გაზის წყლის გამაცხელებლები

გაზის ქვაბები დამონტაჟებულია კერძო სახლებსა და ბინებში სითბოს ენერგიის მისაღებად. ისინი საჭიროა სივრცის გათბობისა და წყლის გასათბობად. სისტემა მუშაობს გაზზე. ასეთი მოწყობილობის დამონტაჟებისას თქვენ უნდა გესმოდეთ, რომ გაზი ფეთქებადი ნივთიერებაა. თუ ჰაერის ცირკულაცია დარღვეულია, წვის პროდუქტი შეიძლება დარჩეს ოთახში, რაც გამოიწვევს ნახშირბადის მონოქსიდით მოწამვლას. ასეთი სისტემის დასაყენებლად აუცილებელია, რომ სახლში იყოს გამწოვი, რომელიც უზრუნველყოფს წვის ნარჩენების გატანას და სუფთა ჰაერის მიწოდებას. გამწოვი ორი ტიპისაა:
•    გამწოვი (ბუნებრივი პროექტი);
•    ტურბოძრავიანი.
გაზის ქვაბების კლასიფიკაცია
სისტემის დამონტაჟების მეთოდის მიხედვით, ქვაბები ორი ტიპისაა-იატაკზე და კედელზე დასამონტაჟებელი. ბინის კორპუსისთვის უმჯობესია აირჩიოთ პარამეტრები კედლის დამონტაჟებით, რადგან ცალკე ოთახი არ არის საჭირო და ისინი შეესაბამება ნებისმიერ ინტერიერს.

მოწყობილობის დანიშნულების მიხედვით, ისინი გამოირჩევიან - ერთჯერადი და ორმაგი კონტურით. პირველი ტიპი ადაპტირებულია მხოლოდ ოთახის გათბობისთვის. მაგრამ მეორე ტიპი შესაფერისია როგორც გათბობისთვის, ასევე წყლის გათბობისთვის. ეს შესანიშნავი ვარიანტია, როგორც კერძო სახლისთვის, ასევე მრავალბინიანი კორპუსებისთვის, მაგრამ თუ სისტემა დაიშალა, შეგიძლიათ დარჩეთ სითბოს გარეშე და ცხელი წყლის გარეშე. ასეთ შემთხვევებში რეკომენდირებულია წყლის გამაცხელებელი ერთ წრიული ქვაბების დაყენება გაფართოების ავზით. ამ გზით თქვენ შეგიძლიათ თავიდან აიცილოთ გაუთვალისწინებელი სიტუაციები და შეინახოთ ცხელი წყალი სახლში.
არჩევისას, ასევე ღირს სიმძლავრის მაჩვენებლების. აუცილებელია დაეყრდნოთ სიმძლავრის პარამეტრს  როდესაც გამოითვლება სახლის მოცულობა და სითბოს დაკარგვა. ამ ინდიკატორის დასადგენად, თქვენ უნდა იცოდეთ გათბობის ტერიტორია, ფანჯრებისა და კარების რაოდენობა და მდგომარეობა, კედლების სისქე, სახურავი, იატაკი, ჭერის სიმაღლე, მინის ტიპი და სარდაფის არსებობა.

გაზის ქვაბების მიმოხილვა შეიძლება ძალიან განსხვავებული იყოს, მაგრამ ამ სისტემის მუშაობის ობიექტური შეფასებისათვის გათვალისწინებული უნდა იყოს აპარატის ყველა დადებითი და უარყოფითი მხარე. სივრცის გათბობის სხვა მრავალ მოწყობილობასთან შედარებით, ეს მოწყობილობა არის მსუბუქი და მარტივი ინსტალაცია და მუშაობა. ინსტალაციისთვის გამოიყენება სტანდარტული შესაკრავები და მილები. საკმაოდ ხშირად, მწარმოებელი არისტონი (არისტონი), FERROLI, BOSCH და სხვა კომპანიები უზრუნველყოფენ ინსტალაციის ყველა აქსესუარს ან აღწერენ ინსტრუქციებში რა მოწყობილობებია საჭირო. ეს სიმარტივე ამცირებს ინსტალაციის ყველა გართულებას. თქვენ შეგიძლიათ დააინსტალიროთ გაზის გათბობის სისტემა დამოუკიდებლად. მაგრამ ექსპლუატაციაში შესვლისა და დამწყები მოქმედებების განხორციელებისას თქვენ უნდა მოიწვიოთ სპეციალისტი.

სახლისთვის მწარმოებლის Aton (aton) ასეთი ტექნიკა ყველაზე სასარგებლოა. თუ თქვენ დააინსტალირებთ ტუმბოს წყლის იძულებითი ცირკულაციისთვის, მაშინ შესაძლებელია ყველაზე დიდი ოთახების გათბობა მოკლე დროში. თუ უსაფრთხოების ყველა წესი სწორად იქნება დაცული, გაზის სისტემა უზრუნველყოფს ხანძრის გაჩენის მინიმალურ პროცენტს.
 

 

 

 

gazis qvabebi damontaJebulia kerZo saxlebsa da binebSi siTbos energiis misaRebad. isini saWiroa sivrcis gaTbobisa da wylis gasaTbobad. sistema muSaobs gazze. aseTi mowyobilobis damontaJebisas Tqven unda gesmodeT, rom gazi feTqebadi nivTierebaa. Tu haeris cirkulacia darRveulia, wvis produqti SeiZleba darCes oTaxSi, rac gamoiwvevs naxSirbadis monoqsidiT mowamvlas. aseTi sistemis dasayeneblad aucilebelia, rom saxlSi iyos gamwovi, romelic uzrunvelyofs wvis narCenebis gatanas da sufTa haeris miwodebas. gamwovi ori tipisaa:
•    gamwovi (bunebrivi proeqti);
•    turboZraviani.
gazis qvabebis klasifikacia
sistemis damontaJebis meTodis mixedviT, qvabebi ori tipisaa-iatakze da kedelze dasamontaJebeli. binis korpusisTvis umjobesia airCioT parametrebi kedlis damontaJebiT, radgan calke oTaxi ar aris saWiro da isini Seesabameba nebismier interiers.
mowyobilobis daniSnulebis mixedviT, isini gamoirCevian - erTjeradi da ormagi konturiT. pirveli tipi adaptirebulia mxolod oTaxis gaTbobisTvis. magram meore tipi Sesaferisia rogorc gaTbobisTvis, aseve wylis gaTbobisTvis. es SesaniSnavi variantia, rogorc kerZo saxlisTvis, aseve mravalbiniani korpusebisTvis, magram Tu sistema daiSala, SegiZliaT darCeT siTbos gareSe da cxeli wylis gareSe. aseT SemTxvevebSi rekomendirebulia wylis gamacxelebeli erT wriuli qvabebis dayeneba gafarToebis avziT. am gziT Tqven SegiZliaT Tavidan aiciloT gauTvaliswinebeli situaciebi da SeinaxoT cxeli wyali saxlSi.
arCevisas, aseve Rirs simZlavris maCveneblebis. aucilebelia daeyrdnoT simZlavris parametrs  rodesac gamoiTvleba saxlis moculoba da siTbos dakargva. am indikatoris dasadgenad, Tqven unda icodeT gaTbobis teritoria, fanjrebisa da karebis raodenoba da mdgomareoba, kedlebis sisqe, saxuravi, iataki, Weris simaRle, minis tipi da sardafis arseboba.
gazis qvabebis mimoxilva SeiZleba Zalian gansxvavebuli iyos, magram am sistemis muSaobis obieqturi SefasebisaTvis gaTvaliswinebuli unda iyos aparatis yvela dadebiTi da uaryofiTi mxare. sivrcis gaTbobis sxva mraval mowyobilobasTan SedarebiT, es mowyobiloba aris msubuqi da martivi instalacia da muSaoba. instalaciisTvis gamoiyeneba standartuli Sesakravebi da milebi. sakmaod xSirad, mwarmoebeli aristoni (aristoni), FERROLI, BOSCH da sxva kompaniebi uzrunvelyofen instalaciis yvela aqsesuars an aRweren instruqciebSi ra mowyobilobebia saWiro. es simartive amcirebs instalaciis yvela garTulebas. Tqven SegiZliaT daainstaliroT gazis gaTbobis sistema damoukideblad. magram eqspluataciaSi Sesvlisa da damwyebi moqmedebebis ganxorcielebisas Tqven unda moiwvioT specialisti.
saxlisTvis mwarmoeblis Aton (aton) aseTi teqnika yvelaze sasargebloa. Tu Tqven daainstalirebT tumbos wylis iZulebiTi cirkulaciisTvis, maSin SesaZlebelia yvelaze didi oTaxebis gaTboba mokle droSi. Tu usafrTxoebis yvela wesi sworad iqneba daculi, gazis sistema uzrunvelyofs xanZris gaCenis minimalur procents.
 

400  327  / თვეში 18₾-დან
დანაზოგი: 73 ₾
400  327  / თვეში 18₾-დან
დანაზოგი: 73 ₾
450  357  / თვეში 20₾-დან
დანაზოგი: 93 ₾
450  357  / თვეში 20₾-დან
დანაზოგი: 93 ₾
450  357  / თვეში 20₾-დან
დანაზოგი: 93 ₾
450  357  / თვეში 20₾-დან
დანაზოგი: 93 ₾
450  357  / თვეში 20₾-დან
დანაზოგი: 93 ₾
მაჩვენე კიდევ 14 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 320
  • 3960
ბრენდი
მარაგი
მწარმოებლობა
სიმძლავრე
ანთების ტიპია
წვის კამერის ტიპი
დამატებითი მახასიათებლები
ფერი