ყველა ლეპტოპს ან კომპიუტერს აქვს ვიდეო ბარათი, რომელიც პასუხისმგებელია ვიდეოს ჩართვაზე. გარეგნულად გამოიყურება როგორც დაბეჭდილი მიკროსქემის დაფა, რომელიც ჩართულია გაფართოების სლოტში. ეს შეიძლება იყოს ცალკე ჩიპის სახით ან ჩიპსეტის ჩრდილო ხიდის ნაწილის სახით.

მომხმარებლებს შორის ყველაზე პოპულარულია NVIDIA ვიდეო ბარათები, AMD ვიდეო ბარათები და MSI ვიდეო ბარათები.

აბსოლუტურად ყველა ტიპის მოწყობილობა შეიძლება დაიყოს რამდენიმე კატეგორიად:

რეგულარული. მათ უწოდებენ საოფისე მოდელებს. ის შესაფერისია ყველა სხვა ტიპის კომპიუტერისთვის და განკუთვნილია ზოგადი ყოველდღიური გამოყენებისთვის.

სათამაშო. ეს არის სპეციალური მოწყობილობები, რომლებიც განკუთვნილია მოთამაშეებისთვის. პროდუქტის ხარისხი ჩანს თამაშის დროს, სურათების ნახვისას და სხვა. ბარათის გაუმჯობესებულ ვერსიასთან ერთად, კომპიუტერს დასჭირდება უფრო მოწინავე პროცესორი და მეტი მეხსიერება.

პროფესიონალი. იგი გამოიყენება მაღალი ხარისხის გრაფიკის მქონე კომპიუტერისთვის და სპეციალურ პროგრამებთან მუშაობისთვის. მათ ხშირად იყენებენ ფოტო და ვიდეო გადაღების ოსტატები. ისინი განსხვავდებიან არა მხოლოდ კარგი ხარისხით, არამედ მაღალი ფასით.
სამთო მოპოვებისთვის. ეს არის გარკვეული ტიპის შემოსავალი ბარათზე დაყრდნობით. ამ აქტივობის დროს მომხმარებელი იღებს სპეციალურ კრიპტოვალუტას, რომელიც უტოლდება ჩვეულებრივ ნაღდ ფულს. ერთადერთი განსხვავება ისაა, რომ ფული ინახება ინტერნეტ საფულეში. ასეთი პროცესის განსახორციელებლად გჭირდებათ კარგი და გამძლე ბარათი, რადგან კომპიუტერი უფრო მეტ ინფორმაციას დაამუშავებს.

ასევე, ვიდეო ბარათები nvidia geforce ან radeon– დან არის ინტეგრირებული და დისკრეტული. პირველი ტიპი გაერთიანებულია შემდგომი გაწყვეტის გარეშე. ისინი ჩაშენებულია დედაპლატის ჩიპსეტებში ან ცენტრალურ პროცესორში. მათ არ აქვთ საკუთარი მეხსიერება და მუშაობისას იყენებენ RAM- ს. ასეთი დეტალი ხშირად ჩაშენებულია კომპიუტერზე დაფუძნებული სახლის თეატრის სისტემებში, ლეპტოპებსა და ნეტბუქებში. მისი მთავარი უპირატესობაა ფასი, კომპაქტურობა, დაბალი ენერგომოხმარება, საოფისე პროგრამების დაბალი პროდუქტიულობა, მშვიდი მუშაობა.
თუ მუშაობთ 3D გრაფიკით, მაშინ ასეთი მოწყობილობა საკმარისი არ იქნება. ზოგჯერ სურათის ხარისხი შეიძლება გაუარესდეს. თუ სისტემა იშლება, მაშინ მომხმარებელმა უნდა შეცვალოს მთელი დედაპლატა და არა თავად ვიდეო კარტა.

რჩევები ვიდეო ბარათის არჩევამდე

უპირველეს ყოვლისა, როდესაც გადაწყვეტთ როგორ აირჩიოთ პროდუქტები და გააუმჯობესოთ კომპიუტერის ნორმალური ფუნქციონირება, თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ , თუ სად და როგორ იქნება გამოყენებული კომპიუტერი. თუ ის გჭირდებათ სამუშაოდ, მაშინ ჩვეულებრივი ბარათი უფრო ბიუჯეტური ტიპის ჯობია რომ შეიძინოთ. თუ გსურთ იმუშაოთ ფოტოებსა და ვიდეოებზე,  ან ითამაშოთ თამაშები,  მაშინ აუცილებლად უნდა შეიძინოთ გაძლიერებული მოდელი.

არჩევისას არ გაითვალისწინოთ კომპანიის პოპულარობა ან რეკლამა. მომხმარებლების, პროგრამისტების და კომპიუტერის სპეციალისტების მიმოხილვა გეტყვით რომელი მოდელის არჩევაა უკეთესი. თანამედროვე პროდუქტების უმეტესობა იწარმოება PCI-Express x16 3.0 სლოტით, მაგრამ ასევე არის 2.0 მოდელი. ეს მაჩვენებელი გავლენას ახდენს მთელი კომპიუტერის დაჩქარებულ მუშაობაზე. სწორი პარამეტრის არჩევისთვის შეგიძლიათ ყურადღება მიაქციოთ დედაპლატას. 

ასევე მიზანშეწონილია გადახედოთ მეხსიერების ტიპს. ის შეიძლება იყოს რამდენიმე სახის - GDDR2, GDDR3, GDDR4, GDDR5 მეხსიერება. მათი მთავარი განსხვავება ძალაშია. რაც უფრო დაბალია რიცხვი, მით მეტი პროგრამა და თამაში შეუძლია ვიდეო კარტას ნორმალური გამოყენებისთვის. ეს უკანასკნელი ტიპი ყველაზე სწრაფია და გამოიყენება მაღალი კლასის ბარათებში, 5 გჰც-მდე სიხშირით. მათი დაყენება შესაძლებელია ყველა ტიპის დედაპლატზე, ოპერატიული მეხსიერების ტიპის მიუხედავად.
 

 

 

 

 

 

yvela leptops an kompiuters aqvs video baraTi, romelic pasuxismgebelia videos CarTvaze. garegnulad gamoiyureba rogorc dabeWdili mikrosqemis dafa, romelic CarTulia gafarToebis slotSi. es SeiZleba iyos calke Cipis saxiT an Cipsetis Crdilo xidis nawilis saxiT.
momxmareblebs Soris yvelaze popularulia NVIDIA video baraTebi, AMD video baraTebi da MSI video baraTebi.
absoluturad yvela tipis mowyobiloba SeiZleba daiyos ramdenime kategoriad:
regularuli. maT uwodeben saofise modelebs. is Sesaferisia yvela sxva tipis kompiuterisTvis da gankuTvnilia zogadi yoveldRiuri gamoyenebisTvis.
saTamaSo. es aris specialuri mowyobilobebi, romlebic gankuTvnilia moTamaSeebisTvis. produqtis xarisxi Cans TamaSis dros, suraTebis naxvisas da sxva. baraTis gaumjobesebul versiasTan erTad, kompiuters dasWirdeba ufro mowinave procesori da meti mexsiereba.
profesionali. igi gamoiyeneba maRali xarisxis grafikis mqone kompiuterisTvis da specialur programebTan muSaobisTvis. maT xSirad iyeneben foto da video gadaRebis ostatebi. isini gansxvavdebian ara mxolod kargi xarisxiT, aramed maRali fasiT.
samTo mopovebisTvis. es aris garkveuli tipis Semosavali baraTze dayrdnobiT. am aqtivobis dros momxmarebeli iRebs specialur kriptovalutas, romelic utoldeba Cveulebriv naRd fuls. erTaderTi gansxvaveba isaa, rom fuli inaxeba internet safuleSi. aseTi procesis gansaxorcieleblad gWirdebaT kargi da gamZle baraTi, radgan kompiuteri ufro met informacias daamuSavebs.
aseve, video baraTebi nvidia geforce an radeon– dan aris integrirebuli da diskretuli. pirveli tipi gaerTianebulia Semdgomi gawyvetis gareSe. isini CaSenebulia dedaplatis CipsetebSi an centralur procesorSi. maT ar aqvT sakuTari mexsiereba da muSaobisas iyeneben RAM- s. aseTi detali xSirad CaSenebulia kompiuterze dafuZnebuli saxlis Teatris sistemebSi, leptopebsa da netbuqebSi. misi mTavari upiratesobaa fasi, kompaqturoba, dabali energomoxmareba, saofise programebis dabali produqtiuloba, mSvidi muSaoba.
Tu muSaobT 3D grafikiT, maSin aseTi mowyobiloba sakmarisi ar iqneba. zogjer suraTis xarisxi SeiZleba gauaresdes. Tu sistema iSleba, maSin momxmarebelma unda Secvalos mTeli dedaplata da ara Tavad video karta.
rCevebi video baraTis arCevamde
upirveles yovlisa, rodesac gadawyvetT rogor airCioT produqtebi da gaaumjobesoT kompiuteris normaluri funqcionireba, Tqven unda gaiTvaliswinoT , Tu sad da rogor iqneba gamoyenebuli kompiuteri. Tu is gWirdebaT samuSaod, maSin Cveulebrivi baraTi ufro biujeturi tipis jobia rom SeiZinoT. Tu gsurT imuSaoT fotoebsa da videoebze,  an iTamaSoT TamaSebi,  maSin aucileblad unda SeiZinoT gaZlierebuli modeli.
arCevisas ar gaiTvaliswinoT kompaniis popularoba an reklama. momxmareblebis, programistebis da kompiuteris specialistebis mimoxilva getyviT romeli modelis arCevaa ukeTesi. Tanamedrove produqtebis umetesoba iwarmoeba PCI-Express x16 3.0 slotiT, magram aseve aris 2.0 modeli. es maCvenebeli gavlenas axdens mTeli kompiuteris daCqarebul muSaobaze. swori parametris arCevisTvis SegiZliaT yuradReba miaqcioT dedaplatas. 
aseve mizanSewonilia gadaxedoT mexsierebis tips. is SeiZleba iyos ramdenime saxis - GDDR2, GDDR3, GDDR4, GDDR5 mexsiereba. maTi mTavari gansxvaveba ZalaSia. rac ufro dabalia ricxvi, miT meti programa da TamaSi SeuZlia video kartas normaluri gamoyenebisTvis. es ukanaskneli tipi yvelaze swrafia da gamoiyeneba maRali klasis baraTebSi, 5 ghc-mde sixSiriT. maTi dayeneba SesaZlebelia yvela tipis dedaplatze, operatiuli mexsierebis tipis miuxedavad.
 

1537  / თვეში 85₾-დან
370  / თვეში 21₾-დან
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 10
  • 9650
ბრენდი
მარაგი
ფერი