მყარი დისკები და მათი დანიშნულება

გამოდის, რომ მყარი დისკები თითქმის ყველა თანამედროვე სახლშია. ჯერ კიდევ 20 წლის წინ, სიტყვა "თაგვი" ასოცირდებოდა ექსკლუზიურად ცხოველებთან, ხოლო სიტყვები "თხევადი ბროლის მონიტორი" აღფრთოვანებას იწვევდა და ადგენდა მაღალ სტატუსს. თანამედროვე ყოველდღიურ ცხოვრებაში, კომპიუტერის ნაწილების სახელი გახდა ლექსიკის მუდმივი გამოყენების ნაწილი, ხოლო კომპიუტერი ან ლეპტოპი არის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი, რომელიც ეხმარება ადამიანებს კომუნიკაციაში, ინფორმაციის გადაცემაში, მოძიებასა და  მიღებაში.

იმისდა მიუხედავად, რომ პროდუქტი შეუცვლელი გახდა, მისმა მომხმარებლებმა ცოტა რამ იცის  მისი სტრუქტურის, დეტალების, ელემენტებისა და მუშაობის პრინციპების შესახებ.

მყარი დისკი არის მოწყობილობა, რომელიც ეხმარება ინფორმაციის შენახვას და ტრანსპორტირებას, რომელიც ხშირად გვხვდება კომპიუტერის მექანიზმში. მაგნიტური ჩანაწერი არის მისი მუშაობის საფუძველი. იგი მუშაობს ელექტრული დენის გავლენისა და აპარატის ხელმძღვანელის ბრუნვის შედეგად, წარმოიქმნება გარკვეული მაგნიტური ველი და მაგნიტური ინდუქციის გამო, ინფორმაციის წაკითხვა და შენახვა შესაძლებელია.

მყარ დისკებს აქვთ მრავალი განსხვავებული მახასიათებელი, რაც განსაზღვრავს პროდუქტის არჩევანს, ხარისხს და ღირებულებას. არსებობს რამდენიმე სახის მოდელი:

ინტერიერში. იგი დამონტაჟებულია სტაციონარული აპარატის სხეულში და არ გულისხმობს ხშირ გათიშვას ან ტარებას. კომპიუტერის ელექტრომომარაგება ამარაგებს ამ ტიპის პროდუქტს. პირდაპირ უერთდება დედაპლატს. ეს არის სრული სისტემის განუყოფელი ნაწილი.

გარეგანი. პორტატული, მობილური მყარი დისკი. იგი გარე ინტერფეისის საშუალებით არის დაკავშირებული აპარატის პორტებთან: მაგალითად, USB- ის საშუალებით. ტიპი შექმნილია ინფორმაციის გადასაცემად ორ სისტემას შორის.
ამ პროდუქტების ზომები და მოცულობა მნიშვნელოვნად განსხვავდება. ორივე ტიპში, ჩვეულებრივია 3.5 და 2.5 ინჩის ფიზიკური ზომები. მძიმე, მოცულობითი, სრული ზომის 3.5 ინჩიანი პროდუქტები გამოიყენება კომპიუტერებისთვის, ხშირად დესკტოპისთვის და სტაციონარებისთვის. პროდუქტის მეხსიერება ინახავს მთელ ინფორმაციას ოპერაციული სისტემის შესახებ, ასევე მომხმარებლის პერსონალურ ფაილებს: ფოტოებს, მუსიკას, ვიდეოებს და სხვა. ისინი მოიხმარენ უფრო მეტ ენერგიას, ვიდრე ნოუთბუქებისთვის განკუთვნილი 2.5 დიუმიანი მოწყობილობები და რომლებსაც აქვთ მთავარი უპირატესობა - მობილურობა.

იმის გასაგებად, თუ როგორ უნდა აირჩიოთ HDD, თქვენ უნდა განსაზღვროთ, თუ  როგორ იქნება  იგი გამოყენებული. როგორც პორტატული შესანახი მოწყობილობა ,თუ სტაციონარული მანქანების სისტემის ნაწილად. არსებობს მრავალი ფაქტორი და მახასიათებელი, რომელთა გაგება და შესწავლა გჭირდებათ ასეთი მნიშვნელოვანი პროდუქტის არჩევის წინ. მყარი დისკის ყიდვისას ერთ -ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება გადაცემის სიჩქარე. მისი მუშაობის წყალობით ხდება ინფორმაციის წაკითხვა და შენახვა.
 

 

 

 

 

 

myari diskebi da maTi daniSnuleba
gamodis, rom myari diskebi TiTqmis yvela Tanamedrove saxlSia. jer kidev 20 wlis win, sityva "Tagvi" asocirdeboda eqskluziurad cxovelebTan, xolo sityvebi "Txevadi brolis monitori" aRfrTovanebas iwvevda da adgenda maRal statuss. Tanamedrove yoveldRiur cxovrebaSi, kompiuteris nawilebis saxeli gaxda leqsikis mudmivi gamoyenebis nawili, xolo kompiuteri an leptopi aris umniSvnelovanesi komponenti, romelic exmareba adamianebs komunikaciaSi, informaciis gadacemaSi, moZiebasa da  miRebaSi.
imisda miuxedavad, rom produqti Seucvleli gaxda, misma momxmareblebma cota ram icis  misi struqturis, detalebis, elementebisa da muSaobis principebis Sesaxeb.
myari diski aris mowyobiloba, romelic exmareba informaciis Senaxvas da transportirebas, romelic xSirad gvxvdeba kompiuteris meqanizmSi. magnituri Canaweri aris misi muSaobis safuZveli. igi muSaobs eleqtruli denis gavlenisa da aparatis xelmZRvanelis brunvis Sedegad, warmoiqmneba garkveuli magnituri veli da magnituri induqciis gamo, informaciis wakiTxva da Senaxva SesaZlebelia.
myar diskebs aqvT mravali gansxvavebuli maxasiaTebeli, rac gansazRvravs produqtis arCevans, xarisxs da Rirebulebas. arsebobs ramdenime saxis modeli:
interierSi. igi damontaJebulia stacionaruli aparatis sxeulSi da ar gulisxmobs xSir gaTiSvas an tarebas. kompiuteris eleqtromomarageba amaragebs am tipis produqts. pirdapir uerTdeba dedaplats. es aris sruli sistemis ganuyofeli nawili.
garegani. portatuli, mobiluri myari diski. igi gare interfeisis saSualebiT aris dakavSirebuli aparatis portebTan: magaliTad, USB- is saSualebiT. tipi Seqmnilia informaciis gadasacemad or sistemas Soris.
am produqtebis zomebi da moculoba mniSvnelovnad gansxvavdeba. orive tipSi, Cveulebrivia 3.5 da 2.5 inCis fizikuri zomebi. mZime, moculobiTi, sruli zomis 3.5 inCiani produqtebi gamoiyeneba kompiuterebisTvis, xSirad desktopisTvis da stacionarebisTvis. produqtis mexsiereba inaxavs mTel informacias operaciuli sistemis Sesaxeb, aseve momxmareblis personalur failebs: fotoebs, musikas, videoebs da sxva. isini moixmaren ufro met energias, vidre nouTbuqebisTvis gankuTvnili 2.5 diumiani mowyobilobebi da romlebsac aqvT mTavari upiratesoba - mobiluroba.
imis gasagebad, Tu rogor unda airCioT HDD, Tqven unda gansazRvroT, Tu  rogor iqneba  igi gamoyenebuli. rogorc portatuli Sesanaxi mowyobiloba ,Tu stacionaruli manqanebis sistemis nawilad. arsebobs mravali faqtori da maxasiaTebeli, romelTa gageba da Seswavla gWirdebaT aseTi mniSvnelovani produqtis arCevis win. myari diskis yidvisas erT -erTi yvelaze mniSvnelovani faqtori iqneba gadacemis siCqare. misi muSaobis wyalobiT xdeba informaciis wakiTxva da Senaxva.
 

227  / თვეში 13₾-დან
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 0
  • 920
მარაგი
ბრენდი
ფერი