მანქანის მტვერსასრუტები

როგორ ავირჩიოთ სწორად ავტომობილის მტვერსასრუტი?

ბევრი კრიტერიუმია გასათვალისწინებელი. პროდუქტის შეძენამდე, ღირს გავითვალისწინოთ პროდუქციის ყველა მახასიათებელი და მომხმარებლის მიმოხილვა. მოკლე დროში ეფექტური მუშაობისთვის, ღირს კარგი სიმძლავრის პროდუქტის არჩევა. ამ გზით თქვენ ადვილად მოიცილებთ მტვერსა და სხვადასხვა ბაქტერიებს. მტვრის შემგროვებელს აქვს ჩანთა ან კონტეინერი. ბოლო ვარიანტი მოსახერხებელია. კონტეინერის მოხსნა მარტივია სპეციალური ღილაკზე თითის დაჭერით. დამზადებულია გამჭვირვალე პლასტმასისგან, რომელიც საშუალებას გაძლევთ თვალყური ადევნოთ დაგროვილი ჭუჭყის რაოდენობას.

სხვადასხვა თავაკები მანქანის მტვერსასრუტების დიზაინის განუყოფელი ნაწილია. ნაკრებში შეგხვდებათ რამდენიმე ტიპი - ჯაგრისები, ნესტიანი ზედაპირების, სავარძლების, ხალიჩების ჭუჭყისაგან და სხვა ნამსხვრევებისთვის სხვადასხვა თავაკები. ყველა მათგანი ეფექტურად მუშაობს. სათანადო ყურადღება უნდა მიექცეს მილს. რაც უფრო მოქნილია ის, მით უფრო ადვილი იქნება ძნელად მისადგომი, დაბინძურებული ადგილების დასუფთავება.

ხელის მტვერსასრუტები შეირჩევა გაწმენდის მიზნისა და ტიპის მიხედვით:

სველი წმენდისთვის. გამოცდილმა მძღოლებმა იციან, რომ ეს პროდუქტი მრავალფუნქციურია. მართლაც, ამ შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ არა მხოლოდ გაწმინდოთ ინტერიერი, ასევე შესაძლებელია გარეცხოთ სავარძლის საფარი და სხვა ინტერიერის ელემენტები. გამოდის, რომ ერთი მოწყობილობა აბსოლუტურად გამოიყენება ნებისმიერი დაბინძურებისათვის. განსაკუთრებით მოთხოვნადია მათთვის, ვისაც უყვარს მანქანაში ჭამა, ან ვისაც შვილები ჰყავს. 
მშრალი წმენდისთვის. სწრაფ წმენდს მანქანას . ქვიშა, მტვერი, პატარა ნამსხვრევები და სხვა დაბინძურება მისთვის პრობლემას არ წარმოადგენს. პროდუქტი, მისი  დიზაინიდან გამომდინარე,  მარტივი გამოსაყენებელია. ისინი ასევე გამოირჩევიან დაბალი ფასით.

ექსპერტები აღნიშნავენ განსხვავებებს მანქანის მტვერსასრუტების ტიპებს შორის. ზოგი მუშაობს კაბელით, ან ელექტრო სატრანსპორტო სისტემასთან კავშირით. მისმა  სიგრძემ შეიძლება 15 მ -ს მიაღწიოს. ზოგიერთი მოდელის შეერთება შესაძლებელია ავტომობილის სიგარეტის სანთებელას პორტში.

არსებობს ორი სახის პორტატული მტვერსასრუტი. სიმძლავრით 75 ვტ -მდე და 75 ვტ -დან ზემოთ. გაწმენდის ხარისხი, ზომების ხარისხი და ფასი დამოკიდებულია ვატების რაოდენობაზე. მტვრის მარტივი გაწმენდისთვის, მცირე ნარჩენები, დაბალი სიმძლავრის ერთეულები შესაფერისია. უფრო რთულ ჭუჭყს საუკეთესოდ უმკლავდება სათანადოდ ძლიერი მოწყობილობა. მას შეუძლია ამოიღოს ღრმად ჩამჯდარი ჭუჭყი, ნამსხვრევები და სხვა სირთულეები. როდესაც ფიქრობთ იმაზე, თუ როგორ ავირჩიოთ მანქანის მტვერსასრუტები, სჯობს განსაზღვროთ თუ რამდენად ხშირად უნდა გაწმინდოთ მანქანა. ფასების პოლიტიკა და ელექტროენერგიის რაოდენობა ამაზე იქნება დამოკიდებული. თუ რამდენიმე კვირაში ერთჯერ გამოიყენებთ, სჯობს შეიძინოთ  მინი მოწყობილობა დაბალი სიმძლავრით.
 

 

 

 

 

 

rogor avirCioT sworad avtomobilis mtversasruti?
bevri kriteriumia gasaTvaliswinebeli. produqtis SeZenamde, Rirs gaviTvaliswinoT produqciis yvela maxasiaTebeli da momxmareblis mimoxilva. mokle droSi efeqturi muSaobisTvis, Rirs kargi simZlavris produqtis arCeva. am gziT Tqven advilad moicilebT mtversa da sxvadasxva baqteriebs. mtvris Semgrovebels aqvs CanTa an konteineri. bolo varianti mosaxerxebelia. konteineris moxsna martivia specialuri Rilakze TiTis daWeriT. damzadebulia gamWvirvale plastmasisgan, romelic saSualebas gaZlevT Tvalyuri adevnoT dagrovili WuWyis raodenobas.
sxvadasxva Tavakebi manqanis mtversasrutebis dizainis ganuyofeli nawilia. nakrebSi SegxvdebaT ramdenime tipi - jagrisebi, nestiani zedapirebis, savarZlebis, xaliCebis WuWyisagan da sxva namsxvrevebisTvis sxvadasxva Tavakebi. yvela maTgani efeqturad muSaobs. saTanado yuradReba unda mieqces mils. rac ufro moqnilia is, miT ufro advili iqneba Znelad misadgomi, dabinZurebuli adgilebis dasufTaveba.
xelis mtversasrutebi SeirCeva gawmendis miznisa da tipis mixedviT:
sveli wmendisTvis. gamocdilma mZRolebma ician, rom es produqti mravalfunqciuria. marTlac, am SemTxvevaSi, Tqven SegiZliaT ara mxolod gawmindoT interieri, aseve SesaZlebelia garecxoT savarZlis safari da sxva interieris elementebi. gamodis, rom erTi mowyobiloba absoluturad gamoiyeneba nebismieri dabinZurebisaTvis. gansakuTrebiT moTxovnadia maTTvis, visac uyvars manqanaSi Wama, an visac Svilebi hyavs. 
mSrali wmendisTvis. swraf wmends manqanas . qviSa, mtveri, patara namsxvrevebi da sxva dabinZureba misTvis problemas ar warmoadgens. produqti, misi  dizainidan gamomdinare,  martivi gamosayenebelia. isini aseve gamoirCevian dabali fasiT.
eqspertebi aRniSnaven gansxvavebebs manqanis mtversasrutebis tipebs Soris. zogi muSaobs kabeliT, an eleqtro satransporto sistemasTan kavSiriT. misma  sigrZem SeiZleba 15 m -s miaRwios. zogierTi modelis SeerTeba SesaZlebelia avtomobilis sigaretis sanTebelas portSi.
arsebobs ori saxis portatuli mtversasruti. simZlavriT 75 vt -mde da 75 vt -dan zemoT. gawmendis xarisxi, zomebis xarisxi da fasi damokidebulia vatebis raodenobaze. mtvris martivi gawmendisTvis, mcire narCenebi, dabali simZlavris erTeulebi Sesaferisia. ufro rTul WuWys saukeTesod umklavdeba saTanadod Zlieri mowyobiloba. mas SeuZlia amoiRos Rrmad Camjdari WuWyi, namsxvrevebi da sxva sirTuleebi. rodesac fiqrobT imaze, Tu rogor avirCioT manqanis mtversasrutebi, sjobs gansazRvroT Tu ramdenad xSirad unda gawmindoT manqana. fasebis politika da eleqtroenergiis raodenoba amaze iqneba damokidebuli. Tu ramdenime kviraSi erTjer gamoiyenebT, sjobs SeiZinoT  mini mowyobiloba dabali simZlavriT.
 

100  78  / თვეში 4₾-დან
დანაზოგი: 22 ₾
293  / თვეში 16₾-დან
მაჩვენე კიდევ 3 პროდუქტი
ფასი

 – 

  • 50
  • 320
ბრენდი
მარაგი
ფერი