობა უარს ამბობს ყველა სახიფათო ტალღაზე, ხოლო კავშირი ხელუხლებელი რჩება. ყველას შეუძლია აირჩიოს ყველაზე შესაფერისი ვარიანტი.
არსებობს შემდეგი ტიპის UPS-ები:

სათადარიგო. მას ასევე უწოდებენ  Standby-ის. მას  აქვს დაბალი ღირებულება. მისი შემადგენელი კომპონენტებია: ბატარეა, დამტენი, ინვენტარი, რელე. კარგია კომპიუტერისთვის. მოდელების უმეტესობა აღჭურვილია ოთხი სტანდარტული განყოფილებით. მათი დახმარებით, დამატებითი მოწყობილობების დაკავშირებაა შესაძლებელი. შეძენის წინ მოწყობილობა არ საჭიროებს დამატებით სადენებს ან გადამყვანებს. ბატარეა ადვილად იხსნება და იტენება.
ხაზოვანი ინტერაქტიული. აგებულია წინა ტიპის UPS– ის საფუძველზე, გარდა ამისა, იგი მოიცავს საფეხურის სტაბილიზატორებს. ასეთ ინტერაქტიული ერთეულს შეუძლია კომპენსაცია გაუწიოს 220 ვოლტის ჩარევას ბატარეაზე გადასვლის გარეშე. განკუთვნილია მაღალი სიმძლავრისთვის, საკმაოდ ძვირია. ყველა მოდელი აღჭურვილია მაღალი ხარისხის გაგრილების სისტემით, რომელიც დაიცავს გადახურებისგან.

უწყვეტი მოქმედება. ასეთი წყაროები ჯერ ცვლის AC ძაბვას DC- ზე, შემდეგ ყველაფერი გადადის გამომუშავებაზე. ეს მოითხოვს ენერგიის ხარჯებს; შესაბამისად, მოწყობილობის ეფექტურობა დაბალია.

მუშაობის პრონციპი

ყუთის შიგნით არის სპეციალური ბატარეები, რომლებიც მოქმედებენ როგორც ენერგიის შემნახველი მოწყობილობები. ისინი განუწყვეტლივ ასრულებენ თავიანთ საქმეს. ასეთ შემთხვევებში, ნაკრებს მოყვება დამტენი. აკონტროლებს ბატარეის დონეს. ელექტროენერგიის გათიშვის შემთხვევაში, მოწყობილობა ავტომატურად გათიშულია ქსელიდან. ბატარეა დაკავშირებულია ბატარეასთან ინვერტორული საშუალებით, რომელიც ასევე არის საკონტროლო წყაროს ნაწილი.

რჩევები შეძენამდე

რაც შეეხება ტექნიკურ მახასიათებლებს. უნდა განსაზღვროთ რამდენად მნიშვნელოვანია USB კონტროლის ქონა. გაარკვიეთ რა უპირატესობა აქვს ასეთ ფუნქციას. თუ კომპიუტერი ხშირად ჩართულია და სახლში არავინ არის, მოწყობილობა დამოუკიდებლად შეძლებს ძილის რეჟიმში გადასვლას. უმჯობესია აირჩიოთ  სანდო მწარმოებლის მოდელები.

აუცილებელია შეამოწმოთ ყველა წყაროს კონექტორი. სოკეტები ევროპულია და სპეციალურად შექმნილია კომპიუტერისთვის. უმჯობესია მოწყობილობა უნივერსალური იყოს ყველაფერთან დაკავშირების უნარით.
 

 

 

 

 

 

uwyveti kvebis wyaro xels uwyobs mowyobilobebis muSaobis stabilizacias, rac uzrunvelyofs gajetebis usafrTxoebas. mis gareSe SeuZlebelia warmovidginoT kompiuterisa da masze mimagrebuli damatebiTi mowyobilobebis muSaoba. denis uecarma cvalebadobam SesaZloa, Tqveni teqnika daazianos.  UPS aris Seucvleli mowyobiloba saxlisa da ofisisTvis. zogi mas uwodebs talRis damcvels, mowyobiloba uars ambobs yvela saxifaTo talRaze, xolo kavSiri xeluxlebeli rCeba. yvelas SeuZlia airCios yvelaze Sesaferisi varianti.
arsebobs Semdegi tipis UPS-ebi:
saTadarigo. mas aseve uwodeben  Standby-is. mas  aqvs dabali Rirebuleba. misi Semadgeneli komponentebia: batarea, damteni, inventari, rele. kargia kompiuterisTvis. modelebis umetesoba aRWurvilia oTxi standartuli ganyofilebiT. maTi daxmarebiT, damatebiTi mowyobilobebis dakavSirebaa SesaZlebeli. SeZenis win mowyobiloba ar saWiroebs damatebiT sadenebs an gadamyvanebs. batarea advilad ixsneba da iteneba.
xazovani interaqtiuli. agebulia wina tipis UPS– is safuZvelze, garda amisa, igi moicavs safexuris stabilizatorebs. aseT interaqtiuli erTeuls SeuZlia kompensacia gauwios 220 voltis Carevas batareaze gadasvlis gareSe. gankuTvnilia maRali simZlavrisTvis, sakmaod Zviria. yvela modeli aRWurvilia maRali xarisxis gagrilebis sistemiT, romelic daicavs gadaxurebisgan.
uwyveti moqmedeba. aseTi wyaroebi jer cvlis AC Zabvas DC- ze, Semdeg yvelaferi gadadis gamomuSavebaze. es moiTxovs energiis xarjebs; Sesabamisad, mowyobilobis efeqturoba dabalia.
muSaobis proncipi
yuTis SigniT aris specialuri batareebi, romlebic moqmedeben rogorc energiis Semnaxveli mowyobilobebi. isini ganuwyvetliv asruleben TavianT saqmes. aseT SemTxvevebSi, nakrebs moyveba damteni. akontrolebs batareis dones. eleqtroenergiis gaTiSvis SemTxvevaSi, mowyobiloba avtomaturad gaTiSulia qselidan. batarea dakavSirebulia batareasTan invertoruli saSualebiT, romelic aseve aris sakontrolo wyaros nawili.
rCevebi SeZenamde
rac Seexeba teqnikur maxasiaTeblebs. unda gansazRvroT ramdenad mniSvnelovania USB kontrolis qona. gaarkvieT ra upiratesoba aqvs aseT funqcias. Tu kompiuteri xSirad CarTulia da saxlSi aravin aris, mowyobiloba damoukideblad SeZlebs Zilis reJimSi gadasvlas. umjobesia airCioT  sando mwarmoeblis modelebi.
aucilebelia SeamowmoT yvela wyaros koneqtori. soketebi evropulia da specialurad Seqmnilia kompiuterisTvis. umjobesia mowyobiloba universaluri iyos yvelaferTan dakavSirebis unariT.
 

მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 30
  • 27540
მარაგი
ბრენდი
ფერი