ეს მოწყობილობები მიეკუთვნება კლიმატის ტექნოლოგიის სეგმენტს. მათი მთავარი მიზანია ჰაერის ნაკადის სრულად დატენიანება კონკრეტულ ოთახში. ასეთი ელექტრო მოწყობილობები მრავალფუნქციურია. პოპულარული ბრენდები ხშირად აყენებენ ბევრ სასარგებლო ვარიანტს, რომლებიც მიზნად ისახავს მომხმარებლების კომფორტისა გაუმჯობესებას.
ამ ტექნიკას ბევრი სარგებელი მოაქვს ხშირად ავადმყოფი ბავშვებისთვის. დადასტურებულია, რომ გაციების, ვირუსული და გრიპის დაავადებების შემთხვევაში აუცილებელია იმის უზრუნველყოფა, რომ პაციენტი ზომიერად ნოტიო გარემოში იყოს. ასე რომ, დაავადების განვითარება ცოტა უფრო ნელა მიმდინარეობს და გამოჯანმრთელება ხდება ბევრად უფრო სწრაფად.

რა არის ჰაერის დამატენიანებელი?

ჰაერის დამატენიანებლები სხვადასხვა ტიპისაა. ზოგიერთი თანამედროვე მოდელი ასრულებს ბევრ მნიშვნელოვან ფუნქციას, რაც განასხვავებს მათ ამ სეგმენტის მრავალი მოწყობილობისგან. მათი ფუნქციური მახასიათებლების მიხედვით, ეს ელექტრო მოწყობილობები იყოფა შემდეგ ქვეტიპებად:

არომატიზატორით. ტენიანობის დონის გაზრდის ტრადიციული ვარიანტის გარდა, ასეთი კლიმატური ტექნოლოგია ხელს უწყობს ოთახის გაჯერებას სასიამოვნო სუნით. სურნელის არჩევანი მთლიანად დამოკიდებულია მომხმარებლის სურვილებზე. ასეთი აღჭურვილობა მრავალი თვალსაზრისით ასრულებს კონდიცირების ფუნქციებს, ხდის ჰაერს უფრო სუფთა და აგროვებს მისგან მტვერს. იდეალურია არომათერაპიის მოყვარულთათვის.

ორთქლით. ასეთი მოწყობილობები მოქმედებს წყლის საფუძველზე. სითხე თბება შესაბამის ტემპერატურაზე, რის შემდეგაც ორთქლი გამოიყოფა. ასეთი ელექტრო მოწყობილობები ძალიან ეფექტურია. ის არ მოიხმარს ძალიან ბევრ ელექტროენერგიას, რაც საშუალებას გაძლევთ მნიშვნელოვნად დაზოგოთ ფული კომუნალური მომსახურების გადახდისას. ამ სეგმენტის ზოგიერთი მოდელი ასრულებს გამათბობლის როლს, ოდნავ ზრდის ტემპერატურას ოთახში თბილი აორთქლებით.

ტრადიციული (ცივი ორთქლი). ეს არის ამ სეგმენტის კლასიკური მოწყობილობა. ასეთი მოწყობილობები ასევე მუშაობენ სითხეებზე. წყალი შეედინება სპეციალურ წყალსაცავში, რის შემდეგაც იგი აორთქლდება უშუალოდ დატენიანებული ფოროვანი მასალის ზედაპირიდან. ეს მოწყობილობა იდეალურია მცირე და საშუალო ზომის ოთახებისთვის. მას შეუძლია ჰაერის კონდიცირება, გაწმენდა უცხო ნაწილაკებისგან.

ულტრაბგერითი. იგი ითვლება ყველაზე მაღალტექნოლოგიურ მოდელად, რომელიც მიეკუთვნება კლიმატური ტექნოლოგიის ხაზს. წყალი თანაბრად იფრქვევა მთელ ოთახში. მორწყვა ხდება ულტრაბგერითი ემისიის წყალობით, რომელიც მუშაობს ადამიანებისთვის უსაფრთხო სიხშირეებზე. ამ გზით შესაძლებელია ჰაერის ნაკადში ტენიანობის ოპტიმალური კონცენტრაციის მიღწევა.

როგორ ავირჩიოთ დამატენიანებელი

უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ ამ ელექტრო მოწყობილობის ტიპი. ასევე აუცილებელია რამდენიმე მოდელის გაცნობა და მათი არჩევითი მახასიათებლები. ფუნქციების მიხედვით, სჯობს, რომ აირჩიოთ თქვენთვის ყველაზე ოპტიმალური მოდელი.

 

 

 

 

 

 

es mowyobilobebi miekuTvneba klimatis teqnologiis segments. maTi mTavari mizania haeris nakadis srulad datenianeba konkretul oTaxSi. aseTi eleqtro mowyobilobebi mravalfunqciuria. popularuli brendebi xSirad ayeneben bevr sasargeblo variants, romlebic miznad isaxavs momxmareblebis komfortisa gaumjobesebas.
am teqnikas bevri sargebeli moaqvs xSirad avadmyofi bavSvebisTvis. dadasturebulia, rom gaciebis, virusuli da gripis daavadebebis SemTxvevaSi aucilebelia imis uzrunvelyofa, rom pacienti zomierad notio garemoSi iyos. ase rom, daavadebis ganviTareba cota ufro nela mimdinareobs da gamojanmrTeleba xdeba bevrad ufro swrafad.
ra aris haeris damatenianebeli?
haeris damatenianeblebi sxvadasxva tipisaa. zogierTi Tanamedrove modeli asrulebs bevr mniSvnelovan funqcias, rac ganasxvavebs maT am segmentis mravali mowyobilobisgan. maTi funqciuri maxasiaTeblebis mixedviT, es eleqtro mowyobilobebi iyofa Semdeg qvetipebad:
aromatizatoriT. tenianobis donis gazrdis tradiciuli variantis garda, aseTi klimaturi teqnologia xels uwyobs oTaxis gajerebas sasiamovno suniT. surnelis arCevani mTlianad damokidebulia momxmareblis survilebze. aseTi aRWurviloba mravali TvalsazrisiT asrulebs kondicirebis funqciebs, xdis haers ufro sufTa da agrovebs misgan mtvers. idealuria aromaTerapiis moyvarulTaTvis.
orTqliT. aseTi mowyobilobebi moqmedebs wylis safuZvelze. siTxe Tbeba Sesabamis temperaturaze, ris Semdegac orTqli gamoiyofa. aseTi eleqtro mowyobilobebi Zalian efeqturia. is ar moixmars Zalian bevr eleqtroenergias, rac saSualebas gaZlevT mniSvnelovnad dazogoT fuli komunaluri momsaxurebis gadaxdisas. am segmentis zogierTi modeli asrulebs gamaTboblis rols, odnav zrdis temperaturas oTaxSi Tbili aorTqlebiT.
tradiciuli (civi orTqli). es aris am segmentis klasikuri mowyobiloba. aseTi mowyobilobebi aseve muSaoben siTxeebze. wyali Seedineba specialur wyalsacavSi, ris Semdegac igi aorTqldeba uSualod datenianebuli forovani masalis zedapiridan. es mowyobiloba idealuria mcire da saSualo zomis oTaxebisTvis. mas SeuZlia haeris kondicireba, gawmenda ucxo nawilakebisgan.
ultrabgeriTi. igi iTvleba yvelaze maRalteqnologiur modelad, romelic miekuTvneba klimaturi teqnologiis xazs. wyali Tanabrad ifrqveva mTel oTaxSi. morwyva xdeba ultrabgeriTi emisiis wyalobiT, romelic muSaobs adamianebisTvis usafrTxo sixSireebze. am gziT SesaZlebelia haeris nakadSi tenianobis optimaluri koncentraciis miRweva.
rogor avirCioT damatenianebeli
upirveles yovlisa, Tqven unda gadawyvitoT am eleqtro mowyobilobis tipi. aseve aucilebelia ramdenime modelis gacnoba da maTi arCeviTi maxasiaTeblebi. funqciebis mixedviT, sjobs, rom airCioT TqvenTvis yvelaze optimaluri modeli.

მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 60
  • 1790
მარაგი
ბრენდი
ფერი