ცენტრალური გათბობის ქვაბები

ტექნიკური პროგრესის სწრაფი განვითარების მიუხედავად, მრავალბინიანი კორპუსების მაცხოვრებლები ვერ დაიკვეხნიან ზაფხულში ცხელი წყლის უწყვეტი მომარაგებით. ყოველწლიური შემოწმება, პროფილაქტიკური მოვლა და შემთხვევები იწვევს წყლის ხანგრძლივ გათიშვას. ამ შემთხვევაში, თქვენ უნდა შეიძინოთ სპეციალური მოწყობილობა. ქვაბი - წყლის გამაცხელებელი, რომელიც დამატებით შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც წყალსაცავი. ასეთი მოწყობილობა მოიხმარს არაუმეტეს 2.5 კვტ ელექტროენერგიას და შეუძლია უზრუნველყოს პატარა ბინა და კერძო სახლი 70 გრადუსამდე გაცხელებული წყლით.

რა ტიპის ქვაბები არსებობს?

ახლა ბაზარი გთავაზობთ სხვადასხვა კომპანიის პროდუქციის ფართო არჩევანს. მწარმოებლები მუდმივად აუმჯობესებენ მოდელებს, რაც საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ საუკეთესო ვარიანტი თითოეული კლიენტისთვის. ზომისა და გათბობის მეთოდის მიხედვით, ელექტრო წყლის გამათბობლები ინახება და მიედინება. პირველი ვარიანტი შეიცავს გარკვეულ რაოდენობის ცხელ წყალს ავზში და პერიოდულად ათბობს მას საჭირო ტემპერატურამდე. 

შიდა "შევსება" ასევე გავლენას ახდენს მოწყობილობების გამძლეობაზე. ქვაბები სველი და მშრალი გათბობის ელემენტებით გამოირჩევა. პირველ ვერსიას აქვს სპილენძის გათბობის ელემენტი, რომელიც ქვაბს წააგავს. მასშტაბი მასზე გაცილებით სწრაფად იქმნება, რაც ხასიათდება ცუდი თერმული კონდუქტომეტრული მახასიათებლებით. ისინი უფრო დიდხანს ათბობენ წყალს და უფრო სწრაფად იშლებიან. "მშრალი" გათბობის ელემენტს არ აქვს შეხება წყალთან, რადგან ის სპეციალურ კოლბაშია. მისი სითბოს გადაცემის ზონა უფრო მაღალია. ამიტომ, ასეთი მოდელი უფრო მეტხანს იმუშავებს.

ასევე, არსებობს არაპირდაპირი გათბობის ქვაბები, რომლებსაც არ აქვთ საკუთარი გათბობის ელემენტი. ამ შემთხვევაში, გარე გათბობის მოწყობილობები გამოიყენება. ეს შეიძლება იყოს ქვაბი, ჩვეულებრივი ცენტრალური გათბობა ან მზის პანელები.

არის უჟანგავი ფოლადისა და მინანქრის კონტეინერები. პირველი ვარიანტი სანდოა, ვინაიდან მათ აქვთ გარანტია 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში და არ იშლება. გარდა ამისა, ბევრი მწარმოებელი ფარავს კონტეინერს ჟანგისგან დამცავით, რამაც შეიძლება მომსახურების ვადა 12 -ჯერ გაზარდოს. მინანქრიანი ფოლადის ავზები ისეთივე კარგია, როგორც უჟანგავი ფოლადი. დანამატებს, რომლებიც ემატება ქიმიურ შემადგენლობას, აქვთ მსგავსი თვისებები და ფართოვდება იმავე დიაპაზონში. მინანქარი კარგად "იჭიმება" და საიმედოდ იჭერს, როდესაც ცხელდება.

როგორ ავირჩიოთ ბოილერი?

მაღაზიის კატალოგებში წარმოდგენილია სხვადასხვა მოდელის ქვაბები. სხვადასხვა მახასიათებლების მქონე ბრენდების დიდი რაოდენობა ართულებს საუკეთესო ვარიანტის არჩევას. მოწყობილობის მოსაძებნად, რომელიც აკმაყოფილებს ძირითად მოთხოვნებს, უნდა გაითვალისწინოთ სპეციალისტების რეკომენდაციები:

უპირველეს ყოვლისა, გადაწყვიტეთ ავზის მოცულობა. მაგალითად, 3 კაციანი ოჯახისათვის 80 ლიტრი საკმარისია.
დღეს იწარმოება ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მოდელები. პირველი ვარიანტი სასურველია, რადგან ის წყლის ბუნებრივად გამოყოფის საშუალებას იძლევა.

მწარმოებლები ასევე გვთავაზობენ ფორმის არჩევას საკუთარი ხელით. ყველაზე პოპულარულია ცილინდრული, მაგრამ მართკუთხა და თხელი გამათბობლები ასევე ხელმისაქვდომია ბაზარზე.

ყველაზე საიმედო საფარი არის ფოლადი, ამიტომ უმჯობესია უპირატესობა მიანიჭოთ ამ მასალას.

მშრალი გათბობის ელემენტები უფრო მდგრადია, მაგრამ დამატებითი დაცვის უზრუნველსაყოფად, ავზები აღჭურვილია ელექტროქიმიური დაცვის სისტემებით, ამიტომ სველი გათბობის ელემენტებიც ასევე პოპულარულია.
ყურადღება მიაქციეთ თანმხლები ნაწილების არსებობას, რომლებიც საჭიროა ინსტალაციისთვის. ზოგიერთი ბრენდი გთავაზობთ საკაბელო, დამაბრკოლებელ სარქველს.
 

 

 

 

 

 

teqnikuri progresis swrafi ganviTarebis miuxedavad, mravalbiniani korpusebis macxovreblebi ver daikvexnian zafxulSi cxeli wylis uwyveti momaragebiT. yovelwliuri Semowmeba, profilaqtikuri movla da SemTxvevebi iwvevs wylis xangrZliv gaTiSvas. am SemTxvevaSi, Tqven unda SeiZinoT specialuri mowyobiloba. qvabi - wylis gamacxelebeli, romelic damatebiT SeiZleba gamoyenebul iqnas rogorc wyalsacavi. aseTi mowyobiloba moixmars araumetes 2.5 kvt eleqtroenergias da SeuZlia uzrunvelyos patara bina da kerZo saxli 70 gradusamde gacxelebuli wyliT.
ra tipis qvabebi arsebobs?
axla bazari gTavazobT sxvadasxva kompaniis produqciis farTo arCevans. mwarmoeblebi mudmivad aumjobeseben modelebs, rac saSualebas gaZlevT airCioT saukeTeso varianti TiToeuli klientisTvis. zomisa da gaTbobis meTodis mixedviT, eleqtro wylis gamaTboblebi inaxeba da miedineba. pirveli varianti Seicavs garkveul raodenobis cxel wyals avzSi da periodulad aTbobs mas saWiro temperaturamde. 
Sida "Sevseba" aseve gavlenas axdens mowyobilobebis gamZleobaze. qvabebi sveli da mSrali gaTbobis elementebiT gamoirCeva. pirvel versias aqvs spilenZis gaTbobis elementi, romelic qvabs waagavs. masStabi masze gacilebiT swrafad iqmneba, rac xasiaTdeba cudi Termuli konduqtometruli maxasiaTeblebiT. isini ufro didxans aTboben wyals da ufro swrafad iSlebian. "mSrali" gaTbobis elements ar aqvs Sexeba wyalTan, radgan is specialur kolbaSia. misi siTbos gadacemis zona ufro maRalia. amitom, aseTi modeli ufro metxans imuSavebs.
aseve, arsebobs arapirdapiri gaTbobis qvabebi, romlebsac ar aqvT sakuTari gaTbobis elementi. am SemTxvevaSi, gare gaTbobis mowyobilobebi gamoiyeneba. es SeiZleba iyos qvabi, Cveulebrivi centraluri gaTboba an mzis panelebi.
aris uJangavi foladisa da minanqris konteinerebi. pirveli varianti sandoa, vinaidan maT aqvT garantia 10 welze meti xnis ganmavlobaSi da ar iSleba. garda amisa, bevri mwarmoebeli faravs konteiners Jangisgan damcaviT, ramac SeiZleba momsaxurebis vada 12 -jer gazardos. minanqriani foladis avzebi iseTive kargia, rogorc uJangavi foladi. danamatebs, romlebic emateba qimiur Semadgenlobas, aqvT msgavsi Tvisebebi da farTovdeba imave diapazonSi. minanqari kargad "iWimeba" da saimedod iWers, rodesac cxeldeba.
rogor avirCioT boileri?
maRaziis katalogebSi warmodgenilia sxvadasxva modelis qvabebi. sxvadasxva maxasiaTeblebis mqone brendebis didi raodenoba arTulebs saukeTeso variantis arCevas. mowyobilobis mosaZebnad, romelic akmayofilebs ZiriTad moTxovnebs, unda gaiTvaliswinoT specialistebis rekomendaciebi:
upirveles yovlisa, gadawyviteT avzis moculoba. magaliTad, 3 kaciani ojaxisaTvis 80 litri sakmarisia.
dRes iwarmoeba vertikaluri da horizontaluri modelebi. pirveli varianti sasurvelia, radgan is wylis bunebrivad gamoyofis saSualebas iZleva.
mwarmoeblebi aseve gvTavazoben formis arCevas sakuTari xeliT. yvelaze popularulia cilindruli, magram marTkuTxa da Txeli gamaTboblebi aseve xelmisaqvdomia bazarze.
yvelaze saimedo safari aris foladi, amitom umjobesia upiratesoba mianiWoT am masalas.
mSrali gaTbobis elementebi ufro mdgradia, magram damatebiTi dacvis uzrunvelsayofad, avzebi aRWurvilia eleqtroqimiuri dacvis sistemebiT, amitom sveli gaTbobis elementebic aseve popularulia.
yuradReba miaqcieT Tanmxlebi nawilebis arsebobas, romlebic saWiroa instalaciisTvis. zogierTi brendi gTavazobT sakabelo, damabrkolebel sarqvels.
 

მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 1340
  • 15500
მარაგი
ბრენდი
ტიპი
კონტური
კონსტრუქცია
სიმძლავრე
წვის კამერის ტიპი
კვამლსადენის ტიპი
თბომიმომცვლელის მასალა
დამატებითი მახასიათებლები
ფერი