ვენტილატორების ტიპები და მახასიათებლები

კლიმატური ტექნოლოგიისა და ვენტილაციის აღჭურვილობის თანამედროვე ბაზარზე შემოთავაზებულია ვენტილატორების  მოდელების ძალიან დიდი არჩევანი, რომლებიც განსხვავდება სიმძლავრით, ინსტალაციის ტიპითა და ფუნქციონირებით. სანამ დაიწყებთ ვენტილატორების არჩევას, უნდა იცოდეთ თუ რა ამოცანების შესასრულებლად გჭირდებათ იგი.

რა მახასიათებლები უნდა იქნას გათვალისწინებული არჩევის დროს

ყველა ელექტრული მოწყობილობის მსგავსად, საყოფაცხოვრებო ვენტილატორებს აქვთ მრავალი პარამეტრი, რომელთა გაგებაც, თქვენ მნიშვნელოვნად შეგიწყობთ  ხელს მოწყობილობის არჩევისას.

სიმძლავრე - ეს მახასიათებელი განსაზღვრავს მოწყობილობის ძრავის სიმძლავრეს. რაც უფრო ძლიერია ძრავა, მით უფრო ძლიერია ჰაერის ნაკადი. მაგალითად, პატარა მაგიდის ერთეულებს აქვთ 5 ვტ სიმძლავრე, ხოლო დიდ ან სამრეწველო ოთახებში მომუშავე ვენტილატორთა სიმძლავრე აღწევს 200 ვტ-ს.

ბრუნვის სიჩქარე- დანის, დანის ან ტურბინის ბრუნვის სიჩქარე გავლენას ახდენს გამაგრილებელი ჰაერის ნაკადზე. ვენტილატორების უმეტესობას აქვს 3 -მდე სიჩქარე, საიდანაც შეგიძლიათ აირჩიოთ ყველაზე ოპტიმალური მოცემულ დროს.

ხმაურის დონე - ეს პარამეტრი იზომება დეციბელებში. იგი მუშაობს თითქმის ჩუმად, რეჟიმი იქნება 21-30 დბ დონეზე.
პარამეტრების ან დამატებითი აღჭურვილობის არსებობა - ეს შეიძლება იყოს სიმაღლის რეგულირების, ავტომატური ბრუნვის, დახრის, დისტანციური მართვის კონტროლის შესაძლებლობა, ტაიმერი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ გამორთოთ მოწყობილობა მითითებულ დროს. ახალ მოდელებს გააჩნიათ იონიზაცია, მოძრაობის სენსორები, რომლის წყალობითაც მოწყობილობა ირთვება და ითიშება, რაც დამოკიდებულია ოთახში ადამიანების ყოფნაზე.

ონლაინ მაღაზია imart.ge-ზე ვენტილატორების ფართო არჩვანია. დეტალური აღწერის გარდა ,არჩევანის გაკეთებაში მომხმარებელთა კომენტარებისა და მიმოხილვების გაკეთებაც დაგეხმარებათ.

 

 

 

ventilatorebis tipebi da maxasiaTeblebi
klimaturi teqnologiisa da ventilaciis aRWurvilobis Tanamedrove bazarze SemoTavazebulia ventilatorebis  modelebis Zalian didi arCevani, romlebic gansxvavdeba simZlavriT, instalaciis tipiTa da funqcionirebiT. sanam daiwyebT ventilatorebis arCevas, unda icodeT Tu ra amocanebis Sesasruleblad gWirdebaT igi.
ra maxasiaTeblebi unda iqnas gaTvaliswinebuli arCevis dros
yvela eleqtruli mowyobilobis msgavsad, sayofacxovrebo ventilatorebs aqvT mravali parametri, romelTa gagebac, Tqven mniSvnelovnad SegiwyobT  xels mowyobilobis arCevisas.
simZlavre - es maxasiaTebeli gansazRvravs mowyobilobis Zravis simZlavres. rac ufro Zlieria Zrava, miT ufro Zlieria haeris nakadi. magaliTad, patara magidis erTeulebs aqvT 5 vt simZlavre, xolo did an samrewvelo oTaxebSi momuSave ventilatorTa simZlavre aRwevs 200 vt-s.
brunvis siCqare- danis, danis an turbinis brunvis siCqare gavlenas axdens gamagrilebeli haeris nakadze. ventilatorebis umetesobas aqvs 3 -mde siCqare, saidanac SegiZliaT airCioT yvelaze optimaluri mocemul dros.
xmauris done - es parametri izomeba decibelebSi. igi muSaobs TiTqmis Cumad, reJimi iqneba 21-30 db doneze.
parametrebis an damatebiTi aRWurvilobis arseboba - es SeiZleba iyos simaRlis regulirebis, avtomaturi brunvis, daxris, distanciuri marTvis kontrolis SesaZlebloba, taimeri, romelic saSualebas gaZlevT gamorToT mowyobiloba miTiTebul dros. axal modelebs gaaCniaT ionizacia, moZraobis sensorebi, romlis wyalobiTac mowyobiloba irTveba da iTiSeba, rac damokidebulia oTaxSi adamianebis yofnaze.
onlain maRazia imart.ge-ze ventilatorebis farTo arCvania. detaluri aRweris garda ,arCevanis gakeTebaSi momxmarebelTa komentarebisa da mimoxilvebis gakeTebac dagexmarebaT.

Zilan ZLN3390 ჰაერის გამაგრილებელი
გაყიდვაშია
359 
Zilan ZLN3437 ჰაერის გამაგრილებელი
გაყიდვაშია
166 
Zilan ZLN3420 ჰაერის გამაგრილებელი
გაყიდვაშია
318 
IL 191
გაყიდვაშია
81 
Zilan ZLN1112 ვენტილატორი
გაყიდვაშია
263 
Floria ZLN2324 ვენტილატორი
გაყიდვაშია
119 
Zilan ZLN3840 3in1 ვენტილატორი
გაყიდვაშია
178 
აქცია
USSF-609
მარაგი ამოწურულია
200  139 
დანაზოგი: 61 ₾
აქცია
CR4
მარაგი ამოწურულია
60  48 
დანაზოგი: 12 
აქცია
CR12
მარაგი ამოწურულია
111  89 
დანაზოგი: 22 
აქცია
FA145-2579
მარაგი ამოწურულია
175  140 
დანაზოგი: 35 
აქცია
CR14
მარაგი ამოწურულია
111  89 
დანაზოგი: 22 
აქცია
CR133
მარაგი ამოწურულია
111  89 
დანაზოგი: 22 
AT-99688
მარაგი ამოწურულია
139 
აქცია
FA145-2576
მარაგი ამოწურულია
150  120 
დანაზოგი: 30 
მაჩვენე კიდევ 16 პროდუქტი
პროდუქციის გაფილტვრა
ფასი

 – 

  • 30
  • 360
ბრენდი
მარაგი
ფერი