გათბობა არის ერთ -ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სისტემა ნებისმიერ ოთახში. გათბობის სისტემა მოითხოვს კომპეტენტურ გაანგარიშებას დიზაინში, ასევე ინსტალაციისთვის მხოლოდ უმაღლესი ხარისხის მასალებისა და სტრუქტურების შერჩევას. ერთ -ერთი ასეთი სტრუქტურა რადიატორის - გახლავთ უშუალოდ ოთახებშსა და შენობის სხვა უბნებში დამონაჟება. მილების საშუალებით მოწოდებული გამაგრილებელი აღწევს რადიატორში და მისი დიზაინის თავისებურებების წყალობით ის ათბობს ჰაერს. ასე რომ, წყლის გამაცხელებელი ბატარეები საშუალებას გაძლევთ შეინარჩუნოთ სტაბილური შიდა კლიმატი ყველაზე მკაცრი ყინვების დროსაც კი.

ამასთან, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ყველა რადიატორი არ არის შესაფერისი კერძო სახლისთვის ან, პირიქით, მაღალსართულიან ბინაში ინსტალაციისთვის. თითოეულ ტიპს აქვს გარკვეული მახასიათებლები.

პანელი. რადიატორი არის ერთჯერადი ან შედუღებული პანელი, რომელშიც განთავსებულია გამაგრილებლის არხები. ასეთი პანელები მშვენივრად გამოიყურება ნებისმიერი  დიზაინის ინტერიერში,  აქვთ მაღალი სითბოს გადაცემა და დამატებით ათბობენ ჰაერს კონვექციის გამოყენებით. კონსტრუქციის ტიპის მიხედვით, გათბობის ელემენტების და ფარფლების რაოდენობა, პანელური რადიატორები იყოფა ტიპებად: ტიპი 10; ტიპი 11; ტიპი 20; ტიპი 33 და სხვა.
სექციური. ტიპის გამაძლიერებელი რადიატორები, რომელიც შედგება რამდენიმე განყოფილებისგან. მოსახერხებელია გამოსაყენებლად, რადგან, საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ დამატებით გაზარდოთ ან შეამციროთ სექციების რაოდენობა. 

მიოვანი. ისინი შედუღებული სტრუქტურებია, რომლებიც შედგება სხვადასხვა დიამეტრის მილებისგან. იდეალურია საოფისე ფართებში ინსტალაციისთვის და ხშირად გამოიყენება როგორც დიზაინერის კონცეფციის ნაწილი.
სჯობს, ყურადღება მიაქციოთ ისეთ პარამეტრს, როგორიცაა წყალმომარაგება:

გვერდითი. მიწოდების ეს მეთოდი ხშირად გამოიყენება კერძო სახლებში, სადაც ერთი გათბობის მილი უზრუნველყოფს გამათბობლისთვის მთელ წრედ მიწოდებას. ასეთ სისტემებში ინსტალაციისთვის განკუთვნილ რადიატორებს აქვთ გვერდითი კავშირის ტიპი სპეციალური შესასვლელით.

ქვედა. გამაგრილებლის ქვედა მიწოდება არის ბინების გათბობის უზრუნველყოფის გზა, ტიპიური მაღალსართულიანი შენობებისთვის. რიგი რადიატორები იწარმოება სპეციალური ქვედა შესასვლელებით, რომლებიც დაკავშირებულია ცენტრალური გათბობის მილებთან.

ყიდვისას უნდა გაითვალისწინოთ შემდეგი გაბარიტები:

საოპერაციო წნევა. ინდიკატორი ჩვეულებრივ ინიშნება პროდუქტის მახასიათებლებში და პირდაპირ გავლენას ახდენს იმაზე, თუ სად შეიძლება ზუსტად დამონტაჟდეს ეს რადიატორი. რაც უფრო მაღალია ეს მაჩვენებელი, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მოწყობილობა დაიშალოს ვარდნის ან წყლის  შედეგად, რაც საკმაოდ გავრცელებულია ცენტრალიზებული გათბობის სისტემებში;

სექციების რაოდენობა (შესაბამისია მრავალსართულიანი რადიატორებისთვის). მათი რიცხვი პირდაპირ დამოკიდებულია იმ ოთახის ფართობზე, რომელშიც იგეგმება მოწყობილობის დაყენება. ასევე, აქტუალურია ისეთი პარამეტრი, როგორიცაა ცენტრის მანძილი.

სიმძლავრე - პირდაპირ გავლენას ახდენს მომსახურების ხანგრძლივობაზე. იმის გათვალისწინებით, რომ ზამთარში არის ძლიერი ყინვები, რაც იწვევს სისტემაში გამაგრილებლის ტემპერატურის ზრდას, ღირს უპირატესობა მიანიჭოთ რადიატორებს რაც შეიძლება მაღალი ოპერაციული ტემპერატურით, რითაც დაიცვათ თავი დაზიანების რისკისგან.
კედლის სისქე. კომუნალური საშუალებების მიერ მოწოდებული გამაგრილებლის დაბალი ხარისხის გამო, ბატარეების კედლები უფრო სწრაფად იშლება, ამიტომ არჩევისას ღირს ამ დეტალის გათვალისწინება.

ზომები მნიშვნელოვანი პარამეტრია ინსტალაციისთვის. ასე რომ, თუჯის რადიატორი ნაკლებად სავარაუდოა, რომ დამოუკიდებლად დამონტაჟდეს, ხოლო ბიმეტალური ან ალუმინის რადიატორი ადვილად დამონტაჟდება ერთი სპეციალისტის მიერ. აღსანიშნავია ისიც, რომ დაბალი სიმაღლის რადიატორების დაყენება გაცილებით ადვილია.
 

 

 

 

 

gaTboba aris erT -erTi yvelaze mniSvnelovani sistema nebismier oTaxSi. gaTbobis sistema moiTxovs kompetentur gaangariSebas dizainSi, aseve instalaciisTvis mxolod umaRlesi xarisxis masalebisa da struqturebis SerCevas. erT -erTi aseTi struqtura radiatoris - gaxlavT uSualod oTaxebSsa da Senobis sxva ubnebSi damonaJeba. milebis saSualebiT mowodebuli gamagrilebeli aRwevs radiatorSi da misi dizainis Taviseburebebis wyalobiT is aTbobs haers. ase rom, wylis gamacxelebeli batareebi saSualebas gaZlevT SeinarCunoT stabiluri Sida klimati yvelaze mkacri yinvebis drosac ki.
amasTan, unda gaviTvaliswinoT, rom yvela radiatori ar aris Sesaferisi kerZo saxlisTvis an, piriqiT, maRalsarTulian binaSi instalaciisTvis. TiToeul tips aqvs garkveuli maxasiaTeblebi.
paneli. radiatori aris erTjeradi an SeduRebuli paneli, romelSic ganTavsebulia gamagrileblis arxebi. aseTi panelebi mSvenivrad gamoiyureba nebismieri  dizainis interierSi,  aqvT maRali siTbos gadacema da damatebiT aTboben haers konveqciis gamoyenebiT. konstruqciis tipis mixedviT, gaTbobis elementebis da farflebis raodenoba, paneluri radiatorebi iyofa tipebad: tipi 10; tipi 11; tipi 20; tipi 33 da sxva.
seqciuri. tipis gamaZlierebeli radiatorebi, romelic Sedgeba ramdenime ganyofilebisgan. mosaxerxebelia gamosayeneblad, radgan, saWiroebis SemTxvevaSi, SegiZliaT damatebiT gazardoT an SeamciroT seqciebis raodenoba. 
miovani. isini SeduRebuli struqturebia, romlebic Sedgeba sxvadasxva diametris milebisgan. idealuria saofise farTebSi instalaciisTvis da xSirad gamoiyeneba rogorc dizaineris koncefciis nawili.
sjobs, yuradReba miaqcioT iseT parametrs, rogoricaa wyalmomarageba:
gverdiTi. miwodebis es meTodi xSirad gamoiyeneba kerZo saxlebSi, sadac erTi gaTbobis mili uzrunvelyofs gamaTboblisTvis mTel wred miwodebas. aseT sistemebSi instalaciisTvis gankuTvnil radiatorebs aqvT gverdiTi kavSiris tipi specialuri SesasvleliT.
qveda. gamagrileblis qveda miwodeba aris binebis gaTbobis uzrunvelyofis gza, tipiuri maRalsarTuliani SenobebisTvis. rigi radiatorebi iwarmoeba specialuri qveda SesasvlelebiT, romlebic dakavSirebulia centraluri gaTbobis milebTan.
yidvisas unda gaiTvaliswinoT Semdegi gabaritebi:
saoperacio wneva. indikatori Cveulebriv iniSneba produqtis maxasiaTeblebSi da pirdapir gavlenas axdens imaze, Tu sad SeiZleba zustad damontaJdes es radiatori. rac ufro maRalia es maCvenebeli, naklebad savaraudoa, rom mowyobiloba daiSalos vardnis an wylis  Sedegad, rac sakmaod gavrcelebulia centralizebuli gaTbobis sistemebSi;
seqciebis raodenoba (Sesabamisia mravalsarTuliani radiatorebisTvis). maTi ricxvi pirdapir damokidebulia im oTaxis farTobze, romelSic igegmeba mowyobilobis dayeneba. aseve, aqtualuria iseTi parametri, rogoricaa centris manZili.
simZlavre - pirdapir gavlenas axdens momsaxurebis xangrZlivobaze. imis gaTvaliswinebiT, rom zamTarSi aris Zlieri yinvebi, rac iwvevs sistemaSi gamagrileblis temperaturis zrdas, Rirs upiratesoba mianiWoT radiatorebs rac SeiZleba maRali operaciuli temperaturiT, riTac daicvaT Tavi dazianebis riskisgan.
kedlis sisqe. komunaluri saSualebebis mier mowodebuli gamagrileblis dabali xarisxis gamo, batareebis kedlebi ufro swrafad iSleba, amitom arCevisas Rirs am detalis gaTvaliswineba.
zomebi mniSvnelovani parametria instalaciisTvis. ase rom, Tujis radiatori naklebad savaraudoa, rom damoukideblad damontaJdes, xolo bimetaluri an aluminis radiatori advilad damontaJdeba erTi specialistis mier. aRsaniSnavia isic, rom dabali simaRlis radiatorebis dayeneba gacilebiT advilia.
 

00-00001742
გაყიდვაშია
149 
00-00014693
გაყიდვაშია
309 
00-00001751
გაყიდვაშია
409 
მაჩვენე კიდევ 16 პროდუქტი
პროდუქციის გაფილტვრა
ფასი

 – 

  • 10
  • 1650
ბრენდი
მარაგი
ტიპი
ფერი