ჰაერის გამწმენდი აპარატები

დრო გადის და მასთან ერთად პროგრესიც მოძრაობს და ადამიანებს სთავაზობს ჰაერის გამწმენდს და სხვა ანალოგიებს. მაგრამ ეკოლოგია მხოლოდ უარესდება, რაც გავლენას ახდენს მთელი კაცობრიობის ჯანმრთელობაზე. უფრო ხშირად, არსებობს ჩივილები ალერგიის, სუნთქვის პრობლემების, კვამლისა და გამონაბოლქვით  მოწამვლის შესახებ. მეცნიერები დაინტერესდნენ, თუ როგორ შეუძლია ერთ ადამიანს თავად გააუმჯობესოს თავისი ცხოვრების ხარისხი ეკოლოგიის თვალსაზრისით.
ასე შეიქმნა და დაპატენტდა პროდუქტი. ეს არის დახურულ სივრცეში ჰაერის ფილტრაციის მოწყობილობა. მოიშორეთ მტვერი, ჭუჭყი, ქიმიური ორთქლი, ასევე სუნი, კვამლი და გაზი. თავის მხრივ, ის ხელს შეუწყობს მიკრობების, ბაქტერიების, სოკოვანი სპორების, მტვრის ტკიპების და მათი ნარჩენების განადგურებას.
სპეციალისტები და ექსპერტები ყველა მოდიფიკაციას ყოფენ რამოდენიმე კატეგორიად. ყველაზე ხშირად დამატებითი ფუნქციების და რეჟიმების არსებობით. შესაბამისად, გვხვდება:
არომატიზაცია არის ფუნქცია, რომელიც ჩაშენებულია უამრავ მოდელში და საშუალებას გაძლევთ არა მხოლოდ გაასუფთაოთ ჰაერი, არამედ განაახლოთ იგი დამატებითი წინასწარ განსაზღვრული არომატით. მაშინაც კი, თუ ეს ფუნქცია მიუწვდომელია, ის შეიძლება ხელით იყოს ჩართული, მაგალითად, ჰაერის ან გამწმენდი-დამატენიანებლის შემთხვევაში წყალში სუნამოს დამატებით.
დეოდორიზაცია ჰაერიდან უსიამოვნო სუნის ამოღების უმარტივესი პროცესია სხვა, უფრო სასიამოვნო და ცოცხალი სურნელის ხაზგასმით. ის შეიძლება წარმოდგენილი იყოს როგორც დამოუკიდებელი საშუალება, ასევე ჰაერის გამწმენდის სხვა ტექნოლოგიებთან სინთეზში.
იონიზაცია არის პროცესი, რომლის დროსაც იონები მტვერს ანადგურებენ ზედაპირებზე, ალერგენებსა და ჰაერში მფრინავ სხვა ნაწილაკებს. ის ათავისუფლებს მომხმარებელს ფირფიტების ან ვაზნების შეცვლის ან გაწმენდისგან, თუმცა მტვერსასრუტით და სველი გაწმენდით უფრო ხშირად უნდა გაიწმინდოს. საუკეთესოდ მუშაობს სხვა დასუფთავების სისტემებთან ერთად.
ჰაერის გამრეცხი არის გამწმენდი სისტემა, რომლისთვისაც ჩვეულებრივი წყალი გამოიყენება ფილტრების ნაცვლად. მუშაობის პრინციპია ის, რომ ჰაერი მოძრაობს სპეციალური სველი ვაზნების მეშვეობით. ვარგისია მსუბუქი დაბინძურებისათვის და ასევე აქვს დამატებით დამატენიანებელი ფუნქცია. უფრო ეფექტურად მუშაობს წინასწარი იონიზაციით.
ჰაერის გაწმენდა - ხორციელდება ფილტრაციით მშრალი HEPA ფილტრებით და ნახშირბადით. პირველებს შეუძლიათ გაასუფთაონ ჰაერი სუნი, ალერგენები, მტვერი, ბამბა, მტვერი. ის საკმაოდ სწრაფად გაუმკლავდება დავალებას, ხოლო დამატებით ატენიანებს ოთახს. ნახშირბადის ფილტრები კარგ საქმეს აკეთებენ არასტაბილურ ნაწილაკებთან, შთანთქავენ სუნს, კვამლს და გაზს, მაგრამ სრულიად უსარგებლოა ტენიან გარემოში.
დატენიანება - მოქმედებს წყალში სპეციალური აორთქლების ფილტრის საშუალებით.
ფოტოკატალიტიკური გაწმენდა (ულტრაიისფერი) - ახორციელებს სრულ დეზინფექციას კატალიზატორისა და ულტრაიისფერი შუქის გამოყენებით. ანადგურებს ქიმიურ კვალის ელემენტებს, ბაქტერიებს, მიკრობებს, ვირუსებს და ათავისუფლებს სუნს.
 

 

 

 

 

 

 

dro gadis da masTan erTad progresic moZraobs da adamianebs sTavazobs haeris gamwmends da sxva analogiebs. magram ekologia mxolod uaresdeba, rac gavlenas axdens mTeli kacobriobis janmrTelobaze. ufro xSirad, arsebobs Civilebi alergiis, sunTqvis problemebis, kvamlisa da gamonabolqviT  mowamvlis Sesaxeb. mecnierebi dainteresdnen, Tu rogor SeuZlia erT adamians Tavad gaaumjobesos Tavisi cxovrebis xarisxi ekologiis TvalsazrisiT.
ase Seiqmna da dapatentda produqti. es aris daxurul sivrceSi haeris filtraciis mowyobiloba. moiSoreT mtveri, WuWyi, qimiuri orTqli, aseve suni, kvamli da gazi. Tavis mxriv, is xels Seuwyobs mikrobebis, baqteriebis, sokovani sporebis, mtvris tkipebis da maTi narCenebis ganadgurebas.
specialistebi da eqspertebi yvela modifikacias yofen ramodenime kategoriad. yvelaze xSirad damatebiTi funqciebis da reJimebis arsebobiT. Sesabamisad, gvxvdeba:
aromatizacia aris funqcia, romelic CaSenebulia uamrav modelSi da saSualebas gaZlevT ara mxolod gaasufTaoT haeri, aramed ganaaxloT igi damatebiTi winaswar gansazRvruli aromatiT. maSinac ki, Tu es funqcia miuwvdomelia, is SeiZleba xeliT iyos CarTuli, magaliTad, haeris an gamwmendi-damatenianeblis SemTxvevaSi wyalSi sunamos damatebiT.
deodorizacia haeridan usiamovno sunis amoRebis umartivesi procesia sxva, ufro sasiamovno da cocxali surnelis xazgasmiT. is SeiZleba warmodgenili iyos rogorc damoukidebeli saSualeba, aseve haeris gamwmendis sxva teqnologiebTan sinTezSi.
ionizacia aris procesi, romlis drosac ionebi mtvers anadgureben zedapirebze, alergenebsa da haerSi mfrinav sxva nawilakebs. is aTavisuflebs momxmarebels firfitebis an vaznebis Secvlis an gawmendisgan, Tumca mtversasrutiT da sveli gawmendiT ufro xSirad unda gaiwmindos. saukeTesod muSaobs sxva dasufTavebis sistemebTan erTad.
haeris gamrecxi aris gamwmendi sistema, romlisTvisac Cveulebrivi wyali gamoiyeneba filtrebis nacvlad. muSaobis principia is, rom haeri moZraobs specialuri sveli vaznebis meSveobiT. vargisia msubuqi dabinZurebisaTvis da aseve aqvs damatebiT damatenianebeli funqcia. ufro efeqturad muSaobs winaswari ionizaciiT.
haeris gawmenda - xorcieldeba filtraciiT mSrali HEPA filtrebiT da naxSirbadiT. pirvelebs SeuZliaT gaasufTaon haeri suni, alergenebi, mtveri, bamba, mtveri. is sakmaod swrafad gaumklavdeba davalebas, xolo damatebiT atenianebs oTaxs. naxSirbadis filtrebi karg saqmes akeTeben arastabilur nawilakebTan, STanTqaven suns, kvamls da gazs, magram sruliad usargebloa tenian garemoSi.
datenianeba - moqmedebs wyalSi specialuri aorTqlebis filtris saSualebiT.
fotokatalitikuri gawmenda (ultraiisferi) - axorcielebs srul dezinfeqcias katalizatorisa da ultraiisferi Suqis gamoyenebiT. anadgurebs qimiur kvalis elementebs, baqteriebs, mikrobebs, virusebs da aTavisuflebs suns.
 

2099  / თვეში 117₾-დან
მაჩვენე კიდევ 18 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 50
  • 3000
მარაგი
ბრენდი
ფერი