ტელეფონის სამაგრები

ტელეფონის დამჭერები წარმოადგენს სასარგებლო ინსტრუმენტს ავტომობილის მძღოლებისათვის, ასევე მისი გამოყენება შესაძლებელია ველოსიპედის ტარების დროსაც. ტელეფონის პროდუქტზე მოთავსების შემდეგ  მარტივია ნავიგაციის ფუნქციის გამოყენება. გაცილებით ადვილია ზარების მიღება სპიკერზე გადართვით. თუ თქვენ  დაუსრულებელ საცობში დგახართ, შეგიძლიათ მიამაგროთ თქვენი გაჯეტი  სამაგრზე და უყუროთ საყვარელი სერიალის ეპიზოდს. ის  განსაკუთრებით მაშინ გამოგადგებათ, თუ მანქანაში ბავშვი ზის. ტელეფონის სამაგრების არჩევანი იმდენად დიდია, რომ სასურველი მოდელის პოვნა ნამდვილად არ გაგიჭირდებათ.

ტელეფონის სამაგრების კატეგორიები

თანამედროვე მწარმოებლები ცდილობენ მომხმარებლების ცხოვრება უფრო კომფორტული გახადონ. ყოველწლიურად მნიშვნელოვნად ფართოვდება ავტომობილებისა და სხვა სატრანსპორტო საშუალებების დამატებითი მოწყობილობების ასორტიმენტი. არსებობს შემდეგი ტიპები:

კომპლექტები. მრავალმხრივი კომპლექტები, რომლებიც მოიცავს მრავალ ტაბლეტსა და ტელეფონის ატრიბუტს. მოსახერხებელი დეტალები საშუალებას გაძლევთ განათავსოთ რამდენიმე მოწყობილობა, მონტაჟის სხვადასხვა მეთოდით.

ავტომატური სამაგრები. მაგრდება მანქანის წინა ნაწილზე, იდეალურად ერწყმის ნებისმიერი მანქანის ინტერიერს, არ იკავებს დიდ ადგილს. 

ე.წ. ჰოლდერები. ისინი სხვადასხვა ფორმისა და ზომისაა, მათი გამოყენება შესაძლებელია ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ოფისსა და თუ სხვადასხვა ადგილებში. მათ აქვთ მოდური დიზაინი. შეგიძლიათ აირჩიოთ ტელეფონის ან უფრო დიდი აღჭურვილობისთვის.

ხალიჩები. პროდუქტის საფარი საშუალებას იძლევა განათავსოთ მასზე ნივთები. მათი ფართო არჩევანია ფერისა და ზომის მიხედვით.

ველოსიპედებისთვის. ისინი განსხვავდებიან საავტომობილო პროდუქტებისგან მათი დამაგრების სიძლიერით. პირადი ნივთები ან მობილური მოწყობილობები არ ჩამოვარდება რყევისას. ისინი არ არიან განლაგებული საჭეზე, არ ერევიან მართვის პროცესში.

ყველა მოდელს შეიძლება ჰქონდეს მონტაჟის სხვადასხვა მეთოდი. ეს დამოკიდებულია ავტომობილის ინტერიერის სტრუქტურულ მახასიათებლებზე ან მყიდველის არჩევანზე. 

მაგნიტური დამჭერი. შეუძლებელია მას ყველაზე უსაფრთხოდ უწოდო; მკვეთრი მუხრუჭის გამოყენებისას ყველაფერი ჩამოვარდება. სასიამოვნო ნამდვილად არ იქნება, როდესაც ძვირადღირებული ტელეფონი დაეცემა და დაიკაწრება. მიუხედავად ამისა, ასეთ  პროდუქტზე მომხმარებელთა დიდი მოთხოვნილებაა.

კონუსის დამჭერები ბევრად უფრო საიმედოა, ვიდრე წინა ვერსია. ერთადერთი ნაკლი არის ის,რომ ძალიან მაგრად უჭერს მოწყობილობას და საჭიროა საკმაო ძალისხმევის  გამოყენება, რათა მოხსნათ მობილური სამაგრიდან. ბევრს ეს პოზიტიურ თვისებად მიაჩნია.

ბოლო ვარიანტია სადგამიანი. ისინი მზადდება პოლიურეთანისგან. შემცირება ხდება პროდუქტში გაჯეტის ჩასმის დროს. სამაგრი იღებს სასურველ ფორმას და საშუალებას გაძლევთ დაიცვათ ძვირადღირებული ნივთი.
არსებობს წებოთი დასამაგრებელი სამაგრები. ჯდება ნებისმიერ მოსახერხებელ ზედაპირზე, მაგრამ მოხსნისას ტოვებს კვალს. თუ სმარტფონი მძიმეა, შეიძლება ჩამოვარდეს. მაგრამ იგი არ არის ცუდი ვარიანტი მსუბუქი ნივთებისთვის.
რჩევები არჩევისას

ნებისმიერი შესყიდვა მოითხოვს პასუხისმგებლობით მიდგომას, რადგან ფულის ინვესტიცია უნდა იყოს გამართლებული. სადგამის  არჩევის დაწყებამდე ყურადღება უნდა მიაქციოთ ბევრ მახასიათებელს. თქვენ უნდა აირჩიოთ მაღალი ხარისხის, ძლიერი მასალისგან დამზადებული პროდუქტი.  უმჯობესია ადგილზე გაერკვეთ, რომელი მოდელის გამოყენებაა უფრო მოსახერხებელი, ზოგჯერ ძალიან ხისტი პლასტმასი ართულებს ტელეფონის მოთავსების პროცესს.

ასევე მნიშვნელოვანი ასპექტი არის დამაგრების მეთოდი. ველოსიპედისთვის საჭიროა ყველაზე საიმედო მოდელები. რა თქმა უნდა, დიზაინიც მნიშვნელოვანია. ამ მხრივ არჩევანში შეზღუდული ნამდვილად არ იქნებით.
 

 

telefonis damWerebi warmoadgens sasargeblo instruments avtomobilis mZRolebisaTvis, aseve misi gamoyeneba SesaZlebelia velosipedis tarebis drosac. telefonis produqtze moTavsebis Semdeg  martivia navigaciis funqciis gamoyeneba. gacilebiT advilia zarebis miReba spikerze gadarTviT. Tu Tqven  dausrulebel sacobSi dgaxarT, SegiZliaT miamagroT Tqveni gajeti  samagrze da uyuroT sayvareli serialis epizods. is  gansakuTrebiT maSin gamogadgebaT, Tu manqanaSi bavSvi zis. telefonis samagrebis arCevani imdenad didia, rom sasurveli modelis povna namdvilad ar gagiWirdebaT.
telefonis samagrebis kategoriebi
Tanamedrove mwarmoeblebi cdiloben momxmareblebis cxovreba ufro komfortuli gaxadon. yovelwliurad mniSvnelovnad farTovdeba avtomobilebisa da sxva satransporto saSualebebis damatebiTi mowyobilobebis asortimenti. arsebobs Semdegi tipebi:
kompleqtebi. mravalmxrivi kompleqtebi, romlebic moicavs mraval tabletsa da telefonis atributs. mosaxerxebeli detalebi saSualebas gaZlevT ganaTavsoT ramdenime mowyobiloba, montaJis sxvadasxva meTodiT.
avtomaturi samagrebi. magrdeba manqanis wina nawilze, idealurad erwymis nebismieri manqanis interiers, ar ikavebs did adgils. 
e.w. holderebi. isini sxvadasxva formisa da zomisaa, maTi gamoyeneba SesaZlebelia yoveldRiur cxovrebaSi, ofissa da Tu sxvadasxva adgilebSi. maT aqvT moduri dizaini. SegiZliaT airCioT telefonis an ufro didi aRWurvilobisTvis.
xaliCebi. produqtis safari saSualebas iZleva ganaTavsoT masze nivTebi. maTi farTo arCevania ferisa da zomis mixedviT.
velosipedebisTvis. isini gansxvavdebian saavtomobilo produqtebisgan maTi damagrebis siZlieriT. piradi nivTebi an mobiluri mowyobilobebi ar Camovardeba ryevisas. isini ar arian ganlagebuli saWeze, ar erevian marTvis procesSi.
yvela models SeiZleba hqondes montaJis sxvadasxva meTodi. es damokidebulia avtomobilis interieris struqturul maxasiaTeblebze an myidvelis arCevanze. 
magnituri damWeri. SeuZlebelia mas yvelaze usafrTxod uwodo; mkveTri muxruWis gamoyenebisas yvelaferi Camovardeba. sasiamovno namdvilad ar iqneba, rodesac ZviradRirebuli telefoni daecema da daikawreba. miuxedavad amisa, aseT  produqtze momxmarebelTa didi moTxovnilebaa.
konusis damWerebi bevrad ufro saimedoa, vidre wina versia. erTaderTi nakli aris is,rom Zalian magrad uWers mowyobilobas da saWiroa sakmao Zalisxmevis  gamoyeneba, raTa moxsnaT mobiluri samagridan. bevrs es pozitiur Tvisebad miaCnia.
bolo variantia sadgamiani. isini mzaddeba poliureTanisgan. Semcireba xdeba produqtSi gajetis Casmis dros. samagri iRebs sasurvel formas da saSualebas gaZlevT daicvaT ZviradRirebuli nivTi.
arsebobs weboTi dasamagrebeli samagrebi. jdeba nebismier mosaxerxebel zedapirze, magram moxsnisas tovebs kvals. Tu smartfoni mZimea, SeiZleba Camovardes. magram igi ar aris cudi varianti msubuqi nivTebisTvis.
rCevebi arCevisas
nebismieri Sesyidva moiTxovs pasuxismgeblobiT midgomas, radgan fulis investicia unda iyos gamarTlebuli. sadgamis  arCevis dawyebamde yuradReba unda miaqcioT bevr maxasiaTebels. Tqven unda airCioT maRali xarisxis, Zlieri masalisgan damzadebuli produqti.  umjobesia adgilze gaerkveT, romeli modelis gamoyenebaa ufro mosaxerxebeli, zogjer Zalian xisti plastmasi arTulebs telefonis moTavsebis process.
aseve mniSvnelovani aspeqti aris damagrebis meTodi. velosipedisTvis saWiroa yvelaze saimedo modelebi. ra Tqma unda, dizainic mniSvnelovania. am mxriv arCevanSi SezRuduli namdvilad ar iqnebiT.
 

MH06
მარაგი ამოწურულია
15 
MH01
მარაგი ამოწურულია
18 
AT-83541
მარაგი ამოწურულია
13 
40907
მარაგი ამოწურულია
31 
60990
მარაგი ამოწურულია
43 
მაჩვენე კიდევ 16 პროდუქტი
პროდუქციის გაფილტვრა
ფასი

 – 

  • 0
  • 130
ბრენდი
მარაგი
ფერი