ზამთარი მოდის, სიცივე ახლოვდება, ამიტომ, ასეთ პერიოდში მნიშვნელოვანია სახლში სითბოს შენარჩუნება. ზოგადად, სივრცის გათბობის პრინციპი არის ოთახში ჰაერის გათბობა საჭირო კომფორტულ ტემპერატურაზე. არსებობს მრავალი სახის გათბობის სისტემა და თითოეულ მათგანს აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. დღემდე, ასეთი ჰაერის კონვერტაციის სისტემა ითვლება ყველაზე მოსახერხებლად გამოსაყენებლად არა მხოლოდ საცხოვრებელ, არამედ ტექნიკურ შენობაში.

რა არის გაზის გამათბობელი და როგორ მუშაობს იგი?

სანამ შეიძენთ და აირჩევთ ასეთ მოწყობილობას, უნდა გესმოდეთ , თუ როგორ მუშაობს ის. გაზის კონვექტორი არის მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება საცხოვრებელი და ტექნიკური შენობების გასათბობად. ბევრი ადამიანი შეცდომით აყენებს ასეთ მოწყობილობას გაზის ქვაბთან. თუმცა, არსებობს რიგი განსხვავებები. მაგალითად, საქვაბე არის სტაციონარული წყლის გამაცხელებელი, რომლის მეშვეობითაც თბილი წყალი შედის შენობაში მილების საშუალებით. რაც შეეხება კონვექტორებს, ის უნდა იყოს ზუსტად იმდენი, რამდენიც არის გასათბობი ოთახები. ის ყველაზე ხშირად გამოიყენება კერძო სახლებში, მაგრამ ჩვეულებრივ ბინაში ინსტალაციაც შესაძლებელია. სახლისთვის ასეთი ერთეულის მოწყობილობა და მისი მუშაობის პრინციპი საკმაოდ უპრეტენზიოა - დეკორატიული მოსახსნელი ეკრანის ქვეშ არის სანთურა, რომელიც მთლიანად დაფარულია წვის პალატით. როდესაც გაზი იწვის, გაცხელებული ჰაერი მთლიანად იფანტება მთელ ოთახში და ამით ათბობს მას.

პროდუქტის უპირატესობები და უარყოფითი მხარეები და როგორ ავირჩიოთ იგი

ამ პროდუქტის სარგებელი იწყება შემცირებული ხარჯებით და წყლის რესურსების დაზოგვით. ვინაიდან, ზოგადად, არ არის საჭირო მისი გამოყენება როგორც გათბობის მთავარი რესურსი. ეს უნდა იქნას გათვალისწინებული არჩევისას, რადგან ეს თვისება გადამწყვეტი ფაქტორია ბინის ან კერძო სახლის გათბობისთვის. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პლიუსი არის მოსახერხებელი და გასაგები ტემპერატურის კონტროლის სისტემა. იმ შემთხვევაში, თუ ოთახში პატარა ბავშვები ან მოხუცები არიან, გაზის კონვექტორების მსგავსი ფუნქცია ფასდაუდებელი ხდება.

მოდით გადავიდეთ ნაკლოვანებებზე. ზოგჯერ, საკმაოდ რთულია მისი დამონტაჟება სახლის დიზაინის მახასიათებლებისა და მისი სადრენაჟე სისტემების გამო. მეორე ნაკლი ის არის, რომ როდესაც თერმო-ეკრანი თბება +60-მდე, მტვრის დაშლის პროცესი იწყება. რაც შეეხება არჩევანის მახასიათებლებს, გასათვალისწინებელია როგორც ტექნიკურად ყველაზე უსაფრთხო მახასიათებლები, ასევე ფასების სეგმენტის შედარებით ხელმისაწვდომობა. ამ შემთხვევაში, უმჯობესია გაეცნოთ იმ  ადამიანების მიმოხილვას, რომლებმაც შეიძინეს და უკვე გამოიყენეს ასეთი ტიპის გამათბობლები.
 

 

 

 

 

zamTari modis, sicive axlovdeba, amitom, aseT periodSi mniSvnelovania saxlSi siTbos SenarCuneba. zogadad, sivrcis gaTbobis principi aris oTaxSi haeris gaTboba saWiro komfortul temperaturaze. arsebobs mravali saxis gaTbobis sistema da TiToeul maTgans aqvs Tavisi dadebiTi da uaryofiTi mxareebi. dRemde, aseTi haeris konvertaciis sistema iTvleba yvelaze mosaxerxeblad gamosayeneblad ara mxolod sacxovrebel, aramed teqnikur SenobaSi.
ra aris gazis gamaTbobeli da rogor muSaobs igi?
sanam SeiZenT da airCevT aseT mowyobilobas, unda gesmodeT , Tu rogor muSaobs is. gazis konveqtori aris mowyobiloba, romelic gamoiyeneba sacxovrebeli da teqnikuri Senobebis gasaTbobad. bevri adamiani SecdomiT ayenebs aseT mowyobilobas gazis qvabTan. Tumca, arsebobs rigi gansxvavebebi. magaliTad, saqvabe aris stacionaruli wylis gamacxelebeli, romlis meSveobiTac Tbili wyali Sedis SenobaSi milebis saSualebiT. rac Seexeba konveqtorebs, is unda iyos zustad imdeni, ramdenic aris gasaTbobi oTaxebi. is yvelaze xSirad gamoiyeneba kerZo saxlebSi, magram Cveulebriv binaSi instalaciac SesaZlebelia. saxlisTvis aseTi erTeulis mowyobiloba da misi muSaobis principi sakmaod upretenzioa - dekoratiuli mosaxsneli ekranis qveS aris sanTura, romelic mTlianad dafarulia wvis palatiT. rodesac gazi iwvis, gacxelebuli haeri mTlianad ifanteba mTel oTaxSi da amiT aTbobs mas.
produqtis upiratesobebi da uaryofiTi mxareebi da rogor avirCioT igi
am produqtis sargebeli iwyeba Semcirebuli xarjebiT da wylis resursebis dazogviT. vinaidan, zogadad, ar aris saWiro misi gamoyeneba rogorc gaTbobis mTavari resursi. es unda iqnas gaTvaliswinebuli arCevisas, radgan es Tviseba gadamwyveti faqtoria binis an kerZo saxlis gaTbobisTvis. kidev erTi Zalian mniSvnelovani pliusi aris mosaxerxebeli da gasagebi temperaturis kontrolis sistema. im SemTxvevaSi, Tu oTaxSi patara bavSvebi an moxucebi arian, gazis konveqtorebis msgavsi funqcia fasdaudebeli xdeba.
modiT gadavideT naklovanebebze. zogjer, sakmaod rTulia misi damontaJeba saxlis dizainis maxasiaTeblebisa da misi sadrenaJe sistemebis gamo. meore nakli is aris, rom rodesac Termo-ekrani Tbeba +60-mde, mtvris daSlis procesi iwyeba. rac Seexeba arCevanis maxasiaTeblebs, gasaTvaliswinebelia rogorc teqnikurad yvelaze usafrTxo maxasiaTeblebi, aseve fasebis segmentis SedarebiT xelmisawvdomoba. am SemTxvevaSi, umjobesia gaecnoT im  adamianebis mimoxilvas, romlebmac SeiZines da ukve gamoiyenes aseTi tipis gamaTboblebi.
 

akog 5 sp beige
გაყიდვაშია
749 
akog 5 sp black
გაყიდვაშია
749 
AT-83330
გაყიდვაშია
690 
millen HDU-5
გაყიდვაშია
599 
millen HHS-9
გაყიდვაშია
749 
millen HDU-8
გაყიდვაშია
689 
millen HDU-10
გაყიდვაშია
769 
GILAN GDS 311-C BLACK 120-140
გაყიდვაშია
798 
70-90 KORDI 5.2 BEJ
გაყიდვაშია
702 
GILAN GDS 311-C BEJ 120-140
გაყიდვაშია
798 
GILAN GDS 311-C BLACK 80-100
გაყიდვაშია
780 
GILAN GDS 311-C BEJ 80-100
გაყიდვაშია
780 
მაჩვენე კიდევ 16 პროდუქტი
პროდუქციის გაფილტვრა
ფასი

 – 

  • 320
  • 970
ბრენდი
მარაგი
კონსტრუქცია
რეკომენდებული ფართობი
სიმძლავრე
აირის ტიპი
ანთების ტიპი
დამატებითი მახასიათებლები
ფერი