დედაპლატის არჩევანი მაქსიმალურად პასუხისმგებლობით უნდა იქნას განხილული, რადგან ეს ნაწილი ერთმანეთთან აკავშირებს კომპიუტერის ყველა მოწყობილობას და გავლენას ახდენს მის გამძლეობასა და ფუნქციონირებაზე. ამავე დროს, ასეთი მოწყობილობა თავისუფლად უნდა აკავშირებდეს სხვა მოწყობილობებს, რომლებსაც შეუძლიათ მომავალში გაზარდონ კომპიუტერის მუშაობა.

მწარმოებლები რეგულარულად ქმნიან ახალ და გაუმჯობესებულ მოდელებს კომპიუტერების მუშაობის გაუმჯობესებისა და მეტი მომხმარებლის დაკმაყოფილების მიზნით. აქედან გამომდინარე, მოწყობილობების შემდეგი ტიპები გამოირჩევა ცალკე:

გეიმერული დედაპლატები საშუალებას გაძლევთ შექმნათ მაღალი სიმძლავრის ქვესისტემა მრავალი გადამყვანიდან. ასეთი პროდუქტები ჩვეულებრივ შედგება რამდენიმე მიკროსქემისგან, რომლებიც იცავს კომპიუტერს ვირუსული შეტევებისგან. გეიმერული დედაპლატები გამოირჩევა დამატებითი პორტების არსებობით უკანა განათების, თხევადი გაგრილების სისტემის ან ვენტილატორების დასაკავშირებლად.

ჩვეულებრივი დედაპლატები. ასეთი მოდელების მახასიათებელია ბიუჯეტური ღირებულება. მათ აქვთ საშუალო სიმძლავრის რადიატორი და სტანდარტული რაოდენობის სლოტები აუდიოს, ქსელის ბარათების, კონტროლერების და სხვა ელემენტების დასაკავშირებლად. ზოგიერთი პროდუქტი იყიდება ჩაშენებული ვიდეოთი.

მაინინგის დედაპლატები გაჩნდა კრიპტოვალუტაზე მაღალი მოთხოვნის გამო. მათი მთავარი მახასიათებელია PCI-E-ის მოწყობა, ორმაგი ბირთვიანი პროცესებით მუშაობის უნარი, არასაჭირო "ზარების და სასტვენების" არარსებობა და ადეკვატური ღირებულებაა. უმეტესობა აღჭურვილია დამატებითი კონექტორებით კვების ბლოკთან დასაკავშირებლად.
უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ ფორმ ფაქტორი, რომელიც მომავალში ბევრ პრობლემას აგაცილებთ თავიდან. დღეს ერთ -ერთი ყველაზე პოპულარულია ATX და მისი მინი ვერსია - Micro ATX. ეს კრიტერიუმი განსაზღვრავს სისტემის შემდგომი გაფართოების შესაძლებლობას. Micro ATX– ს აქვს ნაკლები სლოტი ვიდეო ბარათების გაფართოებისთვის, მაგრამ ისინი უფრო ბიუჯეტურია ანალოგებთან შედარებით და გამოიყენება ოფისებისა და სახლის სისტემებისთვის. ATX დაფები უფრო დიდია, ამიტომ ისინი შეიძლება არ მოთავსდეს სისტემის ერთეულის შემთხვევაში.
ჩიპსეტი არის ბმული სისტემის ნორმალური ურთიერთქმედებისათვის. ჩრდილოეთ ხიდის არჩევისას აუცილებელია გავითვალისწინოთ მისი შესაძლებლობა. ზოგიერთი მოდელი განკუთვნილია გიმერებისთვის და მხარს უჭერს ვიდეო ადაპტერების 42 ხაზს, ზოგი კი ნაკლბფუნქციურია.

დამატებითი უპირატესობა იქნება ინტერფეისი სისტემის დისკების დასაკავშირებლად, მონაცემთა გადაცემის პერიფერიული მოწყობილობები, Wi-Fi მოდულები, გადატვირთვის ინდიკატორის ღილაკები, ბრენდული ელემენტები და მწარმოებლის ტექნოლოგიები.
 

 

 

 

 

dedaplatis arCevani maqsimalurad pasuxismgeblobiT unda iqnas ganxiluli, radgan es nawili erTmaneTTan akavSirebs kompiuteris yvela mowyobilobas da gavlenas axdens mis gamZleobasa da funqcionirebaze. amave dros, aseTi mowyobiloba Tavisuflad unda akavSirebdes sxva mowyobilobebs, romlebsac SeuZliaT momavalSi gazardon kompiuteris muSaoba.
mwarmoeblebi regularulad qmnian axal da gaumjobesebul modelebs kompiuterebis muSaobis gaumjobesebisa da meti momxmareblis dakmayofilebis mizniT. aqedan gamomdinare, mowyobilobebis Semdegi tipebi gamoirCeva calke:
geimeruli dedaplatebi saSualebas gaZlevT SeqmnaT maRali simZlavris qvesistema mravali gadamyvanidan. aseTi produqtebi Cveulebriv Sedgeba ramdenime mikrosqemisgan, romlebic icavs kompiuters virusuli Setevebisgan. geimeruli dedaplatebi gamoirCeva damatebiTi portebis arsebobiT ukana ganaTebis, Txevadi gagrilebis sistemis an ventilatorebis dasakavSireblad.
Cveulebrivi dedaplatebi. aseTi modelebis maxasiaTebelia biujeturi Rirebuleba. maT aqvT saSualo simZlavris radiatori da standartuli raodenobis slotebi audios, qselis baraTebis, kontrolerebis da sxva elementebis dasakavSireblad. zogierTi produqti iyideba CaSenebuli videoTi.
mainingis dedaplatebi gaCnda kriptovalutaze maRali moTxovnis gamo. maTi mTavari maxasiaTebelia PCI-E-is mowyoba, ormagi birTviani procesebiT muSaobis unari, arasaWiro "zarebis da sastvenebis" ararseboba da adekvaturi Rirebulebaa. umetesoba aRWurvilia damatebiTi koneqtorebiT kvebis blokTan dasakavSireblad.
upirveles yovlisa, Tqven unda gadawyvitoT form faqtori, romelic momavalSi bevr problemas agacilebT Tavidan. dRes erT -erTi yvelaze popularulia ATX da misi mini versia - Micro ATX. es kriteriumi gansazRvravs sistemis Semdgomi gafarToebis SesaZleblobas. Micro ATX– s aqvs naklebi sloti video baraTebis gafarToebisTvis, magram isini ufro biujeturia analogebTan SedarebiT da gamoiyeneba ofisebisa da saxlis sistemebisTvis. ATX dafebi ufro didia, amitom isini SeiZleba ar moTavsdes sistemis erTeulis SemTxvevaSi.
Cipseti aris bmuli sistemis normaluri urTierTqmedebisaTvis. CrdiloeT xidis arCevisas aucilebelia gaviTvaliswinoT misi SesaZlebloba. zogierTi modeli gankuTvnilia gimerebisTvis da mxars uWers video adapterebis 42 xazs, zogi ki naklbfunqciuria.
damatebiTi upiratesoba iqneba interfeisi sistemis diskebis dasakavSireblad, monacemTa gadacemis periferiuli mowyobilobebi, Wi-Fi modulebi, gadatvirTvis indikatoris Rilakebi, brenduli elementebi da mwarmoeblis teqnologiebi.
 

254  / თვეში 14₾-დან
913  / თვეში 51₾-დან
998  / თვეში 55₾-დან
231  / თვეში 13₾-დან
355  / თვეში 20₾-დან
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 0
  • 2160
მარაგი
ბრენდი
ფერი