წნევით სარეცხი აპარატები

წნევით სარეცხი მანქანების მახასიათებლები
ასეთი აღჭურვილობის  დახმარებით ასუფთავებენ კერძო შენობების სახურავსა და კედლებს. მწარმოებლები აწარმოებენ მოწყობილობებს 80-დან 200 ბარამდე სიმძლავრით. საქონლის ღირებულება პირდაპირ დამოკიდებულია ამ მაჩვენებელზე. პატარა მოდელის  მფლობელებს ექნებათ საკმარისი ერთეული საშუალო მაჩვენებლით, მაგრამ სატვირთო მანქანებისა და მიკროავტობუსების მფლობელებმა უმჯობესია აირჩიონ უფრო ძლიერი მოდელები.
სანამ თქვენთვის ოპტიმალურ მოდელს შეარჩევთ,  უნდა შეისწავლოთ  მისი მახასიათებლები და მუშაობის პრინციპები. მაღალი წნევის ავტოსამრეცხაოს დიზაინი შედგება წყლის ტუმბოსაგან, კაბელის, ელექტროძრავის, დამცავი კორპუსის, შლანგისა და რამდენიმე საქშენებისაგან, ასევე  კონექტორებით ფუნქციონირების გასაფართოებლად. ერთეული მუშაობს ძრავის წყალობით, რომელიც აძლიერებს წყლის წნევას.
როგორ ავირჩიოთ უნივერსალური მოდელი?
ექსპერტები გვირჩევენ ყურადღება მივაქციოთ შემდეგ ფაქტორებს:
აპარატის კლასი. არსებობს  საყოფაცხოვრებო და პროფესიონალური წნევის სარეცხი მანქანები. პირველი განკუთვნილია მოკლევადიანი მუშაობისთვის და გამოირჩევა დაბალი სიმძლავრით. პროფესიონალურ მოწყობილობებში წყლის ჭავლის წნევა გაცილებით მაღალია, რაც აისახება ექსპლუატაციის დროზე.  გარდა ამისა, მათ აქვთ მრავალი ფუნქცია. საყოფაცხოვრებო ტექნიკა ბიუჯეტურია,  ამიტომ მყიდველებს შორის მოთხოვნადია.
 მასალა. ვინაიდან ეს არის ტუმბო, რომელიც იღებს უდიდეს დატვირთვას ექსპლუატაციის დროს, მნიშვნელოვანია, რომ ის იყოს ძლიერი და გამძლე. კორპუსი და ნაწილები, როგორც წესი, დამზადებულია პლასტმასისგან, ალუმინის ან სპილენძისგან. ლითონის ნაწილები უფრო საიმედო,ადვილად შესაკეთებელი და ადვილად სარემონტოა.
ტუმბოს წნევა. ეფექტური შედეგის მისაღებად, ეს მაჩვენებელი უნდა იყოს  110-დან 130 ბარამდე.
წყლის ფილტრაცია. ეს ფუნქცია საჭიროა კომპრესორის დაზიანებისა და მასში სხვადასხვა მყარი საგნების, ქვების და ქვიშის შეღწევის თავიდან ასაცილებლად. ამიტომ, პროდუქტების უმეტესობას აქვს ჩაშენებული ბადეები. გარდა ამისა, სჯობს  გარე უხეში ფილტრის შეძენა, რათა გააკონტროლოთ იგი და საჭიროების შემთხვევაში გაასუფთავოთ.
შლანგის სიგრძე. ამ ელემენტის დახმარებით შესაძლებელი გახდება ავტომობილის გარეცხვა სხვადასხვა კუთხიდან მძიმე აპარატის ტარების გარეშე. საუკეთესო ვარიანტია 7-9 მეტრიანი მილი, მაგრამ ზოგიერთ მოდელს შეიძლება ჰქონდეს 12 მეტრამდე მილიც.
ავტონომია. ზოგიერთი მოწყობილობა წყალს იღებს  სანტექნიკის სისტემიდან და ცალკე კონტეინერებიდან. 
დანართების არსებობა. როგორც წესი, სტანდარტულ პროდუქტებს აქვთ მრავალი დანართი. ქაფიანი შამპუნებით უკონტაქტო გაწმენდისთვის გამოიყენეთ ქაფის ნაწილი ცალკე. სპილენძის ელემენტებს მოიხმართ უფრო დიდხანს,  ვიდრე პლასტმასს.
 

 

 

 

 

wneviT sarecxi manqanebis maxasiaTeblebi
aseTi aRWurvilobis  daxmarebiT asufTaveben kerZo Senobebis saxuravsa da kedlebs. mwarmoeblebi awarmoeben mowyobilobebs 80-dan 200 baramde simZlavriT. saqonlis Rirebuleba pirdapir damokidebulia am maCvenebelze. patara modelis  mflobelebs eqnebaT sakmarisi erTeuli saSualo maCvenebliT, magram satvirTo manqanebisa da mikroavtobusebis mflobelebma umjobesia airCion ufro Zlieri modelebi.
sanam TqvenTvis optimalur models SearCevT,  unda SeiswavloT  misi maxasiaTeblebi da muSaobis principebi. maRali wnevis avtosamrecxaos dizaini Sedgeba wylis tumbosagan, kabelis, eleqtroZravis, damcavi korpusis, Slangisa da ramdenime saqSenebisagan, aseve  koneqtorebiT funqcionirebis gasafarToeblad. erTeuli muSaobs Zravis wyalobiT, romelic aZlierebs wylis wnevas.
rogor avirCioT universaluri modeli?
eqspertebi gvirCeven yuradReba mivaqcioT Semdeg faqtorebs:
aparatis klasi. arsebobs  sayofacxovrebo da profesionaluri wnevis sarecxi manqanebi. pirveli gankuTvnilia moklevadiani muSaobisTvis da gamoirCeva dabali simZlavriT. profesionalur mowyobilobebSi wylis Wavlis wneva gacilebiT maRalia, rac aisaxeba eqspluataciis droze.  garda amisa, maT aqvT mravali funqcia. sayofacxovrebo teqnika biujeturia,  amitom myidvelebs Soris moTxovnadia.
 masala. vinaidan es aris tumbo, romelic iRebs udides datvirTvas eqspluataciis dros, mniSvnelovania, rom is iyos Zlieri da gamZle. korpusi da nawilebi, rogorc wesi, damzadebulia plastmasisgan, aluminis an spilenZisgan. liTonis nawilebi ufro saimedo,advilad SesakeTebeli da advilad saremontoa.
tumbos wneva. efeqturi Sedegis misaRebad, es maCvenebeli unda iyos  110-dan 130 baramde.
wylis filtracia. es funqcia saWiroa kompresoris dazianebisa da masSi sxvadasxva myari sagnebis, qvebis da qviSis SeRwevis Tavidan asacileblad. amitom, produqtebis umetesobas aqvs CaSenebuli badeebi. garda amisa, sjobs  gare uxeSi filtris SeZena, raTa gaakontroloT igi da saWiroebis SemTxvevaSi gaasufTavoT.
Slangis sigrZe. am elementis daxmarebiT SesaZlebeli gaxdeba avtomobilis garecxva sxvadasxva kuTxidan mZime aparatis tarebis gareSe. saukeTeso variantia 7-9 metriani mili, magram zogierT models SeiZleba hqondes 12 metramde milic.
avtonomia. zogierTi mowyobiloba wyals iRebs  santeqnikis sistemidan da calke konteinerebidan. 
danarTebis arseboba. rogorc wesi, standartul produqtebs aqvT mravali danarTi. qafiani SampunebiT ukontaqto gawmendisTvis gamoiyeneT qafis nawili calke. spilenZis elementebs moixmarT ufro didxans,  vidre plastmass.
 

მაჩვენე კიდევ 20 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 60
  • 5230
მარაგი
ბრენდი
ფერი