წყლის ელექტრო გამაცხელებლები

წყლის ელექტრო გამათბობელი არის სპეციალიზებული მოწყობილობა, რომელიც შექმნილია კერძო სახლის გათბობის ორგანიზებისთვის. ამ  ტექნიკას ხშირად ყიდულობს კომუნალური გადასახადების დაზოგვის მიზნით. ელექტროენერგია ყოველთვის მნიშვნელოვნად იაფი იყო, ვიდრე გაზი. 

ელექტრო ქვაბების დაყენება საუკეთესო გამოსავალია საკმაოდ დიდი საცხოვრებელი და სამრეწველო შენობების გასათბობად. ასეთი ტექნიკური მოწყობილობების სიმძლავრე სავსებით საკმარისია იმისათვის, რომ სრულად უზრუნველყოს პატარა კერძო სახლის ან საოფისე ფართის სითბო.

ელექტრო ბოილერები არის სხვადასხვა სიმძლავრის. ყველა მათგანი იკვებება სტანდარტული 220 ვ ელექტრული ქსელიდან.  არსებობს ამ ტიპის უფრო მრავალმხრივი და ფართოდ სპეციალიზებული მოწყობილობები. მათი მიზნის მიხედვით, ელექტრო ბოილერები პირობითად შეიძლება დაიყოს ორ მთავარ ქვეჯგუფად:

ორმაგი წრიული (გათბობა + ცხელი წყლით მომარაგება). ასეთი ელექტრო ტექნიკა ასევე პასუხისმგებელია ცხელი წყლით მომარაგებაზე. ეს მოწყობილობები აღჭურვილია სრულფასოვანი ქვაბით, რაც ხელს უწყობს ცივი წყლის გათბობას სასურველ დონეზე. ისინი ითვლება ყველაზე მრავალმხრივ აღჭურვილობად მათ სეგმენტში, გამოირჩევიან ენერგიის ეკონომიური მოხმარებით, მიუხედავად მათი გამოყენების მრავალფუნქციონალურობისა.

ერთჯერადი წრე (გათბობა) არის ამ ტიპის სტანდარტული მოწყობილობა, რომელიც პასუხისმგებელია მხოლოდ ოთახის გათბობის სისტემაზე. იგი ხასიათდება მაქსიმალური ეფექტურობით. გაზისა და მყარი საწვავის მოდელებთან შედარებით, ეს ვარიანტის გაცილებით იაფია.

მათი დიზაინის ტიპის მიხედვით, ელექტრო ბოილერები შეიძლება დაიყოს ორ ძირითად ტიპად. კედლის ხასიათდება მცირე . კედელზე დამონტაჟებული ელექტრო ქვაბები ხელს შეუწყობს პატარა კერძო სახლის ან მისი რამდენიმე ოთახის გათბობას.

იატაკიანი ვერსია უბრალოდ შეუცვლელია დიდ საცხოვრებელ ადგილებში სრულფასოვანი გათბობის სისტემის ორგანიზებისთვის. ეს არის ეს მოდელი, რომელიც ყველაზე ხშირად იწარმოება ორი წრიული ვარიაციით. ისინი ხასიათდებიან გაზრდილი ზომებით. ელექტრო იატაკის ქვაბები პოპულარულია და გამოირჩევა  ინსტალაციის სიმარტივით. მათ შეუძლიათ გაუძლონ ხანგრძლივ მუშაობას და არ საჭიროებენ კომპლექსურ მოვლას.

როგორ ავირჩიოთ წყლის ელექტრო გამათბობელი

საუკეთესო ვარიანტის განსაზღვრის მიზნით, რეკომენდირებულია საცხოვრებელი ფართის საფუძვლიანი გამოთვლების ჩატარება. ასე რომ, პოტენციური მყიდველი დაცული იქნება შეცდომებისგან. მწარმოებლები ცდილობენ მათი პროდუქცია იყოს უმაღლესი ხარისხის, ამიტომ გამუდმებით ცდილობენ მოდელების დახვეწას და მხოლოდ ხარისხიანი პროდუქტის გაყიდვას.
 

 

 

 

wylis eleqtro gamaTbobeli aris specializebuli mowyobiloba, romelic Seqmnilia kerZo saxlis gaTbobis organizebisTvis. am  teqnikas xSirad yidulobs komunaluri gadasaxadebis dazogvis mizniT. eleqtroenergia yovelTvis mniSvnelovnad iafi iyo, vidre gazi. 
eleqtro qvabebis dayeneba saukeTeso gamosavalia sakmaod didi sacxovrebeli da samrewvelo Senobebis gasaTbobad. aseTi teqnikuri mowyobilobebis simZlavre savsebiT sakmarisia imisaTvis, rom srulad uzrunvelyos patara kerZo saxlis an saofise farTis siTbo.
eleqtro boilerebi aris sxvadasxva simZlavris. yvela maTgani ikvebeba standartuli 220 v eleqtruli qselidan.  arsebobs am tipis ufro mravalmxrivi da farTod specializebuli mowyobilobebi. maTi miznis mixedviT, eleqtro boilerebi pirobiTad SeiZleba daiyos or mTavar qvejgufad:
ormagi wriuli (gaTboba + cxeli wyliT momarageba). aseTi eleqtro teqnika aseve pasuxismgebelia cxeli wyliT momaragebaze. es mowyobilobebi aRWurvilia srulfasovani qvabiT, rac xels uwyobs civi wylis gaTbobas sasurvel doneze. isini iTvleba yvelaze mravalmxriv aRWurvilobad maT segmentSi, gamoirCevian energiis ekonomiuri moxmarebiT, miuxedavad maTi gamoyenebis mravalfunqcionalurobisa.
erTjeradi wre (gaTboba) aris am tipis standartuli mowyobiloba, romelic pasuxismgebelia mxolod oTaxis gaTbobis sistemaze. igi xasiaTdeba maqsimaluri efeqturobiT. gazisa da myari sawvavis modelebTan SedarebiT, es variantis gacilebiT iafia.
maTi dizainis tipis mixedviT, eleqtro boilerebi SeiZleba daiyos or ZiriTad tipad. kedlis xasiaTdeba mcire . kedelze damontaJebuli eleqtro qvabebi xels Seuwyobs patara kerZo saxlis an misi ramdenime oTaxis gaTbobas.
iatakiani versia ubralod Seucvlelia did sacxovrebel adgilebSi srulfasovani gaTbobis sistemis organizebisTvis. es aris es modeli, romelic yvelaze xSirad iwarmoeba ori wriuli variaciiT. isini xasiaTdebian gazrdili zomebiT. eleqtro iatakis qvabebi popularulia da gamoirCeva  instalaciis simartiviT. maT SeuZliaT gauZlon xangrZliv muSaobas da ar saWiroeben kompleqsur movlas.
rogor avirCioT eleqtro qvabi
saukeTeso variantis gansazRvris mizniT, rekomendirebulia sacxovrebeli farTis safuZvliani gamoTvlebis Catareba. ase rom, potenciuri myidveli daculi iqneba Secdomebisgan. mwarmoeblebi cdiloben maTi produqcia iyos umaRlesi xarisxis, amitom gamudmebiT cdiloben modelebis daxvewas da mxolod xarisxiani produqtis gayidvas.
 

მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 110
  • 17540
მარაგი
ბრენდი
ტიპი
მოცულობა (მოცულობითის)
სიმძლავრე
წყლის მოხმარება (გამდინარესი)
გაყვანილობა (მოცულობითის)
მონტაჟი (მოცულობითის)
გამაცხელებელი ელემენტის ტიპი (მოცულობითის)
ფორმა (მოცულობითის)
შიდა ავზის მასალა (მოცულიბითის)
კომპლექტაცია (გამდინარესი)
ფერი