თბოვენტილატორების კლასიფიკაცია

მოწყობილობის უზარმაზარი არჩევანია. მწარმოებლები ქმნიან ახალ მოდელებს, რათა მომხმარებლებისთვის მოსახერხებელი იყოს მათი გამოყენება. საწვავის ტიპისა და მუშაობის პრინციპის მიხედვით გამოირჩევა ელექტრო, გაზისა და ნავთობის. ყველაზე საბიუჯეტო მოდელებად ითვლება მოწყობილობები ლითონის შენადნობის სპირალზე. ამ ტიპის მოდელი გაცილებით სწრაფად ათბობს ოთახს, მაგრამ მტვრის ნაწილაკები ჰაერში ხვდება. მოწყობილობები კერამიკული გამათბობლით ითვლება ყველაზე უსაფრთხოდ მათი მშვიდი და უვნებელი მუშაობის გამო. პროდუქცია მილისებური ელექტრო გამათბობლით გამოიყენება დიდი, ფართო ოთახების გასათბობად.

ექსპლუატაციის სფეროს მიხედვით, არსებობს საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო.  ამის საფუძველზე გამოირჩევა პროდუქტის მონტაჟის მეთოდი და, შესაბამისად, მისი ტიპები:
კედელზე დამონტაჟებული გამათბობელი. ფორმა და ზომა, პროდუქტი წააგავს გაყოფილ სისტემას, ამიტომ ის უფრო მეტად განკუთვნილია მცირე ფართებისთვის. კედელზე დამონტაჟებული, მნიშვნელოვნად დაზოგავს ადგილს ოთახში.
იატაკის მოწყობილობას გააჩნია სტაბილური ფეხები და ბორბლები. იგი გამოიყენება როგორც მობილური და ადვილად გადასატანი მოწყობილობა სივრცის გასათბობად.

ინდუსტრიული ტიპის გამათბობელი. ის ადვილად გადადის სხვადასხვა ადგილას და უმკლავდება დიდი ოთახების გათბობას, ისეთების როგორიცაა ავტოფარეხი, საწყობი, სამშენებლო ადგილები.

ინსტრუმენტის ფუნქციები

სახლის ან კომუნალური ოთახის პროდუქტებს არა მხოლოდ გათბობის ფუნქცია აქვთ. თანამედროვე მოდელებს ასევე აქვთ სხვა სასარგებლო თვისებები, რაც ამარტივებს მოწყობილობის გამოყენებას. მწარმოებლები ახორციელებენ ეტაპობრივ კორექტირებას საქონლის ეკონომიური ექსპლუატაციისთვის. არსებობს სამი რეჟიმი - ნახევარი სიმძლავრის, სრული და ვენტილატორის რეჟიმი.

თქვენ შეგიძლიათ აკონტროლოთ მოწყობილობის მუშაობა როგორც ხელით, ასევე დისტანციური მართვის საშუალებით. დისტანციური მართვის წყალობით, თქვენ შეგიძლიათ უკეთ გააკონტროლოთ გათბობა, დროულად გათიშოთ იგი კვების ბლოკიდან. თბოვინტილატორების ძვირადღირებულ მოდელებში შესაძლებელია ტაიმერის ან დაგვიანებული დაწყების ფუნქციის დაყენება. თერმოსტატი ხელს უწყობს მოწყობილობის გათბობის კონტროლს და, საჭიროების შემთხვევაში, გააქტიურდება გაგრილება.

რჩევები

პირველ რიგში უნდა გამოთვალოთ ოთახის კვადრატულობა, სადაც ის დამონდაჟდება. ინტერნეტში მიმოხილვები დაგეხმარებათ სწორი არჩევანის გაკეთებაში, მაგრამ უმჯობესია დაეყრდნოთ მითითებულ მახასიათებლებს. არჩევისას, ღირს გათბობის რეჟიმების დათვალიერება. რაც უფრო მეტი ტემპერატურის გრადაციაა მოწყობილობაში, მით უკეთესია ტემპერატურის რეჟიმის შერჩევა.

 

 

 

 

Tboventilatorebis klasifikacia
mowyobilobis uzarmazari arCevania. mwarmoeblebi qmnian axal modelebs, raTa momxmareblebisTvis mosaxerxebeli iyos maTi gamoyeneba. sawvavis tipisa da muSaobis principis mixedviT gamoirCeva eleqtro, gazisa da navTobis. yvelaze sabiujeto modelebad iTvleba mowyobilobebi liTonis Senadnobis spiralze. am tipis modeli gacilebiT swrafad aTbobs oTaxs, magram mtvris nawilakebi haerSi xvdeba. mowyobilobebi keramikuli gamaTbobliT iTvleba yvelaze usafrTxod maTi mSvidi da uvnebeli muSaobis gamo. produqcia miliseburi eleqtro gamaTbobliT gamoiyeneba didi, farTo oTaxebis gasaTbobad.
eqspluataciis sferos mixedviT, arsebobs sayofacxovrebo da samrewvelo.  amis safuZvelze gamoirCeva produqtis montaJis meTodi da, Sesabamisad, misi tipebi:
kedelze damontaJebuli gamaTbobeli. forma da zoma, produqti waagavs gayofil sistemas, amitom is ufro metad gankuTvnilia mcire farTebisTvis. kedelze damontaJebuli, mniSvnelovnad dazogavs adgils oTaxSi.
iatakis mowyobilobas gaaCnia stabiluri fexebi da borblebi. igi gamoiyeneba rogorc mobiluri da advilad gadasatani mowyobiloba sivrcis gasaTbobad.
industriuli tipis gamaTbobeli. is advilad gadadis sxvadasxva adgilas da umklavdeba didi oTaxebis gaTbobas, iseTebis rogoricaa avtofarexi, sawyobi, samSeneblo adgilebi.
instrumentis funqciebi
saxlis an komunaluri oTaxis produqtebs ara mxolod gaTbobis funqcia aqvT. Tanamedrove modelebs aseve aqvT sxva sasargeblo Tvisebebi, rac amartivebs mowyobilobis gamoyenebas. mwarmoeblebi axorcieleben etapobriv koreqtirebas saqonlis ekonomiuri eqspluataciisTvis. arsebobs sami reJimi - naxevari simZlavris, sruli da ventilatoris reJimi.
Tqven SegiZliaT akontroloT mowyobilobis muSaoba rogorc xeliT, aseve distanciuri marTvis saSualebiT. distanciuri marTvis wyalobiT, Tqven SegiZliaT ukeT gaakontroloT gaTboba, droulad gaTiSoT igi kvebis blokidan. Tbovintilatorebis ZviradRirebul modelebSi SesaZlebelia taimeris an dagvianebuli dawyebis funqciis dayeneba. Termostati xels uwyobs mowyobilobis gaTbobis kontrols da, saWiroebis SemTxvevaSi, gaaqtiurdeba gagrileba.
SerCevis rCevebi
pirvel rigSi unda gamoTvaloT oTaxis kvadratuloba, sadac is damondaJdeba. internetSi mimoxilvebi dagexmarebaT swori arCevanis gakeTebaSi, magram umjobesia daeyrdnoT miTiTebul maxasiaTeblebs. arCevisas, Rirs gaTbobis reJimebis daTvaliereba. rac ufro meti temperaturis gradaciaa mowyobilobaSi, miT ukeTesia temperaturis reJimis SerCeva.

IL 9017
გაყიდვაშია
57 
NL-HR-2607
არ არის გაყიდვაში
96 
NL-HR-2605
არ არის გაყიდვაში
86 
LX 6331 FAN
არ არის გაყიდვაში
81 
NL-HR-2604
არ არის გაყიდვაში
75 
AU066
არ არის გაყიდვაში
79 
AU069
არ არის გაყიდვაში
59 
AU068
არ არის გაყიდვაში
59 
AU067
არ არის გაყიდვაში
49 
AT-92141
არ არის გაყიდვაში
34 
AT-94758
არ არის გაყიდვაში
34 
აქცია
FH-05
არ არის გაყიდვაში
80  49 
დანაზოგი: 31 ₾
AT-92140
არ არის გაყიდვაში
34 
SL 901
არ არის გაყიდვაში
72 
აქცია
SF-6507
არ არის გაყიდვაში
60  39 
დანაზოგი: 21 ₾
აქცია
FH04
არ არის გაყიდვაში
70  44 
დანაზოგი: 26 ₾
მაჩვენე კიდევ 8 პროდუქტი
პროდუქციის გაფილტვრა
ფასი

 – 

  • 30
  • 100
ბრენდი
მარაგი
რეკომენდებული ფართობი
მაქსიმალური სიმძლავრე
მუშაობის რეჟიმი
დამატებითი მახასიათებლები
ფერი