გარანტია, შეცვლა და უკან დაბრუნება

 

ტექნიკის კატეგორიიდან ნივთის შეძენისას, მისი სერიული ნომერი ებმება მომხმარებლის ინვოისს და ავღრიცხავთ ელექტრონულად, მოთხოვნის შემთხვევაში შესაძლებელია საგარანტიო ტალონის ბეჭდური სახით მიწოდება, თუმცა ძირითადად ვიყენებთ ელექტრონულ ტალონებს.

საგარანტიო მომსახურება :

1) საგარანტიო ვადის ათვლა იწყება მიღება-ჩაბარების გაფორმების დღიდან
2) საგარანტიო მომსახურების მისაღებად უნდა დაგვიკავშირდეთ აიმარტის ცხელ ხაზზე: 032 2 100 300
3) სერვისში ნივთის მოხვედრიდან, თუ პროდუქტის წუნის აღმოფხვრას სჭირდება 40-კალენდარულ დღეზე მეტი, ნივთი ექვემდებარება შეცვლას. შეცვლის დროს მაღაზია ხელმძღვანელობს ამ მდგომარეობის დადგომის თარიღისთვის შესაცვლელი პროდუქტის საბაზრო ღირებულებით. ბალანსი შეგიძლიათ გამოიყენოთ როგორც იმავე ასევე სხვა კატეგორიის პროდუქცის შესაძენადაც
4) დამატებითი კომფორტის შექმნის მიზნით, რიგ შემთხვევებში როდესაც ნივთის წუნი შეიძლება დადასტურდეს დისტანციურად და ნათელია, რომ ნივთის დაზიანების გამოსწორება შეუძლებელია, ან დასჭირდება 40 კალენდარულ დღეზე მეტი, ნივთს გიცვლით მისამართზევე სერვის ცენტრში მოსვლის გარეშე. ამ პუნქტის პირობების გამოყენებისათვის ჩვენმა კადრმა შესაძლოა მოგთხოვოთ პროდუქტის წუნის დასურათება ან პრობლემის ვიდეოს სახით ასახვა

ნივთი არ ექვემდებარება საგარანტიო მომსახურებას, თუ:

1) გასულია საგარანტიო ვადა.
2) სერიული ნომერი არ ემთხვევა მომხმარებლის მიერ შეძენილ პროდუქტს
3) ნივთს აღენიშნება მექანიკური, თერმული ან წყლის მიერ მექანიზმში შეღწევისაგან გამოწვეული დაზიანება.
4) პროდუქტის კომპლექტაცია არ არის წარმოდგენილი სრულყოფილად (იგულისხმება პროდუქტის არსებითი შემადგენელი ნაწილები და არა ინსტრუქცია, ყუთი და ა.შ)
5) ნივთი დაზიანდა არასწორი ექსპლოტაციის გამო.
6) თუ ნივთი არაა საწარმოო ან კომერციული დანიშნულების და დაზიანდა კომერციული დანიშნულებით გამოყენებისას.
7) პროდუქტის დაზიანება გამოწვეულია ელექტრო გაუმართაობით (მაღალი დენის მოვარდნა).
8) ნივთი შეკეთებულია / გახსნილია თვითნებურად, ან არაოფიციალურ სერვისცენტრების მიერ.
9) ნივთი დაზიანდა მესამე პირის მიერ არასწორი მონტაჟის ან ჩართვის დროს. არ იქნა გათვალისწინებული სამომხმარებლო ინსტრუქციაში არსებული საექსპლუატაციო პირობები.
10) აქსესუარებზე (მათ შორის: ელემენტი, აკუმულატორი, თავაკი, ყურსასმენი, დამტენი მოწყობილობა და სხვა) არ ვრცელდება საგარანტიო პირობები.
11) მოწყობილობის სახარჯი მასალები გამოყენებულია ექსპლუატაციის პირობების დარღვევით.
12) გაითვალისწინეთ: საგარანტიო პირობა ვრცელდება პროდუქტის ძრავსა და მის შემადგენელ არსებით/მაკოპლექტებელ ნაწილებზე

პროდუქტის უკან დაბრუნება და შეცვლა:

საქართველოს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კანონის შესაბამისად, აიმარტზე პროდუქტის ონლაინ შეძენისას განსაზღვრულია ნივთის უპირობო უკან დაბრუნების შემდეგი პროტოკოლი:

1) პროდუქტის შეძენისას, უპირობო დაბრუნების ვადა განისაზღვრა - 14 კალენდარული დღით
2) დაბრუნების პროცესის წამოსაწყებად, საჭიროა ჩვენს ცხელ ხაზზე დაკავშირება ან ჩვენს ოფიციალურ მეილზე ელექტრონული შეტყობინების გამოგზავნა, უნდა გვაცნობოთ დასაბრუნებელი პროდუქტის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები: შეკვეთის ნომერი, შემკვეთის სახელი და გვარი, შემკვეთის ტელეფონის ნომერი, შეკვეთის მისამართზე მიღების თარიღი; ტრანზაქციის (გადახდის) დამადასტურებელი ინფორმაცია, მიღება-ჩაბარების თარიღი, მიღება ჩაბარების ტიპი (ელექტორნული, სველი ხელმოწერით, დისტანციური დადასტურებით). გაითვალისწინეთ, რომ თუ მომხამრებელი დაბრუნების განაცხადს აკეთებეს სატელეფონო კომუნიკაციის საშუალებით, ზარი უნდა განხორციელდეს იამვე ნომრიდან, რა ნომერიცაა შეკვეთაში მითითებული, ასევე დაბრუნების შესახებ მოთხოვნა უნდა განახორციელოს იმ პირმა ვის სახელზეცაა შეკვეთა.
3) ნივთი არ ბრუნდება სტანდარტული პირობით იმ შემთხვევაში თუ დაზიანებულია შეფუთვა, აკლია ინსტრუქცია(ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ნივთს აღენიშნება გარეგანი მოხმარების კვალი, დაშლილია თვითნებურად, შეცვლილია სხვა პროდუქტით. ასეთი ნივთის დაბრუნების საკითხი შესაძლოა განიხილოს ინდივიდუალური შეთანხმების გზითა და მაღაზიის კეთილი ნების საფუძველზე, მსგავსი პროდუქციის დაბრუნების წინაპირობა გახლავთ მომხმარებლის მხრიდან ფასდათმობა (10-50%-ის ფარგლებში) ეს პირობა ვრცელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მაღაზიის რესურსებით, შესაძლებელია ნივთის იმ კონდიციამდე მიყვანა, რომ ხელახალი გაყიდვის დროს, პროდუქტი შეესაბამებოდეს ქარხნულ სტანდარტებს. გაითვალისწინეთ, რომ თუ მაღაზიას არ აქვს რესურსი, რომ გამოყენებული პროდუქტი მიიყვანოს ქარხნულ მდგომარეობამდე, არ ვრცელდება შემცირებული ფასის წესი
4) არ ბრუნდება გამოყენებული ჰიგიენური ნივთები, ასევე ნივთები რომლებსაც დარღვეული აქვს ჰერმეტული შეფუთვა და ამ დარღვევით ჩნდება პროდუქტის ნაკლოვანებისა და ჯანმრთელობისთვის საშიშროების რისკი (კოსმეტიკა, პარფიუმერია, პირადი მოხმარების ჰიგიენური ნივთები, პირველადი მოხმარების ნივთები, გამოყენებული ნივთები რომლებიც გამოიყენება სხეულზე ან სხვადასხვა მყარ თუ რბილ ზედაპირებზე)
5) პირდაპირი გზით არ ბრუნდება გამოყენებული ნივთები, მსგავსი საკითხები განიხილება ინდივიდუალურად და შესაძლოა ამოქმედდეს ამავე ნორმის პუნქტი 3 
6) უპირობო დაბრუნებასთან დაკავშირებული ტრანსპორტირებისა და სხვა მომსახურების ხარჯები ეკისრება მომხმრებელს
7) თუ პროდუქტი შედგება რამოდენიმე ნივთისგან (მაგალითად  სააქციო კომპლექტი (სეტი)) ერთი ან რამდენიმე ნივთის დაბრუნება არ აჩენს სხვა ნივთების დაბრუნების ვალდებულებას იმ შემთხვევაში თუ ისინი გამოყენებულია, ამ დროს მოქმედებს პუნქტი 3-ით გათვალისწინებული წინაპირობები
8) 2 წლიანი კანონიერი გარანტია ვრცელდება აიმარტის ტექნიკის კატალოგის თითქმის სრულ ასორტიმენტზე, არსებობს პროდუქტები, რომელთა ქარხნული სიცოცხლისუნარიანობა ქარხნულად შეზღუდულია. მსგავს პროდუქტებს აღწერაში მითითებული აქვს საგარანტიო ვადა, შესაბამისად არ გავრცელდება 2 წლიანი კანონიერი გარანტიის პირობა
9) გაითვალისწინეთ, რომ უკვე დამუშავების სტადიაში მყოფი შეკვეთის გაუქმება იწვევს საოპერაციო ხარჯების ანაზღაურების ვალდებულებას. გთხოვთ შეკვეთა განახორციელოთ საღ და ფხიზელ მდგომარეობაში, სატელეფონო ზარით განხორციელებულ შეკვეთას აქვს სტანდარტული ხელშეკეკრულების ძალა. გამოგზავნილი შეკვეთის გაუქმების შემთხვევაში დაგეკისრებათ საკურიერო და საოპერაციო ხარჯების ანაზღაურების ვალდებულება (ტრანსპორტირების ხარჯი - 2 გზა, ოპერატორის მომსახურება, სასაწყობო მომსახურება, ბუღალტრული პროცედურები და ა.შ) საშუალოდ კომპესაციის თანხა შეადგენს ნივთის ღირებულების 10%-ს. 300 ლარს ზემოთ ღირებულების პროდუქტების "კურიერთან ანგარიშწორება" მეთოდით შეძენისას, ოპერატორი მოგთხოვთ, რომ ღირებულების 10% გადმოირიცხოს წინასწარ, განსხვავებული მიდგომა შესაძლოა განხილულ იქნას ინდივიდუალურად. 

დაბრუნების პუნქტი: თბილისი, წერეთლის 116, ბიზნეს ცენტრი "დიდუბე პლაზა", ოფისი 207 - კომპანიის რეკვიზიტები: შპს ნანოტეკი (ს/კ 404504791)
ტელეფონი: 0322 100 300

გაითვალისწინეთდაბრუნების სატრანსპორტო ხარჯები რჩება მომხმარებლის მხარეს

გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ დაბრუნებისა და საგარანტიო მომსახურების პირობებს, რათა მომავალში თავიდან აირიდოთ მოსალოდნელი გაუთვალისწინებელი უსიამოვნებები!