კონდიციონერები არის კლიმატური საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, რომელიც შექმნილია საცხოვრებელ ან საოფისე სივრცეში ტემპერატურის კონტროლისთვის. გაყოფილი სისტემები საშუალებას გაძლევთ შექმნათ შესანიშნავი პირობები კონდიცირებისთვის, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის კომფორტის პირობებს ოთახში მყოფი ადამიანებისთვის.

თანამედროვე კლიმატ-ტექნიკის კლასიფიკაცია შემდეგია:

გარე ბლოკის (მრავალ) გაყოფილი სისტემა. მოწყობილობის ძირითადი კორპუსი მდებარეობს ზედაპირის გარეთ, რომელზედაც იგი დამონტაჟებულია. ჩვეულებრივია ისეთი კონდიციონერის დაყენება დიდ ოთახებში, რომელსაც მუდმივად სჭირდება ვენტილაცია. ამ ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკას აქვს მაღალი სიმძლავრე, რაც საკმარისი იქნება დიდი ფართობის მქონე ოთახებში სამუშაოდ.

შიდა ერთეულის (მრავალ) გაყოფილი სისტემა. უფრო ხშირად ასეთი მოდელები ჩაშენებულია. ისინი შეიძლება იყოს კედელზე ან ჭერზე დამონტაჟებული. ეს ტექნიკა არის რაციონალური გადაწყვეტა პატარა ოთახებისთვის. მწარმოებლები აწარმოებენ მას სხვადასხვა სიმძლავრის მახასიათებლებით. პოპულარული ბრენდები ბევრ ვარიანტს აყენებენ ამ გაყოფილი სისტემებზე. მაგალითად, ჰაერის იონიზაცია, მუშაობის რეჟიმი და ა.შ.

მონობლოკი. ეს ტექნიკა ოპტიმალურია საკმაოდ დიდი ფართობის მქონე სახლის ან ბინისთვის. არ არსებობს პრობლემები ასეთი აღჭურვილობის დამონტაჟებასთან დაკავშირებით, რადგან მას არ სჭირდება ჭერზე დამონტაჟება ან კედელზე ჩამოკიდება. მონობლოკის კონდიციონერები დამონტაჟებულია იატაკზე და აქვთ სახლში გადაადგილების შესაძლებლობა ჩაშენებული ბორბლების წყალობით. 

მრავალფუნქციურ სისტემას ბევრი უპირატესობა აქვს ამ წარმოების სეგმენტის სხვა ტიპის აღჭურვილობასთან შედარებით. უპირველეს ყოვლისა, ინსტალაცია არ საჭიროებს უამრავ თავისუფალ ადგილს. ასევე, ასეთ ელექტრულ აღჭურვილობას აქვს დამატებითი ფუნქციების მნიშვნელოვანი ნაკრები, რაც მას უზარმაზარ უპირატესობას ანიჭებს გამოყენებისას. დამონტაჟებულია შერჩეული ოთახის კედელზე.

გაყოფილი სისტემა. ეს არის კედელზე დამონტაჟებული კონდიციონერი, რომლის დიზაინი შედგება ორი ბლოკისგან: შიდა და გარე. მათ აქვთ მრავალფეროვანი ტექნიკური მახასიათებლები და ფუნქციები, რომლებიც მთლიანად დამოკიდებულია ინდივიდუალური მოდელების ინდივიდუალურ მახასიათებლებზე. იდეალურია მცირე ფართების კონდიცირებისთვის.

როგორ ავირჩიოთ კონდიციონერი

უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა გაზომოთ ოთახის საერთო ფართობი, რომელშიც აპირებთ ამ აღჭურვილობის დამონტაჟებას. მიღებული პარამეტრების საფუძველზე შეგიძლიათ განსაზღვროთ თქვენთვის საჭირო მოწყობილობის ძირითადი სიმძლავრე. დიდი ოთახებისთვის ღირს მაღალი სიმძლავრის მოდელების შეძენა, რომლებიც უზრუნველყოფენ სრულ კონდიცირებას.

ასევე მნიშვნელოვანია კლიმატური საყოფაცხოვრებო ტექნიკის სამშენებლო ტიპის არჩევა. მნიშვნელოვანია ჩამონტაჟებული ტექნიკის ოპტიმალური მოდელის პოვნა - კედელი ან ჭერი. იატაკის კონდიციონერი მრავალმხრივია, ამიტომ შესაფერისია მთელი სახლის ვენტილაციისთვის.

ასევე, ყურადღება უნდა გაამახვილოთ თანამედროვე მიღწევებზეც ამ სფეროში. მაგალითად, ზოგიერთ მათგანს აქვს Wi-Fi მოდული. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ აკონტროლოთ ასეთი მოწყობილობები სმარტფონის ან ტაბლეტის გამოყენებით, სხვა ოთახში ყოფნისას.
 

 

 

kondicionerebi aris klimaturi sayofacxovrebo teqnika, romelic Seqmnilia sacxovrebel an saofise sivrceSi temperaturis kontrolisTvis. gayofili sistemebi saSualebas gaZlevT SeqmnaT SesaniSnavi pirobebi kondicirebisTvis, rac mniSvnelovnad gazrdis komfortis pirobebs oTaxSi myofi adamianebisTvis.
Tanamedrove klimat-teqnikis klasifikacia Semdegia:
gare blokis (mraval) gayofili sistema. mowyobilobis ZiriTadi korpusi mdebareobs zedapiris gareT, romelzedac igi damontaJebulia. Cveulebrivia iseTi kondicioneris dayeneba did oTaxebSi, romelsac mudmivad sWirdeba ventilacia. am tipis sayofacxovrebo teqnikas aqvs maRali simZlavre, rac sakmarisi iqneba didi farTobis mqone oTaxebSi samuSaod.
Sida erTeulis (mraval) gayofili sistema. ufro xSirad aseTi modelebi CaSenebulia. isini SeiZleba iyos kedelze an Werze damontaJebuli. es teqnika aris racionaluri gadawyveta patara oTaxebisTvis. mwarmoeblebi awarmoeben mas sxvadasxva simZlavris maxasiaTeblebiT. popularuli brendebi bevr variants ayeneben am gayofili sistemebze. magaliTad, haeris ionizacia, muSaobis reJimi da a.S.
monobloki. es teqnika optimaluria sakmaod didi farTobis mqone saxlis an binisTvis. ar arsebobs problemebi aseTi aRWurvilobis damontaJebasTan dakavSirebiT, radgan mas ar sWirdeba Werze damontaJeba an kedelze Camokideba. monoblokis kondicionerebi damontaJebulia iatakze da aqvT saxlSi gadaadgilebis SesaZlebloba CaSenebuli borblebis wyalobiT. 
mravalfunqciur sistemas bevri upiratesoba aqvs am warmoebis segmentis sxva tipis aRWurvilobasTan SedarebiT. upirveles yovlisa, instalacia ar saWiroebs uamrav Tavisufal adgils. aseve, aseT eleqtrul aRWurvilobas aqvs damatebiTi funqciebis mniSvnelovani nakrebi, rac mas uzarmazar upiratesobas aniWebs gamoyenebisas. damontaJebulia SerCeuli oTaxis kedelze.
gayofili sistema. es aris kedelze damontaJebuli kondicioneri, romlis dizaini Sedgeba ori blokisgan: Sida da gare. maT aqvT mravalferovani teqnikuri maxasiaTeblebi da funqciebi, romlebic mTlianad damokidebulia individualuri modelebis individualur maxasiaTeblebze. idealuria mcire farTebis kondicirebisTvis.
rogor avirCioT kondicioneri
upirveles yovlisa, Tqven unda gazomoT oTaxis saerTo farTobi, romelSic apirebT am aRWurvilobis damontaJebas. miRebuli parametrebis safuZvelze SegiZliaT gansazRvroT TqvenTvis saWiro mowyobilobis ZiriTadi simZlavre. didi oTaxebisTvis Rirs maRali simZlavris modelebis SeZena, romlebic uzrunvelyofen srul kondicirebas.
aseve mniSvnelovania klimaturi sayofacxovrebo teqnikis samSeneblo tipis arCeva. mniSvnelovania CamontaJebuli teqnikis optimaluri modelis povna - kedeli an Weri. iatakis kondicioneri mravalmxrivia, amitom Sesaferisia mTeli saxlis ventilaciisTvis.
aseve, yuradReba unda gaamaxviloT Tanamedrove miRwevebzec am sferoSi. magaliTad, zogierT maTgans aqvs Wi-Fi moduli. es niSnavs, rom Tqven SegiZliaT akontroloT aseTi mowyobilobebi smartfonis an tabletis gamoyenebiT, sxva oTaxSi yofnisas.
 

MSMA-18HRN1
გაყიდვაშია
1830 
MSMA-09HRN1
გაყიდვაშია
1085 
MSMA-24HRN1 WI-FI გარეშე
გაყიდვაშია
2420 
MSAB-36HRN1
გაყიდვაშია
4275 
MSAF-24HRN1
გაყიდვაშია
2310 
BBFEA 070/071
გაყიდვაშია
779 
VOX VSA7-24BE SET
გაყიდვაშია
1999 
AF-12N1C2
გაყიდვაშია
1605 
BBVCM 095/096 INV
გაყიდვაშია
1299 
MT-12N1C4
გაყიდვაშია
2500 
MSAB-24HRN1-B
გაყიდვაშია
2550 
MA-09N8DO
გაყიდვაშია
1510 
VOX VSA7-12BE Set
გაყიდვაშია
959 
მაჩვენე კიდევ 16 პროდუქტი
პროდუქციის გაფილტვრა
ფასი

 – 

  • 390
  • 16000
ბრენდი
მარაგი
ტიპი
რეკომენდირებული ფართი (მ²)
ენერგო-მოხმარების კლასი
ფერი