ჰიდრავლიკური ამწეები (დომკრატები)

ერთ-ერთი ელემენტი, რომელიც უზრუნველყოფს ავტომობილის გამართულ მუშაობას, არის დომკრატი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მოწყობილობა მუდმივად არ გამოიყენება, მისი გამოყენება შესაძლებელია გზაზე სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი სიტუაციების თავიდან ასაცილებლად, ბორბლის გამოცვლისა და სხვა სერიოზული პრობლემების გადასაჭრელად. 

მწარმოებლები მუდმივად  აუმჯობესებენ ტექნოლოგიას და აწარმოებენ მოდელებს სხვადასხვა მახასიათებლებით. ამ  ტიპის მოწყობილობები გამოირჩევა შემდეგი თვისებებით:

ვერტიკალური. სახელწოდება დაკავშირებულია სხეულის ფორმასთან. ეს ტიპი აღჭურვილია ტელესკოპური ჯოხით და თავისუფლად შეუძლია აწიოს მძიმე ტვირთი. 

Roll-up. მოსახერხებელი მოდელი რომლებიც გამოიყენება ავტო სარემონტო მაღაზიებში. გამოდგება ყველა მარკის მანქანისთვის.

დასადგმელი. ისინი გამოიყენება ბორბლის შეცვლისას ან ავტომობილის ფსკერზე მუშაობისას. შეიძლება იყოს სამი ან ოთხი სტენდი.

Spacers. ასეთი მოდელები განსაკუთრებით მოთხოვნადია. წარმოდგენილია მოდელები სხვადასხვა სიგრძის სახელურებით, ზედა ნაწილში განთავსებული დამცავი საფარით.

საკიდებით. არის ელექტრო და მექანიკური მოდელები. ამ მექანიზმის წყალობით, შესაძლებელია მანქანის სასურველ სიმაღლეზე აწევა.

რომბისებური. მათი დატვირთვა 0,5-დან 1 ტონამდე მერყეობს.

ტრანსმისიული. ისინი ფართოდ გამოიყენება საწარმოებში ექსპლუატაციის დროს მანქანის განყოფილებების ასამაღლებლად და გადაადგილებისთვის. პროდუქტი დაფუძნებულია ოთხ ბორბალზე, რაც მისი თავისუფლად გადაადგილების შესაძლებლობას იძლევა.

როგორ ავირჩიოთ დომკრატი?

შესაფერისი მოწყობილობის არჩევისას აუცილებელია მისი მუშაობის შესწავლა. ამ შემთხვევაში შეძლებთ საუკეთესო მოდელის პოვნას. ექსპერტები გვირჩევენ უპირველეს ყოვლისა ყურადღება მივაქციოთ, იმას თუ რა რაოდენობის მასისთვისაა მოდელი გათვლილი.  ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პარამეტრი, რომელიც უნდა შეირჩეს კონკრეტული მანქანის წონის მიხედვით. რეკომენდირებულია ისეთი დომგრატის შეძენა, რომელიც თქვენი მანქანის წონაზე 200 კგ-ით მეტზეა გათვილილი.

სიმაღლე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელია. მისი სიმაღლეა 30-50 სმ. ეს სიმაღლეა საჭირო სტანდარტული სამუშაოების შესასრულებლად. თუ ეს სიმაღლე არ არის საკმარისი, მაშინ სჯობს სპეციალური სტენდების გამოყენება.
მნიშვნელოვანია, რომ მექანიზმი თავისუფლად მოერგოს ფსკერის ქვეშ, დატვირთვის შემთხვევაშიც.  ამ შემთხვევაში, რომბიებრის და ხრახნიანი მოდელები არ იმუშავებს, დაგჭირდებათ  მოძრავი დომკრატი.

ასევე ყურადღება უნდა მიაქციოთ მზა პროდუქტის. ამიტომ, სანამ შეიძენთ, სჯობს წაიკითხოთ მიმოხილვები და კარგად გაეცნოთ პროდუქტის აღწერას.

 

 

 

 

erT-erTi elementi, romelic uzrunvelyofs avtomobilis gamarTul muSaobas, aris domkrati. miuxedavad imisa, rom es mowyobiloba mudmivad ar gamoiyeneba, misi gamoyeneba SesaZlebelia gzaze sxvadasxva gauTvaliswinebeli situaciebis Tavidan asacileblad, borblis gamocvlisa da sxva seriozuli problemebis gadasaWrelad. 
mwarmoeblebi mudmivad  aumjobeseben teqnologias da awarmoeben modelebs sxvadasxva maxasiaTeblebiT. am  tipis mowyobilobebi gamoirCeva Semdegi TvisebebiT:
vertikaluri. saxelwodeba dakavSirebulia sxeulis formasTan. es tipi aRWurvilia teleskopuri joxiT da Tavisuflad SeuZlia awios mZime tvirTi. 
Roll-up. mosaxerxebeli modeli romlebic gamoiyeneba avto saremonto maRaziebSi. gamodgeba yvela markis manqanisTvis.
dasadgmeli. isini gamoiyeneba borblis Secvlisas an avtomobilis fskerze muSaobisas. SeiZleba iyos sami an oTxi stendi.
Spacers. aseTi modelebi gansakuTrebiT moTxovnadia. warmodgenilia modelebi sxvadasxva sigrZis saxelurebiT, zeda nawilSi ganTavsebuli damcavi safariT.
sakidebiT. aris eleqtro da meqanikuri modelebi. am meqanizmis wyalobiT, SesaZlebelia manqanis sasurvel simaRleze aweva.
rombiseburi. maTi datvirTva 0,5-dan 1 tonamde meryeobs.
transmisiuli. isini farTod gamoiyeneba sawarmoebSi eqspluataciis dros manqanis ganyofilebebis asamaRleblad da gadaadgilebisTvis. produqti dafuZnebulia oTx borbalze, rac misi Tavisuflad gadaadgilebis SesaZleblobas iZleva.
rogor avirCioT domkrati?
Sesaferisi mowyobilobis arCevisas aucilebelia misi muSaobis Seswavla. am SemTxvevaSi SeZlebT saukeTeso modelis povnas. eqspertebi gvirCeven upirveles yovlisa yuradReba mivaqcioT, imas Tu ra raodenobis masisTvisaa modeli gaTvlili.  es aris yvelaze mniSvnelovani parametri, romelic unda SeirCes konkretuli manqanis wonis mixedviT. rekomendirebulia iseTi domgratis SeZena, romelic Tqveni manqanis wonaze 200 kg-iT metzea gaTvilili.
simaRle kidev erTi mniSvnelovani maxasiaTebelia. misi simaRlea 30-50 sm. es simaRlea saWiro standartuli samuSaoebis Sesasruleblad. Tu es simaRle ar aris sakmarisi, maSin sjobs specialuri stendebis gamoyeneba.
mniSvnelovania, rom meqanizmi Tavisuflad moergos fskeris qveS, datvirTvis SemTxvevaSic.  am SemTxvevaSi, rombiebris da xraxniani modelebi ar imuSavebs, dagWirdebaT  moZravi domkrati.
aseve yuradReba unda miaqcioT mza produqtis. amitom, sanam SeiZenT, sjobs waikiTxoT mimoxilvebi da kargad gaecnoT produqtis aRweras.

179  / თვეში 10₾-დან
66  / თვეში 4₾-დან
45  / თვეში 3₾-დან
80  / თვეში 4₾-დან
მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
მიმოხილვები

ინფორმაცია არ არის

შეაფასე
ფასი

 – 

  • 40
  • 3770
მარაგი
ბრენდი
ფერი