ხშირად, ფულის დაზოგვის მიზნით, იყენებენ ზეთის რადიატორებს, მაშნ როცა ტემპერატურა იმაზე ოდნავ დაბალია, ვიდრე ჩვეულებრივ. ამ დროს  სახლში ტემპერატურა არის ცივი და ზოგიერთ შემთხვევაში ჩნდება ნესტი, რაც უარყოფითად აისახება კედლებზე, ავეჯზე, ხის კარებსა და ბინაში დამონტაჟებულ ტექნიკაზე. ზეთის  გამათბობლები სახლისთვის არის ერთ -ერთი ყველაზე გავრცელებული კლიმატური ტექნოლოგია . დაბალი ღირებულებისა და მაღალი ეფექტურობის გამო ასეთი გამათბობელი გახდა ერთ -ერთი ყველაზე პოპულარული მათ სეგმენტში.
ახლა მყიდველები არჩევენ:

  • ზეთის რადიატორი ELECTROLUX Sphere EOH / M-6221,
  • ზეთის რადიატორი TERMIA H0920,
  • ზეთის რადიატორი DELONGHI TRD 40820 E.
  • რომელია ყველაზე პოპულარული პროდუქტები ზეთის რადიატორების კატეგორიაში?
  • ზეთის რადიატორი TERMIA DF-150P3-7,
  • ზეთის რადიატორი ELECTROLUX Sphere EOH / M-6221,
  • ზეთის რადიატორი ERGO HO 202511 F.

ზეთის გამათბობლის მოწყობილობა და მუშაობის პრინციპი:

სტრუქტურულად, ამ ტიპის გამათბობელი ჰგავს ჩვეულებრივ რადიატორს, რომელიც დაკავშირებულია ელექტროსადენთან და დამონტაჟებულია ძირითადად მცირე ზომის ბორბლებზე, რათა უზრუნველყოს მობილურობა. ამგვარი მოწყობილობის მუშაობის პრინციპი ის არის, რომ სპეციალური ზეთით სავსე კორპუსის შიგნით არის გათბობის ელემენტი - მილისებური ელექტრული გამათბობელი, რომელიც ათბობს სითხეს. ზეთი, თავის მხრივ, გადასცემს სითბოს სხეულს, რომელსაც აქვს დიდი ფართობი. შემდეგ შემოდის კონვექციის პრინციპი - სხეულიდან სითბო გადადის მიმდებარე ჰაერში, რომელიც ათბობს მთელ ოთახს.

სიგრძის თვალსაზრისით, გამათბობლები სხვადასხვა ტიპისაა. ყველაზე გავრცელებულია:
6 განყოფილება;
9 განყოფილება;
11 განყოფილება.
დამატებითი პარამეტრების არსებობისას შეიძლება განვასხვავოთ მოწყობილობების შემდეგი ჯგუფები:
ვენტილატორით - ვენტილაციით აღჭურვილი ერთეულები, რომლებიც დაუბერავენ თბილ ჰაერს ოთახში.
თერმოსტატით - გამათბობლები აღჭურვილი მოწყობილობით, რომელიც საშუალებას გაძლევთ მუდმივად შეინარჩუნოთ მოცემული ტემპერატურა და არ მოიხმაროთ იმაზე მეტი ელექტროენერგია, ვიდრე საჭიროა;

დამატენიანებლით - ამ ტიპის გამათბობლები უფრო მაღალი ფასის კატეგორიაშია, ვიდრე ჩვეულებრივი მოდელები, თუმცა, თუ დიზაინში არის დამატენიანებელი, ასეთი ერთეული საშუალებას გაძლევთ გაზარდოთ ჰაერში ტენიანობის დონე.

რაც შეეხება ასეთი მოწყობილობების ნაკლოვანებებს, აღსანიშნავია, რომ გამათბობლები საკმაოდ მძიმე სატარებელია, თუმცა, პრობლემა სრულად მოგვარებადია ბორბლების დახმარებით, რაც საშუალებას მოგცემთ გადაიტანოთ მოწყობილობა ოთახიდან ოთახში.

სტრუქტურულად, ეს მოწყობილობები პრაქტიკულად არ განსხვავდება ერთმანეთისგან. ერთადერთი განსხვავება არის ზომაში, სიმძლავრეში და ოთახში დამონტაჟების მეთოდში. მაგალითად, კედელზე დამონტაჟებული ვარიანტები უფრო ეკონომიურია, თუმცა სირთულეები შეიძლება წარმოიშვას მათი მონტაჟის დროს, ხოლო მაგიდის მოდელებს თავის მხრივ, აქვთ საკმაოდ სუსტი ძალა და სითბოს გადაცემა იატაკქვეშა რადიატორებთან შედარებით. თუმცა, თუ ამოცანაა ახალი გამათბობლის არჩევა, აუცილებელია, უპირველეს ყოვლისა, განვსაზღვროთ ოთახის ფართბი და აქედან გამომდინარე შევარჩიოთ შესაბამისი სიმძლავრის რადიატორი.
 

 

 

 

 

xSirad, fulis dazogvis mizniT, iyeneben zeTis radiatorebs, maSn roca temperatura imaze odnav dabalia, vidre Cveulebriv. am dros  saxlSi temperatura aris civi da zogierT SemTxvevaSi Cndeba nesti, rac uaryofiTad aisaxeba kedlebze, avejze, xis karebsa da binaSi damontaJebul teqnikaze. zeTis  gamaTboblebi saxlisTvis aris erT -erTi yvelaze gavrcelebuli klimaturi teqnologia . dabali Rirebulebisa da maRali efeqturobis gamo aseTi gamaTbobeli gaxda erT -erTi yvelaze popularuli maT segmentSi.
axla myidvelebi arCeven:
✔ zeTis radiatori ELECTROLUX Sphere EOH / M-6221,
✔ zeTis radiatori TERMIA H0920,
✔ zeTis radiatori DELONGHI TRD 40820 E.
romelia yvelaze popularuli produqtebi zeTis radiatorebis kategoriaSi?
✔ zeTis radiatori TERMIA DF-150P3-7,
✔ zeTis radiatori ELECTROLUX Sphere EOH / M-6221,
✔ zeTis radiatori ERGO HO 202511 F.
zeTis gamaTboblis mowyobiloba da muSaobis principi:
struqturulad, am tipis gamaTbobeli hgavs Cveulebriv radiators, romelic dakavSirebulia eleqtrosadenTan da damontaJebulia ZiriTadad mcire zomis borblebze, raTa uzrunvelyos mobiluroba. amgvari mowyobilobis muSaobis principi is aris, rom specialuri zeTiT savse korpusis SigniT aris gaTbobis elementi - miliseburi eleqtruli gamaTbobeli, romelic aTbobs siTxes. zeTi, Tavis mxriv, gadascems siTbos sxeuls, romelsac aqvs didi farTobi. Semdeg Semodis konveqciis principi - sxeulidan siTbo gadadis mimdebare haerSi, romelic aTbobs mTel oTaxs.
sigrZis TvalsazrisiT, gamaTboblebi sxvadasxva tipisaa. yvelaze gavrcelebulia:
6 ganyofileba;
9 ganyofileba;
11 ganyofileba.
damatebiTi parametrebis arsebobisas SeiZleba ganvasxvavoT mowyobilobebis Semdegi jgufebi:
ventilatoriT - ventilaciiT aRWurvili erTeulebi, romlebic dauberaven Tbil haers oTaxSi.
TermostatiT - gamaTboblebi aRWurvili mowyobilobiT, romelic saSualebas gaZlevT mudmivad SeinarCunoT mocemuli temperatura da ar moixmaroT imaze meti eleqtroenergia, vidre saWiroa;
damatenianebliT - am tipis gamaTboblebi ufro maRali fasis kategoriaSia, vidre Cveulebrivi modelebi, Tumca, Tu dizainSi aris damatenianebeli, aseTi erTeuli saSualebas gaZlevT gazardoT haerSi tenianobis done.
rac Seexeba aseTi mowyobilobebis naklovanebebs, aRsaniSnavia, rom gamaTboblebi sakmaod mZime satarebelia, Tumca, problema srulad mogvarebadia borblebis daxmarebiT, rac saSualebas mogcemT gadaitanoT mowyobiloba oTaxidan oTaxSi.
struqturulad, es mowyobilobebi praqtikulad ar gansxvavdeba erTmaneTisgan. erTaderTi gansxvaveba aris zomaSi, simZlavreSi da oTaxSi damontaJebis meTodSi. magaliTad, kedelze damontaJebuli variantebi ufro ekonomiuria, Tumca sirTuleebi SeiZleba warmoiSvas maTi montaJis dros, xolo magidis modelebs Tavis mxriv, aqvT sakmaod susti Zala da siTbos gadacema iatakqveSa radiatorebTan SedarebiT. Tumca, Tu amocanaa axali gamaTboblis arCeva, aucilebelia, upirveles yovlisa, ganvsazRvroT oTaxis farTbi da aqedan gamomdinare SevarCioT Sesabamisi simZlavris radiatori.
 

IL 9309
გაყიდვაშია
192 
Floria ZLN3666 Fins 11
გაყიდვაშია
203 
KUM-1230 BK
გაყიდვაშია
204 
Floria ZLN3659 Fins 9
გაყიდვაშია
183 
Zilan ZLN2128 Fins 11
გაყიდვაშია
258 
Zilan ZLN1963 11 Fins
გაყიდვაშია
282 
NL-OH-1711F SAACHI
მარაგი ამოწურულია
189 
6524
მარაგი ამოწურულია
228 
NL-OH-1713 SAACHI
მარაგი ამოწურულია
189 
მაჩვენე კიდევ 16 პროდუქტი
პროდუქციის გაფილტვრა
ფასი

 – 

  • 100
  • 420
ბრენდი
მარაგი
რეკომენდირებული ფართობი
სიმძლავრე (ვ)
სექციების რაოდენობა
დამატებითი მახასიათებლები
ფერი