კომპიუტერი რთული მექანიზმია ხოლო  ოპტიკური დისკი ერთ -ერთი შეუცვლელი კომპონენტია. ეს არის მექანიკური მოწყობილობა, რომელიც კონტროლდება ელექტრონული მიკროსქემის საშუალებით. თანამედროვე ადამიანს ვეღარ  წარმოუდგენია ცხოვრება ასეთი მოწყობილობის გარეშე. ყოველდღე, ტექნოლოგიის ამ სასწაულის გამოყენებით, არავინ ფიქრობს იმაზე, თუ რამდენად რთულია მისი მექანიზმი და როგორ მუშაობს. წარმოდგენილი პროდუქტის წყალობით, ინფორმაციის წაკითხვა შესაძლებლია დისკიდან.  იგი მუშაობს ლაზერის მეშვეობით. ოპტიკური დისკის მექანიზმები შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს გარეგნულად, მაგრამ კომპიუტერთან კავშირის ყველაზე პოპულარული ტიპებია USB და SATA. არსებობს მრავალი სახის პროდუქტი: 

•    Blu-Ray.
•    DVD+/-RW.
•    DVD RW DL.
•    DVD-Super-Multi.

DVD +/- RW - ტიპი ემყარება არა მხოლოდ ინფორმაციის მიღების, არამედ დისკზე ჩაწერის შესაძლებლობას. DVD RW DL ოპტიკური დრაივების მოდელები განსხვავდება წინა მოდელებისგან იმით, რომ მათ შეუძლიათ ჩაწერონ ინფორმაცია უფრო მაღალი ტევადობის დისკებზე. ამ უკანასკნელ ვარიანტს შეუძლია მასალების ჩაწერა როგორც დისკზე "მინუს" ფორმატით, ასევე დისკზე "პლუს" ფორმატით.

კონტროლი ხორციელდება სხვადასხვა გზით: ოპტიკური დისკის ღილაკის გამოყენებით ან კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის წყალობით. აღსანიშნავია, რომ არსებობს სპეციალური ხვრელი, რომელიც გამოიყენება გადაუდებელი გადატვირთვისთვის. 

გარე დისკები. მათ შეიძლება ეწოდოს პორტატული. შესაფერისია მათთვის, ვისაც სურს გამოიყენოს ფლოპი დისკი მოწყობილობაში, სადაც ის არ არის გათვალისწინებული. დაკავშიება ხდება USB ადაპტერის წყალობით.
შიდა კომპიუტერისთვის. ჩამონტაჟებული აპარატის პროცესორში, ისინი შეიძლება იყოს სხვადასხვა სახის და ქვესახეობის.

შიდა ლეპტოპი. ისინი დანარჩენებისგან განსხვავდებიან უფრო დახვეწილია გარეგნობით.
ვიფიქროთ იმაზე, თუ რომელი დისკწამყვანია  უკეთესი, asus თუ lg, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ კომპანია არ არის პროდუქტის ხარისხის ერთადერთი მაჩვენებელი. ძალიან მნიშვნელოვანია იმის გაგება, თუ რა ტიპის დისკებთან მუშაობს მოწყობილობა, შეაფასეთ მომხმარებლის მოთხოვნები კავშირის ინტერფეისზე, გადაწყვიტეთ გჭირდებათ დისკზე ჩაწერა თუ არა და რა სიჩქარით ასრულებს დისკი ამ ოპერაციას. აუცილებელია დადგინდეს შესყიდვის სფერო, რადგან პროდუქტი გამოიყენება არა მხოლოდ სახლის მოდელებში,   არამედ რადიო მაგნიტოფონებში, DVD პლეერებში და ზოგიერთი ტიპის მაგნიტოფონში.
 

 

 

 

 

kompiuteri rTuli meqanizmia xolo  optikuri diski erT -erTi Seucvleli komponentia. es aris meqanikuri mowyobiloba, romelic kontroldeba eleqtronuli mikrosqemis saSualebiT. Tanamedrove adamians veRar  warmoudgenia cxovreba aseTi mowyobilobis gareSe. yoveldRe, teqnologiis am saswaulis gamoyenebiT, aravin fiqrobs imaze, Tu ramdenad rTulia misi meqanizmi da rogor muSaobs. warmodgenili produqtis wyalobiT, informaciis wakiTxva SesaZleblia diskidan.  igi muSaobs lazeris meSveobiT. optikuri diskis meqanizmebi SeiZleba mniSvnelovnad gansxvavdebodes garegnulad, magram kompiuterTan kavSiris yvelaze popularuli tipebia USB da SATA. arsebobs mravali saxis produqti: 
•    Blu-Ray.
•    DVD+/-RW.
•     DVD RW DL.
•    DVD-Super-Multi.
DVD +/- RW - tipi emyareba ara mxolod informaciis miRebis, aramed diskze Caweris SesaZleblobas. DVD RW DL optikuri draivebis modelebi gansxvavdeba wina modelebisgan imiT, rom maT SeuZliaT Caweron informacia ufro maRali tevadobis diskebze. am ukanasknel variants SeuZlia masalebis Cawera rogorc diskze "minus" formatiT, aseve diskze "plus" formatiT.
kontroli xorcieldeba sxvadasxva gziT: optikuri diskis Rilakis gamoyenebiT an kompiuteruli programuli uzrunvelyofis wyalobiT. aRsaniSnavia, rom arsebobs specialuri xvreli, romelic gamoiyeneba gadaudebeli gadatvirTvisTvis. 
gare diskebi. maT SeiZleba ewodos portatuli. Sesaferisia maTTvis, visac surs gamoiyenos flopi diski mowyobilobaSi, sadac is ar aris gaTvaliswinebuli. dakavSieba xdeba USB adapteris wyalobiT.
Sida kompiuterisTvis. CamontaJebuli aparatis procesorSi, isini SeiZleba iyos sxvadasxva saxis da qvesaxeobis.
Sida leptopi. isini danarCenebisgan gansxvavdebian ufro daxvewilia garegnobiT.
vifiqroT imaze, Tu romeli diskwamyvania  ukeTesi, asus Tu lg, ar unda dagvaviwydes, rom kompania ar aris produqtis xarisxis erTaderTi maCvenebeli. Zalian mniSvnelovania imis gageba, Tu ra tipis diskebTan muSaobs mowyobiloba, SeafaseT momxmareblis moTxovnebi kavSiris interfeisze, gadawyviteT gWirdebaT diskze Cawera Tu ara da ra siCqariT asrulebs diski am operacias. aucilebelia dadgindes Sesyidvis sfero, radgan produqti gamoiyeneba ara mxolod saxlis modelebSi,   aramed radio magnitofonebSi, DVD pleerebSi da zogierTi tipis magnitofonSi.
 

60  / თვეში 3₾-დან
მაჩვენე კიდევ 8 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 50
  • 200
ბრენდი
მარაგი
ფერი