ყველა გათბობის სისტემას შორის, ელექტრო კონვექტორები ერთ -ერთი ყველაზე პოპულარული და გავრცელებულია. და ეს გასაკვირი არ არის, რადგან იმისდა მიუხედავად, რომ ისინი მოიხმარენ მნიშვნელოვან რაოდენობას კილოვატს, ასეთი მოწყობილობების ფასი თავად დაბალია, მათი გამოყენება ძალიან ადვილია და ასევე, მათი დამონტაჟება ძალიან ადვილია ნებისმიერ ოთახში.

ელექტრო კონვექტორების კონსტრუქცია

ელექტროენერგიაზე მომუშავე კონვექტორების თითქმის ყველა მოდელს აქვს საკმაოდ მარტივი დიზაინის მოწყობილობა. გათბობის ელემენტი მდებარეობს ლითონის ან პლასტმასის კორპუსში, რომელიც ელექტრო ენერგიას გარდაქმნის თერმულ ენერგიად. კონვექტორი ათბობს ჰაერს, რომელიც გამოდის სპეციალური ღიობებით და ოთახში ვრცელდება, ათბობს მას.

იმის გათვალისწინებით, რომ ცივი ჰაერი უფრო მძიმეა ვიდრე თბილი ჰაერი, გათბობის კონვექტორები უნდა იყოს დამონტაჟებული რაც შეიძლება დაბალ დონეზე, მაშინ თქვენს გათბობის მოწყობილობებს ექნებათ უმაღლესი ეფექტურობა. ძირითადად, თანამედროვე ელექტრო კონვექტორები შექმნილია კედელზე ჩამოსაკიდად. თუმცა, თუ რაიმე მიზეზით არ გსურთ კონვექტორის კედელზე დაფიქსირება, მაშინ ბევრ მოდელს აქვს სპეციალური ფეხები ან ბორბლები, რათა გამათბობელი პირდაპირ იატაკზე დაამონტაჟოს. ეს ძალიან მოსახერხებელია, რადგან ის საშუალებას გაძლევთ გადაიტანოთ კონვექტორი იმ ადგილას, სადაც ყველაზე მეტად გჭირდებათ.

ელექტრული კონვექტორების უპირატესობები და უარყოფითი მხარეები

მომხმარებლები ხშირად დგანან არჩევანის წინაშე ელექტრო კონვექტორებსა და ზეთის გამათბობლებს შორის. შეუძლებელია ცალსახად პასუხის გაცემა კითხვაზე, რომელი მოწყობილობები უკეთესია: კონვექტორები თუ რადიატორები. ამასთან, გათბობის ელექტრო კონვექტორებს აქვთ მრავალი უპირატესობა, რომელთაც სიტუაციიდან გამომდინარე, შეუძლიათ გადამწყვეტი როლი შეასრულონ მყიდველზე:

გათბობის სიჩქარე - ის ძალიან სწრაფად ათბობს ჰაერს.

მაღალი ეფექტურობა - თანამედროვე ერთეულებში ის 95%-ს აღწევს.

უსაფრთხოება. გათბობის ელემენტი საიმედოდ იმალება სხეულის მიერ. კონვექტორის გარე ნაწილები არ აღწევს მაღალ ტემპერატურას - ვერც თქვენ და ვერც  თქვენი შვილები ვერ შეძლებენ რაიმე სახის დამწვრობის მიღებას.

სიჩუმე. ელექტრო კონვექტორებს არ აქვთ მოძრავი ნაწილები, ამიტომ ისინი მუშაობენ აბსოლუტურად ჩუმად.
შედარებით დაბალი ფასი. სხვა გათბობის სისტემებთან შედარებით, ელექტრო კონვექტორები იაფია.  

საიმედოობა. ელექტრული მოწყობილობების დიზაინი ძალიან მარტივია, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მათში შესამჩნევი არაფერია. ამრიგად, ელექტრული კონვექტორების სამუშაო სიცოცხლე ძალიან მაღალია და შეიძლება მიაღწიოს 20 და 30 წლამდეც კი.

ელექტრო კონვექტორები არ იმოქმედებს ტენიანობაზე შენობაში. მშვენიერი იქნებოდა, ამ მოწყობიობებს რომ  ,,ცოდნოდათ“ ჰაერის დატენიანება. თუმცა, ისიც დიდი პლიუსია, რომ არ აშრობენ ჰაერს.

დამატებითი ფუნქციები

ელექტრული კონვექტორების მნიშვნელოვანი ელემენტია თერმოსტატი. ისინი მაღალი სიზუსტით არიან - ელექტრონული და მექანიკური. ეს დეტალი საშუალებას გაძლევთ ავტომატურად გამორთოთ მოწყობილობა, როდესაც ოთახში გარკვეული ტემპერატურა მიიღწევა.
 
 

 

 

 

yvela gaTbobis sistemas Soris, eleqtro konveqtorebi erT -erTi yvelaze popularuli da gavrcelebulia. da es gasakviri ar aris, radgan imisda miuxedavad, rom isini moixmaren mniSvnelovan raodenobas kilovats, aseTi mowyobilobebis fasi Tavad dabalia, maTi gamoyeneba Zalian advilia da aseve, maTi damontaJeba Zalian advilia nebismier oTaxSi.
eleqtro konveqtorebis konstruqcia
eleqtroenergiaze momuSave konveqtorebis TiTqmis yvela models aqvs sakmaod martivi dizainis mowyobiloba. gaTbobis elementi mdebareobs liTonis an plastmasis korpusSi, romelic eleqtro energias gardaqmnis Termul energiad. konveqtori aTbobs haers, romelic gamodis specialuri RiobebiT da oTaxSi vrceldeba, aTbobs mas.
imis gaTvaliswinebiT, rom civi haeri ufro mZimea vidre Tbili haeri, gaTbobis konveqtorebi unda iyos damontaJebuli rac SeiZleba dabal doneze, maSin Tqvens gaTbobis mowyobilobebs eqnebaT umaRlesi efeqturoba. ZiriTadad, Tanamedrove eleqtro konveqtorebi Seqmnilia kedelze Camosakidad. Tumca, Tu raime mizeziT ar gsurT konveqtoris kedelze dafiqsireba, maSin bevr models aqvs specialuri fexebi an borblebi, raTa gamaTbobeli pirdapir iatakze daamontaJos. es Zalian mosaxerxebelia, radgan is saSualebas gaZlevT gadaitanoT konveqtori im adgilas, sadac yvelaze metad gWirdebaT.
eleqtruli konveqtorebis upiratesobebi da uaryofiTi mxareebi
momxmareblebi xSirad dganan arCevanis winaSe eleqtro konveqtorebsa da zeTis gamaTboblebs Soris. SeuZlebelia calsaxad pasuxis gacema kiTxvaze, romeli mowyobilobebi ukeTesia: konveqtorebi Tu radiatorebi. amasTan, gaTbobis eleqtro konveqtorebs aqvT mravali upiratesoba, romelTac situaciidan gamomdinare, SeuZliaT gadamwyveti roli Seasrulon myidvelze:
gaTbobis siCqare - is Zalian swrafad aTbobs haers.
maRali efeqturoba - Tanamedrove erTeulebSi is 95%-s aRwevs.
usafrTxoeba. gaTbobis elementi saimedod imaleba sxeulis mier. konveqtoris gare nawilebi ar aRwevs maRal temperaturas - verc Tqven da verc  Tqveni Svilebi ver SeZleben raime saxis damwvrobis miRebas.
siCume. eleqtro konveqtorebs ar aqvT moZravi nawilebi, amitom isini muSaoben absoluturad Cumad.
SedarebiT dabali fasi. sxva gaTbobis sistemebTan SedarebiT, eleqtro konveqtorebi iafia.  
saimedooba. eleqtruli mowyobilobebis dizaini Zalian martivia, sxva sityvebiT rom vTqvaT, maTSi SesamCnevi araferia. amrigad, eleqtruli konveqtorebis samuSao sicocxle Zalian maRalia da SeiZleba miaRwios 20 da 30 wlamdec ki.
eleqtro konveqtorebi ar imoqmedebs tenianobaze SenobaSi. mSvenieri iqneboda, am mowyobiobebs rom  ,,codnodaT“ haeris datenianeba. Tumca, isic didi pliusia, rom ar aSroben haers.
damatebiTi funqciebi
eleqtruli konveqtorebis mniSvnelovani elementia Termostati. isini maRali sizustiT arian - eleqtronuli da meqanikuri. es detali saSualebas gaZlevT avtomaturad gamorToT mowyobiloba, rodesac oTaxSi garkveuli temperatura miiRweva.
 
 

მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 40
  • 45250
ბრენდი
მარაგი
რეკომენდებული ფართობი
სიმძლავრე
გამაცხელებელი ელემენტის ტიპი
კონსტრუქცია
დამატებითი მახასიათებლები
ფერი